Klicka här för att läsa.

Comments

Transcription

Klicka här för att läsa.
Smittskyddsenheten
AKTUELLT FRÅN
&Vårdhygien
Smittskydd
I DALARNA
Anders Lindblom, smittskyddsläkare
023-49 23 26
Astrid Danielsson, bitr smittskyddsläkare 023-49 28 62
Bodil Petersén, smittskyddssköterska
023-49 07 84
Marianne Janson, hygiensjuksköterska
023-49 02 75
Annika Blomkvist, hygiensjuksköterska
023-49 03 22
Fiona Skogh, informationsläkare
023-49 06 50
Maria Kivi, hiv/STI-samordnare
023-49 14 19
Pia Haqwinzon, klinikassistent
023-49 07 85
Fax
023-49 07 72
E-post
[email protected]
Hemsida
www.ltdalarna.se/smittskydd
Nr 2/2015
Å
rets influensasäsong närmar sig och den 3:e
november startar vaccinationskampanjen. I
Dalarna var vi dåliga på att vaccinera de som
tillhör riskgrupper förra året. Vaccination mot
influensa är ingen garanti för att slippa bli sjuk, men det
ger personer i riskgrupp ett bra skydd mot att bli
allvarligt sjuka och i värsta fall avlida i sjukdomen. Inom
sjukvården har vi ett gemensamt ansvar att föra ut den
informationen till våra riskgrupper.
Riskgrupperna i år är desamma som förra året och finns
angivna på vår hemsida, www.ltdalarna.se/smittskydd
Det är viktigt att även dessa, inte bara
ålderspensionärerna, får information om vikten av att
vaccinera sig mot influensa. Hittills har vi inte haft mer
än ströfall av influensa i Sverige den här säsongen.
Det kan inte ha undgått någon att vi har en ökad
flyktingström till Europa och därigenom även till Sverige.
Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att det
råder låg risk för smittspridning kopplat till
flyktingsituationen. All erfarenhet visar att de som löper
störst risk för att utsättas för smittsamma sjukdomar är de
människor som är på flykt, inte befolkningen i det
mottagande landet. Mer om detta finns att läsa på
Folkhälsomyndighetens hemsida.
I skrivande stund och för andra veckan i rad, har inga
nya fall av ebola konstaterats i Västafrika och det är
glädjande! I Guinea är dock 150 kontaktfall under
uppsikt. De senaste tre månaderna har inte fler än
maximalt fem nyinsjuknade ebolafall per vecka noterats,
vilket får anses som ett framsteg./
Anders Lindblom, smittskyddsläkare
Influensabehandling
Effekten av antiviral influensabehandling (med
exempelvis Tamiflu®) har debatterats det senaste året.
Nu har nya fakta framkommit, som visar att antiviral
behandling av influensa ger lägre antibiotikaförskrivning
och även minskat behov av sjukhusvård. Sedan tidigare
gäller att behandling med Tamiflu® minskar
sjukdomsdurationen med ett dygn och har effekt vid
svårare sjukdom. Ju tidigare behandlingen sätts in, desto
bättre effekt. Under influensadagen på
Folkhälsomyndigheten nyligen presenterades bra förslag
på behandlingsindikationer. De som rekommenderas
behandling är:
 Personer tillhörande riskgrupperna.
 Svår influensa vilket i princip innebär alla
sjukhusvårdade. Detta inkluderar de allra
svårast sjuka, som behöver intensivvård.
 Immunosupprimerade.
Tamiflu® kan även användas som profylax och då
framför allt till personer i riskgrupp, som inte
vaccinerats. Det kan då bli aktuellt att ge profylax under
pågående influensasäsong. Postexpositionsprofylax bör
även övervägas till patienter, som exponerats för
influensa på sjukhuset. Detsamma gäller även vid
särskilda boenden. I dessa fall ges
postexpositionsprofylax i 10 dagar.
Dosering av Tamiflu® vid behandling är till vuxna är 75
mg 1x2 i 5 dagar.
Dosering av Tamiflu® vid profylax är 75 mg 1 x1 så
länge profylaxen skall pågå.
Vaccination - ny flik på hemsidan
På Smittskyddsenhetens hemsida www.ltdalarna.se/smittskydd finns nu en ny flik som heter
Vaccination. Fyrklövern (landstingen i Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Dalarna) gör gemensam
upphandling av vacciner. Genom avtal med tillverkarna får vi vaccinerna till ett billigare pris än det
listpris vi får betala, om de tas hem via apoteket. För att få det billigare priset skall vaccinerna
beställas direkt från distributören och inte apoteket. Här finns med andra ord pengar att tjäna!
På hemsidan under rubriken Upphandlade vacciner finns en lista med priser, förpackningsstorlekar
och uppgifter om var man kan beställa de olika vaccinerna. För att få det avtalade priset är det viktigt
att ange att beställningen görs enligt avtal med Fyrklövern.
Eftersom det varit en del trassel med leveranser och brist på vaccin, lägger vi ut information om
ersättningsvacciner etc under rubriken Information gällande vaccinbrist.
