Menighetspedagogikk - Det Norske Diakonforbund

Transcription

Menighetspedagogikk - Det Norske Diakonforbund
dmmh.no
Menighetspedagogikk
Deltidsstudiet Menighetspedagogikk er organisert i fire
emner, hvert på 15 studiepoeng. Alle emnene går over
2 semester. Du kan søke på
hvert enkelt emne eller studieprogrammet som helhet.
Opptakskrav
For opptak kreves generell studiekompetanse. Aktuell forkunnskap
er høgskoleutdanning med pedagogikk og kristendomsfaglige eller
religionsfaglige emner i fagkretsen,
eller tilsvarende kompetanse.
Målgruppe
Utdanningen retter seg primært mot
ansatte i trosopplæring i Den norske
kirke og andre kristne trossamfunn
med sikte på å gi videreutdanning
innenfor kristendomskunnskap og
religionspedagogikk (menighetspedagogikk), men kan ha interesse også
for andre som arbeider med barn og
kristen opplæring. Fullført studium
gir 30 studiepoeng pedagogikk og 30
studiepoeng
kristendomskunnskap,
som er kravet til Menighetspedagog II.
Studieavgift: Kr. 2.650,- pr. semester (inkl. semesteravgift til SiT).
Fagkontakt: Professor Sturla Sagberg
([email protected])
Innhold
Menighetspedagogikk 1 (2014-15)
vektlegger grunntrekk i religionspedagogikk og en vurdering av emner som
kunnskap, lek og læring knyttet til
Plan for trosopp-læring.
Menighetspedagogikk 2 (2015-16)
viderefører pedagogiske og didaktiske tema, som ulike syn på barn og
læring og vurdering av hvordan dette
gjen-speiles i trosopplæring i ulike
arenaer. Dette går sammen med tema
fra kristen troslære og kirkens historie.
Det omfatter også trosopplæring i økumenisk kontekst og i møte med ikkekristne religioner (religionsteologi,
misjon).
2016/17:
Menighetspedagogikk 3
Studiet legger vekt på etikk og på forståelsen av livstolkning og livsmestring.
Inn i dette emnet kommer også trosopplæring i møte med vanskeligstilte
barn (spesialpedagogikk, diakoni).
Menighetspedagogens yrkesforståelse
inngår i dette emnet.
Menighetspedagogikk 4 (2017-18)
legger vekt på forståelsen av gudstjenesten, bruk av språk og symboler
i trosopplæring og utprøving av
ulike former for forkynnelse. Studiet
fokuserer så på hvordan de ulike
emnene forholder seg til Plan for trosopplæring.
Studiet utvikles i kontakt med
Nidaros bispedømmekontor. Samarbeid med andre kirkesamfunn
er aktuelt, avhengig av studenters
tilknytning. Studiet vil vektlegge en
økumenisk åpen tilnærming. Det
legges vekt på en kombinasjon av
teoretisk og praktisk tilnærming til
emnene.
Organisering og arbeidsmåter
Studiet er samlingsbasert, nettstøttet
og desentralisert. Undervisning gis
gjennom todagssamlinger på DMMH.
Samlinger 2016/17
Samling 1: 15.-16. september 2016
Samling 2: 20. oktober 2016
Samling 3: 3. - 4. november 2016
Samling 4: 19.-20. januar 2017
Samling 5: 2.-3. mars 2017
Samling 6: 30.-31. mars 2017
Du søker opptak til våre videreut-danninger via dmmh.no/soknadsweb.
Mer informasjon:
dmmh.no/studier/menighetspedagogikk
Det tas forbehold om endringer i samlingsplanen og et visst antall studenter
for at studiet kan gjennomføres.