Handlingsplan för handhavande av olycksfallsrapport för elev

Transcription

Handlingsplan för handhavande av olycksfallsrapport för elev
HANDLINGSPLAN
2014-10-06
1(2)
Handlingsplan för handhavande av
olycksfallsrapport för elev
Bakgrund
Enligt AFS 2001 : 1, Systematiskt arbetsmiljöarbete § 9, gäller att


”Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i
arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, skall
arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och
olycksfall kan förebyggas i fortsättningen”.
”Arbetsgivaren skall varje år göra en skriftlig sammanställning
av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i
arbetet”.
Alla som genomgår utbildning likställs med arbetstagare (AML 3 §
punkt 1). Alla elever omfattas således i huvudsak av
arbetsmiljölagen. Lagen gäller allt praktiskt och teoretiskt arbete som
eleverna utför.
Syfte

Att säkerställa att en utredning kommer till stånd och att en
korrekt skriftlig sammanställning görs.
 Att utredning och sammanställning ska ge underlag för att
åstadkomma en bättre arbetsmiljö.
Mål


Västerbergslagens
utbildningscentrum
Box 830
771 28 LUDVIKA
Tel:
Fax:
Org.nr:
E-post:
www.vbu.se
0240 - 865 00
0240 - 866 76
222000-0802
[email protected]
Att varje händelse enligt § 9 utreds inom en vecka.
Att en skriftlig sammanställning av ohälsa, olycksfall och
allvarliga tillbud som inträffat bland elever redovisas i
september varje år.
HANDLINGSPLAN
2014-10-06
2(2)
Genomförande







Blankett för olycksfalls/tillbudsrapport finns på Vklass/din
skola/personal/dokument och på hemsidan www.vbu.se
under blanketter.
Vid olycksfall eller tillbud ansvarar den anställde som först får
kännedom om händelsen för att en redovisning görs på
OLYCKSFALLSRAPPORT för elev.
Eleven/Vårdnadshavaren måste utöver detta även själv göra en
anmälan till försäkringsbolaget om det finns behov för det.
Blanketten ska lämnas till skolhälsovården där originalet
sparas. En kopia lämnas till elev, ansvarig rektor, en kopia till
berört skyddsombud och en kopia till receptionen.
Vid allvarliga olyckor och tillbud ska arbetsgivaren utan
dröjsmål anmäla detta till arbetsmiljöverket. Se följande länk:
http://www.av.se/Aktuellt/arbetsolyckor/
Rektor ansvarar i samråd med berörd personal för att en
utredning av det inträffade görs. "Utredningen bör fokusera på
händelsen och de förhållanden som lett fram till den. Den bör
göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid
skuldfrågan". AFS 2001:1 sid 22.
Förslag till åtgärder med anledning av händelsen liksom
tidsplan och ansvar för uppföljning av åtgärdsplan avslutar
utredningen.
Rapporten med utredning lämnas till skolhälsovården för
förvaring och även vidare befordran till receptionen för
statistisk dokumentation.
Utvärdering
I AFS 2001:1, kommentarer till paragraferna, står det under Till 9 §
- Årliga sammanställningar:
”Syftet med sammanställningarna är att underlätta bedömningen av
risker i arbetet så att nya skador och tillbud kan förhindras”.


Handlingsplanen och genomförd verksamhet enligt planen
kommer att utvärderas - dels för att ge förslag på hur arbetet
kan vidareutvecklas och vilka delar som kan permanentas dels för att kunna rapportera till uppdragsgivaren.
Utvärderingen sker i Skyddskommittén vid läsårets första
möte. För denna utvärdering ansvarar skolhälsovården.
Utvärderingen sammanställs och sammanfattas i
skolhälsovårdens årssammanställning.
www.vbu.se