O D R E D B A O P R O D A J I

Comments

Transcription

O D R E D B A O P R O D A J I
In 168/2010
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Piranu je po sodnici Ester Debernardi Pavliha v izvršilni zadevi opr.št.
In 168/2010 (ki se je vodila pred Okrajnim sodiščem v Kopru pod opr.št. In 62/2010)
upnika: BANKA SPARKASSE d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Franc Mesar iz Kopra, zoper dolžnika: HYPO LEASING d.o.o., sedaj HETA
Asset Resolution, družba za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 167, Ljubljana, in
MENTOR ŠERIFOSKI, Liminjanska c. 85, Portorož. oz. Kampel 8b, Koper, zaradi
izterjave denarne terjatve v znesku 165.452,16 EUR spp,
dne 31.3.2015,
ODREDILO:
1. Predmet prodaje so nepremičnine z ID znakom: 2631-3485-109, 2631-3485-110
in 2631-3485-111, po vpogledu v z.k. podatke vse last dolžnika Hypo leasing do
celote (po navedbah slednjega so last dolžnika Mentorja Šerifoskega do celote).
2.
Prodaja se bo opravila na drugi javni dražbi v sredo, dne 6.5.2015, ob 13.30
uri, v razpravni dvorani št.6 Okrajnega sodišča v Piranu, Tartinijev trg 1, Piran.
3. Vrednost nepremičnin, opisanih v 1. točki, je bila ugotovljena s pravnomočnim
sklepom z dne 23.10.2013, in znaša 137.000,00 EUR.
Sodišče na predlog stranke, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim
narokom, na prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če
stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni vrednosti nepremičnine verjetno
izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje
precej spremenila (četrti odstavek 178. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju - v
nadaljevanju ZIZ).
4. Prodajna cena nepremičnin z ID znakom: 2631-3485-109, 2631-3485-110 in
2631-3485-111 znaša polovico od ugotovljene vrednosti, to je znesek 68.500,00
EUR.
Pod to ceno se nepremičnina na drugem naroku ne bo prodajala.
5. Kupec mora položiti kupnino v roku 30 dni od dneva prodajnega naroka na
transakcijski račun Okrožnega sodišča v Kopru:
KODA NAMENA: GOVT ali OTHR
IBAN: SI56011006950421640
BIC: BSLJSI2X
referenca: SI 00 3118-168-2010
ime in naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, Koper.
Če kupec v danem roku ne položi kupnine, sodišče na predlog upnika in glede na
okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oziroma naslednje
najboljše
kupce, ki v to privolijo, ali pa s sklepom prodajo razveljavi in
določi novo prodajo. Iz
položene varščine se poravnajo stroški za novo
prodajo in nadomesti razlika med ceno, doseženo pri prejšnji in pri novi prodaji
(191. člen ZIZ).
Ponudnik-kupec mora podati izjavo, ali je z upnikom povezana oseba po določbi
200b. člena ZIZ. Izjavo bo sodišče vročilo upniku in dolžniku, ki ji lahko
nasprotujeta v roku 8 dni od dneva prejema.
Če je upnik ali z njim povezana oseba kupila nepremičnino za ceno, ki je nižja od
njene ugotovljene vrednosti po 178. členu ZIZ, in pridobljena kupnina ne bi
zadostovala za popolno poplačilo tega upnika, se pri poplačilu tega upnika, ne
glede na dejansko višino kupnine, šteje, da je upnik poplačan do višine
ugotovljene vrednosti nepremičnine.
6. Varščina znaša desetino ugotovljene vrednosti nepremičnin, in sicer znesek
13.700,00 EUR.
Vsak ponudnik mora varščino položiti najpozneje tri delovne dni pred
začetkom javne dražbe – to je do vključno 30.4.2015 na račun sodišča, ki je naveden v
5.točki te odredbe. Varščine je oproščen upnik, če njegova terjatev dosega znesek
varščine. Ponudnikom, katerih ponudbe niso bile sprejete, se varščina vrne.
7.
Zainteresirani kupec si lahko nepremičnino ogleda na posebno dovoljenje sodišča.
Zahtevo za ogled nepremičnine je potrebno vložiti pisno pri tem sodišču najkasneje 14
dni pred dražbenim narokom, pri čemer naj navede, ali zahteva prisotnost izvršitelja.
Sodišče bo o ogledu nepremičnine izdalo odredbo, s katero bo dovolilo ogled in določilo
čas ogleda. Stroški, ki nastanejo zaradi ogleda in morebitne prisotnosti izvršitelja, nosi
tisti, ki je vložil zahtevo za ogled. Dolžniku, ki ne bo dovolil ogleda ali bo oviral ogled
nepremičnine, lahko sodišče na podlagi 33. člena ZIZ izreče denarno kazen (fizični osebi
do 10.000,00 EUR, pravni osebi ali podjetniku pa do 100.000,00 EUR).
8.
Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti dražbe, mora predložiti
izpisek iz sodnega registra in ustrezno pooblastilo za zastopanje, fizična oseba pa mora
predložiti osebno izkaznico.
Piran, 31. marca 2015
Okrajna sodnica svetnica
Ester Debernardi Pavliha l.r.