In 10.2012 (11.4.2016)

Comments

Transcription

In 10.2012 (11.4.2016)
In 10/2012
pristopi: In 16/2015
ODREDBA O PRODAJI
Okrajno sodišče v Grosupljem je v izvršilni zadevi upnika: 1. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA
d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, 2. NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Trg republike 2,
Ljubljana, proti dolžnici: Jolanda Baligač, Ljubljanska cesta 30a, Ivančna Gorica; Ivan Baligač,
Ljubljanska cesta 30 A, Ivančna Gorica, zaradi izterjave 95.461,91 EUR in 10.279,93 EUR
po 181., 184. in 188. čl. Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
ODREJA:
Na predlog upnika bo dne
11. 4. 2016 ob 9:00 uri v sobi št. 8 tukajšnjega sodišča
prodaja
na prvi javni dražbi
Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom 1820-63-8 k.o. 1820 Gorenja vas, v naravi stanovanje v
večstanovanjskem objektu na naslovu Ljubljanska cesta 30a, 1295 Ivančna Gorica.
1. Tržna vrednost nepremičnine z ID znakom 1820-63-8 k.o. 1820 Gorenja vas, last dolžnice do celote je bila
ugotovljena s sklepom opr. št. In 10/2012 z dne 8. 3. 2016, in sicer znaša 64.200,00 €.
2. Prodajna cena nepremičnine z ID znakom 1820-63-8 k.o. 1820 Gorenja vas na prvi javni dražbi
predstavlja 80 % ugotovljene tržne vrednosti nepremičnine tako da znaša 57.700,00 €.
3. Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče na prodajnem naroku z
odredbo ponovno ugotovi vrednost nepremičnine, če stranka s predložitvijo mnenja sodnega cenilca o tržni
vrednosti nepremičnine verjetno izkaže, da se je vrednost nepremičnine od prejšnje ugotovitve vrednosti, do
dneva prodaje, precej spremenila (4. odst. 178. čl. ZIZ).
4. Javne dražbe se smejo udeležiti pravne ali fizične osebe, ki najpozneje 3 delovne dni pred dražbo položijo
varščino:
- koda namena plačila: ADVA
- namen plačila: In 10/2012
- BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
- sklic na št.: SI00 200170001012
- na račun št. SI56 0110 0696 0421 855,
- ime in naslov prejemnika: Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva cesta 6, 1290 Grosuplje in sodišče o
tem pred začetkom dražbe predložiti dokaz. Varščina znaša desetino vrednosti nepremičnine, to je 6.420,00
€. Varščine so oproščeni upnik, na čigar predlog je sodišče dovolilo izvršbo in zastavni upnik oz. upnik
zemljiškega dolga, če njihove terjatve dosegajo varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno
vrednost nepremičnine, varščino poravnati iz kupnine (3. odst. 185. čl. ZIZ). Po prodajnem naroku mora
fizična oseba predložiti veljaven osebni dokument, pravna oseba pa mora predložiti izpisek iz sodnega
registra, ki ni starejši od 15 dni. Ponudniki, katerih ponudba ni bila sprejeta, dobijo varščino nakazano nazaj
na svoj transakcijski račun v 15-ih dneh po koncu javne dražbe.
5. Kupec mora v položiti kupnino v roku 30 dni od dneva dražbe na račun Okrožnega sodišča v Ljubljani št.:
SI56 0110 0696 0421 855 sklic na št.: SI00 200170001012(koda namena plačila: ADVA). Če kupec v
danem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne vrne, sodišče pa na predlog upnika in glede na
okoliščine prodaje pozove na plačilo kupnine drugega oz. naslednje najboljše kupce, ki v to privolijo in dajo
izjavo iz 4. odst. 189. čl. ZIZ ter jim določi rok za položitev kupnine, ali pa prodajo s sklepom razveljavi in
določi novo prodajo. Iz položene varščine se poravnajo stroški za novo prodajo in nadomesti razlika med
ceno, doseženo na prejšnji in novi prodaji.
6. Kdor ima zakonito ali vknjiženo pogodbeno predkupno oz. odkupno pravico na nepremičnini, ki je
predmet izvršbe, ima prednost pred najugodnejšim ponudnikom, če takoj po končani dražbi izjavi, da kupuje
nepremičnino pod enakimi pogoji.
7. Površinska izmera nepremičnin iz cenilnega zapisnika ni obvezujoča. Stvarne služnosti na nepremičnini z
njeno prodajo ne ugasnejo, prav tako pa s prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne služnosti, stvarna
bremena in stavbne pravice, ki so bile vpisane pred pravicami zastavnih upnikov oz. upnika, na čigar predlog
je sodišče dovolilo izvršbo, ter upniki zemljiškega dolga. Nepremičnine niso obremenjene s služnostjo,
stavbno pravico ali stvarnim bremenom.
8. Po položitvi kupnine in po sklepu o izročitvi, bodo nepremičnine izročene kupcu, po pravnomočnosti tega
sklepa pa v zemljiško knjigo v njegovo korist vpisana lastninska pravica. Razveljavitev ali sprememba
sklepa o izvršbi po pravnomočnosti sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu, nima vpliva na njegovo
pridobitev lastninske pravice.
9. Dražbene pogoje in listine, ki zadevajo nepremičnine, ki so predmet dražbe, smejo tisti, ki nameravajo
nastopiti kot kupci, pregledati pri sodišču med uradnimi urami.
10. Upnik lahko odredbo o prodaji objavi objavi v sredstvih javnega obveščanja, stroški objave le te
bremenijo upnika.
11. Dolžnik je dolžan dopustiti ogled nepremičnine zainteresiranim kupcem, ki jim sodišče na njihovo
zahtevo in stroške s sklepom dovoli, da si jo ogledajo.
PRAVNI POUK:
Zoper odredbo ni pritožbe.
Grosuplje, 8. marec 2016
Okrajna sodnica:
Mojca Lo Duca