Vedlegg 20

Comments

Transcription

Vedlegg 20
VEDLEGG 20
Innspill til ”Kulturminner for Hedmarks framtid”
fra kommunene i løpet av planprosessen:
Innspillene har blitt fremmet av kommuner gjennom møter tidlig i prosessen og gjennom
høring til utvalgte temaer.
Nord-Østerdalen
Os:
Narjordet: Fjelljorbruksbygd etablert på 1600-talet som følge av Røros kobberverk.
Mye 17- og 1800-tallsbebyggelse, beitehager, sommerfjøs og utløer. Mulig
middelalderkirketuft.
Tufsingdeltaet med utmarksslåtter, fiske etc.
Seterlandskapene i Vanggrøftdalen (pilgrimsled, adkomst Gauldalsvidda nasjonalpark),
Kjurrudalen, Setersjøen.
Gruvemiljøer
Gruvåsen gruvemiljø
Dalsbygda meieri
Oddentunet
Gravhaug ved Gjeltengården i Os sentrum
Munksletta – gravhaug, almannaveg m.m.
Skiferbrudd
Sommerfjøs
Holden skysstasjon,
Nørdalen natur- og kultursti
Stedsutvikling basert på kulturarv
Fullføre fredningen av Nordvang Utistu med seteranlegg
Gjennomføre utmarksregistreringer.
VEDLEGG 20
Tolga
Kulturlandskap og slåttelandskap: Hodalen, slåttelandskap langs Hola (kulturmiljø
med buer og løer langs vassdraget - ca. 70 bygninger kan tas vare på. Andre kulturminner
i vassdraget er et kraftverk og brua i Holøyen). Erlienget: Buer, løer og slåttelandskap.
Rausjødalen: setermeieri og seter (vernestatus, restaurering og sikring, servicesenter)
Eidsmoen: Fornminneområde egnet til formidling og tilrettelegging.
Erlien:
- Lensmannsgarden med Lensmannsarresten / -stabburet
- Stabburet på Skogstad
- Haug / Øvensgarden ved Erlien
Tolga sentrum: Bystruktur i jordbruksbygd etablert på grunnlag av smelteverk for Røros
kobberverk. Består av flere viktige deler:
Gata og Malmplassområdet
- Fredriksgård, terrassehager, murer, gjerder, slagghaugene
- Røsebygda (Berget, Helblad, Riiseplass/Skanckeplass)
Bakkegata
Tolga stasjon
Dølmotunet
Vingelen:
- Kulturlandskap med enhetlig bebyggelse. Preg av tettsted i jordbruksbygd. Ousta er
fredet gardsanlegg, middalderkirketuft, seterområder og Vingselsgruva.
Bruer: Brua over Tolja. Gammelbrua. Erlinessbrua
Veifar: Gammelalmannaveien, Vinterveien langs Glåma
Kvennhus
Fløterminner
Utmarksminner
- Kølmiler, fangstgraver, Tjurrumiler, Graver.
VEDLEGG 20
Tynset
Klebersteinsbrudd i Kvikne ( Kvikne og Grøtli)
Odden, Kvikne kobberverk og gruvesamfunnet
Vollan gård
Kvikne kirke
Magnilldalen (slåttenger, løer, buer, skoleprosjekter)
Seterområder: mange fine setergrender i Kvikne, Tynset, Tylldalen, Aumdalen.
Lonåsen: Jordbruksbygd fra 1600-tallet. Gammel bebyggelse, terrassering.
Eidsfossen kraftstasjon (dam, damhus, kraftstasjon)
Rivtjønna, Rivdammen (kanalsystem, kraftverk, fløtning)
Teldammen (fløterminne)
Tellnes
Røstvangen gruver
Tynsetbygda: Storskala jordbrukslandskap. Gamle lesbare strukturer.
