Hamnordning - Haga Båtklubb Solna

Comments

Transcription

Hamnordning - Haga Båtklubb Solna
Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA
2014
Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn
i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.
1





2






Användning av bryggor och uppläggningsområde
Enbart båtar som innehas av medlemmar i Haga Båtklubb får använda bryggor,
uppläggningsplatser och slipar på klubbens område. Hamnbefäl kan ge annat
tillstånd, t.ex. för gästande båtar.
Båtar, fordon och trailar som använder bryggor och uppläggningsområde på Haga
Båtklubbs område skall fötöjas, framföras och förvaras så att de inte utgör en fara
eller skaderisk för andra båtar, människor, fordon eller material.
Båtar som använder bryggor och uppläggningsområde på Haga Båtklubbs område
får inte användas för kommersiella ändamål.
Hamnbefäl anvisar brygg- och uppläggningsplats.
Hamnbefälen meddelas vid avyttring av båt.
Allmän ordning
Inom hamnområdet skall ordning och renlighet iakttagas.
För hushållssopor tillhandahåller klubben två soptunnor vid grindarna.
Skräp får inte slängas/ställas i några utrymmen som inte är avsedda för detta.
Skräp och annat avfall såsom oljor och uttjänta batterier skall tas omhand av
medlem enligt av klubben fastställda miljöregler. Medlemmen är skylldig att alltid
känna till och använda de senaste miljöreglerna.
Vattnet får ej förorenas med oljor, färger eller liknande.
Båttoaletter får inte tömmas eller renspolas inom området.
2.1
Barnsäkerhet
Barn under 10 år skall inom klubbområdet bära påtagen flytväst.
2.2
Hundar
Hundar skall hållas i band och under uppsyn inom klubbområdet. I klubbhuset
råder hundförbud.
3
Lokaler
Klubbhuset och övriga lokaler skall efter användandet lämnas i städat skick.
4






