Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Opetus

Comments

Transcription

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 4 Opetus
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 1 / 1
1263/2016
12.01.00.00
4
Lukuvuoden 2016-2017 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 1-6
Valmistelijat / lisätiedot:
Merivuokko Gould, puh. 043 825 1832
Astrid Kauber, puh. 046 877 3297
Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 046 877 2026
Kaisa Alaviiri, puh. 050 363 5866
Merja Narvo-Akkola, puh. 043 825 4967
Tommi Tuominen, puh. 09 816 52032
[email protected]
Päätösehdotus
Suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
1) Päättää lukuvuoden 2016–2017 ensimmäisen luokka-asteen
yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti
(suluissa tiedoksi luokkamäärä):
Espoonlahden oppilasalue
Eestinkallio 49 (2)
Iivisniemi 43 (2)
Kantokaski 50 (2)
Latokaski 47 (2)
Laurinlahti 44 (2)
Maininki 40 (2)
Martinkallio 26 (1)
Meritori 35 (2)
Nöykkiönlaakso 65 (3)
Saunalahti 68 (3)
Soukka 61 (3)
Itäisen Leppävaaran oppilasalue
Lintulaakso 67 (3)
Lintuvaara 62 (3)
Perkkaanpuisto 23 (1)
Postipuu 48 (2)
Ruusutorppa 52 (3)
Veräjäpelto 23 (1)
Keski-Espoon oppilasalue
Hansakallio 84 (4)
Hösmärinpuisto 23 (1)
Jalavapuisto 44 (2)
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 2 / 2
Karhusuo 41 (2)
Kirsti 41 (2)
Kirkkojärvi 37 (2)
Koulumestari 45 (2)
Mikkelä 20
Nuuksio 9 (luokka-asteiden 1-2 yhdysluokka)
Suna 25 (1)
Tuomarila 18 (1)
Vanttila 60 (3)
Ymmersta 61 (3)
Läntisen Leppävaaran oppilasalue
Jupperi 71 (3)
Kilo 61 (3)
Kilonpuisto 21 (1)
Lähderanta 48 (2)
Rastaala 82 (4)
Viherkallio 43 (2)
Matinkylä-Olarin oppilasalue
Friisilä 19 (1)
Komeetta 27 (1)
Matinlahti 73 (3)
Päivänkehrä/Komeetta 72 (3)
Päivänkehrä/Opinmäki 35 (2)
Tiistilä 67 (3)
Tähtiniitty 24 (1)
Pohjois-Espoon oppilasalue
Aurora 48 (2)
Juvanpuisto 41 (2)
Kalajärvi 26 (1)
Karamzin 78 (4)
Lahnus 20 (1)
Niipperi 32 (2)
Pakankylä 15 (yhdysluokka 0-1, joka pitää sisällään esi1-toiminnan)
Tapiolan oppilasalue
Aarnivalkea 44 (2)
Jousenkaari 44 (2)
Laajalahti 50 (2)
Mankkaanpuro 75 (3)
Niittykumpu 37 (2)
Seppo 67 (3)
Taavinkylä 49 (2)
Toppelund 41 (2)
Westendinpuisto 25 (1)
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 3 / 3
Listauksen oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa
tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät olleet tiedossa asian
valmisteluhetkellä.
Ensimmäisellä luokka-asteella ryhmät muodostetaan pääsääntöisesti
korkeintaan 25 oppilaasta. Perustellusta syystä 25 oppilaan määrä
voidaan ylittää 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää
kohden. Mikäli listauksen oppilasmäärä ryhmää kohti on yli 25 ja
oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja yli 25 ryhmää kohti ei
täytetä toissijaisessa haussa.
2) Päättää, että yleisopetuksessa toisella luokka-asteella ryhmät
muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta.
Perustellusta syystä em. oppilasmäärä voidaan ylittää 1-2
lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden.
3) Päättää, että yleisopetuksessa luokka-asteilla 3-6 ryhmät
muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32 oppilaasta.
Perustellusta syystä em. oppilasmäärä voidaan ylittää 1-2
lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden.