Tynset sentrum:
- Parkvegen
- Bjørnsmoen hotell
- Rambu forsamlingslokale
- Folkets Hus
Verneplan for sentrum bør innarbeides i reguleringsplan
Sandbakken (fredet gårdsanlegg)
Kirketuft – eldste kirke på Tynset
Skålgroper i Storvolia, Tylldalen
Låvetradisjoner
VEDLEGG 20
Alvdal
Husantunet
Gruvedrift: Lovise hytte – området ( inkl. Sølna kraftstasjon og Baugsberget, evt.
Plassgarden), Heistårn ved St. Knuts gruve
Alvdal vestfjell (fornminner m.m.)
Setervanger (Kvebergsvangen, Dølbekken, Aumdalen, Nøsterdalen, Haustdalen,
Urdskardsetran),
Setergrender med etablert turisme (Tronsvangen, Lomsjødalen, Høstdalen),
Loftstua på Kveberg
Steien med Steien hotell (hageanlegg)
Gamlemeieriet
Sivilla garveriet, Nyhus garveri
Kvennbekken
Gardsbebyggelse:
- Alvdal prestegård
- Paureng
- Blostrupmoen
- Ligarden
- Sandeggen
- Fådalsmoen
- Hagerupsøyen
- Øyen,
- Øydalen,
- Eiemoen,
- Naustermoen
2 taterhus,
Strålsjøområdet: jordbruksgrend, bygninger, fornminner
Kulturminner i utmark
Barkald stasjon
3600 kulturminneregistreringer
Skogshusvær med staller, sagbruksanlegg,
Naust (Sivilosen, Savalen, Lomsjødalsvika, Sandvika, Savalen)
”Åndsmiljøet på Tronsvangen”
Kirketomt Randmælsjordet
Stamoen
Storstrøm
Rester etter bekkekverner
Losjehuset på Plassen – siste stående forsamlingshus
Stabbur, tidligere kornmagasin
Gamle skoler: Barkald, Baugen, Brandvold, Kvebe
Koie med stall, Gaupskaret og Sølendalen veiskillet Kjemsjøen (Øien)
Fløterbu ved Masan
Bu ved Barkaldfossen
Båtbyggeriet på Hardneset
VEDLEGG 20
Folldal
Folldal Gruver. Nasjonalt teknisk industrielt kulturmiljø
Taubanen Alvdal – Folldal
De små gruevearbeiderplassene, eks. Klemetsplassen
Setermiljøer:
- Einunndalen seterområder (aktiv setring, båtnaust, steinfjøs)
- Kakelldalen
- Lonåssetra (gudbrandsdal-påvirket byggeskikk)
Minner etter korndyrking i fjellbygder
Hustyper, enkeltobjekt, miljø, utmarkshus (måssåbuer, kvilebuer, utløer –
Vesleholmen, Grimsbu) , setrer etc.
Vassdrag, utmark, dyregraver, blæsterovner, kølmiler
Fangstanlegget i Jehansdalen
Vassveiter i Dalholen, Øvre Folldal
Vassaga i Mellombekken
Streitlien: Steinalderlokaliteter, steingjerder
Løkken fjellgård
Slåen i Dalholen
Ryen Nedre og Øvre
Børset
Bygdetunet
Krokhaug: Småbruksmiljø i kombinasjon med bergverksdrift (eks Lillekroken).
