Åtgärder vid infektion med grupp A streptokocker (GAS) på

Comments

Transcription

Åtgärder vid infektion med grupp A streptokocker (GAS) på
Influensa – vårdrutiner inom
slutenvård
Utarbetad av: Ulf Karlsson, Maria Willers
Godkänd av: Eva Melander
VÅRDHYGIEN
2015-11-27
Ersätter: 2014-11-12
Sida 1 (3)
Influensa brukar cirkulera under vintersäsongen i en eller flera varianter. Från och med säsongen
2013-14 räknas A(H1N1)pdm09 (svininfluensan) som säsongsinfluensa. För närvarande cirkulerar
säsongsinfluensorna A(H1N1)pdm09 och A(H3N2) tillsammans med influensa B bland människor.
Årets influensavaccin innehåller inaktiverade stammar av dessa tre virus.
Alla patienter har rätt till samma medicinska omhändertagande, bemötande och omvårdnad.
Medicinsk utredning och behandling får inte hindras eller fördröjas på grund av nedanstående
rekommendationer.
Inkubationstid
Vanligtvis upp till 3 dygn.
Smittvägar
Huvudsakliga smittvägar är kontakt- och droppsmitta. Vid aktiviteter som medför risk för
aerosolbildning (se under avsnittet ”skyddsutrustning”) kan luftburen smitta förekomma.
Symtom
Feber, torrhosta, huvudvärk, muskelvärk och påverkat allmäntillstånd utgör klassiska symtom.
Sjukdomsbilden kan dock vara mild och utgörs ibland enbart av luftvägssymtom utan feber. Hos äldre
människor kan förvirring och/eller nedsatt allmäntillstånd dominera. Frikostig influensaprovtagning
rekommenderas därför på patienter som man planerar att lägga in på vårdavdelning under
influensasäsong. Utan komplikationer förbättras allmäntillståndet vanligtvis efter 3–5 dagar medan
febern kan kvarstå en vecka. Ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp löper personer med immunbrist,
vissa kroniska sjukdomar, gravida kvinnor i andra och tredje trimestern och personer >65 år.
Smittsamhet
Störst smittsamhet föreligger från symtomdebut till och med en dag efter symtomfrihet vilket vanligen
är 5-7 dagar från insjuknandet för vuxen i övrigt frisk person. Barn och immunsupprimerade personer
kan vara smittsamma under en längre period.
Mottagande av patient
 Patient med misstänkt influensa med behov av slutenvård hänvisas till infektionsklinik eller
akutmottagningen enligt lokala riktlinjer.
 Sträva efter att upprätta mottagningsrutiner som medför att patient med misstänkt influensa inte
exponerar andra patienter för smittan.
 Enkel och tydlig patientinformation om host- och nysetikett samt handhygien bör vara synlig i
väntrum och andra lämpliga lokaler.
Vårdrumsplacering av patient
 Vården bör i första hand ske på infektionsklinik alternativt barnklinik, om patientens
medicinska tillstånd medger detta.
 Isoleringsvård på enkelrum med egen toalett.
 Laboratorieverifierade influensa patienter med samma influensavirus kan samvårdas.
Influensa i slutenvård
www.skane.se/vardhygien
Kontakta Vårdhygien dagtid eller infektionskliniken jourtid för hjälp med bedömning.
Provtagning
 Vid inläggning av patient med misstänkt influensa ska provtagning avseende influensa alltid ske
 För provtagningsanvisning se Analysportalen välj ”Influensa A&B RNA påvisning”
Vårdrutiner
Hygienrutiner för personal
Förutom basala hygienrutiner används munskydd eller andningsskydd enligt nedan:
 Vid vård och behandling rekommenderas vätskeavvisande munskydd som skydd mot
droppsmitta. Om risk för stänk mot ansiktet bör även visir eller skyddsglasögon användas.
 Vid risk för aerosolbildning bör andningsskydd FFP3 användas tillsammans med
skyddsglasögon/visir. Exempel på vårdsituationer som kan medföra aerosolbildning är
inhalationsbehandling, sugning av luftvägar, bronkoskopi, andningsgymnastik.
Patient
 Informera och instruera patienten om vikten av handdesinfektion och host- och nysetikett.
Tvätt
 Förslut tvättsäcken på vårdrummet
 Hantera som vanlig tvätt.
Avfall
 Hantera som vanligt avfall
 Förslut påsen på vårdrummet.
Besökare
 Informera och instruera besökare om vikten av handdesinfektion.
 Besökare hänvisas till patientens vårdrum och ska inte vistas i allmänna
patientutrymmen.
 Besökare kan erbjudas munskydd vid nära kontakt med smittsam influensapatient.
Medpatienter
 Om patient placerad på flerbäddsrum insjuknar med influensa bör patienten flyttas till
enkelrum och Tamiflubehandling till denne och medpatienter på rummet bör övervägas.
 Nya patienter bör inte läggas in på flerbäddsrum där patienter exponerade för influensa
vårdas innan inkubationstiden har löpt ut (3 dygn).
Städning
Daglig städning
 Golv, ytor och föremål/utrustning städas dagligen enligt sedvanliga rutiner.
Slutstädning
 När patienten går hem, när isolering bryts eller byter vårdplats utförs städning enligt sedvanliga
rutiner.
Influensa i slutenvård
www.skane.se/vardhygien
Undersökning eller behandling på annan enhet på sjukhuset
Remitterande enhet
 Informera mottagande enhet i förväg om att patienten har influensa.
 Låt patienten desinfektera händerna.
 Förse patienten med engångsnäsdukar och plastpåse för adekvat host- och nysetikett
Mottagande enhet
 Patienten bör gå direkt in på undersökningsrummet och inte vistas i väntrummet.
Transport
 Vid förväntat omvårdnadsbehov sköter avdelningens vårdpersonal transporten av patienten.
 Patienter utan omvårdnadsbehov kan transporteras av transportpersonal.
Munskydd/andningsskydd behövs ej vid dessa transporter.
 Minimera kontakt med andra patienter och personal under transporten.
 Om patienten hostar eller nyser skall engångsnäsdukar användas som sedan kastas i en
medföljande plastpåse. Påsen kastas som vanligt avfall.
Vårdpersonal
Vårdpersonal som insjuknar
 Personal som insjuknar i influensa bör ur smittspridningshänseende stanna hemma från arbetet
till åtminstone en dag efter feberfrihet/symtomfrihet eller ca fem dagar efter symtomdebut.
 Frikostig provtagning för influensa på personal med influensasymptom inom slutenvården
rekommenderas. Observera att lindrig infektion med enbart luftvägssymtom förekommer
Vårdpersonal som tillhör riskgrupp
 Personal som tillhör en riskgrupp som kan utveckla svår sjukdom om de smittas av
influensa bör undvika onödig exposition. För gravid personal gör arbetsgivaren en bedömning
och vidtar lämpliga åtgärder enligt arbetsmiljöverkets föreskrift gravida och ammande
arbetstagare.
Utskrivning till annan vårdenhet

Informera mottagande vårdenhet i förväg om patienten och aktuella vårdhygieniska riktlinjer.
Influensa i slutenvård
www.skane.se/vardhygien