Last ned årsrapport Tegnerforbundet 2015

Comments

Transcription

Last ned årsrapport Tegnerforbundet 2015
ÅRSRAPPORT 2015
TEGNERFORBUNDET
1
Omslag: xx (detalj)
2
INNHOLD
INNKALLING OG DAGSORDEN
s. 6
STYRETS ÅRSBERETNING
s. 7
REGNSKAP
s. 28
BUDSJETT
s. 36
DIV. RAPPORTER s. 40
MEDLEMSKONTIGENTEN
s. 44
HANDLINGSPROGRAM
s. 44
VEDTEKTSENDRINGER
s. 44
SAKER
s. 44
VALG
s. 48
REISESTIPEND
s. 48
VEDTEKTER
s. 49
Madelen Eliasson
4
5
TEGNERFORBUNDETS ÅRSMØTE
Tid: Mandag 14. mars kl 18:00
Sted: Sted: Rådhusgata 17, Oslo
Dagsorden:
1. Navnefortegnelse
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av møteleder, referenter og tellekorps
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap med revisjonsberetning
6. Budsjett for Tegnerforbundet i kommende periode
7. Rapport fra Andelslaget Arnold Haukelands Minne, Tenerife
8. Rapport fra NUMER
9. Rapport fra Norsk Illustrasjonsfond
10. Rapport fra PEDRO fondet
11. Fastsettelse av medlemskontingenten
12. Handlingsprogram for kommende periode
13. Eventuelle endringer i vedtektene
14. Saker fremmet av eller gjennom styret
15. Valg
16. Utdeling av reisestipend
Etter møtet blir det servering og sosialt samvær.
Velkommen!
KLIPP HER! Du kan gi en annen fullmakt dersom du ikke kan komme selv.
!______________________________________________________________________
I anledning Tegnerforbundets årsmøte gir:
Navn (blokkbokstaver):
fullmakt til
Navn (blokkbokstaver):
Dato / Signatur:
6
4. STYRETS ÅRSBERETNING
ORGANISASJON OG
ADMINISTRASJON
Tillitsvalgte:
Styreleder: Janine Magelssen
Styret: Wenche Gulbransen, Johannes Høie, Ottar Karlsen og Gry Moursund
Vara: Ida Følling og Hilde Hodnefjeld
Norsk Illustrasjonsfond:
Styreleder: Bjørn Ousland
Styret: Jill Moursund og Åshild Irgens
Vara: Stine Belden Røed, Egil Nyhus og Øivin Horvei
Fondets sekretær: Dana Strandli
Komiteer:
Valgkomite: Øyvind Torseter og Sissel Fredriksen
Stipendkomite: Bo Gaustad og Ylve Thon
Arrangementskomite: Tom Gundersen, Anne-Kari Engelstad
Fast Personale:
Daglig leder100%: Hilde Lunde (01.01.-15.05.), Mari Aarre (01.05-31.12)
Gallerileder 100%: Nina Engelsen
Galleri- og medlemskoordinator 30%: Kristin Skrivervik
Utstillingskoordinator 60%: Iwa N. Reiersen (permisjon 01.01-01.04), avsluttet arbeidsforholdet 31.07
Kommunikasjonsrådgiver 50% (01.01-30.04) og 20% fast, samt vikariat 20% (begge 01.05-31.12): Ingjerd Sandven
Kleivan
Redaktør NUMER 50%: Anne Schäffer (01.01-27.07)
Redaktør NUMER: Cecilie Tyri Holt (19.05-31.12)
Administrativ redaksjonssekretær NUMER 20%: Iwa N. Reiersen (permisjon 01.01-01.04), avsluttet arbeidsforholdet 31.07
Økonomimedarbeider 10%: Ingjerd Sandven Kleivan (01.06-31.12)
Gallerivakter:
Eva Berland, Toril Wik, Ane Landfald, Hege Cathrine Thoresen og Rosanna Leonor Vibe.
Montører:
Nichlas Gehnström, Robin Danielson og Stefan Schröder.
Renhold:
Oslo Renholdskompani ACM AS
Tegnerforbundets nominasjoner til div. verv
Rådet i Kunstnernes Hus: Stefan Schröder
Årets Vakreste bok 2015: Annette Saugestad Helland
Representant til rådet for Norsk barnebokinstitutt 2012-15: Lars Aurtande
7
Styret
Tegnerforbundets styre har i toårsperioden 2014-15 arbeidet med en rekke store problemstillinger. Styreperioden har
vært svært arbeidskrevende.
Styret jobbet våren 2015 med å ferdigstille nye vedtekter, disse ble godkjent på TFs ekstraordinære årsmøte og på NBKs
landsmøte i juni.
Styrearbeidet må kvalitetssikres. Styret har derfor utarbeidet styreinstruks og laget utkast til arbeidsinstruks for Nominasjonsutvalget. Videreføring av kunnskap og informasjon ved styreskifte må bedres.
Styret har i perioden forberedt saker til, og deltatt på, NBKs landsmøte med 7 delegater, 4 fra styret. TF var en aktiv
deltaker på landsmøte og fremmet 4 viktige saker.
Planlegging av jubileet: TF fyller 100 år i 2016. I den forbindelse er det laget et stort og omfattende utstillings- og formidlingsprogram. Forberedelsene til Tegnebiennalen er i god gjenge. Elise Storsveen er valgt som kurator. Temaet er
”Skissen”. Tematikken har engasjert svært mange. Det ble gjennomført en åpen innsendelse for tegnere innen alle faggrupper, og det kom inn 466 søknader om deltagelse.
100-årsjubileet feires med en festmottakelse på Oslo rådhus. Oslo kommune inviterer.
Administrasjon
De to største utfordringene i styreperioden 2014-15 har vært relatert til personal og økonomi. Det forrige styret startet
en omorganiseringsprosess på tampen av sin periode som vi har fortsatt, dette har vært krevende og arbeidet er ikke
avsluttet.
Iwa Reiersen sluttet i TF i juni. Anne Schäffer sluttet som redaktør i NUMER i august. Sissel Lillebostad ble i desember
ansatt som ny redaktør for NUMER i 2016. Daglig leder Hilde Lunde gikk i mai 2015 ut i svangerskapspermisjon. Mari
Aarre ble ansatt som fungerende daglig leder og er ansatt fram til 31.05.2015.
Økonomi
Når det gjelder økonomisk status og strategi, må vi kaste et blikk lengre tilbake i tid for å se de lange linjene. Tegnerforbundets styrer og ledelse har de siste 3-4 årene vært for optimistiske med hensyn til inntektene. Inntektene fram til
2013 viste økning i støtte. Dette har endret seg. Dette styret overtok en uavklart organisasjonsstruktur etter årsmøtet
i 2014. Den krevde en løsning innenfor allerede gitte forpliktelser. Det har ført til et negativt resultat i 2015. Etter flere
gjennomganger av regnskapet fra 2015, ser styret derfor at de totale lønnsutgiftene må reduseres. Driften er ikke
bærekraftig innenfor de faste driftsmidlene vi mottar.
I fremlagte budsjettforslag for 2016 og 2017 er driftskostnadene redusert i den grad det er mulig og forsvarlig for en
god drift. Tilsvarende er lønnskostnadene redusert for å få det hele i balanse. I prosessen med innsparing vil vi måtte
redusere stillingsprosenter og lønnsplasseringer, men antall ansatte beholdes. Styret er i gang med dette arbeidet.
Tegnerforbundet – senter for tegnekunst
Tegnerforbundet er både en medlemsorganisasjon og et galleri. De to virksomhetene må vurderes separat, for å skape
oversikt over oppgaver og økonomi.
Medlemsorganisasjonen
Tegnerforbundet har 530 medlemmer. Kontingenten utgjør ca 225.000 kr. I tillegg mottar vi 37.000 kr fra Vederlagsfondet. Samlet sett er inntekten 262.000 kr. Disse inntektene dekker ikke utgiftene vi har med del-leie av lokaler, bruk
av arbeidskraft, datautgifter, medlemsblad, honorar til styret, fagpolitisk arbeid, juryarbeid osv. Bidraget fra staten/
Kulturrådet skal ikke brukes til å drive medlemsorganisasjonen. Det skal brukes til å formidle tegnekunst. Vi som organisasjon må derfor bidra med mer i form av økt medlemsavgift (se punkt 11) og økt egenkapital gjennom salg.