Grimsa- og Klemetsfoss bruer
Kvita på Borkhus – kvern med sagtomt
Korntørke med kleberstensovn på Vesleholmen på Enget
Funkisbensinstasjonen på Grimsbu,
Kleberstensgruva, Grimsbu
Formidlingsvirksomhet – kombinere kulturvern, turisme, næringsutvikling
VEDLEGG 20
Rendalen
Bullmuseet
Bureisningsmiljøer:
- Unsetbrenna 2-3 bruk intakte
- Fiskviklia enkelte bruk intakte, i skog
Børsungseter
Fiskevollen ved Sølensjøen
Kulturlandskap ved Lomsjøen
Seteranlegg:
Behov for å klassifisere setrene, mangler oversikt over verneverdi
- Gammellia (skogseter, små hus)
- Storlegda (fjellseter, stor, mange fornminner)
- Klettvollen
- Gammelsætra
- Munkheisætra
Samiske kulturminner:
- Sølndalen, Spekedalen
Finnhaugen
- Tvillingvarden
Åsheim hotell
Kraftverk:
- Østagrenda i drift til 50-tallet, tilbys kommunen
- Midtskogen fra før krigen, intakt gardskraftverk
- Finstad, bare rester
Mølle nord for Unset, rørganger delvis intakt, stor, drift til 60-tallet
Engbebyggelse:
- Englåver, engløer og engbuer (Austamyra)
Gårdsanlegg:
- Småbruk med tømmerhus sør i Austagrenda, øst for Lomnessjøen og Rønningen
- Hanstad og Sjølistrand
Taubaner over elva:
- 3 gamle stolheiser over Mistra
- Finstad melkebane til sæters
- Rester etter anlegg for tømmerførsel
Fløteranlegg: Fiskvikrokkdalsdammen/Rokkdammen, dam i Tysla
Østagran private el.verk
Sølndalen, gravhauger, tilrettelegging
Gravhauger på Høye
Pilgrimsleden
Unset: Høytliggende jorbruksbygd, gammel bebyggelse, steingjerderm.m.,
jernvinneanlegg, og dyregraver. Kulturlandskapet, grenda og Unset mølle
VEDLEGG 20
Sør-Østerdalen
Engerdal
Sylen
- Samisk kultur i hele området
- Syløyan
Gutu / Røstvoll
- Samisk grend med kulturminner
Blokkodden
Verdenskulturminnet Røros
- Femund hytte
- Røa
Skog- fangst- fiske- og fløtningsminner
- Elvålsvollen: fiskevoll ved Istern. Ljørkoie, naustrekke
- Buvika: fiskevoll ved Femunden, naustrekke, steinalderlokaliteter
- Storhøa: fangsanlegg villrein
Seterområder
- Stenlekehusan
Heggeriset:
- 1700-talls jorbruksgrend,
- Steinalderboplasser
- Kvennsten
- Setring
Sorken: Jordbruksgrend øst for Femunden, 1700-talls gardsanlegg i fredningsklasse
Elgå: Mulig middelalderkirketuft
Fiskevoller ved Femunden og Istern
VEDLEGG 20
Trysil
Bakeriet, Nybergsund
Bygninger i Innbygda, herunder Gammelskola og Flathagen
Grøna (fløtning, uteslåtter, koier)
- Gardåsen
Jaspisbrudd i Flendalen
Kvea
Lunde
Lykkjesvingen
Nysted
Pilgrimsleden
Skjæråsen
Skjærberget: Finnegrend fra ca 1650. Eldre bebyggelse og alderdommelig
kulturlandskap.
Småbrukermiljøene
Kombinasjonshusene
Storkolosjøen
Storåadammen
Støa kanal (nasjonal verdi, behov for mer undersøkelser )
Varåa våtmarksområde viktig men sårbart kultur/natur-miljø.
Øverbygda med Strandvoll og Moren
Krigsminnesmerker
Fangstanlegg i Storhøa
Gjærvollsætra i Ljørdalen
Fram Folkets hus i Ljørdalen
Gamle skoler som brukes til grendehus (Gammelskula, Engemoen og Skåret i
Ljørdalen)
VEDLEGG 20
Stor-Elvdal
Atnbruområdet: Levende jorbruksbygd med tidlig turisme, skysstasjon og industri ved
oppdemt foss, sagbruk, kraftstasjon. Fornminner, dikterhjem.
