ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE NA PRVI JAVNI DRAŽBI

Comments

Transcription

ODREDBA O PRODAJI NEPREMIČNINE NA PRVI JAVNI DRAŽBI
VL 206746/2011
Izvršilni oddelek
ODREDBA
O PRODAJI NEPREMIČNINE NA PRVI JAVNI DRAŽBI
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Jadranki Arčon Jurman
v izvršilni zadevi upnika: KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA
GORICA D.D., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Dragica Vuga, odvetnica v
Novi Gorici, zaradi izterjave 666,33 EUR s pripadki (VL 206746/2011),
pristopni izvršilni zadevi upnika: BELENA Računovodske, informacijske in druge
poslovne storitve d.o.o., Pečno 7, Kanal, zaradi izterjave 3.850,00 EUR s pripadki (In
269/2014),
pristopni izvršilni zadevi upnika: BELENA Računovodske, informacijske in druge
poslovne storitve d.o.o., Pečno 7, Kanal, zaradi izterjave 2.763,00 EUR s pripadki (In
275/2014),
pristopni izvršilni zadevi upnika: KOMUNALA KOMUNALNO PODJETJE NOVA
GORICA D.D., Cesta 25. junija 1, Nova Gorica, ki ga zastopa Dragica Vuga, odvetnica v
Novi Gorici, zaradi izterjave 464,90 EUR s pripadki (VL 121552/2013),
pristopni izvršilni zadevi upnika: STJEPAN PAVUSA, Ulica Vinka Vodopivca 103A,
Nova Gorica, ki ga zastopa Dragica Vuga, odvetnica v Novi Gorici, zaradi izterjave
20.000,00 EUR s pripadki (In 2/2015),
zoper dolžnika: SERGEJ RIBIĆ, Razlagova ulica 19, Celje,
11. marca 2016
ODREDILO:
Na javni dražbi se bo prodajalo dolžnikovo nepremičnino z ID znakom 2303-3255/00, k.o. 2303 Solkan.
Javna dražba bo dne 18.4.2016 ob 9.30 uri v sobi št. 104/I Okrajnega sodišča v Novi
Gorici na Prvomajski ulici 50 v Novi Gorici.
Na podlagi tusodne poravnave N 163/89 z dne 17.1.2000 je v zemljiški knjigi pri tej
nepremičnini vknjižena služnostna pravica poteka vodovodne kanalizacijske, plinske
in električne napeljave ter peš prehoda in prevoza z vsemi prevoznimi sredstvi v
breme parc.št. 3255 in sicer v korist parc.št. 3254 oziroma etažnih lastnikov stavbe
stoječe na parc.št. 3254 te k.o., ki bo ostala vknjižena tudi po morebitni prodaji te
nepremičnine na javni dražbi.
Vrednost zgoraj navedene nepremičnine je bila ugotovljena s pravnomočnim
sklepom tukajšnjega sodišča z dne 30.10.2015 in znaša 1.220,00 EUR.
Na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, lahko
sodišče na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če
stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o njeni tržni vrednosti verjetno izkaže, da
se je ta od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje precej spremenila.
Nepremičnine se na prvem prodajnem naroku ne sme prodati za manj kot 70%
ugotovljene vrednosti, to je 854,00 EUR.
Stranke se lahko z izjavo, ki jo dajo na sodni zapisnik, sporazumejo, da sme biti
nepremičnina na dražbi prodana po ceni nižji od 70% ugotovljene vrednosti.
Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje na dan 13.4.2016 položijo varščino
na transakcijski račun Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. 01100-6950422125, sklic na
št. 0602-0008-2067462011, o čemer morajo na dražbi predložiti potrjen prenosni nalog.
Varščina znaša 122,00 EUR kar predstavlja desetino ugotovljene vrednosti zgoraj
navedene nepremičnine.
Ponudniki, katerih ponudbe ne bodo sprejete, bodo dobili položeno varščino na njihov
transakcijski račun nakazano nazaj v 15 dneh.
Kupec na javni dražbi ne more biti tisti, ki po zakonu ne more pridobiti nepremičnine, ki
je predmet prodaje. Kupci so lahko le domače pravne osebe, ki se izkažejo z izpisom iz
sodnega registra, oziroma državljani Republike Slovenije, ki se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu. Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičnini pod pogoji, ki jih
določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor.
Kupec mora položiti kupnino v roku 30 dni od dneva javne dražbe. Če kupec v tem roku
ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na predlog upnika in glede
na okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje najboljše
kupce, ki v to privolijo ter jim določi rok za položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom
razveljavi in določi novo prodajo.
Sodišče dovoli ogled nepremičnine na zahtevo in stroške tistega, ki se zanima za njen
nakup. Zahtevo za ogled se vloži pri naslovnem sodišču najkasneje do dne 4.4.2016, pri
tem pa mora tudi navesti, ali zahteva sodelovanje izvršitelja.
Cenitev, iz katere so razvidni natančnejši podati o nepremičnini, in ostale informacije so
na razpolago v pisarni izvršilnega oddelka tukajšnjega sodišča.
PRAVNI POUK:
Zoper to odredbo ni pritožbe.
Nova Gorica, 11. marec 2016
Okrajna sodnica:
Jadranka Arčon Jurman