Galleriet
Galleriet er det kunstneriske ansiktet utad. Kulturrådet bidrar med ca 2,3 mill til drift. Disse midlene er øremerket den
utadrettede virksomheten, altså publikumsrettet formidling av tegnekunst. Galleridriften er viktig for medlemmene,
både økonomisk og faglig. Den må derfor styrkes skal galleriets – og tegnernes – kunstneriske status og prestisje heves. Salgsavdelingen må også styrkes. Vi snakker om profesjonalisering i alle ledd i formidling og salg. Dette arbeidet er
påbegynt.
8
Susanne Roti
9
Norsk Illustrasjonsfond bidrar med kr. 960 000 til Tegnerforbundets drift, samt 630.000 til NUMER.
Styre- og jurymøter
Det har vært avholdt totalt ti styremøter siden forrige årsmøte. To av disse har også vært jurymøter til medlemskap.
Ekstraordinært årsmøte
15. juni ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Saker til møtet var:
Godkjenning av nye vedtekter
Valg av nytt styremedlem, Gry Moursund
Arbeidsplassen Tegnerforbundet
Alle arbeidsplasser er pålagt å føre internkontroll og drive systematisk HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet). Dette omfatter krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidsforhold. Tegnerforbundet fikk på plass HMS-rutiner
i 2015 som tilfredsstiller internkontrollforskriften.
Nye medlemmer
86 personer søkte om medlemskap i Tegnerforbundet i 2015. Vi tok opp 25 nye medlemmer, 10 i vår og 15 i høst.
Vår:
Sharmila Banerjee
Johan Urban Bergquist
Hanna Amundsen Høiness
Egil Martin Kurdøl
Odd Maure
Ulf Nilsen
Rebecca Nordbø
Lisbeth Johansen Sjøvoll
Lotte Slotterøy
Solveig Ane Øksendal
Høst:
Elena Abessinova
Margareta Bergman
Hilmar Fredriksen
Bjørn-Kowalski Hansen
Mari Kanstad Johnsen
Kathrine Johnsrud
Mari Kanter
Ane Sivertsen Landfald
Aage Langhelle
Daniel Lynau
Ella Kristine Okstad
Jan Håkon Robson
Øyvind Suul
Inga Husby Sætre
Stina Langlo Ørdal
Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen!
Utmeldte
4 medlemmer meldte seg ut i løpet av 2015.
Om Medlemskap
Pr. 31.12.2015 hadde Tegnerforbundet 528 medlemmer. Vi minner om at man må betale kontingenten sendt fra NBK
for å opprettholde sitt medlemskap i Tegnerforbundet. Uten betalt medlemskap mister man medlemsrettigheter og
man går glipp av NUMER og Billedkunst. Etter fylte 67 år betaler man halv kontingent. Medlemskapet er løpende til
man melder seg ut. Man kan ikke kun være medlem av Tegnerforbundet. Et medlemskap i Tegnerforbundet forutsetter
medlemskap i NBK.
10
Søkeportal
Via vår søknadsportal på nett, søkes det både om medlemskap og utstillingsplass. Dette sparer oss for mye tid, det
fungerer bra for søkerne og effektiviserer juryering og tilbakemelding. Funksjonell bruk av søkerportalen forutsetter at
vi til enhver tid har oppdaterte mailadresser til våre medlemmer. MODULO drifter portalen.
MEDLEMSSERVICE
Medlemsmøte, vår
15. juni ble avholdt ekstraordinært årsmøte med påfølgende medlemsmøte. Her ble orientert om Tegnerforbundets nye
visuelle profil som ble godt mottatt av de frammøtte. Det ble også orientert om jubileumsåret 2016 og om Tegnebiennalen samme år.
Medlemsmøte, høst
9. desember ble det avholdt medlemsmøte særlig rettet mot de som arbeider innen det illustrative feltet. 15 medlemmer, inkludert et samlet styre for Illustrasjonsfondet, deltok i en fin samtale/diskusjon. Hovedelementer i samtalen:
• Det ble ytret et sterkt ønske om å gjenopplive/videreutvikle Årets bøker-utstillingen, som tidligere ble presentert hos
Grafill.
• Medlemmene ønsker mer informasjon og klarere retningslinjer vedrørende salg og opplag av digital tegning/reproduksjoner.
• Det er ønskelig med en ressursside på nettsidene (Q/A) som tar for seg opphavsrettslige problemstillinger, og annen
fagrelatert informasjon.
Styret tar innspillene med i sitt videre arbeid.
Medlemsarrangementer
I desember gjennomførte vi vårt årlige besøk til Nasjonalgalleriets studiesal, og deres samling av grafikk og tegning.
Tegnerforbundets arrangementskomite, som består av Tom Gundersen og Anne-Kari Engelstad, hadde gjort et verksutvalg i samarbeid med kurator Møyfrid Tveit fra Nasjonalmuseet, denne gang fra perioden 1960-1980. Disse besøkene gir
en unik sjanse til å se tegning innkjøpt av Nasjonalmuseet på nært hold og avstedkommer alltid interessante fagsamtaler. Etter presentasjonen gikk vi samlet ut og spiste.
Medlemsbrev
Vi sender jevnlig ut medlemsbrev med relevante nyheter som søknadsfrister, innkallinger til medlemsmøter, orientering
om arrangementer og utstillinger, informasjon fra salgsavdelingen med mer. I medlemsbrevet har vi også inkludert en
seksjon der vi opplyser om våre medlemmers utstillinger både i og utenfor TF. Medlemsbrevet sendes digitalt, så det er
viktig at vi til enhver tid har medlemmenes oppdaterte mailadresser.
NUMER
Våre medlemmer får tilsendt NUMER fire ganger i året. NUMER er et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst.
Casa Randi – Tenerife
Tegnerforbundet, Norsk Billedhoggerforening og SA Steinskulptur eier eiendommen Casa Randi på Tenerife. Den består
av et hovedhus med stort atelier, et anneks og en deilig hage.
De tre eierne har høsten 2015 arbeidet med å avklare eierforhold, og vurdere ulike alternativer for videre drift. Se for
øvrig punkt 7 og punkt 14 SAK, 14.1.
11
MØTER OG SAMARBEIDSPROSJEKTER
NBKs landsmøte
Styret har i perioden forberedt saker til og deltatt på Norske Billedkunstneres landsmøte. NBK’s 13. ordinære landsmøte fant sted 5. og 6. juni 2015 på Håndverkeren kurs- og konferansesenter i Oslo. Tegnerforbundet fikk tildelt 7 av
72 delegater og stilte med 7 delegater. Styreleder Janine Magelssen tok også initiativ til å samle representanter fra alle
grunnorganisasjonene til et forberedende møte.
Kort oppsummering av de viktigste sakene fra landsmøtet:
Hilde Tørdal ble gjenvalgt som styreleder. I løpet av Landsmøtet fremla NBKs kontrollkomité en rapport hvor det ble
rettet skarp kritikk mot styret for økning av styrehonorarer og behandlingen av en personalsak. Styrets motsvar til rapporten ble fremlagt av nestleder Trine Røstvold, og TFs delegater var skuffet over at Hilde Tørdal ikke entret talerstolen
under den påfølgende debatten. Derimot innfridde Tørdal fullt og helt i valgtalen mot slutten av landsmøtet, der hun
svarte godt på kritikken fra kontrollkomiteen, og forsikret om at rapporten ville bli tatt til etterretning. Hun fremla flere
gode argumenter på hvorfor nettopp hun var den riktige til å jobbe og argumentere for kunstnernes rettigheter og viste
stor motivasjon og gode lederevner.
NBKs daglige leder gjennom 17 år, Gjert Gjertsen takket for seg ved Landsmøtet (gikk av høsten 2015).
Blant de fagpolitiske sakene i handlingsplanen for 2015-2017 som ble vedtatt på Landsmøtet, var blant annet NBKs
hovedsatsning fra 2014; videre oppfølging av pilotprosjektet for utstillingshonorar. Landsmøtet ba styret i NBK om å
reforhandle utstillingsvederlagsavtalen med Staten i kommende periode, på vegne av billedkunstnerne. Styret ble gitt
fullmakt til å gå inn for andre beregningsmodeller enn dagens verksprisbaserte ordning, samt andre måter å kanalisere
midlene på. Forutsetningen er at en slik revidering av avtalen ikke fører til en reduksjon av samlet total utbetaling av
utstillingsvederlag til visuelle kunstnere i Norge.