Atna:
- Glopheim kafe
Atnosen: Steinalderlokaliteter, Atnosen gård (barfrøstue)
Brannvakthyttene
Kirkestallene ved hovedkirken
Kongevegen og kulturstien (delvis gml. Kongeveg ved Kjennå kraftstasjon)
Koppangsøyene: Forhøstingsområde ved Glåma, rik utløe/engbebyggelse, steinalder- og
jernalderfunn, kaupang, middelalderkirketomt.
Jernutvinningsområde nord for Koppang
Opphus
- Taraldstuen
- Sundsted og skysstasjon ved Sundhaugen
- Opphusgarda
- Opphussætra
- Strandsætra
Andråsberget bureisningsbruk
Sundstua på Rasta
Setningsdalen
Sollia: Fjellbygd, fredete bygninger (Solligården), utmarksminner
Skysstasjoner
Stai: Fredet stasjonsanlegg
Staupholen jaktslott
Storfallet fløtningsanlegg og natursti
Storslåttmyra, bureiserområde.
Rasta:
- Stasjonsbygning
- Bedrifter: ”Enighetsfabrikken”
- Sundstua
Barfrøstuer.
Mogrendas barfrøstue
Barfrøstue v/Hammeren
Koppangtunet (barfrøstue fra Gammelstu),
Stasjonsområdet i Koppang
Fløtningsanlegg ved Vinjevegen
Bygdemølla i Trya ved Trønnes, møllerens hus
Kjemåa kraftverk (landets eldste?)
Trerenna ved kraftstasjonen
Fangstanleggene i Vuludalen
VEDLEGG 20
Åmot
Kulturminner i Gråfjell, Rødsmoen
Pilgrimsled
Ygla
Osneset
Osen-Ena: Skogbruksbygd, steinalderlokaliteter 2 generasjoner kirker
Veghistorie:
- Gamlevegen til Osen
- Kongevegen
- Glombrua
Rena sentrum
- Prestegarden m. driftsbygning og borgstue
- Granlund (gml. Kommunehus)
- Boligområde ved kartongfabrikken og ved kirka
- Kartongen
- Kirka
- Gamleskola
- Rutebilstasjonen
- Jernbanestasjonen
Deset – (storgarder, husmannsplasser, setrer)
Sorknes, Søndre Åset og andre store gardsanlegg
Arnestadgårdene i Åsbygda
- eldre gårdsbebyggelse
- gravhauger
Setrer
- Skramstadsetra
- Hemmardalen
Bergslia - Glomstad: Gravminner, rydningsrøysfelt, utmarksminner
Løsset krigshistorie
Østre Æra krigsmuseum
VEDLEGG 20
Elverum
Elverum sentrum:
Elvarheim
Glitre
Gaarder
Etterkrigsbebyggelse
Boligbyggelaget Vestad – god byggeskikk i fra slutten av 1900-tallet
Grundsetmarka – Svevollen. Spor etter utmarksbruk, tidlig jordbruk og bosetting /
setring. Kulturminner fra mesolitikum til middelalder og nyere tid. Sjeldne
steinaldertufter.
Heradsbygda – viktig arkeologisk område. Rik bygningsarv med behov for registrering.
(Skjøtselsplan for kulturlandskapet eksisterer.)
Hernes – viktig arkeologisk område
”Vestsida” (Behov for mer steinalderregistreringer)
Julussa – kjent for begivenheter i skogsarbeidernes fagforeningskamp. Viktige
fløterdammer.
Bjønnset – Sørperud : Gravfelt
Strandbygda: Gravminner
Melåsberget
Christianfjeld festning
Skanser
Midtskogen
Se for øvrig kulturvernplan for Elverum
VEDLEGG 20
Glomdalsregionen
Våler
Vermundsjøområdet: Finstad - Gretviken
Kirkelund (fredet)
Kroken
Våler kommunelokale og miljøet rundt
Våler kirke
Lærerboligene i sentrum
Stasjonsmiljøet
Våler torvdriftsmuseum
Millas hus: Stua etter Tater-Milla, datter av Stor-Johan.
