Perustuki ja muuta tukiasiaa

Comments

Transcription

Perustuki ja muuta tukiasiaa
PERUSTUKI
VIHERRYTTÄMINEN
NUOREN VILJELIJÄN TUKI
PELTOKASVIPALKKIO
MUUTOKSET 2016:
EU-tuki infot 2016
31.3.2016
PERUSTUKI







Tukitaso n. 122 €/ha perustuki, viherryttämistuki n. 75 €/ha
Perustuen haku tukihakemuksella 15.6. mennessä
Maito-, sonni ja härkä- sekä tärkkelysperunalisäosat poistuvat
Timoteilisäosa puolittuu vuodesta 2015 ja poistuu 2017,
sokerilisäosa ennallaan
Perustuessa tukikelpoista alaa on kaikki maatalousmaa
(pellot, pysyvät kasvit, pysyvät nurmet ja pysyvät laitumet).
Perustuessa tukikelpoiset alat, joista maksetaan tukea,
määritellään kasvikoodin kautta (Hakuoppaan liite B)
Sellaisesta viljelystä, jossa viljelykasvin juuret eivät ole
yhteydessä maaperään ei makseta perustukea vuodesta 2016
alkaen.
2
TUKIOIKEUKSIEN KÄYTTÖ





Tukioikeudet järjestetään yksikköarvon mukaan kalleimmasta
halvimpaan ja tukioikeuksia käytetään aina samassa
järjestyksessä.
Yksikköarvoltaan arvokkaimmat tukioikeudet käytetään aina
ensimmäisenä. Tukioikeudet tulevat käytetyiksi eli aktivoiduiksi,
kun osastakin tukioikeutta myönnetään tukea.
Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen
käyttämättömyystarkastelu tehdään vuonna 2017, kun
tarkastellaan tukioikeuksien käyttöä 2015 ja 2016.
Alat, joista ei myönnetä perustukea, saattavat jättää myös
tukioikeuksia aktivoimatta. Esimerkiksi tilapäisesti
viljelemättömästä alasta ei edelleenkään myönnetä tukea.
Jos näitä aktivoimattomia tukioikeuksia on myös vuonna 2016,
viedään sen verran (ha) tukioikeuksia varantoon, jotka ovat
jääneet aktivoimatta sekä vuonna 2015 että vuonna 2016.
3
TUKIOIKEUKSIEN MITÄTÖINTI





Perustuu Neuvoston ja parlamentin asetukseen 1307/2013. Jos
tilalla on enemmän tukioikeuksia kuin tukikelpoisia hehtaareja,
ylimääräiset tukioikeudet mitätöidään.
Tukikelpoisten hehtaarien ja tukioikeuksien vertailu on tehty
maataloushallinnon 15.6.2015 rekisteritietojen perusteella.
Vertailussa on otettu huomioon vuoden 2015 valvontatulokset,
hyväksytyt tukioikeuksien siirrot, varannosta myönnöt,
vapaaehtoiset palautukset varantoon sekä mahdolliset muut
tukioikeuksien muokkaukset.
Tiloilta, jotka eivät jättäneet tukihakemusta vuonna 2015,
mitätöidään kaikki tilan hallinnassa 15.6.2015 olleet tukioikeudet
Aktiiviviljelijöiltä mitätöidään vertailun perusteella ylimääräiset
tukioikeudet.
4
TUKIOIKEUKSIEN MITÄTÖINTI



ELY-keskus tekee tukioikeuksien mitätöinnistä päätöksen, johon
voi hakea oikaisua.
Jos tilalla on sekä omistuksessaan että vuokrattuna
tukioikeuksia, joiden arvo on alhainen, ylimääräisiä tukioikeuksia
mitätöidään suhteellisesti kultakin omistajaryhmältä. Samalla
päätöksellä voidaan siten mitätöidä tukioikeuksia tilan
omistajalta ja esimerkiksi kolmelta hänen vuokranantajaltaan.
Aktiiviviljelijöiden päätöksessä näkyy myös mikäli vuokrattuja
tukioikeuksia on mitätöity
– Aktiiviviljelijöille päätös tukioikeuksien lakkauttamisesta lähetetään
pääsääntöisesti päätukihaun esitäyttömateriaalin yhteydessä

Maanomistajien päätökset voivat olla kahdenlaisia
– Päätöksen tiedoksiannon malli tarkentuu myöhemmin
5
VILJELYN MONIPUOLISTAMINEN




