Examination INL1 och GRU1 Nedlagd kursplan OAU160

Comments

Transcription

Examination INL1 och GRU1 Nedlagd kursplan OAU160
Möjligheter till examination för dig som gått kursen
KLOK Studieteknik OAU160
Kursen OAU160 – KLOK Studieteknik är nedlagd. För dig som har gått denna kurs men inte
genomfört alla examinationer finns det tre examinationstillfällen inlagda för kursens två
examinationer på under läsåret 2016. Det är samma datum för båda examinationerna.
Efter dessa datum finns ingen möjlighet till examination på denna kurskod.
Kurs
Kurskod
Tillfälle 1
Tillfälle 2
Tillfälle 3
KLOK Studieteknik
OAU160
20160323
20160422
201601007
Här nedan kommer instruktioner till examinationerna. På kursen ingick tre föreläsningar och boken
”Plugga smart och lär dig mer” Av Björn Liljekvist.
Examination – INL1, 1 högskolepoäng
Det här är en reflekterande uppgift där du ska svara på nedanstående frågor i en löpande
text. Men du ska dela upp texten i tre stycken och använda rubrikerna du ser nedan: Mina
studier och mål, Mina förväntningar och Min studieteknik just nu. Har du egna tankar kring
dina studier som du vill ta upp, gör det! Texten ska omfatta 400-600 ord. Använd gärna
Times New Roman eller liknande. 12 pt.
Mina studier och mål
Vad heter du? Vilket program går du? Vilken kurs går du? Varför har du sökt programmet/kursen? /
Varför vill du gå just det? Vad tänker du om din utbildning? / Hur tror du att det kommer att vara på
utbildningen? Vad har du för framtidsplaner? / Inom vilket område vill du arbeta efter utbildningen?
Vilka är dina drömmar om jobb? / Hur ser ditt drömjobb ut? Annat?
Min studieteknik
Hur ser du på din egen studieteknik? Hur gör du när du pluggar? / Vilket är ditt bästa sätt att lära?
Tror du att något kommer att vara lätt under utbildningen? I så fall vad? Tror du att något kommer
att vara svårt under utbildningen? I så fall vad?
Mina förväntningar
Vilka förväntningar har du på högskolan? Vilka förväntningar har du på lärarna? Vilka förväntningar
har du på dina klasskamrater? Vilka förväntningar har du på dig själv?
Inlämning av examinationen
Hela uppgiften skickas via mail till: [email protected]
Datum för examinationen finns angivet ovan i dokumentet.
Namn och personnummer ska stå högst upp i dokumentet.
Lycka till!
Marina & Britt-Marie
1
Examination - GRU1, 2 högskolepoäng
Denna uppgift har tre olika delar och handlar om att ”göra” - hur du praktiskt har arbetat
och kommer att arbeta med din studieteknik och utveckla färdigheter och förmågor.
Uppgiften är utformad för att göras i grupp om 2 – 4 personer, och ni skapar era grupper
själva. Har du inte möjlighet att göra uppgiften tillsammans med andra, kan du göra den
själv. Det innebär du gör alla delar på egen hand.
Del 1. Lathund
Du/gruppen ska göra en Lathund till er själva, där minst 10, tips, verktyg, förhållningssätt,
tekniker och praktiska råd från hela kursen ingår.
Lathunden ska vara enkel och överskådlig och ni ska genom att titta på den, enkelt komma
ihåg det ni vill arbete vidare med, utveckla, göra. En lathund kan se ut på många olika sätt
och man kan blanda olika stilar/delar. Ni väljer själva hur ni vill att den ska se ut. I Bb finns
exempel på tidigare lathundar som studenter har gjort. Experimentera!
Del 2. Kommentarer
När lathunden är klar ska ni plocka ut minst 5 punkter från lathunden. Under respektive
punkt som ni valt ut ska ni sedan redogöra för era egna erfarenheter, men i en gemensam
text. Dvs, allas reflektioner ska framgå under varje punkt.
Tänk på att vara konkreta – att skriva att något är bra räcker inte – utan ni måste tala om
varför det är bra, på vilket sätt det är bra, ge exempel på hur ni gjort, vilka konsekvenser det
fått osv.
I era reflektioner ska det tydligt framgå;
 Hur ni själva använt ”tipset/verktyget” ni tar upp.
 Hur det har gått när ni använt ”tipset/verktyget” – vad har fungerat bra och varför,
mindre bra och varför.
 Eventuella aha-upplevelser.
Efter de fem reflektionerna skriver ni en gemensam avslutning där ni sammanfattar vilka tips
och verktyg och modeller vill du/ni utveckla mer och hur du/ni tänker studera i framtiden.
Omfattningen på del 2 är minst 800 ord. Skriv i Word.
Rekommenderat typsnitt Times New Roman, 12 pt. Enkelt radavstånd.
Del 3. Litteraturen
Här ska ni/du välja ut tre delar ur boken. Skriv ner citaten - 3 st - och berätta varför ni valt
dessa, ge kommentarer och reflektioner. Kom ihåg att alltid ange sida för citatet.
Exempel på hur ett stycke/citat kan se ut
”Målsättningarna bör vara realistiska. De målsättningar man sätter upp får inte vara så
höga att man inte har en chans att nå dem. Då blir man mest bara besviken och riskerar ar
tappa tron på sin förmåga”. Liljeqvist, 2006. S26.
”Att bli bekant med en bok är ungefär som att bli bekant med en främmande stad. Vill man
bekanta sig med en ny stad, bli vän med den, ska man inte långsamt promenera och försöka
2
minnas allt man ser, utan studera kartan först och sedan springa igenom den, kors och tvärs,
fler gånger.” Liljeqvist, 2006. S81.
OBS! Dessa exempel är inte tillåtna att använda i examinationen.
Inlämning av examinationen
Hela uppgiften skickas via mail till: [email protected]
Datum för examinationen finns angivet ovan i dokumentet.
Namn och personnummer på samtliga som deltagit i uppgiften ska stå högst upp i
dokumentet. Bifoga materialet som en fil. Har ni gjort ett stort collage, går det bra att
fotografera och skicka in en bild på lathunden. Annars rekommenderar vi formaten Word,
PPT eller pdf.
Bedömningskriterier för GRU1
För att få godkänt på GRU1 krävs att alla delar finns med och att de innehåller följande:
Lathunden
 Ska innehålla 10 punkter, där delar från hela kursen finns med. Det innefattar alla
föreläsningar och all litteratur. (Inte enbart saker från föreläsning 1.)
 Flertalet av punkterna som tas upp kräver någon form av aktivitet/ansträngning från
dig som person kopplat till ditt lärande.
Dvs en lathund som till största del innehåller punkter som: paus, sova, trevlig studieplats, bra
belysning, äta ordentligt, vila, skratta, belöningar blir inte godkänd. Och inte heller en
lathund som tar upp tio punkter från ett och samma område – exempelvis snabbläsning.
Kommentarerna
 Innehåller 5 punkter från lathunden – där merparten av dessa punkter kräver någon
form av aktivitet från dig som person.
 Texten omfattar minst 800 ord, enkelt radavstånd, skriven i 12 punkter.
 Texten under respektive punkt är en gemensam text där era reflektioner har vävts
ihop till en löpande text och där det tydligt framgår vem av er som tycker vad. Allas
reflektioner ska finnas med under varje punkt.
Exempel:
”Kalle brukar göra så här med XX och tycker att … Lisa gjorde också så fast
hon anser att … Lotta däremot upplevde att … Pelle vill i framtiden träna på
att …. Hela gruppen är dock enig om att … Vi anser framförallt att … och alla
kommer att … ”
OBS, skriv inte ”man” då handlar texten inte om er utan blir allmän.
Citaten
Där ska finnas 3 citat från litteraturen samt era personliga reflektioner till varför ni valt dessa
citat.
Lycka till! Marina & Britt-Marie
3

Similar documents