5
Bilar och fordon
All transport med motorfordon inom Hagaparkens område skall ske med största
försiktighet.
Fordonshastigheten inom Hagaparkens område är begränsad till maximalt 20km/t.
Enbart fordon som har passeagetillstånd från Djurgårdsförvaltningen får använda
vägen nedanför Koppartälten.
Parkering
o Tiden mellan sjösättning och torrsättning (upptagning).
 Bilar bör under denna tid parkeras inom området i synnerhet i samband med
båtfärd.
 Bilar kan också parkeras utanför området. Passagetillstånd måste vara
synligt.
o Tiden mellan torrsättning (upptagning) och sjösättning skall bilar parkeras
utanför området.
 För parkering inom Hagaparksområdet utanför HBKs inhägnade område,
krävs avgiftsbelagt passeagetillstånd (parkeringstillstånd) från Djurgårdsförvaltningen.
 Passagetillstånd (Parkeringstillstånd) sänds ut tillsammans med faktura för
årsavgift, eller tillhandahålls av hamnbefälen.
 Ej behövliga parkeringstillstånd återlämnas till hamnbefälen, varvid
kreditering av avgift för parkeringstillståndet sker.
Biltvätt eller reparation av bil inom eller utanför klubbområdet är ej tillåtet.
Området får ej användas för uppställning av motorfordon, släpkärror, trailers etc.
annat än om tillstånd givits av hamnbefäl och i så fall under en begränsad tid.
Sjösättning
Sjösättning sker normalt första helgfria lördagen i maj. Datum för sjösättning fastställs
av årsmötet. Styrelsen har rätt att ändra beslutat datum för sjösättning under vissa
omständigheter såsom sen islossning eller sen avsmältning av snö.
Sjösättningen arrangeras, övervakas och sköts av hamnbefäl, som också utser personer
för hantering av båten till dess att den är sjösatt.
Medlem skall infinna sig i god tid före angiven starttid, för att visa upp
försäkringshandlingar samt betala kranavgift.
Båtar skall sjösättas på dagar som fastställs av årsmötet.
Sjösättningslistor anslås inom klubbområdet senast den 15 april.
Undantag för sjösättning kan medges efter överenskommelse med hamnbefälen senast
den 15 april.
Båtar sjösättas med kran, trailer eller manuellt.
2
Hamnbefälen avgör vilka båtar som kan sjösättas manuellt eller med trailer.
Samma dag, efter sjösättningen, skall medlem flytta undan bockar, pallvirke och
täckningsmateriel till härför anvisade platser samt därefter städa den plats som
disponerats på land.
6
Sommarplatser
Sommarplatser tilldelas av hamnbefäl på styrelsens rekommendation.
Medlem som önskar disponera större eller mindre plats än den tilldelade, skall med
hamnbefäl kontrollera att sådan plats finns tillgänglig innan den nya båten tas till
brygga i klubben.
7
Torrsättning (upptagning)
Torrsättning sker normalt första lördagen i oktober. Dag för torrsättning fastställs av
årsmötet.
Torrsättningen arrangeras, övervakas och sköts av hamnbefäl, som också utser personer
för hantering av båten till dess att den är säkert stöttad på tilldelad plats.
Medlem skall infinna sig i god tid före angiven starttid, för att visa upp försäkringshandlingar samt betala kranavgift.
Torrsättning (upptagning) av båtar sker på dagar som fastställs av årsmötet.
Listor för torrsättning (upptagning) anslås inom klubbområdet senast den 20 september
Undantag för torrsättning (upptagning) kan medges efter överenskommelse med
hamnbefälen senast den 1 september.
Båtar kan tas upp med kran, trailer eller manuellt.
Hamnbefälen avgör vilka båtar som kan tas upp manuellt eller med trailer.
Före torrsättning (upptagning) skall båten vara länsad samt eventuell barlast urtagen.
Båtar som inte står på trailer skall ställas på bockar eller pallvirke som skall vara minst
20cm höga och godkända av hamnbefäl.
Båtar uppställda på bockar skall stöttas med minst 4 stöttor
Bockar och stöttor skall vara framtagna lördagen innan torrsättning och finnas vid
båtens uppläggningsplats för inspektion av hamnbefäl samt märkta med båtägarens
namn väl utsatt.
Plats för uppställning av trailer anvisas av hamnbefäl.
3
Båten skall vara täckt senast städdagen eller direkt vid uppställning på området.
Enligt direktiv från Slottsförvaltningen får endast heltäckande, mörkgröna
presenningar användas.
Vid täckning av båten, får ställningen ej överstiga båtens bredaste ställe med mer än 40
cm per sida. Den totala längden får ej överstiga båtens längd med mer än 30 cm i för
och akter.
I föreningslokalens förstuga skall en aktuell lista med namn, vinter- och
sommarplatsnummer och telefonnummer till båtägare vara anslagen.
Ritningar för lämplig täckning tillhandahålls av hamnbefäl.
8
Vinterplatser
Uppläggningsplatser tilldelas av hamnbefäl på styrelsens rekommendation.
Uppläggningsplatserna disponeras utan särskild ansökan under tiden mellan
torrsättning (upptagning) och sjösättning, som beslutas av årsmötet.
Medlem som ej önskar uppläggningsplats skall meddela detta till hamnbefälen senast