Tegnerforbundet fremmet 4 saker:
1. TF fremmet forslag til vedtak om gjennomgang av NBKs organisasjonsmodell, dette ble forkastet til fordel for et
lignende forslag fra sentralstyret, og vedtatt inn i handlingsplanen for neste periode:
“Det neste styret nedsetter et utvalg som gjennomgår organisasjonen i sin nåværende form. Utvalget framlegger forslaget til
et nytt, moderne NBK, der medlemmenes demokratiske og faglige rettigheter ivaretas på en bedre måte enn i dag.”
2. Forslag til vedtak om at NBK i neste periode jobber for gjeninnføring av Innkjøpsordning for billedkunst. Landsmøtet
vedtok å legge saken inn i Handlingsplanen for 2015-17: ”Be om utredning av offentlige innkjøpsordninger, sikre kunstnerrepresentasjon, prinsippet om armlengdes avstand og bedre kjønnsbalanse i innkjøpene til private og offentlige samlinger og
i sammensetningen i innkjøpskomiteer.”
3. Scheel-utvalget. TFs forslag til vedtak: “NBK nedsetter snarest et fagutvalg, forsterket med ekstern jurist, som vurderer
konsekvensene av innføring av moms på alle varer og tjenester, inklusive kunst og kultur.” Forslaget ble trukket da saken var
i varetatt i den foreslåtte Handlingsplanen fra sentralstyret.
4. Bondilia. TFs forslag til vedtak: “Landsmøtet kritiserer styret i NBK for manglende ivaretakelse av eiendommen, manglende
informasjon til medlemmene og kontroll i forbindelse med salget av Bondilia. Kontrollkomiteens rapport bekreftet også at
Bondilia saken har blitt forsømt av ledelsen og styrene i NBK. Dessverre ser det ut til at den langvarige forsømmelsen nå
gjør at eiendommen ikke vil kunne komme kunstnerne til gode.”
Landsmøtet vedtok at Bondilia eiendommen skal følges opp og at medlemsorganisasjonene skal få jevnlig
oppdateringer.
(Fullstendig referatet fra Landsmøtet kan leses på NBKs nettside under Organisasjon).
NBK-fagorganisasjonsmøte
I oktober deltok styreleder og daglig leder på NBKs fagorganisasjonsmøte. Målet for møtet var en tettere dialog, samt
å etablere et jevnlig forum for aktuelle informasjons- og diskusjonssaker. Saker som ble tatt opp var bla: orientering
om ansettelsesprosessen for ny daglig leder i NBK, orientering om planer og prosess for Bondilia, KORO-vurderinger
fra kunstnerperspektiv, og NBKs arbeid med utstillingsavtalen og innkjøpspolitikk. Møtet ble verdsatt av fagorganisasjonene, og tilsvarende møter vil i fremtiden avholdes halvårlig.
12
Camilla Engman
13
The Drawing Hub
I oktober møtte representanter fra TFs styre og administrasjon Jan-Philipp Frühsorge fra The Drawing Hub i Berlin.
Frühsorge ønsker å formalisere samarbeid med flere tegnefaglige institusjoner i Europa, med ønske om å videreutvikle
og styrke den nyopprettede institusjonen/visningsstedet. Planer for organisering/drifting og økonomisk fundamentering er fremdeles relativt uavklart, men TF stiller seg positive til videre dialog, eventuelt også til etablering av et felles
nettsted, og en mulig styrerepresentasjon. Sistnevnte avhenger av en mer tydelig utformet strategi.
Arbeidsgruppe for illustrasjon
Etter initiativ fra Illustrasjonsfondet var representanter fra TFs styre med på et møte med Kulturrådet. Utgangspunktet
for møtet var den nye støtteordningen for sakprosa. Møtet omhandlet illustratører som jobber i det litterære feltet generelt. I denne sammenheng ble begrepet «visuell litteratur» brukt; en definisjon som kan samle en gruppe kunstnere
som ellers faller mellom to stoler – billedkunstnerne og forfatterne.
I følge seksjonsleder ved litteratur, ser Kulturrådet illustratørenes og tegneserietegnernes behov for støtte gjennom
f.eks. vederlagsmidler, og oppfordret til å få skrevet en uavhengig kartleggingsrapport om bokillustratører og tegneserietegneres arbeids- og økonomisituasjon, inkludert en oversikt over hvor mange utøvere dette omhandler. En slik
uavhengig rapport er nødvendig for å synliggjøre illustratører og tegneserietegneres situasjon ovenfor Kopinor, Vederlagsfondet og Statens Kunstnerstipend. Pr. dags dato finnes det få støtteordninger for bildebokskapere og tegneserietegnere og Kulturrådet vet at disse faller mellom eksisterende støtteordninger. Arbeidsgruppen har i første omgang
søkt om midler fra Grafill for å få kartlagt situasjonen. Veien videre: Søknaden for å lage en rapport kom for sent til Grafill
for å bli behandlet før jul, men vil bli behandlet på neste styremøte i 2016. Blir søknaden avslått, vil vi søke midler fra
f.eks. Illustrasjonsfondet og Fritt ord.
Møte med Vederlagsfondet / Kopinor
Styreleder og daglig leder inviterte i november Hilde Sjeggestad (Vederlagsfondets sekretær) og Esther Maria Bjørneboe (styremedlem i Kopinor) til et møte vedrørende illustratørenes lave stipendtildeling og støtte fra Vederlagsfondet.
Det ble opplyst at Vederlagsfondet høsten 2016 skal revidere sine retningslinjer for prosjektstøtte, og at eventuelle
forslag til formuleringer som hensyntar det illustrative feltet kan oversendes for vurdering. Tilsvarende vil vi utforme og
oversende forslag til et ett- eller er toåring stipend øremerket utvikling av bokprosjekter. Arbeidsgruppen for illustrasjon
vil ta dette arbeidet videre.
Årets vakreste bøker
Grafill arrangerte også i 2015 et stort arrangement der det ble delt ut priser og diplomer. Arrangementet foregår i
Nasjonalbibliotekets lokaler. Tegnerforbundet (Norsk Illustrasjonsfond) støtter arrangement økonomisk, og bidrar med
et jurymedlem i kategorien “Årets vakreste bok”. Vinnerbøkene stilles ut både på Nasjonalbiblioteket og i Grafills lokaler
R21, og presenteres på nett og i katalog. Vinnerbøkene sendes også ut på turné i utvalgte norske byer, og gullvinnere
sendes til bokmessen Book Art International i Frankfurt og Best Book Design from all over the World i Leipzig. Jurymedlem i 2015 var Annette Saugestad Helland.
Kunst i Kvadraturen (KiK)
Vi har et godt samarbeid med de andre visningsstedene i Kvadraturen. Samarbeidet omfatter RAM galleri, LNM, SOFT
galleri, Format, Kunsthåndverkerne i Kongensgate, Norske Grafikere, Kunstverket, BOA, Oslo Kunstforening, Samtidsmuseet og Tegnerforbundet.
KiK var i utgangspunktet et annonse- og formidlingsfellesskap. Samarbeidet har styrket seg i 2015, ved at vi har fått
felles skilting, nye facebooksider og ny grafisk profil. KiK koordinerer også felles åpningskvelder, da dette generer godt
besøk.
KiK har i 2015 etablert to nye arbeidsgrupper. Disse jobber hhv med Festival i Kvadraturen (se Prosjekter og arrangementer), og Oslo kunststripe. Oslo kunststripe er navnet på et forprosjekt knyttet til å etablere en “kunststripe” fra Bjørvika til Tjuvholmen, med bruk av bl.a. skilting og belysning. Prosjektet involverer KiK-institusjonene, mer kommersielle
kunst- og kulturnæringsaktører, Oslo kommune og rene næringsaktører. Prosjektet søker å synliggjøre kunstarenaer av
ulik karakter og omfang, i et område av byen i stor utvikling og med mange kunst- og kulturaktører. Prosjektet ble i 2015
tildelt kr 200.000 fra Kulturrådets Kulturnæringsordning, og har oppstart i 2016.