Alle 10 hehtaarin tilat vapautuvat vaatimuksesta
Peltoala 10-30 ha, viljeltävä vähintään kahta eri viljelykasvia ja
pääkasvin osuus saa olla enintään 75% peltoalasta
Peltoala yli 30 ha , viljeltävä vähintään kolmea eri kasvilajia,
pääkasvin osuus enintään 75% ja kahden tärkeimmän
viljelykasvin osuus saa olla enintään 95% peltoalasta.
Isot nurmitilat AB-alue (yli 120 ha): Jos yli 75% peltoalasta on
nurmea tai kesantoa ja jäljelle jäävä peltoala on yli 30 ha, jäljelle
jäävän alan pääkasvi ei saa 75% ko. jäljellä olevasta peltoalasta
paitsi jos pääkasvi on nurmi tai kesanto.
6
MONIPUOLISTAMISEN POIKKEUKSET
Ei sovelleta tiloihin:
 Yli 75 % peltoalasta käytetään heinäkasvien tai muiden
nurmirehukasvien tuotantoon, on kesannolla tai näiden
käyttötapojen yhdistelmä, edellyttäen että näiden
käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään
30ha.


Yli 75% tukikelpoista maatalousmaata on pysyvää
laidunta/nurmea, edellyttäen että näiden käyttötapojen
ulkopuolelle jäävä peltoala on enintään 30ha.
Yli 50% peltoalaksi ilmoitetusta alasta ei ollut viljelijän
ilmoittamana edellisen vuoden tukihakemuksella ja jonka
koko peltoalalla viljellään eri kasvia kuin ed. vuonna.
7





VIHERRYTTÄMINEN:
KASVILAJIEN ILMOITTAMINEN
Oikean kasvikoodin käyttö varmistaa viljelyn
monipuolistamisen oikean laskennan
Ryhmät, jotka lasketaan kasviksi: Muut rehukasvit,
Siemenmausteet ja lääkekasvit (pl. kumina, sinappi),
Koristekasvit, alle 5-v. ja Leikkovihreä ja leikkohavu, alle
5-v. kasveista POISTETTU: Muut viljat, Muut
valkuaiskasvit
Kasvit tarkennetaan hakemuksen lisätietoihin
Seuraavia ei lasketa kasviksi: Muut vihannekset,
Kasvimaa, Erityistukisopimusala, pelto; Kurki-, hanhi- ja
joutsenpelto (sopimus) ja Maisemapiirre
POISTETTU: Kasvihuoneala
8
UUSIA KASVIKOODEJA



•Vuohenherne Ei voi käyttää typensitojien EFA-alalle
•Linssi Ei voi käyttää typensitojien EFA-alalle
•Syyskaura

•Viherkesanto (nurmi ja niitty) [muodostaa pysyvää
nurmea]

•Viherkesanto (riista ja maisema)


•Hunajantuotantoon tarkoitettu kasvusto
•Kurki-, hanhi- ja joutsenpelto (sopimus)
9
Ekologinen ala









Jos tilalla on yli 15 ha peltoalaa, ekologista alaa on
ilmoitettava vähintään 5 % peltoalasta
Ekologiseksi alaksi voi ilmoittaa:
–kesantoaloja, (säilytettävä 1.1- 15.8)
–typensitojakasvien aloja, (säilytettävä 30.631.8,päättäminen 1.9 alkaen)
–lyhytkiertoisen energiapuun aloja
–täydentävien ehtojen mukaisia maisemapiirteitä.
EFA velvoitettu tila voi ilmoittaa ekologista alaa
maksimissaan 15 %.
EFA-alueella sijaitseva tila, jonka ei tarvitse ilmoittaa EFAalaa, voi jättää alaa 10 %.
Luomutilat vapautettu kaikista viherryttämisen
10
vaatimuksista





Pysyvän nurmen säilyttäminen
Pysyvä nurmi on maata, jota käytetään heinä- ja
nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luontaisella tavalla
tai viljelemällä, eikä se ole kuulunut tilan viljelykiertoon
vähintään viiteen vuoteen.
Pysyvän nurmen osuus suhteessa maatalousmaahan ei
saisi vähentyä yli 5 %.
Pysyvän nurmen säilyttämistä seurataan kansallisella
tasolla.
Pysyvän nurmea oli vuonna 2015 n. 132 000 ha
Seuranta vuodesta 2016 eteenpäin kasvulohkon erillisenä
sijainti- ja pinta-alatietona.
11
PYSYVÄN NURMEN MUODOSTUMINEN JA
SEURANTA