den 1 september.
9
Sliptagning
Sliptagning utöver den ordinarie vid sjösättning och torrsättning (upptagning) är
avgiftsbelagd. (se gällande prislista).
Nyttjande av slipvagn får endast ske under kortare tidsperiod.
All sliptagning skall ske under hamnbefäls kontroll.
Vid tillfällig torrsättning (upptagning) skall hjälpare medtas enligt hamnbefälens
anvisningar.
Vid haveri eller annan reparation, där sliptagning erfordras, skall kontakt tas med
hamnbefälen eller annan styrelseledamot.
Båtar vars längd överstiger 10 m eller vikt över 4 ton kan ej hanteras på slipen.
10
Reparationer
Vid längre tids reparation på land skall båten bockas på plats enligt överens- kommelse
med hamnbefälen.
Båtarbeten såsom målning, fernissning m.m. får ej förekomma på pontoner eller
bryggor.
4
11
Flyttning av båt eller trailer
Om hindrande båt eller trailer behöver flyttas i sjön eller på land, skall hamnbefälen
söka kontakt med medlem för överenskommelse om flyttning av båten eller trailern.
Kan sådan överenskommelse ej träffas, äger hamnbefälen rätt att flytta den aktuella
båten eller trailern.
Vid flyttning av båt eller trailer skall observatörer närvara och dokumentera alla viktiga
moment och skador.
All flyttnig av båt eller trailer i perioden mellan torrsättning och sjösättning måste
godkännas av hamnbefäl.
12
Båtförtöjning
Y-bomsplatser tilldelas av hamnbefälen.
Y- bom kan användas när depositionsavgift är erlagd.
För båt som inte ligger vid Y-bom är ägaren skyldig att hålla med vit boj, bojsten och
kätting för bojförankring.
Båtägare håller med för- och akterlinor samt förtöjningsfjädrar, allt i enlighet gott
sjömanskap samt i enlighet med försäkringsbolagens rekommendationer, i
förekommande fall.
Båten skall vara försedd med minst 4 fendrar i rätt dimension i förhållande till båtens
storlek.
Bojar (bojstenar) bör läggas så att bojarna i stort sett är på lika avstånd från bryggan när
båten är förtöjd. Instruktioner för hur detta görs finns vid bojkranen.
13
Förankring
Senast dagen före höststädningen skall alla brygg- och pontonförtöjningar för båtar
vara borttagna.
All fastgöring av linor, ståltråd eller dylikt på bryggor och pontoner, i annat än härför
avsedda öglor, är förbjudet.
14
Bojsten och bojförankring
För kontroll av bojförankring skall bojsten tas upp minst vartannat år.
Busbryggan (norra bryggan) tar upp jämna årtal och snobbryggan (södra bryggan)
udda år.
Upptagning av boj, samt bojsten det år som är aktuellt för respektive brygga, skall vara
gjord senast dagen före höststädningen. Om så ej är fallet kommer medlemmen att
debiteras en avgift vars storlek beslutas av årsmöte.
5
15
Material förvaring
Bojstenen skall läggas på uppläggningsplatsen vid bojkranen.
Boj med tillhörande förankring skall placeras under båten.
Täckningsmateriel, pallvirke, bockar och jolle skall förvaras på härför avsedda platser.
16
Märkning av boj och annat materiel
Boj och bojsten skall märkas med ägarens namn eller aktuellt bryggplatsnummer.
Täckningsmateriel, pallvirke, bockar och jolle skall och vara märkta med ägarens namn
och telefonnummer.
17
Förvaringsskåp
Till varje båtplats hör ett förvaringsskåp, som tilldelas båten av hamnbefäl.
18
Service- och kranbryggorna
Vid servicebryggan läggs båt på östra eller södra sidan.
Båtar får inte läggas vid servicebryggan eller kranbryggan utan tillsyn.
Då båt ligger förtöjd vid servicebryggan eller kranbryggan skall medlem vara
närvarande. Undantag får göras i samråd med hamnbefälen.
19
Elutrustning
Vid bruk av elkraft får endast kablar godkända för utomhusbruk användas.
Jordfelsbrytare skall användas vid anslutning av elektriska apparater.
Elkablar får endast temporärt ligga på marken vid uppläggningsplatsen.
Elkablar får endast temporärt ligga på marken på hamnplanen.
Elkablar får ej hänga ner i vattnet.
Elkablar får ej vara inkopplade när ingen tillser - båten.
20
Öppen eld och elektriska element
Elkaminer eller öppen eld får inte användas i båten eller under täckningen förutom i
samband med arbete som kräver detta.
Vid dessa tillfällen får man ej lämna båten utan övervakning.
Godkända brandsläckningsredskap måste alltid finnas tillgängliga vid arbetsplatsen.
21
Städdagar
Vår- och höststädning sker varje år på av årsmötet beslutade datum.
Vårstädningen sker efter sjösättning
Höststädning sker efter torrsättning (upptagning)
Innan städning skall medlemmarna tillvarata sina tillhörigheter från
omklädningsrummet och uppläggningsplats för täcknings- och pallningsvirke.
Tidkort skall fyllas i och lämnas till hamnbefäl.
6
22
Ändring och tillägg i Hamnordningen
Ändring och tillägg i hamnordningen behandlas på möte enligt stadgarna.
Solna Januari 1979
Hamnordningskommittén
Hamnordningen reviderad 1983. 1989, 1995, 2004, 2009, 2012 och 2014.
7

Similar documents