In39.2015 in prist

Comments

Transcription

In39.2015 in prist
In 39/2015
in prist. VL 13894/2015
VL 27198/2015
O
PR ODAJ I
NEPREMIČNINE
Okrajno sodišče v Velenju je v izvršilni zadevi upnika: POŠTNA BANKA
SLOVENIJE, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 005, Maribor, zoper dolžnika: ZABASTRA, storitve, d.o.o., Trg mladosti
006, Velenje, zaradi izterjave 90.323,55 EUR s pp,
in pristopljenih
VL 13894/2015 upnika: ŠTUDENTSKI SERVIS, posredovanje delovne sile, trgovina,
gostinstvo, gradbeništvo, nepremičnine in storitve d.o.o., Gregorčičeva ulica 23,
Maribor, zoper dolžnika: ZABASTRA, storitve, d.o.o., Trg mladosti 006, Velenje,
zaradi izterjave 405,88 EUR s pp,
VL 27198/2015 upnika: POŠTNA BANKA SLOVENIJE d.d. - bančna skupina Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, zoper dolžnika:
ZABASTRA, storitve, d.o.o., Trg mladosti 006, Velenje, zaradi izterjave 579,11 EUR
s pp,
na podlagi določil členov 181., 184. in 188. Zakona o izvršbi in zavarovanju (v
nadaljevanju ZIZ),
dne 9. marec 2016
1
ODREJA
PRODAJO NEPREMIČNIN NA I. JAVNI DRAŽBI
Predmet prodaje so nepremičnine z ID znakom: 964-3424-19, 964-3424-20, 964-342421,
964-3424-22,
964-3424-34,
964-3424-143,
964-3424-144
last
dolžnika
ZABASTRA, storitve d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje, do celote (delež 1/1).
Narok za prodajo bo na Okrajnem sodišču v Velenju
dne 11.4.2016 ob 12:30 uri,
soba 11, I. nadstropje.
Nepremičnina ni obremenjena s služnostjo, stavbno pravico ali stvarnim bremenom.
Vrednost nepremičnin 964-3424-19, 964-3424-20, 964-3424-21, 964-3424-22, 9643424-34, 964-3424-143, 964-3424-144 je bila ugotovljena s pravnomočnim sklepom
naslovnega sodišča pod In 39/2015 z dne 16. 2. 2016, ki je postal pravnomočen dne 3.
3. 2016 in tako znaša prodajna cena nepremičnin z ID znakom: 964-3424-19, 9643424-20, 964-3424-21, 964-3424-22, 964-3424-34, 964-3424-143, 964-3424-144
88.378,74 € (oseminosemdesettisočtristooseminsedemdeset 74/100 €).
Pod to ceno se nepremičnina na prvem naroku ne bo prodajala.
Vse nepremičnine, ki so predmet teh izvršilnih postopkov se prodajajo kot celota.
Nepremičnine na prvem prodajnem naroku ne smejo biti prodane pod ugotovljeno
vrednostjo (prvi odstavek 188. člena ZIZ). Če nepremičnine ne bodo prodane na prvem
prodajnem naroku, bo razpisan drugi prodajni narok, na katerem se smejo
nepremičnine prodati pod ugotovljeno vrednostjo, vendar ne manj kot za ½
te
vrednosti.
Na predlog, ki mora biti vložen najpozneje 8 dni pred prodajnim narokom, sodišče na
prodajnem naroku z odredbo ponovno ugotovi vrednosti nepremičnin, če stranka
izkaže za verjetno, da se je ta od prejšnje ugotovitvene vrednosti pa do dneva prodaje
precej spremenila (četrti odstavek 178. člena ZIZ). Stranka, ki bi predlagala, da se
ponovno ugotovijo vrednosti nepremičnin, naj predlogu priloži novo cenilno mnenje –
cenitev izvedenca – cenilca.
Plačila varščine sta oproščena upnik in zastavni upnik, če njune terjatve dosegajo
varščino in če se da glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost nepremičnin
2
varščina poravnati iz kupnine.
Vsak udeleženec dražbe mora najmanj 3 delovne dni pred dražbenim narokom,
položiti na transakcijski račun Okrajnega sodišča v Velenju št. 0110 0696 0005
822, referenca št. 00 4070-39-2015 varščino v višini 10 % cenilne vrednosti, kar v
danem primeru znaša 8.837,87 €. Sodišče bo varščino dražitelja zadržalo, ostalim
ponudnikom pa jo bo vrnilo po končani dražbi.
Sodišče bo, v kolikor bo potencialni kupec s posebno pisno vlogo na sodišču
najkasneje do 25. 3. 2016 zahteval, na njegove stroške dovolilo tudi ogled
nepremičnine v prisotnosti izvršitelja ALEŠA PEČOVNIKA iz Velenja, Efenkova
cesta 61. Lastnik je ogled dolžan dopustiti.
Najvišji ponudek bo potrebno položiti pri naslovnem sodišču na transakcijski račun
Okrajnega sodišča v Velenju št. 0110 0696 0005 822, referenca št. 00 4190-39-2015
in sicer v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o domiku, v primeru pritožbe pa v
roku 15 dni od prejema sklepa Višjega sodišča.
Če kupec v danem roku ne položi kupnine, se mu položena varščina ne bo vrnila,
sodišče pa bo na predlog upnika ali glede na okoliščine prodaje pozvalo na plačilo
kupnine drugega oz. naslednje najboljše kupce, ki bodo v to privolili ter jim določilo
rok za položitev kupnine ali pa izreklo prodajo za neveljavno in določilo novo. Iz
položene varščine se bodo poravnali stroški nove prodaje in nadomestila razlika med
ceno, doseženo pri prejšnji in pri novi prodaji (tretji in četrti odstavek 191. člena ZIZ).
Pooblaščenec pravne osebe, ki se namerava udeležiti dražbe, mora predložiti izpisek iz
sodnega (poslovnega registra) in ustrezno pooblastilo za zastopanje, fizična oseba pa
mora predložiti potrdilo o državljanstvu.
Okrajno sodišče v Velenju,
dne 9. marec 2016
Sodnica: Romina Jezernik
3