14
FORMIDLING
UTSTILLINGER
Formålet med vår utstillingsvirksomhet er å vise bredden i tegne- og illustrasjonskunst, men også å øke forståelsen
for tegning som selvstendig kunstnerisk uttrykk. Dette ønsker vi å formidle til så mange som mulig via utstillinger og
arrangementer i galleriet og besøk i salgsavdelingen, og ved å arrangere Tegnebiennalen i samarbeid med ulike aktører
hvert annet år.
Utstillingsperiodene blir fordelt etter innkomne søknader, eller ved invitasjoner til en eller flere kunstnere/institusjoner.
Ved juryering av utstillingssøknader er det kunstneriske kriterier som legges til grunn. Alle kunstnere kan søker om utstillingsplass i Tegnerforbundet, uavhengig av medlemskap i forbundet.
.
I 2015 har vi hatt følgende utstillinger:
8. – 25. januar
Kunstakademiet i Tromsø, ”Øyet i Hånden”
Robel Temesgen Bizuayehu, Madelen Eliasson, Simon Gran-Danielsson, Cal Harben, Linus Krantz, Beate Persdotter
Løken, Georgia Munnik, Andreas Siqueland, Ane Cecilie Valasjø.
Kunstakademiet i Tromsø åpnet utstillingsåret i Tegnerforbundet. Akademiet inviterte billedkunstner Andreas
Siqueland til å lede åtte studenter frem mot utstillingen. Utstillingen viste tegning, malerier, installasjon og video.
29. januar – 22. februar
Susanne Roti, ”Dresses”
Susanne Rotis arbeider befinner seg i sjiktet mellom bilde og plagg og mellom idé og virkelighet. Med kulepenntegninger,
printet digitalt på tekstil, ønsker Roti å illudere ulike kjolers stofflighet og tekstur, der tegningene smelter sammen med
sydde detaljer av plagget.
Kjersti Lande, ”Somewhere, There”
Grunnlaget for serien «Somewhere, There» ble lagt da Lande valgte å gjengi sin favorittplakat som tegning. Den viser et
foto fra Uluwatu på øya Bali, et sted hun selv aldri har vært, og tviler på at hun noen gang vil dra til. Under avtegningen
forsterkes detaljfokuset ytterligere. Blyanten fungerer som et subjektivt seismometer med arket som registreringsflate.
Veslemøy Sparre Jansen, ”Hus – Lærdalsøyri”
Sparre viste bilder (teknikk: gouache) med motiv hentet fra Lærdals trehus-arkitektur. Brannen i Lærdal i januar 2014
viste hvor lett vi kan miste vesentlige deler av vår kulturarv. Utstillingen viser hus som alle er representative for denne
kulturarven vi fortsatt har i mindre byer og tettsteder.
26. februar – 29. mars
Camilla Engman
Camilla Engman viste større format enn hun vanligvis gjør. Tegningen fikk ta plass, til og med ut i rommet. Engman er en
samler, hun samler på følelser fra de siste turbulente årene i sitt liv. Engman ønsker å overraske betrakteren, som med
en rebus: Hva er en tegning, hvordan leser vi bildene, og når slutter en tegning å være en tegning?
Hanne L. O. Kristoffersen, ”My mother was a feminist”
Utstillingen besto av 10 tegninger, videoprosaen The Other og diktboka Beretningen om et varslet brudd / An Account of
Predicted Estrangement. De siste årene har arbeidet med tekst kombinert med det visuelle, og tekst for seg, blitt mer
sentralt i Kristoffersens kunstnerskap. Tekstene utgjør en prolongasjon av de visuelle verkene og flytter inn i det private
rom og speiler her noe ytterligere intimt og tilsynelatende ubetydelig.
Kristoffersens tegninger viste en forlengelse av portrettet/selvportrettet der fraværet av personene fortalte historier
gjennom motivenes karakteristika, og uteblivelsen skapte rom for tolkninger. Verkene var hovedsakelig holdt i gråskala
i varme og kalde fargetoner utført med fargeblyant på sort papir.
15
Barbara Czapran
16
09. april – 03. mai
Bertil Greging, ”Pappskallepapirarbeider”
Greging viste en rekke nye collager uført på papir og papp. Oljestift, tørrpastell, akrylmaling, grafittspray, maskeringtape, blyant, pensel og collagelim blir brukt om hverandre for å danne komposisjon, linjer, flater og farger. Noen tegninger er hele, andre rives eller klippes opp for å skape et nytt hele i et annet arbeid.
I mange av bildene i utstillingen ‘Pappskallepapirarbeider’ kunne man se hodet som form. Likevel jobber ikke Greging ut
fra noe bevisst tema, men påvirkes i stor grad av byen han bor og arbeider i, Oslo.
Barbara Czapran, ”Stillheten er mitt papir”
Utstillingen hentet navnet sitt fra et bokprosjekt som er blitt til gjennom samarbeid mellom Czapran og forfatteren
Aasne Linnestå, som var en del av utstillingen. Czapran arbeider med installasjoner, objekter, skulpturer og tegninger,
alle skapt for konkrete romsituasjoner. Sanselighet, materialitet og det prosessuelle er drivkraften, og det intuitive og
utforskende står sentralt. Hun bruker lavverdimaterialer som bølgepapp, kartong, papir, papp og brukte fyrstikker.
07. – 31. mai
Love Dahlstedt ” Drawinxx”
Love Dahlstedts bilder utgår fra stilleben bygget opp av objekter fra fortid og nåtid. Temaene beveger seg rundt
ubehandlede fragmenter av minne, skam og følelsen av å ikke strekke til. Barndom, ungdomsliv og livet som forelder.
Alle de ting og symboler som former våre liv og som vi påtvinger våre barn. Oppsamlede objekter, rot og skitt. Maktesløshet og kjedsomhet. Humor og skam. Opplevd håpløshet og de plutselige lysglimtene som redder dagen.
Silje Rønneberg Hogstad
Livet innenfor hjemmets fire vegger er en tilbakevendende tematikk i Silje Rønneberg Hogstads tegninger. Arbeidene er
ekspressive, vakre og humoristiske, men har ofte også noe urovekkende eller grotesk ved seg. De er et vitnesbyrd på
en mangefasettert hverdag og på utfordringene med å sjonglere kunstnerkarriere med familieliv. Ofte låner Hogstad
elementer fra ulike former for barnekultur og fordreier dem i et spontant uttrykk hvor det komiske og det truende kombineres.
Illustrator in Residence
Vi ønsket i 2015 å involvere illustratører i Tegnerforbundet i større grad. I løpet av en fireukersperiode fikk fire utvalgte
illustratører arbeide prosessuelt med valgfritt illustrasjonsprosjekt i prosjektrommet.
7. – 13. mai
ALICE LIMA DE FARIA
Alice Lima de Faria er illustratør og scenograf. Hun jobbet i perioden med en billedbok for barn som heter ”Det var ikke
jeg, sa Robinhund”. Hun står for tekst og bilde og boken kom ut i Norge høsten 2015 på Cappellen Damm og på forlaget
Natur och Kultur i Sverige. Boka handler om en hund som går seg vill i den store verden uten sin bror. Den passer for
barn i 4-7-årsalderen, og for barn som føler at de ikke ’passer inn’. Illustrasjonsteknikken i denne boken er en blanding
av tegning og papircollage.
15. – 21. mai
MARIANNE GRETTEBERG ENGEDAL OG ØYVIND RUSTAD JOHANSEN
Engedal og Johansen samarbeidet om å lage en kort animasjonsfilm kalt “Sagnet om spydmorderen”. Filmen skulle
beskrive hvem han var og hvordan han opererte i den norske fjellheimen. Filmen varte i 5 minutter, ble tegnet for hånd
og animert digitalt.
22. – 28. mai
FREDRIK RYSJEDAL
Billedfortellinger for skjerm har tatt mange former opp gjennom årene. I dag kan du lese nettserier på nett, og du
kan laste ned serier til lesebrettet ditt fra nettbutikkene. Det du vil oppdage når du trer inn i den digitale tegneseriens
verden, er at de finnes i mange ulike format, og det er dette som fascinerer Fredrik Rysjedal. Målet med oppholdet var
å øke fagforståelsen rundt det digitale tegneseriemediet og å lære og bruke det på de premissene skjermen gir. Fokuset
i prosjektet var møtepunktet mellom stillbilde og film.