4) Merkitsee tiedoksi seuraavat englanninkieliseen opetukseen,
kaksikieliseen opetukseen, ruotsin kielikylpyopetukseen sekä
montessoriopetukseen ensimmäiselle luokka-asteelle lukuvuodeksi
2016–2017 valittujen oppilaiden määrät:
Jalavapuisto kaksikielinen opetus 25
Kilonpuisto kaksikielinen opetus 25
Espoo International School englanninkielinen opetus 50
Niittykumpu kaksikielinen opetus 25
Niittykumpu montessoriopetus 8
Ruusutorppa montessoriopetus 5
Tähtiniitty kaksikielinen opetus 25
Westendinpuisto kielikylpyopetus 25
5) Merkitsee tiedoksi seuraavat painotettuun opetukseen kolmannelle
luokka-asteelle lukuvuodeksi 2016–2017 valittujen oppilaiden määrät:
Jousenkaari musiikkipainotus 26
Lintuvaara musiikkipainotus 25
Maininki musiikkipainotus 24
Päivänkehrä musiikkipainotus 26
Rastaala musiikkipainotus 32
Meritori matemaattis-luonnontieteellinen painotus 23
6) Päättää, että Soukan koulun ruotsin kielikylpyopetuksen opetusryhmä
muodostetaan lukuvuonna 2016-2017 26 oppilaalla.
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 4 / 4
7) Päättää perustaa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät
lukuvuodeksi 2016–2017 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä ellei toisin
mainita):
Eestinkallio (2)
Hösmärinpuisto
Kirsti
Kirkkojärvi
Laajalahti
Lintuvaara (1)
Mankkaanpuro (3)
Mikkelä (1)
Meritori (3)
Postipuu (1)
Ruusutorppa
Tiistilä (2)
Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat
myöhemmin.
8) Päättää perustaa erillisen maahanmuuttajaopetuksen ryhmän luokkaasteille 3-6 valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneille
oppilaille lukuvuodeksi 2016–2017 Postipuun kouluun.
9) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
ensimmäisen luokka-asteen erityisluokat oppilaille, joilla on oppimisen
erityisvaikeuksia (yksi luokka ellei toisin mainita):
Kilo
Lintulaakso
Perkkaanpuisto
Matinlahti
Westendinpuisto
Seppo
Hansakallio
Kirsti
Koulumestari
Kantokaski
Iivisniemi
Meritori
Soukka
10) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
ensimmäisen ja toisen luokka-asteen yhdyserityisluokat oppilaille, joilla
on oppimisen erityisvaikeuksia (yksi luokka ellei toisin mainita):
Hösmärinpuisto (3 luokkaa)
Kilo
Kalajärvi
Eestinkallio
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 5 / 5
11) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
kolmannen luokka-asteen erityisluokat oppilaille, joilla on oppimisen
erityisvaikeuksia (yksi luokka ellei toisin mainita):
Kirsti
Ymmersta
12) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
ensimmäisen luokka-asteen erityisluokat oppilaille, joilla on
sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksia (yksi luokka ellei toisin
mainita):
Suna
Vanttila
Päivänkehrä
Lintuvaara
Kantokaski
13) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
ensimmäisen luokka-asteen erityisluokat oppilaille, joilla on laajaalaisia oppimisen erityisvaikeuksia (yksi ryhmä ellei toisin mainita):
Rastaala
Koulumäki
14) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
ensimmäisen luokka-asteen erityisluokat oppilaille, joilla on vaikeaasteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma:
Veräjäpelto (3 luokkaa)
15) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017 luokkaasteille 1-6 yhdyserityisluokkia oppilaille, joilla on lievä kehitysvamma:
Tähtiniitty (4 luokkaa)
Mikkelä (2 luokkaa)
Postipuu (4 luokkaa)
16) Päättää perustaa autismin kirjon luokkia luokka-asteille 1-6
lukuvuodeksi 2016–2017 seuraaviin kouluihin:
Niittykumpu (3 luokkaa)
17) Päättää perustaa etappiluokan lukuvuodeksi 2016–2017 seuraaviin
kouluihin (yksi ryhmä ellei toisin mainita):
Friisilä
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 6 / 6
18) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017 esi1 luokat oppilaille, joiden osalta koulunkäynnin aloittaminen toteutetaan
joustavasti (yksi ryhmä ellei toisin mainita):
Hösmärinpuisto
Saunalahti
Viherkallio
19) Päättää perustaa seuraaviin kouluihin lukuvuodeksi 2016–2017
starttiluokat oppilaille, joiden osalta perusopetuksen aloittaminen on
päätetty aloittaa vuotta säädettyä myöhemmin (yksi ryhmä ellei toisin
mainita):
Aurora
Oheismateriaali
-
Lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat
päätökset (Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 21.10.2015 § 174)
Kaksikielisen opetuksen laajentaminen (Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta 21.10.2015 § 172)
Selostus
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää vuosittain oppilaspaikoista.