Peruslohkojen takautuvassa tarkastelussa vuosilta 2010–
2014 laskettiin, kuinka monta vuotta lohkolla on ollut
nurmea.
Ilmoittamalla 5 vuotta nurmena olleelle alalle nurmilistan
nurmikasveja, ala saa pysyvän nurmen merkinnän 2016.
Merkintä on vuosikohtainen, jos lohkon kylvää ensi
vuonna (2017) esim. viljalle, merkintä poistuu ja laskenta
nollautuu.
12
EU:n komissiolta uusia sääntöjä pysyvistä nurmista 23.7.2015





Nurmi voi jatkossa muuttua pysyväksi myös ympäristökorvausnurmen
ja ekologisen alan viherkesannon jälkeisenä vuotena, jos ala on
edelleen nurmella.
Ympäristökorvauksen ehtojen mukaiset nurmialat ja ekologisen alan
viherkesanto jäädyttävät jatkossa nurmivuosien kertymisen
olemassaolonsa ajaksi.
Tällaisia aloja ovat ympäristösitoumuksen antaneilla tiloilla mm.
luonnonhoitopeltonurmet, suojavyöhykenurmet, viherlannoitusnurmet ja
monivuotiset ympäristönurmet.
Vastaava menettely koskee työasiakirjan mukaan myös
viherryttämistuen ekologisen alan viherkesantoa. Ekologista alaa voi
olla vain Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Ahvenanmaalla
sijaitsevilla tiloilla.
Siementuotantonurmia ei lasketa mukaan pysyvän nurmen alaan eikä
puhdasta apilakasvustoa katsota nurmeksi.
13
Pysyvän nurmen muodostuminen ja seuranta




Viherryttämisestä vapautetulle luomutilalle syntyy pysyvää
nurmea, mutta alaa ei lasketa mukaan pysyvien nurmien
alaan.
Ympäristökorvauksen mukaiset ympäristönhoitonurmet
,suojavyöhyke, monimuotoisuuspellot ,
viherlannoitusnurmet ja EFA-kesannot jäädyttävät
nurmivuosien kertymisen.
Siemennurmet nollaavat !
Vipu-palveluun rakennetaan karttataso, jonka avulla
tuenhakija voi seurata pysyvien nurmien muodostumista
erillisenä sijainti- ja pinta-alatietona.
14














Pysyvää nurmea kerryttävät kasvikoodit:
–1-vuotiset kuivaheinä- säilörehu- ja tuorerehunurmet
–1-vuotiset laidunnurmet
–Monivuotiset kuivaheinä-, säilörehu- ja tuorerehunurmet
–Monivuotiset laidunnurmet
–Viherkesanto, nurmi ja niitty (ei ilmoitettu ekologiseksi alaksi)
–Viherlannoitusnurmi (2016 viljelijöillä, jotka eivät ole sitoutuneet
ympäristökorvaukseen)
Välittömästi pysyvän nurmen merkintä:
–Pysyvä kuivah., säilör., tuorer. (väh 5 v., alle 10 v.)
–Pysyvä laidunnurmi (väh 5 v., alle 10 v.)
–Luonnonlaidun ja -niitty
–Niitty (Ahvenanmaa)
–Hakamaa, avoin
–Erityistukisopimus, pysyvä laidun
–Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
15
Ennallistamismenettely



Otettava käyttöön, jos pysyvien nurmien ala suhteessa
maatalousmaahan vähenee kansallisella tasolla yli 5 %,
viitevuosi 2015 noin 132000 ha
Tilat, joilla on ollut kahden edeltävän vuoden aikana
käytettävissään maatalousmaata, jonka käyttötarkoitus on
muutettu pysyvästä nurmesta tai pysyvästä laitumesta
muuhun käyttötarkoitukseen, saattavat joutua
ennallistamaan tai ilmoittamaan vastaavan muun alan
pysyväksi nurmeksi viideksi vuodeksi
Tarkka seuranta tilalla edesauttaa riittävän nurmialan
säilymistä
16
Pysyvän nurmen ennallistaminen




Pysyvät nurmet lasketaan vuosittain lokakuussa
Tuenhakijoille ilmoitetaan tilakohtainen pysyvän nurmen
palauttamisvelvoite ja säännöt viimeistään 31.12. sinä
vuonna, kun pysyvän nurmen osuus suhteessa
maatalousmaahan vähenee yli 5 %
Pysyvä nurmi on palautettava tai muuta alaa ilmoitettava
pysyväksi nurmeksi seuraavan vuoden 30. 6. mennessä
Jos alalla kasvoi jo ennestään nurmea, se on säilytettävä
vähintään niin monta vuotta, että viisi vuotta tulee täyteen
17