17
Lewis & Taggart
18
06. juni – 05. juli
Østlandsutstillingen, 2015
Østlandsutstillingen er en årlig åpen, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst i de syv østlandsfylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Vestfold og Østfold. 2015-utstillingen var et samarbeid mellom
Østlandsutstillingen og BBK Schleswig-Holstein og hadde tittelen Wer ist wo wer? Was ist wo was? – Identitet: menneske og sted. Utstillingen ble vist i Oslo i Galleri LNM, Tegnerforbundet og Galleri BOA og vil i januar 2016 vises i Landesbibliothek i Kiel.
Utstillingen ville vise hvordan mangfoldige uttrykk kan inspirere betrakteren til å forstå sin identitet på nye måter og
bidra til å belyse dette universelle, men samtidig stedsspesifikke temaet gjennom ulike innfallsvinkler. Kunstnerne som
deltok på Østlandsutstillingen 2015 var: Jannik Abel, Amelia Beavis-Harrison, Birgit Brab, Karen Ingeborg Bye, Anja Carr,
Ute Diez, Berivan Erdogan, Helen Karen Eriksen & Germain Ngoma, Lissette Escobar, Charlie Fjätström, Morten Gran,
Riri Klingenberg Green, Kristin Grothe, Britta Hansen, Dorthe Herup, Liv Kristin Holmberg & Roey Heifetz, Lene Hval
Fossan, Ilka Kollath, Daisuke Kosugi, Heidi Krautwald, Ulf Kristiansen, Kirsty Kross, Hedvig Lien Rytter, LINGE&STUB,
Siw Lurås, Elisabeth Mathisen, Anke Maria Mueffelmann, Hanne B. Nystrøm, Shwan Dler Qaradaki, Claudia Reinhardt,
Sabine Riek, Bernhard Schwichtenberg, Marit Silsand, Anne Stokker Sagen, Maria Sundby, Guri Svindahl, Kjetil Teigen,
Tanja Thorjussen, Catrine Thorstensen, Anni Tiainen, Gunnhild Torgersen, Susan Walke, Axel Wolf, Kristin Ytreberg,
Heidi Øiseth. 17 av verkene ble vist i Tegnerforbundet.
13. august – 13. september
Lewis & Taggart, ”A line inspite of itself”
Lewis & Taggarts verk komponeres av materialer de har funnet og samlet over flere år. Materialene fungerer som et
utgangspunkt for fremstillingen av nye former og komposisjoner. Kunstnerne har en særlig interesse for objekter som
innehar både en formell og en kontekstuell resonans. Kunstnerduoen trekker ofte frem elementer av tegning gjennom
en aktiv bruk av linjen. Utvalget av to- og tredimensjonale arbeider ble for første gang sammenstilt på en måte som
søkte å vurdere og undersøke ontologien i linjen – i funnet materiale og dagligdagse objekter.
Arne Roar Lund
Lunds tegninger kjennetegnes av en stram strek, presis penneskravering og et sikkert tegnerhåndverk. Utstillingen
besto av rettstegninger publisert i Aftenposten, samt portretter publisert i Dagens Næringsliv, Ny Tid, Aftenposten og
Samtiden.
17. september – 18. oktober
Tegneserieutstilling
Utstillingen viste arbeider av tre tegnere som alle debuterte som serietegnere med tegneserieromaner gitt ut i løpet av
2015.
KRISTIAN KROHG-SØRENSEN, ”GULOSTEN - LIV I HELVETE”
Krohg-Sørensens debuterte som serietegner med ’Gulosten’. Den sanne historien om spritsmugleren, gentlemansforbryteren og motstandsmannen Johannes “Gulosten” Andersen er blitt til en (bio)grafisk roman i svart-hvitt, tegnet ut i
A3- format med splittpenn og flytende blekk.
XUETING YANG, ”ET ANNET STED”
Xueting Yang er en kinesisk tegneserieskaper og illustratør, bosatt i Oslo. Hun debuterte som tegner og forfatter med
denne boken. Boken var en skildring av hennes egne opplevelser ved å flytte til Norge. I den personlige fortellingen lot
hun seg blant annet inspirere av kinesisk poetisk tradisjon og tegnet nordmenn som pinnsvin. Xueting skisser med blyant og tusj og bearbeider tegningene videre i photoshop.
ANJA DAHLE ØVERBYE, ”HUNDEDAGAR”
Ifølge gammel folketro er Hundedager en tid på sensommeren hvor det er spesielt varmt, alt grums fra vannet flyter
opp, mat råtner og hunder blir lettere gale. Det er på denne tida vi møter Anne; en jente midt mellom barndom og ungdom. Sommerens intense klamhet og nærvær preger hennes relasjoner både til venninner og familie. Serien er tegnet
med følsom blyantstrek og god sans for menneskeskildring. Streken gir også vestlandsnaturen en viktig rolle i historien.
19
Xue Ting Yang
20
De tre tegneserieutstillerne deltok aktivt ifm workshops i samarbeid med Elvebakken videregående skole, og en åpen
workshop arrangert i samarbeid med The Big Draw.
22. oktober – 22. november
Florilegia
Tegnerforbundet viste gruppeutstillingen FLORILEGIA med kunstnerne Marie-Claude Bougard, Pia Krabberød, Brynhild
Winther og Trond Sebastian Rusten. Utstillingen fokuserte på en undersøkende tegnepraksis, der tegning benyttes
som metode for å observere naturen og det tegneriske håndverket som metode for vitenskapelig undersøkelse.
Før
fotografiet og den digitale era, var nettopp tegning et foretrukket verktøy for utforskning av naturen. Arbeidene som ble
vist i denne utstillingen tjente allikevel ikke et tradisjonelt vitenskapelig formål, men benyttet vitenskapens metoder i et
kunstfaglig forskningsståsted. Den utforskende nysgjerrigheten videreføres i en mer eksperimentell retning, der den tar
mer subjektive og konseptuelle retninger. Johannes Høie var kurator for utstillingen.
26. november – 23. desember
Åpent Hus
110 av Tegnerforbundets medlemmer deltok med totalt 209 verk. To medlemmer, Gelawesh Waledkhani og Åshild
Irgens, ble invitert til å delta og fikk tildelt en vegg hver i ytterste del av galleriet. Waledkhani stilte ut verket ‘Tørst i vann’,
et verk som besto av sju store tegninger, der temaet var flukt. Irgens viste seks tegninger som har illustrert artikler i
A-magasinet og Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
PUBLIKUM OG OMVISNINGER
Besøkende i 2015: 7 594
Kunstfagskoler: 8
Høgskoler KHiO, AHO og HiOA: 6
Folkehøgskoler og videregående skoler: 10
Annet: 2
Artist talk – omvisning i utstillingen
I de fleste utstillingsperiodene har det blitt gjennomført artist talks/omvisning og samtale med kunstneren/kunstnerne
i løpet av utstillingsperioden. Det har også blitt arrangert andre aktiviteter, som performance under Østlandsutstillingen, og workshops i samarbeid med Elvebakken videregående skole, samt en åpen workshop i forbindelse med tegneserieutstillingen.
Skolebesøk
Vi har en del skolebesøk. Nesten hver utstilling har besøk av en forskole eller høgskole.
Utstillingssøknader
Vi visste at 2015 ville bli et travelt år med forberedelser til jubileumsåret 2016, og utstillingssøknader for 2017 ble derfor
behandlet i 2014.
FORBEREDELSER TIL UTSTILLINGER I 2016
Av utstillingene i 2016 er fem initiert av styret. Forberedelser til disse de har preget mye av 2015. Det er også skrevet
kontrakter for utstillinger i 2017.
Tegnebiennalen 2016
Elise Storsveen har siden desember 2014 jobbet med forberedelser til Tegnebiennalen 2016, der tema er ”Skissen”.
Vi har inngått visningsavtaler med følgende visningssteder: Galleri LNM, SOFT galleri, Galleri Format, Galleri Norske
Grafikere, Billedhoggerforeningen, ROM for kunst og arkitektur, Kunstnerforbundet, Vigeland-museet og Kunstnernes
Hus. Høsten 2015 ble en open call annonsert, med søknadsfrist 15. desember. Det kom inn 466 søknader. Juryen besto
av Petter Buhagen, Ida Madsen Følling og Elise Storsveen.