Øvre og Nedre Berget
Gravberget kulturmiljø: Skogsbygd med husmannsplasser og Gravberget kirke
Haldammen – fløtermiljø med dam og koier
Halsjøen - over 30 registrerte steinalderlokaliteter
Risberget
Arbeiderlokalet i Risberget
Kirkesalen i Risberget
Kynna (div minner etter fløtinga)
Risbergsmarka
Tøråsen Mølle
Hestberget – (radiostasjon for motstandsbevegelsen)
Bryggerester etter dampbåtruta på Glomma – ”Solungen”
Hvelvbru – vestsida
Øverbyåsen: Storskala jordbrukslandskap
VEDLEGG 20
Åsnes
Arbeiderlokaler / grendehus:
- Kjellvang og Trudvang på Kjellmyra, Lindheim ved Medskogsåa, Hof Finnskog
Arbeiderlokale, Kilenga
Bakkevolden
Bjørneby gard
Bureisningsbruk: Sønsterudmoen, Krokmoen m.m.
Butikker: Bør vernes butikker med døra på hjørnet
- Linna handel (i drift)
- Høklingen på Gretviksgarden, Vermundsjøen
- Skjørbotn
- Fall
Faldaasen/ Fallåsen: Nesten fraflytta tidligere finnegrend med eldre bebyggelse.
Skolemuseum, amerikapåvirket ”præriehus”, kulturmark.
Furuberget, søndre og nordre: Fraflytta finnegrend, viktig kulturlandskap.
Tyskeberget
Flyktingerute bør kartlegges.
Fløtningsminner (Kjellåsdammen, Kynndammen)
Skogskoier: 6-700 skogskoier i Åsnes i dag (Risbekk-koia, Vellingbrukoia, Haldamen
fløterkoier)
Sagbruk: Har vært 9 store sagbruk.(Kløftsaga, Langmosaga)
Glomma – elvelandskapet -utvikling og sammenheng med bosettingshistorien.
Industri:
- Haslåa industriområde
- Industrihistorie (tegleverk, tøystamping)
- Haugsmølla
- Steinindustri (Steinbedrift i Knappom, Kravdalen 1.steinsag, Gruva i Hof – kopperkis
til Odals Verk)
Jonsetorvet: Bydannelse ved jernbanestasjonen på Flisa
Juvberget
Kjellmyra tettsted
Tjærebrenning og kølbrenning på Sønsterudmoen under krigen, men mest på Velta.
Libergsfossen fagverksbru.
Lie-eiendomen, Flisa sentrum: Våningshus i sveitserstil med hage
Mellby, Konglebæk
Pilgrimsveger
Posåsen
Rykkinrud – motstandsbevegelsens senter under krigen.
Skalbukilen: Forsvarshistorisk sted
Skansen: Bør lages reguleringsplan.
Syversætre: Innebygd svalgangsstue
Sæbøberget
Sønsterud gård
Vermundsjøen: Finstad ved Vermundsjøen (gårdsmiljø + badehus), Gretviksgarden
(butikk, skysstasjon, pensjonat, finnegard), ettermiddagskaffehus på en holme.
Hof.Åsa: variert storskala jordbrukslandskap
VEDLEGG 20
Grue
Kulturmiljøer på Finnskogen:
- Østre Sollien (intakt)
- Meldalen
- Lindalen (røykstuebygning)
- Linberget (røykovn)
- Storbergsgrenda (Hytjanstorpet)
- Furuberget
- Torkjell
- Morttjernsberget
- Badstuer i Rotberget, Lukashaugen, Sæterbakken (kopi) og Lauvhaugen?
- Lauvhaugen (skogbruksgrend, gårder og arbeiderboliger)
Skogskoier:
- Tuterud, Roterud, Johanneburg, Råstua, Pondan. (Alle i kommuneskog og delvis
under museets tilsyn. Interessant helhet.)