NUOREN VILJELIJÄN TUKI 2016
Vuonna 2015 tukea hakeneilla ikärajaa ei enää tarkasteta
Uudet hakijat täyttävät ikävaatimuksen, jos syntymävuosi 1976Maksetaan aikaisintaan 2011 aloittaneille
2011-2014 aloittaneet; maksetaan jäljellä olevat vuodet:
–2011: 1. vuosi jäljellä, käytetty vuodet 2012-2015
–2012: 2. vuotta jäljellä, käytetty vuodet 2013-2015
–2013: 3. vuotta jäljellä, käytetty vuodet 2014-2015
–2014: 4. vuotta jäljellä, käytetty vuosi 2015
2015 aloittaneet:
–Jos haettu ensimmäisen kerran 2015, 4. vuotta jäljellä
–Jos haetaan ensimmäisen kerran 2016, 5. vuotta jäljellä
2016 aloittavat:
–Voi hakea ensimmäisen kerran vuonna 2016 tai 2017 ja saada
täydet viisi vuotta tukea
18
Nuori viljelijä 2016








Tukea haettava tukihakemuksella JOKA VUOSI
Tukiehdot täytyttävä joka vuosi
–Ikäehto vain ensimmäisen perustukihakemuksen
jättämisvuonna
–Kansallisessa tuessa ensimmäisenä nuorten viljelijöiden
tuen hakuvuonna
Pääasiallinen yrittäjyys/määräysvalta tarkastellaan
jokaisena tuen hakuvuonna
–Asetusmuutos; alkuperäisessä asetuksessa oli, että
tarkastellaan vain ensimmäisenä vuonna
Tukea maksetaan korkeintaan 90 hehtaarille.
Tukitaso tulee olemaan noin 50 €/ha.
19
Vaiheittaiset spv:t
Maatalousyhtymä:
 Jos yhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä ehtoja, voi ehdot
täyttävä viljelijä olla oikeutettu tukeen silloin, kun yhtymä on
purettu ja hän aloittaa maataloustoiminnan ensimmäistä kertaa
pääasiallisena yrittäjänä
 –Ikäraja tarkastellaan siltä vuodelta, kun aloittaa ensimmäistä
kertaa pääasiallisena yrittäjänä
 –Aloitusvuosi on se vuosi, kun aloittaa ensimmäistä kertaa
pääasiallisena yrittäjänä
 Jos yhtymässä on mukana viljelijä, joka ei täytä ehtoja, voi
yhtymä olla oikeutettu tukeen siitä lähtien, kun kaikki yhtymän
jäsenet täyttävät ensimmäistä kertaa nuoren viljelijän tuen ehdot
 Kuolinpesät ja avoimet yhtiöt tarkastellaan vastaavalla
periaatteella
 Ehdot täytyttävä 15.6. mennessä 31.12. asti
20
Vaiheittaiset spv:t
Osakeyhtiö:
 Jos osakeyhtiö ei täytä nuoren viljelijän tuen ehtoja (esim.
nuorella viljelijällä 49 % osakeyhtiön osakkeista ja niiden
äänimäärästä), voi osakeyhtiö täyttää nuoren viljelijän
tuen ehdot siitä lähtien, kun nuorella viljelijällä on yli 50 %
osakeyhtiön osakkeista ja niiden äänivallasta
 –Pääasiallinen yrittäjä siitä lähtien, kun ehdot täyttyvät
 –Ikäraja tarkastellaan samalta vuodelta


Osuuskunnat ja kommandiittiyhtiöt tarkastellaan
vastaavalla periaatteella
Ehdot täytyttävä 15.6. mennessä 31.12. asti
21
PELTOKASVIPALKKIO
Muutoksia edelliseen vuoteen 2015:



Peltokasvipalkkioon oikeuttavien valkuaiskasvien seokset
ilmoitetaan kasvikoodilla herne/härkäpapu/makea
lupiini/öljykasvit.
2016 ruis on palkkiokelpoinen sadonkorjuuvuonna.
Paperikopio tärkkelysperuna- ja
sokerijuurikassopimuksesta pitää jättää tukihakemuksen
yhteydessä, skannataan kunnassa sähköiseen arkistoon.
22
PELTOKASVIPALKKIO


Valkuaiskasvien seokset viljojen kanssa ei ole enää
tukikelpoisia.
Peltokasvipalkkio voidaan maksaa myös
perustukioikeudettomille hehtaareille.