Lautakunta päätti 16.3.2016 § 37 lukuvuoden 2016–2017 oppilaspaikoista
luokka-asteille 7-9. Tässä toisessa osassa tulevat päätettäväksi luokkaasteiden 1-6 oppilaspaikat lukuvuodelle 2016–2017. Lautakunta päättää
päätösehdotuksen mukaisesti ensimmäisen luokka-asteen yleisopetuksen
enimmäisoppilasmäärät kouluittain sekä perustettavat maahanmuuttajien
valmistavan opetuksen ryhmät, uudet erityisluokat luokka-asteille 1-6,
etappiluokka, esi1-luokat ja starttiluokat.
Yleisopetus
Oppilaspaikan määräytymisestä säädetään perusopetuslain 6 §:ssä.
Säädetyn mukaisesti opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden
matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen
sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia
ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua
opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan
paikan, jossa tämän lain 4 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annetaan
opetusta sellaisella oppilaan omalla kielellä, jolla kunta on velvollinen
opetusta järjestämään. Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen
liittyvästä syystä opetuskieltä muuttamatta vaihtaa opetuksen
järjestämispaikkaa.
Yleisopetuksen oppilaspaikkaehdotus on valmisteltu opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunnan 27.8.2014 § 104 hyväksymien
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 7 / 7
perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti
huomioiden opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 21.10.2015 § 172
ja 21.10.2015 § 174 päättämät lukuvuoden 2016–2017 oppilaaksiottoa
koskevat ennakoivat päätökset.
Kuhunkin kouluun yleisopetuksen ensimmäiselle luokka-asteelle otettavien
oppilaiden enimmäismäärät perustuvat rehtoreiden kanssa käytyihin
neuvotteluihin. Ryhmien muodostamisessa on pyritty siihen, että ne
olisivat opetuksellisesti mielekkään kokoisia ja taloudellisesti
muodostettuja. Yleisopetuksen ensimmäisen luokka-asteen koulukohtaisia
oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien
oppilaiden osalta, jotka eivät olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä. Tällä
pyritään pitämään koulujen opetusryhmät tasaisemman kokoisina ja
koulujen tilat tasaisemmalla täyttöasteella.
Alakoulujen ryhmät eivät muodostu tasakokoisiksi, koska koulujen sijainti,
oppilaiden koulumatkat ja huoltajien esittämät lähikoulutoiveet vaikuttavat
ehdotukseen muodostaa ryhmät. Lähikoulutoiveita jää toteutumatta
pääasiassa siksi, että koulujen tilat eivät mahdollista suuremman
oppilasmäärän ottamista aloittaviin ryhmiin. Lähikoulutoivetta ei myöskään
ole mahdollista toteuttaa, mikäli sen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille
ylimääräisiä koulumatkakustannuksia. Päätösehdotuksen mukaisessa
oppilassijoittelussa noin yhdeksällä prosentilla yleisopetuksen
koulutulokkaista ei toteudu lähikoulutoive.
Yleisopetuksessa luokka-asteilla 1-2 opetusryhmät muodostetaan
pääsääntöisesti korkeintaan 25 oppilaasta. Yleisopetuksessa luokkaasteilla 3-6 opetusryhmät muodostetaan pääsääntöisesti korkeintaan 32
oppilaasta. Kaikkien luokka-asteiden osalta oppilasmäärä voidaan ylittää
perustellusta syystä 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää
kohden.