Sætrer:
a) Grender, mange eiendommer
b) Små enkeltsætre
- Brusætra (mest intakt), Byersætra (mer endinger), Lundebysætra, Refsetsætra,
Grindersætra, Opakersætra (gardsturisme aktuelt)
Fløting:
Agnåa med en rekke kulturminner
Helgåa, damkoier
Damkoie ved Varpåa
Rotna m. koier (Nordpolen), Helgedammen, Kvenndammen,
Kølbrenningsanlegg fra 2. verdenskrig: 2 digre ovner ved Rotbergsjøen + Frysjøen.
Sagbruk:
- Kjærsaga ved Rotna
- Røgden Bruk
Skogsbygder: Lauvhaugen
Gamle småkårsbosettinger:
Meiningen
Smiholen
Øverby
Mæritstua
Kalbakken
Furuberget
Brenna
Bureising: Sørli-hemmet (kommuneskogen)
Arbeiderlokaler (mange)
Veger:
- Furuberget til Skasenden
- Svullrya – Furuberget – Rotberget
- Steinbruer (Domma, Sorka, Pixrud m.fl.)
Løer langs Glomma
VEDLEGG 20
Kongsvinger
Kongsvinger festning med forterreng
Øvrebyen
Vardåsen
Vingerske Kongeveg Rasta – Granli (bl.a. allé)
Garder/bygningsmiljøer/kulturlandskap:
- Østnoer og Forseid svalgangsbygninger
- Tunet på Vestnoer (helhetlig)
- Kjone på Hokkåsen
- Hofoss kulturlandskap
- Skåre – Nugguren kulturlandskap
- Jaren-området ved Vingersjøen
- Spetalen (arbeiderboliger + gruve)
- Rømseid
Finnskogen:
- Kvåho, Abborhøgda og Aronstorpet
- Øiermoen: røykstue med dobbel røykovn
- Skasvassdraget
- Hofoss-dammen
Lier kraftverk
Skogskoier (kommuneskogene)
Teglverk i Kongsvinger sentrum
Lystadberget (varder, fornminner, m.m)
Gårdssag ved Hov
Husmannsplasser:
- Østre Hauger (intakt på 80-tallet)
Gjøsegården lungesanatorium
Rafjelltårnet
Brannvardene
Brannvarslingstårnene
- Granlivarden
- Brattåsen
Hokåsen med Hofoss:
Mølleruinene i Kongsvinger
Varaldskogen: prioritert kulturlandskap som inneholder flere finnetorp og gamle
ferdselsveger
Jarenlandet – Kabberudlandet: Storgårdslandskap ved Vingesjøen: Overud,
Skinnarbøl, Skansgården, Gjøsegården
Nuggurens østside: Beitelandskap gammel innmarksstruktur, Skåre, Bekk
husmannsplass.
Sletmoen: Beitehage med søyleeiner
VEDLEGG 20
Eidskog
Matrand: bebyggelsen, butikken, jernbanestasjonen, bygdesag, pilgrimsleden,
helleristninger?, fornminner, skyttergraver, tilbakeføring av Brennastua
Fredsmonumentet og Fredsplassen ved Morokulien.
Kirken, graver, gravplasser.
Grenselosmuseet
Sagbrukskulturen i Eidskog
- Gaustasjøsaga på Skotterud – sponovnsperioden
- Stangnes sag – oljedrevet
Børli – dikterhjemmet
Vrangselva
Linkjoner – en er restaurert, behov for oversikt
Buåa med Klanderudtjern: Rolig landskap med småbruksstruktur
Kabbefjøs
Almenninga
Fløtningsanlegg, møller
Soot-kanalen
Eidskog kirke og skolemuseum
VEDLEGG 20
Sør-Odal
Øvre Bakli – gard med middelalderkjeller, området består av flere eldre gardsmiljø,
bygdeborg, gravrøyser m.m. Kulturmiljøplan for området er under utarbeidelse.
Sæteråa fløtningsanlegg
Finnboplasser:
- Finnholt
- Lisethsætra
Setre – unikt registreringsmateriale fra 50-åra.
- Bebodd jordhus ved Trondsetra
- Sætervanger ved Slåstad
Stasjonsbyen – stedsutvikling
Taterkultur:
- Taterkleiva ved Odalstunet
Spigseth gardsteglverk
Sandnes gårdsanlegg
Oppstadområdet: Gravhauger ved Borgen gård. Åpen kornbygd
Odals verk
Odalstunet inkl.Norset sag og Slåstad mølle
Bronsealderrøyser
Stenerud gård
Fløtningsminner
Avholdslokalet v/Skarnes
VEDLEGG 20
Nord-Odal
Trautskogen:, Konsta, gravplasser, kapell, fløytdammen, Rondanestien, skogsgrend med
småbruksstruktur
Trautgruva
Gardviksætra: jernframstilling 2 ovnstyper, brutyper, seter, kullgroper, lang bosetting
- Ønske om kultursti
Sagstua skolemuseum / Sigurd Hoels hjem
Fløtermuseum Bukkneset
- Fløterbase med flere hus, Varpen slepebåt
- Storsjømalmen
- Badeplass
- Ønsker dokumentasjonssenter
Austvassåa: fløterminner, setrer og koier.
- Kultursti nedre del
Sandsåa/Sand: Tusenårssted, kobberverk 1700-tall, fløting, industri, sagbruk, mølle,
Sand gamle kommunehus med lokalsamling, Sand kirke, båthavn.
Fløterminner i de fleste vassdrag, Styggådammen i Styggåa
framheves.
Råsen-området: stort jordbruksområde ved Råsen
Bruvoll kulturmiljø
Knappenborg bryneproduksjon
Østby husmannsplass
Kolstadsetra (Kølmile, kølbrennerhus av stein, seter, gruvedrift, kobberkisgruver i
nærheten)
Jugramo, kirkested fra 1100-1863
Mo kirke
VEDLEGG 20
Hedemarken
Stange
Husmannsplasser: behov for registrering og oversikt.
- Balberg
- Dalsbakken
- Nøttestad
- Grender av husmannsplasser ikke bevart.
”Røde låver”:
- Låven på Elton Østre
- I Romedal preges det store åpne kulturlandskapet av låver.
Låven på Horne
Møller
Store Ree, Kåtorp: rester av anlegg samt fornminner.
Hageanlegg:
- Østby m.fl
- Alleer
Sande: freda hovedbygning
Lalumsvangen seter
Skjesetra
Seterholen
Koier: Blei- el. Luskoia i Stange Almenning ”Josefkoia”
Stange kirke: Middelalderkirke
Stange vestbygd: Storgårdslandskap, gravhauger og gravfelt, middelalderkirken med
mer.
Hammerstadmarken
Atlungstad brenneri
Arbeiderlokaler: Fram i Sørbygda
Åsvang bedehus
Tangen brenneri
Sotenodden røysfelt og bygdeborg
VEDLEGG 20
Løten
Klevfos og Klevbakken – Fløtaområdet, industrimiljø og fornminner
Svartelva som totalmiljø (Flerbruksplan for Svartelva i 3 kommuner dekker friluftsliv)
Klæpa mølle/kvern
By- gravfelt fra eldre til yngre jernalder.
Ådalsbruk jernstøperi – grunnmurer
Omfattende utmarksregistreringer i allmenningen
Rokoberget kirkeruin, kirkeruin fra middelalder
Pilgrimsled Våler – Roko
Steinringen på Ven – fra eldre jernalder. Også jernaldergrav og ishus.
Setre: 4 fellessetre i Løten, 2 med intakt bebyggelse, Bjørkvolla, Sloken
Bureisning: Birkelimoen, Murstenga, Limenholtet, Løiten Brænderi.
Skogshusvære: Løiten almenning har mange, bruksplan, bevaring og utleie.