Tärkkelysperunasta vaaditaan viljelysopimus

Tärkkelysperunan siemenlisäysala ei käy
23
PELTOKASVIPALKKIO



Peltoherneelle sallitaan pieni määrä tukikasvia (max 10 %
seoksessa)
Tukikasvillinen herne ei sitten kelpaa ekologisen alan
vaatimuksen täyttämiseen
Pienin peltokasvipalkkioon oikeutettu kasvulohko on 5
aaria
POISTUVAT EHDOT vuodesta 2015 alkaen:
 Tärkkelysperunasta poistuu vaatimus koulutuspäivistä,
peltomaan laatutestistä ja lohkotietopankkiin liittymisestä.
 Valkuais- ja öljykasveilta ei vaadita enää 10%
viljelyalavaatimusta
24
PELTOKASVIPALKKION TUKITASOT AB-ALUE

Valkuaiskasvit sisältäen öljykasvit
90€/ha

Ruis
40€/ha

Sokerijuurikas
70€/ha

Tärkkelysperuna
600€/ha


Avomaanvihannekset
180€/ha
Jos palkkion määrä ylittyy tuelle varatun enimmäismäärän
palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen
25
TUKIOIKEUKSIEN HAKU VARANNOSTA








Tukioikeuksia voi hakea varannosta seuraavilla perusteilla
15.6.2016 mennessä lomakkeella 289 ELY-keskuksesta
Uusi viljelijä
Nuori viljelijä
Tilusjärjestelyt
LUEL- ja LUTU-sitoumusten alat
Ympäristötuen 20 v. erityistukisopimuksen päättyminen
Tuomioistuimen päätös/hallinnollinen määräys
Hakuohjeet ja lomake julkaistaan vähän hakuoppaan
julkaisun jälkeen (www.suomi.fi)
26
TARKENNUKSIA VARANTOHAKUUN




Uutena viljelijänä ja nuorena viljelijänä voi saada
tukioikeuksia yhteensä vain yhden kerran varannosta sinä
aikana, kun ehdot täyttyvät.
Tilusjärjestelyt, 20 v. ympäristösopimus, ylivoimainen este,
tuomioistuimen päätös/hallinnon määräys sekä
LUEL/LUTU-peruste säilyvät ennallaan.
LUEL/LUTU-perusteessa viljelemättömyyssitoumus on
voinut päättyä 1.5.2011-15.6.2016 välillä.
Komissio on tiukentanut hakemuksen
täydentämismahdollisuutta eli hakemukset
tarvittavine liitteineen hakuaikana sisään!
27
Uusi viljelijä (aloittanut aikaisintaan 2014)
– Tukioikeuksia voidaan myöntää uuden viljelijän määritelmän täyttävälle
viljelijälle kuitenkin vain niille lohkoille, jotka ovat tulleet hänen
hallintaan viime vuoden varantohaun päättymisen jälkeen (12.5.2015
jälkeen).
– Uusien viljelyyn tulevien lohkojen oltava viljelykuntoisia 1.1.2016, jotta
tukioikeudet voidaan myöntää.
– Jos haun perusteena oleva lohko on ostettu tai vuokrattu, tukioikeudet
voidaan myöntää, vaikka tukioikeudet olisi myönnetty myyjälle tai
vuokranantajalle, jos tukioikeudet viety varantoon
käyttämättömyyden perusteella.
- Mitätöintiä ei voida rinnastaa käyttämättömyyteen (sama
tulkinta koskee myös nuoren viljelijän varantoperustetta).
28
Nuori viljelijä (pääkohdat)
– Hakija ensimmäisen perustukihakemuksen jättämisvuonna
korkeintaan 40 v. (31.12.)
– Hakija aloittanut tilanpidon pääasiallisena yrittäjänä
aikaisintaan 1.1.2011 (5 v. sääntö)
– Tukioikeuksia voi hakea kerran sinä aikana, kun täyttää
nuoren viljelijän määritelmän. Tämä on sama ajanjakso,
kuin nuoren viljelijän tuessa. Voi valita itselleen
edullisimman vuoden ko. ajanjaksolta.
29
KIITOS MIELENKIINNOSTA
HAKUOPAS 2016 LUETTAVISSA
MAASEUTUVIRASTON SIVUILLA OPPAAT JA
LOMAKKEET / VILJELIJÄ KOHDASSA
[email protected]
0295 021 067 Hanna
[email protected]
040 5239834 Vesa
31.3.2016