Nulstilling af iPad: Nulstilling med Lightspeed

Comments

Transcription

Nulstilling af iPad: Nulstilling med Lightspeed
NulstillingafiPad:
EniPad,dererafleveretudenatværelåstopafdenoprindeligebruger,skalåbnesforatkunne
bliveklargjorttildennæste.DetskernemmestpåskolenmedinddragelseafskolensIT
servicetekniker,ellerandetuddannetpersonale.
Derertomuligheder:
1)NulstillingmedLightspeed
2)NulstillingmedhjælpfraApple
Forudsætningerfor1)-denenkleløsning:
a) RegistreretiLightspeed–ellerskanLightspeedikke”se”enheden
b) ErregistreretiDEP–såerdetenaf”vores”iPads
c) IkkeernulstilletafbrugerindenDEPtrådteikraft(sept.15)–såerdenikkefjernetfra
”supervisedmode”.
Ada):
Eleven/brugerenskalhaveklikketpådenapp/ikonpåiPad,derhedder”Registrer…”.Dettegørat
sammenhængenmellemiPadogbrugererkendtafLightspeed.Erdetteikkesketkanbrugeren
ikkesedeapplikationer,skolenharanskaffet,ogskolenkanikkeadministrereiPad
hensigtsmæssigt.
Adb):
AllevoresoprindeligtindkøbteiPadserblevetregistreretcentralt,ogsenereindkøbteer
registrerethviskøberharoverholdtanvisningerneombestillingafiPad,dvs.meddelt
leverandøren,atdetkøbteskalregistreresmedvoresDEPnummer352262 (beskrevet i artiklen
på Skolespring.dk: http://skolespring.dk/indkoeb-af-nye-ipads-mm-procedure/
Ad c):
Det var desværre muligt for brugerne at nulstille de udleverede iPads, og dermed slette alle de
indstillinger, vi fik lagt på fra leverandøren, heriblandt at enheden var i ”supervised mode”. De
enheder, der er blevet nulstillet i den periode, kan ikke altid nulstilles gennem Lightspeed, da
vores systemer ikke mere har ”fat” i enheden på den rigtige måde.
Du kan tjekke om maskinen kan nulstilles med Lightspeed – der SKAL stå ”Activation
locked/Aktivering er låst: Yes”
NulstillingmedLightspeed
–”Denenkleløsning”:
Log ind i Lightspeed og vælg ”Enheder”.
Søg på enhedens serienummer. I eksemplet er det Livas enhed, der er fundet. Tryk på ”Vis”
for at få oplysninger frem om enheden. Tryk på ”Indstillinger” for at få en liste med
valgmuligheder frem.
Er din brugerflade engelsksproget, skal du lede efter ordene
”Activation Locked” og ”Activation Lock Code”.
Forudsætningfor2)–”Denbesværligeløsning”:
Erbloténafforudsætningerneovenforikkeopfyldt,skalApplesupportkontaktes.
NulstillingmedhjælpfraApple
–”Denbesværligeløsning”:
Applessupportkontaktes,f.eks.påtelefon80249625.Duskalhavefølgendeoplysningerklar:
a) Etbilledeafenhedensserienummer(stårmedmegetsmåbogstaverogtalnederstpå
bagsiden).
b) Fakturakopipåkøbet-(ersendttilskolenskontorfraSørenKnudsen/SOKprimomarts
2016)
Duskalværeforberedtpå,atnogleafsupportmedarbejdernetalerengelsk,ogatdukanblive
bedtomatsendeinformationersommail.
DenneservicehosAppleergratis.Mankanindsendeenhedentilleverandøren,Atea,ogfålavet
entilsvarendeproces,mendenkosternoglehundredekronerpr.enhed.