Erityisluokat, etappiluokka, esi1-luokat ja starttiluokat
Erityisluokkia ja muita kaupunkitasoisia luokkia perustetaan hakemuksiin
perustuvan palvelutarpeen mukaisesti. Perustettavaksi tulee
päätösehdotuksen mukaisesti 22 erityisluokkaa oppimisen
erityisvaikeuksia omaaville oppilaille luokka-asteille 1-6, viisi erityisluokkaa
sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksia omaaville oppilaille
ensimmäiselle luokka-asteelle, kaksi erityisluokkaa laaja-alaisia oppimisen
erityisvaikeuksia omaaville oppilaille ensimmäiselle luokka-asteelle, kolme
erityisluokkaa vaikea-asteisen kielellisen erityisvaikeuden tai
kuulovamman omaaville oppilaille ensimmäiselle luokka-asteelle, kolme
erityisluokkaa autismin kirjon omaaville oppilaille luokka-asteille 1-6.
kymmenen erityisluokkaa lievästi kehitysvammaisille oppilaille luokkaasteille 1-6, yksi etappi-luokka luokka-asteille 1-6 sekä kolme esi1-luokkaa
ja yksi starttiluokka.
Erityisluokkapaikkojen osoittamisessa noudatetaan perusopetuksen
oppilaaksiottoa koskevia linjauksia soveltuvin osin. Kaikkien erityisluokkien
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 8 / 8
oppilaaksiottoehdotukset on valmisteltu alueellisissa tai
kohderyhmäkohtaisissa moniammatillisissa kokouksissa, joiden
työskentelyyn ovat osallistuneet alueelliset ja koordinoivat erityisopettajat,
aluepsykologit ja -kuraattorit sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita.
Oppilaaksiottoehdotukset on käsitelty suomenkielisen opetuksen
tulosyksikön järjestämissä oppilassijoittelukokouksissa, joihin ovat
osallistuneet koulujen rehtorit siltä osin kun heidän kouluissaan toimii
erityisluokkia.
Esi1-luokat on tarkoitettu oppilaille, joiden koulunkäynnin aloittaminen on
tarkoituksenmukaista järjestää joustavasti. Oppilaat eivät ole kokonaisen
lykkäysvuoden tarpeessa, jonka vuoksi perusopetuksen aloittaminen
vuotta säädettyä myöhemmin ei ole tarkoituksenmukaista. Esi1-luokat
palvelevat kaikkia espoolaisia oppilaita yli oppilasalueiden. Oppilaille
pyritään osoittamaan esi1-luokat mahdollisuuksien mukaan oppilaiden
lähiosoitteen mukaiselta oppilasalueelta. Luokilla opiskelee noin 10
ensimmäisen vuosiluokan oppilasta ja noin 15 esiopetuksen oppilasta.
Starttiluokka on tarkoitettu oppilaille, joiden perusopetuksen aloittamista on
lykätty vuodella. Starttiluokka palvelee kaikkia espoolaisia oppilaita yli
oppilasalueiden. Starttiluokkapaikka pyritään osoittamaan oppilaan
lähiosoitteen huomioiden lähimmästä opetusta järjestävästä koulusta.
Luokalla opiskelee 10 oppilasta.
Etappi-luokat tarjoavat lyhytaikaista tukea tilanteessa, jossa koulun omat
tukitoimet eivät riitä. Etappi toimii selvittelyvaiheena niille oppilaille, joilla
esim. käyttäytymis- ja tunne-elämän vaikeudet estävät tilapäisesti
koulunkäynnin omassa koulussa. Etappi-jakson aikana pyritään
selvittämään oppilaan ja hänen perheensä tarvitsema oppimisen ja
koulunkäynnin tuki sekä mahdollisen tutkimuksen ja hoidon tarve. Etapissa
harjoitellaan oppiaineiden ohella koululaisen roolia, sosiaalisia taitoja,
tunne-elämän hallintaa ja ryhmäkäyttäytymistä. Etappi-jaksoille
ehdotettavat oppilaat valmistellaan moniammatillisessa kokouksessa,
johon osallistuvat tukipalveluiden vastuualuepäällikkö, opiskeluhuollon
vastuualuepäällikkö, psykologipalvelujen päällikkö, etappi-koulujen rehtorit
sekä etappi-koulujen koulukuraattori ja -psykologi.