Under vaccinationsfliken finns också information om barnvaccinerna som är upphandlade i vårt län.
Vi har också en flik med information om årets influensavaccin.
Vaccin mot säsongsinfluensa 2015/2016
Nationell startdag för influensavaccinationskampanjen bli blir tisdagen 3:e november.
För riskgrupper är influensavaccinationen gratis. Till riskgrupper räknas Personer över 65 års ålder
Gravida i andra och tredje trimestern
Personer oavsett ålder med kroniska sjukdomar






kronisk hjärtsjukdom
kronisk lungsjukdom
instabil diabetes mellitus
kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
kronisk lever- eller njursvikt
astma (för barn och ungdom gäller svår astma (grad 4) med
funktionsnedsättning)
 extrem fetma (störst risk vid BMI > 40) eller neuromuskulära sjukdomar som
påverkar andningen
 flerfunktionshinder hos barn
Hushållskontakter och personal, som vårdar personer med kraftigt nedsatt
infektionsförsvar
Enligt överenskommelse med intilliggande landsting ska personer som vistas i Dalarna och som tillhör en
medicinsk riskgrupp, inte betala för influensavaccination de får i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och
stickavgift. Detta gäller personer från Gävleborgs, Västmanlands, Söderman-lands, Uppsala, Örebro och
Stockholms län. Vaxigrip är upphandlat även i år. Två av de tre ingående stammarna är nya för säsongen
(A/H3N2 Switzerland och B/Phuket).
Förpackning om 10 förfyllda sprutor kostar 279.20 (varunr 010348). Endosförpackning kostar 27.92 (varunr
064733). Förpackning om 10 doser finns preliminärt att beställa från mitten av oktober.
För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos VaccinService SPMSD (alltså inte längre via
SBL Vaccin och heller inte via apotek). Enklast är att beställa vaccinet från deras hemsida
www.vaccinservice.se
Kundnummer ska anges. Har man inget sådant, kan man klicka på ”Bli kund” på deras hemsida. Vet man inte
om enheten har ett kundnummer, kan man ringa på VaccinService 031-88 70 80. Vid beställning ska ”Referens
Fyrklövern” anges.
Ny behandling av kronisk hepatit C
Förekomsten av hepatit C i Sverige uppskattas till 0,5 % av befolkningen. Det skulle innebära ca 1400
personer i Dalarna. Den vanligaste smittvägen är injektionsmissbruk. Tidigare förekom även smitta via
blod/blodprodukter innan vi 1991 fick testmöjligheter. De flesta får inga symtom efter att ha blivit
smittade men ungefär 75 % får en kronisk infektion. Hepatit C kan orsaka ökad fibrosutveckling i
levern och levercirros hos ca 20 % efter i genomsnitt 20 år. Vid cirros finns även en ökad risk för
cancerutveckling. Behandling medför minskad risk för ytterligare leverskada och patienten blir botad
och smittfri. Tidigare behandling har pågått i 24-48 veckor och gett många biverkningar. De nya
läkemedlen som vi fått tillgång till från 2014, ges i tablettform under 8-24 veckor, vanligtvis 12.
Behandlingsresultaten är också mycket bättre än tidigare då vi nu kan bota > 90 %. Resultaten varierar
beroende på genotyp och val av preparat samt behandlingstid.
Behandlingen är mycket dyr och därför har nationella riktlinjer tagits fram och ett projekt från
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ”Ordnat införande i samverkan” dragits igång. Kostnaden
för en behandling är i genomsnitt ca 500 000 kr. Läkemedlen får förskrivas av läkare med erfarenhet
av hepatitbehandling vid infektionsklinik eller gastroenterologenhet. För att avgöra leverskadan och
fibrosgrad görs leverbiopsi eller mätning av fibrosgrad med elastografi (Fibroscan). Sedan juni-15 kan
vi utföra undersökningen på infektionskliniken och det har betydligt underlättat arbetet. Initialt fick de
med den allvarligaste leverskadan (fibrosstadium 3-4) behandling. Sedan 1/7 2015 ändrades
riktlinjerna även till att inkludera stadium 2.
Efter 20 års arbete med mycket krävande behandlingar och mediokra resultat, är det otroligt glädjande
att kunna bota patienter. Självfallet skulle vi vilja behandla alla men kostnaderna är ännu alltför höga,
även om staten går in och betalar 70 % av landstingets kostnader.
Informationsinsats om hiv. Har du svaren?
Folkhälsomyndighetens nationella informationsinsats om hiv har startat! I första skedet riktar sig
insatsen mot hälso- och sjukvården, för att sedan i mitten av november och början av december vända
sig mot den huvudsakliga gruppen allmänheten. En affisch Har du svaren? att sätta upp i personalrum
mm har skickats ut till samtliga enheter i primärvården (från Folkhälsomyndigheten). För er som inte
fått den så finns den att ladda ner från www.hivsti-mellan.se.