21
I Tegnerforbundet vil hele høsten 2016 være preget av Tegnebiennalen. Først vil vi vise en del av det innjuryerte materialet,
samtidig med de andre galleriene i Kvadraturen. I november åpner vi utstilling med en installasjon av Sol LeWitt, samt arbeider
av Terje Roalkvam, Paul Brand og Dag Skedsmo. TF har fått tillatelse fra LeWitt foundation til å utføre walldrawing #582 i TFs
lokaler. Walldrawing #582 ble spesialtegnet til gruppen 3+1 for Drammen Kunstforening. Kunstnergruppen 3+1 besto av de
samme; Terje Roalkvam, Paul Brand og Dag Skedsmo.
Platons Huskestue
Som en start på jubileumsåret ønsker styret å vise en juryert medlemsutstilling. Platons Huskestue ble utlyst internt til alle TFs
medlemmer og det kom inn 106 søknader. Juryen besto av Wenche Gulbransen (idé og konsept), Roddy Bell og Kristin Nordhøy.
Finn Graff
Styret har invitert Finn Graff til å stille ut i hele galleriet i februar/mars 2016. Holger Koefoed skal være kurator. De to vil
sammen gjennomgå et utall tegninger som Graff har arkivert på dato. Utstillingen blir omfattende, og omhandler både
digitalt materiale og andre teknikker.
Tegnerforbundet 100 år – ”Brudd og kontinuitet”
Ottar Karlsen har hovedansvaret for denne omfattende, historiske utstillingen som vil ta oss med gjennom forbundets
100 år lange historie. Karlsen har samarbeidet med Johannes Høie, Janine Magelssen og Wenche Gulbransen.
22
PROGRAMMET for jubileumsåret, utstillinger og arrangementer:
PROGRAM 2016
I 2016 feirer Tegnerforbundet sitt 100-årsjubileum. En stolt historie krever en stolt
feiring, og hele vår faglige virksomhet vil stå i jubileets tegn. Vi presenterer et solid
utstillingsprogram og en tilhørende arrangementsrekke. Vi ønsker publikum velkommen til å delta i feiringen!
Januar
August / september
Utstilling 15.01. – 14.02.:
Utstilling 11.08. – 11.09.:
PLATONS HUSKESTUE
Liv Dessen
Øyvind Sørensen
Arrangement i utstillingsperioden:
Foredrag ved forfatter og journalist
Peter Normann Waage i Tegnerforbundet
torsdag 4. februar kl. 18.
Åpning torsdag 11. august kl. 18.
September / oktober
Utstilling 23.09. – 23.10.:
Februar / mars
Utstilling 20.02. – 20.03.:
Tegnebiennalen:
«Skissen»
Finn Graff – Avistegneren!
Åpning fredag 23. september kl. 18.
Åpning lørdag 20. februar kl. 14.
Tegnebiennalen vises også på følgende
steder: Galleri LNM, Galleri Soft, Galleri
Format, Galleri Norske Grafikere,
Billedhoggerforeningen, ROM for kunst
og arkitektur, Kunstnerforbundet,
Vigeland-museet og Kunstnernes Hus.
Periodene vil variere og blir annonsert.
Arrangement i utstillingsperioden:
Samtale mellom kurator Holger Koefoed,
utstiller Finn Graff og tegneserieskaperne
og illustratørene Steffen Kverneland og
Lars Fiske søndag 21. februar kl. 15.
April / mai
Utstilling 08.04. – 15.05.:
Tegnerforbundet 100 år
– Brudd og kontinuitet
Åpning fredag 8. april kl. 19.
Mottakelse i Oslo Rådhus 8/4 kl 17.
(Kun for inviterte). Åpning av utstilling i
Tegnerforbundet kl. 19. Uformell sammenkomst på Kunstnernes hus fra kl. 20.
Juni / juli
Utstilling 26.05. – 03.07.:
Siri Dokken
Fam Ekman
November / desember
Utstilling 04.11. – 11.12.:
Tegnebiennalen:
Sol LeWitt
Terje Roalkvam, Paul Brand
og Dag Skedsmo.
Åpning fredag 4. november kl. 18.
Arrangement i utstillingsperioden:
Biennaleseminar i samarbeid med
KHiO fredag 18. november.
Foredrag ved Avdelingsdirektør for
samtidskunst ved Nasjonalmuseet,
Sabrina van der Ley onsdag 23.
november kl. 17.
Åpning torsdag 26. mai kl. 18.
Tegnerforbundet, Rådhusgata 17, 0158 Oslo. Tlf. +47 22 42 38 06 www.tegnerforbundet.no
23
SALG
Det er noe salg fra nesten alle utstillinger, men det ønskelig at det hadde vært mer. Vi ønsker å prioritere dette området.
NBK har på sin Handlingsplan at det skal inn i drøftingene med Kulturdepartementet hvordan offentlig innkjøp skal
forvaltes.
Salgsrom
Alle medlemmer kan være representert med to arbeider, og vi oppfordrer alle til å benytte denne muligheten til formidling av eget arbeid. Salgsrommet brukes også som visningsrom for kunstkonsulenter, kunstforeninger og andre som
leter etter tegning til utsmykking eller samlinger. Alt som er tilgjengelig i salgsrommet presenteres til enhver tid også på
våre nettsider. Dette medfører i noen grad direkte salg.
Vi arbeider kontinuerlig med utvikling av salgsstrategier og vi mener salgsavdelingen har et stort utviklingspotensiale.
Her ligger muligheter for inntjening – og for formidling. Salget tok seg godt opp mot slutten av 2015. Vi har solgt godt av
enkeltkunstnere, men har også etablert kontakt med spesifikt interesserte samlere som konsentrerer seg om særskilte
kunstnerskap/retninger innen tegning. I slike tilfeller tilbyr vi gjerne direkte møter mellom kunstner og samler/kjøper,
noe som har vist seg vellykket. Vi erfarer også at direkte henvendelser til konkrete samlere/grupper av samlere mottas
positivt, og vi vil arbeide videre med å etablere gode rutiner for denne type salgsfremstøt.
Offentlige innkjøp
Det ble ikke gjort noen offentlige innkjøp i 2015. Vi har imidlertid i større grad enn tidligere henvendt oss direkte til
Nasjonalmuseet og til Oslo kommune ved særlige prosjekter. Vi opplever at dette blir positivt mottatt.
Salg fra utstillinger
Vi vil fremover i større grad invitere spesielle grupper til førvisninger. I samarbeid med flere aktører i Kvadraturen, vil
salgsstrategier være et av våre viktigste satsingsområder 2016.
BIBLIOTEK
Vi har også i 2015 brukt mye tid på å få Tegnerforbundets bibliotek på plass. Registreringsarbeidet i biblioteksdatabasen Micromarcs, som skal linkes opp til bibliotekssystemet Bibsys, krever tid og tålmodighet. Personalet i Tegnerforbundet ved helgevaktene arbeider kontinuerlig med dette for å få alt klassifisert, digital registrert og katalogisert før vi
kan åpne biblioteket for publikum. Arbeidet vil ferdigstilles i 2016. Vi har en unik og verdifull samling, som vi gleder oss
til å dele med publikum.
PROSJEKTER OG ARRANGEMENTER
Festival i kvadraturen
Lørdag 22. august inviterte Kunst i Kvadraturen til en fusjon av ulike kunstuttrykk. Vi åpnet gallerirommene for kunstnere med musikkinnslag i ulike sjangre, og inviterte Dronebrygg til å servere forfriskninger. Resultatet ble en visuell og
musikalsk opplevelse i en uformell og annerledes setting. På tross av svært fint vær ble de ulike galleriene veldig godt
besøkt, og Tegnerforbundet trakk fulle hus med Gisle Harr & his lost friends. Oslo kommune støttet arrangementet,
som vil bli videreført i august 2016.
The Big Draw
Tegnerforbundet gjennomførte i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Akershus, Østfold og Hedmark pilotprosjektet The Big Draw Norge i uke 42. Facebooksiden ble pusset opp, og denne lavterskel felles formidlingskanalen bidro
til stor interesse og høye deltakertall, hos alle involverte. I Tegnerforbundet viste vi i denne perioden en tegneserieutstilling, og inviterte til fire workshops med de deltakende tegneserieskaperne. Tre rettet mot skoler, og en mot det allmenne
publikum. Interessen var stor og alle plasser ble fylt opp. Vi søkte Kulturrådet om støtte til pilotprosjektet, men fikk
avslag. Vi ønsker likevel å videreføre prosjektet, og gjøre festivalen landsomfattende i 2016. Da vil museer, kunstinstitusjoner, kulturhus, kulturskoler og DKS i alle fylker inviteres og utfordres til å gjøre et The Big Draw-arrangement i oktober
måned, og på den måten delta i en verdensomspennende tegnefestival.
