eESPD – Frågor och svar

Comments

Transcription

eESPD – Frågor och svar
Ref. Ares(2016)1744693 - 13/04/2016
eESPD – Frågor och svar
e(europeiskt enhetligt upphandlingsdokument)(ESPD)
I. Grundprinciperna för ESPD
Vad är ESPD och eESPD?
ESPD är ett verktyg som gör det lättare för dig att delta i offentliga upphandlingar. Det är en egen försäkran om företagets
behörighet, finansiella ställning och kapacitet som används som preliminärt bevis vid alla offentliga upphandlingar över EU:s
tröskelvärde.
Med hjälp av den egna försäkran kan deltagande företag eller andra ekonomiska aktörer bevisa

att de inte befinner sig i någon av de situationer som gör att de kan uteslutas från upphandlingen, och

att de uppfyller de krav som anges under relevanta uteslutnings- och urvalskriterier.
Endast vinnaren måste lämna in de intyg som offentliga upphandlare normalt kräver som bevis. Om de finns tillgängliga kan
upphandlaren genast hämta dem från ett register. På så sätt minskar den administrativa bördan för att bevisa att deltagarna
uppfyller kriterierna.
eESPD är den elektroniska versionen av denna egna försäkran som EU-kommissionen tillhandahåller som ett webbformulär.
Var hittar jag ESPD och eESPD?
Enligt de nya direktiven om offentlig upphandling ska ESPD endast finnas i elektronisk form. Under en övergångsperiod fram till
den 18 april 2018 får både den elektroniska versionen och pappersversionen användas. Du hittar ESPD

i pappersform ESPD (bilaga II),

som en funktion som inbäddats direkt i de nationella e-upphandlingsprogrammen, eller

på eESPD:s webbplats.
När det gäller eESPD tillhandahåller EU-kommissionen ett gratis webbtjänstgränssnitt för eESPD. Där kan

upphandlaren utarbeta och återanvända en ESPD-mall med uteslutnings- och urvalskriterier, och

deltagande företag fylla i, komplettera, ladda ned och skriva ut ESPD för en viss upphandling.
II. Hur använder jag eESPD?
Fungerar eESPD med alla webbläsare?
Ja. eESPD fungerar med den senaste versionen av de vanligaste webbläsarna såsom Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari
och Opera. Om du vill undvika problem är det bäst att använda den senaste versionen av webbläsarna. Vissa funktioner, såsom
nedladdning av filer, fungerar inte på smarttelefoner och datorplattor.
Hur kan jag skapa, importera och ladda ned en eESPD?
Med hjälp av ESPD:s webbtjänstgränssnitt kan offentliga upphandlare skapa en ESPD-mall (eller återanvända en mall som
används vid en tidigare upphandling). Mallen och andra upphandlingsdokument kommer sålunda att finnas tillgängliga
elektroniskt. Det deltagande företaget kan importera denna mall, fylla i de uppgifter som behövs (eller få dem förhandsifyllda av
det e-upphandlingsverktyg som används), ladda ned mallen, vid behov skriva ut den och lämna in den tillsammans med övriga
upphandlingsdokument.
Hur laddar jag ned en eESDP i pdf-format?
I Microsoft Windows kan du använda Chrome för att ladda ned eESDP med hjälp av den inbyggda pdf-skrivaren. Annars kan du
använda en pdf-konverterare som du hittar gratis på nätet. Om du använder Mac OSX eller Linux kan du skriva ut eESPD på alla
webbläsare.
Hur undertecknar jag eESPD?
Om en upphandlare kräver det måste du underteckna eESPD. I praktiken innebär det att det deltagande företaget först måste
ladda ned xml-filen och sedan använda sitt verktyg för e-signaturer för att underteckna dokumentet. Om detta inte är möjligt bör
ESPD
skrivas
ut
i
pdf-format
och
undertecknas för hand.
Hur skriver jag ut en eESPD?
Det deltagande företaget kan skriva ut eESPD på webbtjänstgränssnittets sista sida. eESPD-formuläret får du upp efter det att du
har klickat på utskriftsknappen. Du kan därefter välja att skriva ut dokumentet i din webbläsare.
Måste upphandlaren fylla i uppgifterna om upphandlingen i del I i eESPD?
Nej. EU-kommissionens webbtjänstgränssnitt för eESPD kan hämta uppgifterna automatiskt, förutsatt att
1.
upphandlarna lämnar in meddelandet till TED (Tenders Electronic Daily),
2.
upphandlarna därefter får ett e-brev med ett identifikationsnummer och
3.
identifikationsnumret sedan matas in i eESPD-tjänsten.
Efter det införs uppgifterna automatiskt i del I av relevant eESPD.
Kan ESPD återanvändas?
Ja. Med hjälp av eESPD:s webbtjänstgränssnitt kan både upphandlare och deltagande företag återanvända det eESPD-formulär
som använts vid tidigare upphandlingar. Formuläret kan återanvändas så länge som uppgifterna är korrekta och ändamålsenliga.
Måste jag (företaget) lämna in originalbevis?
Enligt ”endast vinnaren”-principen måste endast vinnaren av upphandlingen lämna in originalbevis. Upphandlaren kan dock när
som helst under upphandlingen också be andra deltagande företag att lämna in bevis för att garantera att upphandlingen går rätt
till.
Om (delar av) beviset finns kostnadsfritt tillgängligt i en nationell databas kan det deltagande företaget meddela var det bevis
som krävs finns (t.ex. namnet på databasen, webbplatsen eller filen). Upphandlaren måste i så fall hämta det direkt från den
angivna källan. Om det deltagande företaget (eller den berörda personen) lämnar dessa uppgifter går det (den) med på att
upphandlaren kan hämta beviset (med respekt för tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter).
III. Tekniska aspekter rörande eESPD
Kan eESPD integreras i ett system för e-upphandling?
Ja. Datamodellen för ESPD kan laddas ner av alla tillhandahållare av e-upphandlingar på Joinups webbplats. Parter som är
intresserade av att integrera datamodellen i sina e-upphandlingssystem kan få stöd genom anbudsinfordringar från mekanismen
Fonden för ett sammanlänkat Europa.
Kommer källkoden för eESPD att vara öppen?
Ja, eESPD kommer att ha en öppen källkod från och med andra kvartalet 2016. Koden kommer att publiceras
på Joinup.
Sparar kommissionen de uppgifter som överförs via eESPD-tjänsten?
Nej. eESPD-tjänsten är en webbapplikation som gör det lättare att skapa ESPD-formuläret, inte en databas för förhandsurval.
Inga uppgifter sparas via tjänsten. Formuläret sparas alltid lokalt på användarens dator.
Vilka andra funktioner kommer eESPD att erbjuda i framtiden?
I framtiden kommer det att vara möjligt

för det deltagande företaget att se direkt i eESPD vilka bevis som det kan använda för att uppfylla ett visst kriterium
utan att gå till e-Certis, och

för den offentliga upphandlaren att ladda upp alla ESPD som den fått från de deltagande företagen i syfte att skapa en
översikt av de egna försäkringar som lämnats in.
Klicka här för mer information.

Similar documents