Tillbud och arbetsskador - Internwebben

Transcription

Tillbud och arbetsskador - Internwebben
Anvisningar Dnr 1-536/2015
Tillbud och arbetsskador
- anvisningar för intern rapportering och utredning samt anmälan till myndigheter
Vid en allvarlig arbetsrelaterad olycka där personskada eller dödsfall har inträffat finns vägledning inom
KI, se länk Om något händer.
Om ett allvarligt tillbud eller allvarlig olycka med svår personskada (eller dödsfall) inträffar i arbetet ska
ansvarig chef/ledare omgående (samma dag) anmäla detta till Arbetsmiljöverket via
www.anmalarbetsskada.se. Krav på snabb anmälan är straffsanktionerat och regleras i 3 kap. 3a § AML.
Previa Direkt är en stödtjänst där chefer kan bli uppringda inom 10 minuter för att få råd kring hur de kan
agera vid akuta dramatiska kriser, tel. 0771-53 00 53 (dygnet runt).
Viktiga begrepp
 Riskobservation: vi uppmärksammar något (fysiskt, tekniskt, kemiskt, psykosocialt) som
skulle kunna leda till tillbud eller arbetsskada.
 Tillbud: en oönskad (och ofta plötslig) händelse i arbetet som kunde ha lett till
personskada/ohälsa, fysiskt eller psykiskt.
 Arbetsskada: ett begrepp som innefattar färdolycksfall till och från arbetet, olycksfall med
personskada/dödsfall och arbetssjukdom/annan skadlig inverkan från arbetet. Det
sistnämnda inkluderar smitta i arbete.
Rapportering/anmälan av tillbud
Intern rapportering på KI: Om ett tillbud inträffar, det vill säga en oönskad händelse som kunde ha
lett till personskada/ohälsa, ska detta dokumenteras på blanketten Rapportering och utredning av
riskobservation, tillbud eller arbetsskada (internt på KI) och sedan diarieföras på
institutionen/motsvarande.
Kopia på ifylld blankett ska sändas till lokal arbetsmiljögrupp/motsvarande för uppföljning av
åtgärder samt till Anne-Marie Windahl, Personalavdelningen, Karolinska Institutet. Gärna
elektroniska kopior för miljöns skull.
Extern anmälan till Arbetsmiljöverket: Om ett tillbud är allvarligt, det vill säga händelsen kunde ha
orsakat svåra personskador (fysiskt/psykiskt) eller dödsfall, ska det anmälas till Arbetsmiljöverket
samma dag, av en arbetsgivarrepresentant. Länk: www.anmalarbetsskada.se . Detta omfattar såväl
anställda som studenter.
För studenters tillbudshantering finns information på http://ki.se/utbildning/arbetsskada-ellerstickskada.
1
Anvisningar Dnr 1-536/2015
Rapportering/anmälan av arbetsskador
Olyckor med personskada och sjukdomar/ohälsa som kan relateras till arbetet ska alltid rapporteras
internt. De ska även anmälas till Försäkringskassan om de lett till sjukfrånvaro eller om det är troligt
att det kan medföra senare besvär. Nedan beskrivs rutinen stegvis.
Arbetsskadehantering för studenter, läs på http://ki.se/utbildning/arbetsskada-eller-stickskada.
Arbetsskada innebär ofta kroppslig skada men begreppet innefattar även ohälsa/sjukdom på grund
av psykosociala faktorer i arbetsmiljön. Hög arbetsbelastning eller mobbing kan till exempel ha
orsakat ohälsan. Även skada/ohälsa som uppstått på grund av hot eller våld i arbetet ska anmälas.
Som arbetsskada räknas också personskador som inträffat på väg till och från arbetet. Längre ned i
denna text finner du särskilda rutiner vid stickskada.
1. Arbetsgivaren, det vill säga prefekten/motsvarande och närmaste chef, ska meddelas liksom
skyddsombudet så att eventuella brister i arbetsmiljön kan åtgärdas.
2. Arbetsgivaren, det vill säga närmaste chef eller prefekt, ska anmäla arbetsskadan direkt på nätet
via www.anmalarbetsskada.se, som är Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma
webbsida. Observera att om olyckan/skadan är allvarlig måste anmälan göras redan samma dag,
det är ett lagkrav i arbetsmiljölagen – och initialt räcker det då att fullfölja Steg 1 i webbformuläret på denna hemsida. En utskrift av arbetsskadeanmälningen ska diarieföras och
förvaras på institutionen/motsvarande enligt KI:s dokumenthanteringsplan.
Se https://internwebben.ki.se/sites/default/files/ha_version.pdf
3. Om den skadade/drabbade själv vill finns även en möjlighet att ansöka om ekonomisk ersättning
från AFA försäkring. Den anställde gör i detta fall en egen anmälan digitalt till AFA eller via
blankett "Skadeanmälan PSA" (blankett F7099). AFA försäkringen kan även omfatta personliga
ägodelar, t.ex. glasögon, som gått sönder i samband med händelsen.
4. Kopior av de ifyllda blanketterna (från steg 2 och 3) påskrivna av prefekt eller administrativ chef
ska tillsammans med originalkvitton för utlägg sändas till Anne-Marie Windahl,
Personalavdelningen, Karolinska Institutet, för vidare hantering.
5. Observera att utöver kopiorna till Personalavdelningen ska en kopia av anmälningarna behållas
av den som skadats/drabbats.
6. Internt på institutionen/motsvarande ska chef och skyddsombud sedan dokumentera i
blanketten Rapportering och utredning av riskobservation, tillbud eller arbetsskada (internt på
KI). Arbetsmiljögruppen ska erhålla en kopia för att kunna följa och följa upp de arbetsskador
som inträffar.
Ersättning för läkarvård och mediciner hanteras via lönehandläggaren.
Ytterligare information om arbetsskadeförsäkringen finns i Försäkringskassans
broschyr Arbetsskadeförsäkring - Information till dig som arbetsgivare och i AFA:s broschyr Om
ersättning vid arbetsskada PSA.
2
Anvisningar Dnr 1-536/2015
KI:s arbetsmiljönämnd tar del av statistik över inkomna tillbuds- och arbetsskadeanmälningar, vilka
alltid är avidentifierad avseende personuppgifter. Nämnden har ett uppdrag att följa och följa upp
arbetsmiljöarbetet på KI och tillbuds-och arbetsskadehantering är ett viktigt område för detta.
Stickskador anställda
Kontakta omgående företagshälsovården Previa för att ta ett så kallat nollprov. Meddela det
inträffade till din närmaste chef som, efter eventuellt samråd med Previa, avgör om händelsen ska
anmälas som arbetsskada på www.anmalarbetsskada.se eller endast rapporteras internt som tillbud.
Stick- eller skärskada ska anmälas både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan om
- känt eller starkt misstänkt smittat blod är inblandat
- kontakt funnits med material/patient/person där det är känt eller finns misstanke om allvarlig smitta
Läs mer om blodsmitta i dokumentet "Åtgärder vid tillbud med risk för blodsmitta" på Previa företagshälsovård.
Stickskador studenter
Se Studenthälsans egen hemsida hur ni ska agera vid stickskada/arbetskada. Här ska ett
ställningstagande göras i samråd med Studenthälsan, om stickskadan ska anmälas till både
Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.
Genomför preventiva åtgärder direkt efter riskobservationer så
minskar förekomsten av tillbud och arbetsskador.
Det skapar en säker och bra arbetsmiljö, fysiskt och psykiskt.
3