Brenneriroa: bevaringsverdig kulturmiljø
Bygdeborgen Doksrud
Skillingstad - Skramstad: bygd med enhetlig, større gårdsbebyggelse og gammel
bygdeveg
Synstad boligtun, anbefalt regulert til spesialområde bevaring
Østre Skogsbygd:
- Småbruksbygd under fraflytting, finnebygd på 1600-tallet
- Rehabilitering oppgangssag
- Norges 1. forskningsstasjon for skogbruk
- 2 aktive gårdsbruk
Bønsen – Løten sentrum
Mattisrud
Arbeiderlokaler: Skjold, Ådalsbruk m.fl
Løten kirke
VEDLEGG 20
Hamar
Domkirkeodden og Hamarkaupangen
Storhamarlåven, vernebygget
Risevillaen
Hamar by
- Tidlig bydannelse og teglsteinsarkitektur
- Byplanene
- Jernbanen med bygninger og verkstedsområdet
- Den eldste bebyggelsen
- Lindmark-gården, Grønnegata, Bryggeriet, Vinmonopolet, Fengselet, Midtbyen
- Nyere villastrøk
- Landbruksbasert industri
- Skoleverket - Sagatun folkehøyskole og allé
- Funksjonalisme og modernisme. Arkitekt Prag o.a.
Bakkerud – Tomter: beitehage, småbruk, husmannsplasser, ruiner
Åker-området: Maktsenter i jernalder. 125 automatisk fredete kulturminner, langhus og
nausttuft av ”leidangtypen”. Fredete bygninger.
Ridabu og Vang kirke (prestegård og husmannsplass)
Sælid-smia
Elvsholmen med fylkets største gravhaug og husmannsplass
Vang allmenning: dyregroper og jernutvinning
Skilting av historiske steder
Brenntorvanlegget Raumyra
Thomaskvila, Lushatten
Dystingbo drivhus
Tørbustilen jernvinneanlegg
Kultursti i Vang ønskes, basert på gamle veger.
Kirkene
Kombinerte driftsbygninger
Setrer og skogbruk
VEDLEGG 20
Ringsaker
Kalkovner i Bergervika Helgøya, antikvarisk vei m.m
Helgøya: Storgardsmiljø og husmannsplasser, intakte strukturer, hageanlegg, gammel
veg m.m. Hovinsholm m/fornminner, kirketuft og spennende bygningsmasse.
Nes: Storskala jordbrukslandskap med storgarder og husmannsplasser, hageanlegg, alleer
m.m. Gravhauger, gravfelt og skålgroper. Kvamsbrenneri, Kvamshøgda, festlokale.
Grefsheim-marka har også kalkovner under sammenrasing
Stein: Viktig kulturmiljø med kulturminner fra steinalder, bronsealder, middelalder og
nåtid.
Steinsodden, Hedmarks eneste helleristning med figurer,
Mjøskastellet
Ring: Landskap med steinring, gravhauger, storgarder og beitelandskap
Prøysenstua og deler av Prestvægen (Prestvægen trenger sterkere formelt vern)
Kvennveita i Brumunddal
Kvisla Mølle, Moelv
Legatgården Fuglseng i Veldre (jorda er i drift, historielagene samarbeider om bruk av
gården, flere forslag til bruk innen formidling)
Mo gard Buttekverntunet
Setrer i bygningsmessig forfall, sæterveier, ferdselsårer
Veldre: pilegrimsveg, gravhauger, gravfelt
Husmannsplasser:
Brøttum
Simenstadgrenda: gard, gutu og husmannsplasser
Åsen – Åsmarka: hverdagslandskap, rester av husmannsplasser
Gamlegata i Brumunddal
Middelalderkirker:
- Nes kirke
- Ringsaker kirke
- Baldishoel kirketuft
Bygdeborger
Olavskilde
Arbeiderlokaler

Similar documents