Möjlighet att uppdatera sina kunskaper om hiv för hälso- och sjukvården finns på
www.folkhalsomyndigheten.se/hividag. Där finns ett litet kunskapstest, informationsfilmer om hiv och
möjlighet att ladda hem/beställa material. Information till allmänheten kommer finnas på en särskild
webbplats www.hividag.se som öppnas i november. De mest intensiva kampanjdagarna kommer att
vara mellan 23 november och 6 december.
We are survivors
RFSL Dalarna har med hjälp av statsbidrag och i samverkan med organisationen Hiv-Sverige tagit
fram en webbsida riktad till nyanlända, som vill ha information om hiv. Den finns även på Facebook
samt går att ladda ner som en app på telefonen. Informationen där finns på 7 olika språk! Där finns
också en film av och med Ophelia - hivpositiv och migrant.
Fria kondomer
Klamydiaincidensen i länet har tråkigt nog ökat något. Den goda nyheten är att vi ännu ligger under
rikssnittet! 45 000 kondomer har hittills i år beställts och skickats ut runt om i länet, det borde ha blivit
ett annat resultat i statistiken!
Hiv och bemötande
Som en uppföljning av Världs AIDS dagen den 1:a december hålls en öppen föreläsning om hiv och
bemötande på Falu stadsbibliotek den 3 december kl. 18.30. Peter Månehall från organisationen HIVSverige är föreläsare. Välkomna till ett spännande möte!
Hygiensköterskorna har ordet!
Föreskriften om Basal hygien SOSFS 2007:19 är reviderad och utvidgad, den träder i kraft den 1/1
2016 och går under beteckningen SOSFS 2015:10. Den kommer nu även att omfatta socialtjänstlagen
SoL och lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade, LSS.
Föreskriften förtydligar också handhygienen. Förutsättningar för en god handhygien måste skapas
vilket innebär att inte bara smycken utan också bandage, förband, stödskenor eller motsvarande inte
längre är tillåtet i vårdarbete. Likaså ska naglarna vara korta och fria från konstgjorda material såsom
nagellack, lösnaglar eller motsvarande.
VRI-projektet
Landstinget Dalarnas projekt för att minska de vårdrelaterade infektionerna (VRI) är i full gång. Syftet
med projektet är att implementera de åtta framgångsfaktorer som Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) har identifierat för att förebygga VRI. Pilotenheter i projektet utgörs av fyra kliniker:
medicinkliniken i Mora, kirurgkliniken i Falun, ortopedkliniken i Falun samt akut-medicin-geriatrik
och rehabiliteringskliniken i Avesta. Projektet beräknas hålla på fram till 2017. För att läsa mera om
projektet i sin helhet, besök Patientsäkerhetsavdelningens hemsida
http://navet.ltdalarna.se/Templates/LTDIntra/Pages/Info.aspx?id=25557&epslanguage=sv
Som ett led i ovanstående arbete kommer det under vecka 45 att genomföras punktprevalensmätningar
när det gäller såväl vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI) som basala hygienrutiner (PPM-BHK).
Särskild information samt protokoll skickas ut till cheferna som sedan får vidarebefordra
informationen till de som ansvarar för mätningarna på respektive enhet.
Förebyggande av vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI)
Urinvägsinfektioner är en av de allra vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Ofta beror det på att
patienten har fått en urinvägskateter. Det är därför mycket viktigt att endast behandla med urinkateter
på strikt indikation från läkare och med kortast möjliga behandlingstid. Att dagligen utvärdera behovet
av en kvarliggande urinvägskateter (KAD) är av största vikt för att förhindra uppkomsten av VUVI.
De flesta kategorier av vårdpersonal är involverade på något sätt när en patient har fått en KAD.
Läkaren ordinerar, sjuksköterskor och undersköterskor utför behandlingen och omvårdnaden. Det är
viktigt att alla har god kunskap om hur man förhindrar VUVI i samband med KAD.
Att förhindra urinretention är en annan viktig åtgärd för att förebygga VUVI och andra vårdskador
som kan uppstå på grund av ofullständig blåstömning. Flera olika faktorer kan leda till svårigheter att
tömma urinblåsan. Genom att identifiera vilka patienter som löper ökad risk för urinretention och
övervaka urinblåsans volym, kan man vidta åtgärder som förhindrar att infektioner och andra skador
uppstår. I Vårdhandboken finns ett nyskrivet avsnitt om just blåsövervakning vid sjukhusvård. Där
finns bland annat vägledning för bedömning och åtgärder vid risk för urinretention samt
rekommendationer för kontroll av blåstömning med blåsscanner.
http://www.vardhandboken.se/Texter/Blasovervakning-vid-sjukhusvard/Oversikt/
För att få ökad kunskap och förslag på hur ni kan arbeta för att förebygga vårdrelaterade
urinvägsinfektioner på din avdelning, hämta hem SKL:s åtgärdsprogram
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/vardrelaterade-urinvagsinfektioner-atgarder-for-att-forebygga.html