Alakoulujen kuntouttavat pienluokat on tarkoitettu osastohoidosta
palaaville tai avohoidossa oleville oppilaille. Luokissa on enintään kuusi
oppilasta. Kuntouttavien pienluokkien oppilaat valitaan moniammatillisessa
asiantuntijaryhmässä. Alakoulujen kuntouttavat pienluokat toimivat
yhdysluokkina. Uusien ryhmien perustamiselle ei ole tarvetta.
Sairaalakoulussa on oppilaspaikkoja oppilaille, jotka ovat avohoidossa ja
joilla on psykiatrinen hoitosuunnitelma. Hoitava lääkäri arvioi yhteistyössä
oppilaan huoltajan ja nykyisen koulun kanssa mahdollista hakeutumista
sairaalakoulun oppilaspaikalle. Sairaalakoulun oppilaspaikka voidaan
myöntää, mikäli sen katsotaan tukevan oppilaan hoitoa ja
kokonaiskuntoutumista. Tänä lukuvuonna ei ehdoteta perustettavaksi
uusia ryhmiä.
Espoon kaupunki
Kokouskutsu
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
05.04.2016
Asia 4
Sivu 9 / 9
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
Kieli- ja kulttuuriryhmien valmistavan opetuksen ryhmien määrä on arvioitu
aikaisempien vuosien oppilasmäärien ja pääkaupunkiseudun
väestöennusteen perusteella. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen tulee
päätösehdotuksen mukaisesti perustettavaksi alakoulun valmistavan
opetuksen ryhmiä. Lisäksi valmistavan opetuksen oppilaita ja valmistavan
opetuksen käyneitä tehostettua tukea tarvitsevia oppilaita opiskelee ns.
inklusiivisen toimintamallin mukaisesti perusopetuksen ryhmissä
oppilaiden omissa lähikouluissa.
Perusopetuksen erillinen maahanmuuttajien opetuksen ryhmä (3-6) on
tarkoitettu valmistavan opetuksen käyneille maahanmuuttajalapsille, jotka
eivät ole saavuttaneet valmistavan opetuksen tavoitteita valmistavan
opetuksen aikana. Muut valmistavan opetuksen käyneet oppilaat siirtyvät
valmistavan opetuksen jälkeen lähikouluun yleisopetuksen ryhmiin.
Painotettu opetus
Perusopetuslain 28 §:n mukaisesti oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi
myös muuhun perusopetuslain 6 §:n tarkoittamaan kouluun. Espoossa
tällaisella muulla koululla tarkoitetaan mm. painotettua, englanninkielistä-,
kaksikielistä-, kielikylpy- ja montessoriopetusta.
Em. opetusmuotoihin valitut oppilaat on otettu lautakunnan tai koulujen
johtokuntien hyväksymien opetusmuotokohtaisten valintaperusteiden
mukaisesti. Lautakunnan 21.10.2015 § 172 ja 21.10.2015 § 174 päätösten
mukaisista ensimmäisen luokka-asteen opetusryhmistä toteutumatta
jäävät vähäisen hakijamäärän vuoksi Meritorin koulun kaksikielisen
opetuksen opetusryhmä ja Päivänkehrän koulun kielikylpyopetuksen
opetusryhmä. Opetusmuotoihin valittujen oppilaiden määrät annetaan
tässä lautakunnalle tiedoksi.
Kaikki painotetun opetuksen kolmannen luokka-asteen aloittavat ryhmät
toteutuvat lautakunnan 21.10.2015 § 174 päätöksen mukaisesti.
Opetusmuotoihin valittujen oppilaiden määrät annetaan tässä
lautakunnalle tiedoksi.
Tiedoksi
-
Peruskoulut
Espoon kaupunki
Opetus- ja
varhaiskasvatuslautakunta
Kokouskutsu
05.04.2016
Asia 4
Sivu 10 / 10