Kulturnatt
Tegnerforbundet hadde ingen spesifikke arrangementer under Kulturnatten i år, men hadde åpne dører og enkel servering. Som vanlig ga arrangementet høye besøkstall.
24
Østlandsutstillingen
Den 36. Østlandsutstillingen ble utviklet i samarbeid med, og vist, i følgende gallerier: BOA, LNM og Tegnerforbundet
i Oslo, samt billedkunstnerorganisasjonen BBK Schleswig-Holstein i Kiel og Landesbibliothek i Kiel. Utstillingen var
basert på fri innsendelse for alle søkere fra Østlandet og Schleswig-Holstein. Utstillingen omfattet en vandreutstilling
i Oslo og Kiel, et seminar, et performance-program og en tospråklig katalog.
100-årsjubileum
Vi har brukt mye tid i 2015 til å planlegge det kommende jubileet. Først og fremst gjelder dette programmeringen, som
i 2016 er ambisiøs, og tilsvarende arbeidskrevende, både for styret og administrasjon. Dette gjelder i særlig grad den
historiske utstillingen, selve jubileumsutstillingen, som har krevd et stort forarbeid, ikke minst med tanke på sporing og
innlån av eldre arbeider. 2016 blir et år med hovedvekt på faglig feiring. Vi legger mye arbeid ned i våre faglige arrangementer; i kunstnersamtaler, foredrag og seminar. Vi skal samarbeide bredt i året som kommer, og vi skal sørge for faglig
og solid synlighet. Programmet er klart, jubileumslogoen er gyllen og vi er nå klare for å feire tegningen og tegnerne!
Tegnerforbundet
SOFT Galleri
Galleri RAM
25
KOMMUNIKASJON / PR
Visuell profil
I september 2015 lanserte vi en ny visuell profil, inkludert logo, for Tegnerforbundet. Diskusjonen om å lage et nytt helhetlig visuelt uttrykk for Tegnerforbundet startet for flere år siden, og arbeidet ble påbegynt av det forrige styret. I dag
består Tegnerforbundet av tegnere som arbeider innenfor et bredt uttrykk og med mange teknikker. Målet var å skape
en visuell identitet som er lett gjenkjennelig, som favner mangfoldet i Tegnerforbundet og som har referanser til vår
lange historie. Tegnerforbundet hentet inn anbud, og grafisk designer Ariane Spaner, bosatt i Berlin, ble valgt til oppdraget. Hun utarbeidet flere forslag til vurdering, og styret og administrasjonen gikk enstemmig inn for det valgte forslaget.
Logoen er direkte inspirert av en av Tegnerforbundets grunnleggere, Eyvin Ovrums arbeider. Hans ”Tegne- og malebok
for barn” fra 1937 har en forside med håndtegnede bokstaver. Det er dette skriftsnittet logoen er bygget opp rundt.
Linjer tilbake til vår tidlige historie er altså å finne i logoens skriftsnitt. Det har naturlig nok fått navnet Eyvin.
Profilen vil kle seg i en en ny hovedfarge for hvert år. I 2015 var det en lakserosa farge, og i 2016 er det en frisk oransje
som gjelder.
Kråka følger oss videre som en viktig maskot. Den ble opprinnelig tegnet av Maria Walle som var ansatt ved Eyvind
Ovrums kontor, og har i år blitt redesignet for bruk på ulike trykte og digitale flater. Vi har også utarbeidet en jubileumslogo med kråka i sentrum.
Invitasjoner
Før hver utstilling sender vi ut invitasjoner til utstillingsåpning til medlemmer, presse og interesseliste.
Facebook
Facebook er en av de viktigste kommunikasjonskanalene til Tegnerforbundet. Vi publiserer relevant innhold, med hovedfokus på promotering av utstillingene.
I forbindelse med medlemsutstillingen Åpent hus, hadde vi også i år en julekalender der vi hver dag presenterte ett av
verkene fra utstillingen. Dette var med på å fremme både medlemmene og utstillingen.
Vi ønsker å utnytte Facebook enda mer fremover som et visningsvindu for medlemmene og salgsavdelingen.
Instagram
Tegnerforbundet har en instagramkonto der vi publiserer bilder fra montering, åpninger eller andre arrangementer og
begivenheter i Tegnerforbundet.
Webside
På websiden publiserer vi nyheter og informasjon om bl.a utstillinger, NUMER, medlemmer, søknadsinfo med mer.
Vi er i gang med å innhente tilbud fra leverandører av programmeringstjenester og kartlegge behovene våre for websiden fremover. Vi undersøker samtidig muligheten til å opprette en integrert nettbutikk for salgsavdelingen.
Medlemsbrev
Vi sender ut medlemsbrev ca én gang per måned med relevante nyheter til medlemmer som søknadsfrister, innkallinger
til medlemsmøter, info om salgsavdelingen og lignende. I medlemsbrevet har vi også inkludert en seksjon der vi opplyser
om våre medlemmers utstillinger både i og utenfor Tegnerforbundet.
Markedsmateriell
Vi har laget en folder med en generell presentasjon av Tegnerforbundet som besøkende kan ta med seg. Folderen er
tilgjengelig på Tegnerforbundet, og er på norsk og engelsk. Vi har også trykket opp generelle visittkort. I forbindelse med
lanseringen av den nye profilen produserte vi bærenett med logo og kråke som vi selger i galleriet.
Annonser
Vi annonserer jevnlig i Billedkunst, NUMER, Listen og UFO, samt gjennom nettverkssamarbeidet Kunst i Kvadraturen.
Vi annonserer også ved spesielle anledninger i Kunstkritikk, Morgenbladet og Klassekampen.
26
27
REGNSKAP
RESULTATREGNSKAP
Tegnerforbundet
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Noter
2015
2014
2
126 396
3 553 260
3 679 656
81 558
3 951 519
4 033 077
3
3
4 547
2 163 105
1 777 779
3 945 431
5 890
1 999 140
2 189 832
4 194 862
-265 775
-161 785
1 083
1 083
4 790
4 790
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
476
476
121
121
Sum netto finansposter
607
4 669
Ordinært resultat før skattekostnad
-265 168
-157 116
Ordinært resultat
-265 168
-157 116
Årsresultat
-265 168
-157 116
Disponering
Overføring fond
Overføringer annen egenkapital
Sum disponert
-265 168
-265 168
-157116
-157 116
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
28
BALANSE
Tegnerforbundet
EIENDELER
Anleggsmidler
Noter
31-12-15
31-12-14
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Sum varige driftsmidler
1
1
1
1
Sum anleggsmidler
1
1
19 605
151 271
170 876
10 444
32 204
42 648
1 114 947
1 114 947
989 028
989 028
Sum omløpsmidler
1 285 823
1 031 676
SUM EIENDELER
1 285 824
1 031 677
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende
4
29
EGENKAPITAL OG GJELD
Noter
31-12-15
31-12-14
5
5
-126 768
-265 168
-391 936
30 348
-157 116
-126 768
-391 936
-126 768
Egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Udekket tap
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
6
279 184
279 184
310 357
310 357
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
7
231 000
231 000
231 000
231 000
510 184
541 357
1 212
221 693
944 671
1 167 576
49 423
214 529
353 136
617 088
Sum gjeld
1 677 760
1 158 445
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
1 285 824
1 031 677
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
8
Oslo, den 02/02 2016
I styret for Tegnerforbundet
30
Janine Magelssen
Styreleder
Mari Aarre
Fungerende Daglig leder
Ottar Karlsen
Styremedlem
Wenche Gulbransen
Styremedlem
Gry Moursund
Styremedlem
Johannes Høie
Styremedlem
TEGNERFORBUNDET
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
NOTER
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring av driftsstøtte skjer på utbetalingstidspunktet.
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Eiendeler bestemt til varig eie og bruk er klassifisert som anleggsmidler.
Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.
