IZJAVA O LASTNIŠTVU

Comments

Transcription

IZJAVA O LASTNIŠTVU
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: [email protected]
www.mk.gov.si
javni poziv 2016
izjava o lastništvu
JP-PAR-2016
IZJAVA O LASTNIŠTVU
Podatki o lastništvu oz. solastništvu
Polni naziv (ime in priimek):
Naslov (sedež):
Lastniški oz. solastniški delež:
Podatki o nepremičnini
Vrsta nepremičnine (označite):
stavba
zemljišče
Katastrska občina (šifra in ime):
Številka parcele:
Številka stavbe:
Poštni naslov nepremičnine:
Nepremičnina (označite):
leži na območju naselbinske dediščine
leži na območju vrtnoarhitekturne dediščine
Spodaj podpisani izjavljam, da so podatki, navedeni v tej izjavi, resnični. Za podane podatke,
njihovo resničnost in ustreznost priloženih dokazil o pravici izvedbe posegov, prevzemam polno
odgovornost.
Datum:
Podpis odgovorne osebe in žig: