här - Vångabygden

Comments

Transcription

här - Vångabygden
Årsredovisning
För
Vångabygdens Utvecklingsgrupp
802441-2838
Räkenskapsåret 2015
Förvaltningsberättelse
Verksamhet
Styrelsen som bestått av: Christer Sandberg ordf., Gunilla Lundgren sekr., Cecilia Hyltell
kassör, Yvonne Johansson, Åsa Allerstav och Ann-Sofie Pettersson samt suppleanterna AnnChristin Josefsson och Thomas Eklund, har haft 7 protokollförda sammanträden.
VBU har under 2015 fortsatt arbetet med kommunens nya Översiktsplan för landsbygden. Vi
har sammanställt information löpande om nya Översiktsplanen på hemsidan. Vi Träffade
Karin Jonsson, kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, och förmedlade våra
önskemål om Vångas utveckling med fokus på: Gång/cykelväg mellan skolan och Göstad,
allmän badplats, mer bebyggelse, någon form av boende för äldre, mer aktiviteter för
ungdomar. Karin informerade också om ombyggnad av skolköket.
Vi har informerat om nya Landsbygdsprogrammet på möten och hemsidan och deltagit vid
informationsmöten.
Styrelsen har genomfört en Lokal Ekonomisk Analys (LEA) för Vånga. Det är ett första steg till
Lokal Utvecklingsplan. Syftet med en LEA är att få en översikt av konsumtionsmönster i
bygden för att kunna se var det finns potential för nya lokala företag. Mer information och
slutrapport finns på hemsidan.
VBU har lobbat för och fått igenom en ändring av avgiften för månadskort med länstrafiken
så att vi betalar närområdestaxa och inte länstaxa.
VBU ordnade ett informationsmöte i Vånga angående ett planerat HVB i Villa Vånga för
ensamkommande flyktingbarn.
Vi fanns representerade på Hembygdsdagen i Vånga.
Vi har initierat ett arbete för att bygga en större skateboard-ramp antingen vid Klippan eller
vid skolan.
Ekonomi
Ingående saldo
10289.50
(kassa och bank)
Intäkter
7700
Medlemsavg. LEA-bidrag,
valborgsbidrag
Utgifter
2834
Möten, bank, utskick, mm.
Årets vinst
4866
Utgående saldo
15155.50
(kassa och bank)
Styrelsen föreslår att årets vinst överföres i ny räkning.
Vånga 2016-03-20
Christer Sandberg
Gunilla Lundgren
Cecilia Hyltell
ordf.
sekr.
kassör
Yvonne Johansson
Åsa Allerstav
Ann-Sofie Pettersson
Ann-Christin Josefsson
Thomas Eklund

Similar documents