Note 2 Annen driftsinntekt
Norsk Illustrasjonsfond
Norsk Kulturråd/Biennale
Driftsstøtte kr. 960 000,inkluderer tilskudd til årets vakreste bøker
Driftsstøtte kr. 400 000,-
Norsk Kulturråd drift
Driftsstøtte kr. 1 940 000,-
Note 3 Ansatte, godtgjørelser m.v
Det er registrert følgende lønnskostnader de siste to år:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
2015
1 738 708
276 689
37 983
109 725
2 163 105
Gjennomsnittlig antall ansatte:
Godtgjørelser
Lønn og Styrehonorar
Annen godtgjørelse
2014
1 550 029
243 304
27 782
178 025
1 999 140
3,2.
Daglig leder
436 030
4 443
Styret
183 085
0
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som fyller kravene.
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar i 2015 utgjør kr. 22 593,- inkl.mva.
Note 4 Bankinnskudd
Bundet bankinnskudd
Herav skyldig skattetrekk
kr. 789 318,80
kr. 126 136,-
Note 5 Egenkapital
Pr. 31.12.2014
Årets resultat
pr. 31.12.2015
kr. -126 768,kr. - 265 168,kr. - 391 936,-
Note 6 Avsetning for forpliktelser
Pedros Minnefond
Pedros Minnefond utgjør pr. 31.12.15 kr. 279 184,-
Note 7 Annen langsiktig gjeld
Gjeld til Norsk Ill.Fond Dep. Husleie
kr. 231 000,-
Note 8 Periodisering av tilskudd
Av tilskudd mottatt i 2015 er det deler som gjelder aktiviteter i 2016. Dette er periodisert og ført som kortsiktig gjeld
Påløpt inntekt til Tegnebiennalen 2016
Kulturrådet, BKH og Fritt ord
kr. 287 307
Påløpt inntekt til Sol LeWit
Kultturrådet
kr. 117 000,-
Påløpt inntekt til 100 års jubileum
BKH og Fritt Ord
kr. 160 000,-
Sum
Kr 564 307,-
Overførte kostnader til 2016
Påløpte kostnader til 100 års jubileum
Oppført som annen fordring i regnskapet
kr. 116 981,-
31
32
33
34
NOTER
NUMER
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
NUMER
NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring av driftsstøtte skjer på utbetalingstidspunktet.
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet.
Note 2 Annen driftsinntekt
Norsk Illustrasjonsfond
Driftsstøtte kr. 630 000,-
Norsk Kulturråd
Driftsstøtte kr. 220 000,-
Note 3 Ansatte, godtgjørelser m.v
Det er registrert følgende lønnskostnader de siste to år:
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum lønnskostnader
Gjennomsnittlig antall ansatte:
Godtgjørelser
Lønn redaktør
Lønn sekretær
2015
380 455
33 677
3 250
27 267
444 649
2014
352 030
54 552
4 700
34 264
445 546
0,55.
334 565.
23 205.
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,
og har pensjonsordning som fyller kravene.
Note 4 Egenkapital
Pr. 31.12.2014
Årets resultat
pr. 31.12.2015
kr. 124 664,kr. -25 004,kr.
99 660,-
Side 1
Side 2
35
6. BUDSJETT for Tegnerforbundet i kommende periode
REV. BUDSJETT 2015
REGNSKAP 2015
BUDSJETT 2016
BUDSJETT 2017
INNTEKTER
Salgsinntekt
-
34 636
15 000
15 000
Medlemskontingent
220 000
203 837
225 000
250 000
Norsk Illustrasjonsfond
960 000
960 000
980 000
990 000
-
-
130 000
-
400 000
400 000
612 000
400 000
1 940 000
1 940 000
1 982 000
2 000 000
Norsk kulturråd / prosjektstøtte
Notsk kulturråd / biennale
Norsk kulturråd / drift
Nasjonalbiblioteket / div.
40 000
-
-
-
Billedkunstnernes vederlagsfond
40 000
37 463
37 000
37 000
75 000
-
Oslo kommune / drift
200 000
-
-
-
Provisjon / galleri
147 000
51 536
80 000
85 000
65 000
Støtte biennale
Provisjon / salgsrom
50 000
40 225
60 000
Prosjektmidler 100-årsjubileet
100 000
120 000
230 000
Diverse støtte
200 000
42 816
100 000
100 000
-
61 451
10 000
10 000
5 000
5 000
Tildeldige inntekter
Renteinntekter
8 000
Overført Tegnebiennale 2016
SUM INNTEKTER
-212 307
4 305 000
3 679 657
4 541 000
3 957 000
UTGIFTER
LØNNSKOSTNADER
1 699 500
1 823 488
1 556 000
1 555 400
Arbeidsgiveravgift
Lønn
250 000
276 689
250 000
215 000
Pensjonsforsikring
43 000
41 233
40 000
35 000
Annen personalkostnad
SUM LØNNSKOSTNADER
-
21 695
-
-
1 992 500
2 163 105
1 846 000
1 805 400
ANDRE DRIFTSUTGIFTER
Husleie, strøm, fellesutgifter
747 000
727 247
767 000 785 000
Utstillingsutgifter
362 000
391 637
410 500 387 000
Tegnebiennalen
400 000
187 694
687 000 400 000
100-årsjubileet
100 000
8 089
239 000 -­‐
96 000
97 594
102 000 108 000
Annet
457 500
370 066
439 500 421 600
Avsetning bank
150 000
-
SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER
2 312 500
1 782 327
2 695 000
2 151 600
SUM DRIFTSUTGIFTER
4 305 000
3 945 432
4 541 000
3 957 000
Regnskap og revisjon
Finansinntekter/kostnader
SUM DRIFTSUTGIFTER
36
-
607
3 944 825
50 000 50 000
BUDSJETT for NUMER i kommende periode
INNTEKTER
NUMER
BUDSJETT 2015
REGNSKAP 2015
BUDSJETT 2016
Løssalg
Abonnenter
Egne midler
Annonser
Norsk Illustrasjonsfond
Norsk Kulturråd
Div tilskudd
"Kometprisen"
Diverse inntekter
25 000
106 000
60 000
70 000
680 000
220 000
20 000
15 000
-
18 979
100 744
0
77 206
630 000
220 000
0
0
2 000
26 000
110 000
30 000
100 000
645 000
125 000
20 000
-
SUM INNTEKTER
1 196 000
1 048 928
1 056 000
284 700
20 000
95 000
57 300
12 000
13 000
-
307 146
23 205
5 000
35 854
33 678
9 250
3 250
21 642
5 625
238 000
20 000
50 000
43 000
12 000
6 000
482 000
444 650
369 000
8 000
30 000
110 000
20 000
147 000
22 000
7 000
50 000
120 000
10 000
15 000
10 000
30 000
60 000
15 000
30 000
8 000
5 000
15 000
2 000
3 000
20 000
97 250
22 123
2 063
135 573
20 000
6 847
6 875
70 281
91 188
1 198
1 688
41 327
69 070
2 258
27 750
8 875
0
0
1 700
110 000
10 000
160 000
22 000
4 000
55 000
180 000
5 000
10 000
30 000
34 000
10 000
30 000
4 500
20 000
2 500
714 000
629 066
687 000
1 196 000
1 073 716
1 056 000
UTGIFTER
LØNNSKOSTNAD
Redaktør 60% 2015, 50% 2016
Øknomimedarbeider
Redaksjonsråd
Lønn skribenter
Arbeidsgiveravgift
Vederlag for tekst og billedbruk
Pensjon
Feriepenger
Annen personalkostnad
SUM LØNNSKOSTNAD
ANNEN DRIFTSKOSTNAD
Budbil
Husleie
Layout
Div. Datautstyr/programvare
Datadriftsutgifter
Trykking
Korrektur
Div. utgifter
Revisjon
Regnskap
Honorar skribenter
Møteutgifter/kurs
Seminar for skribenter
Adm. Post. Telefon
Distribusjon/porto
Totalpartner distrubusjon
Reiseutgifter
Annonseutgifter
Annonsering
Lansering/arrangement
"Kometprisen"
Kontingent
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD
SUM UTGIFTER
37
38
Brynhild Winther
39
7. RAPPORT fra andelslaget Arnold Haukelands minne,
Casa Randi, Tenerife
Tegnerforbundet (TF), Norsk Billedhoggerforening (NBF) og S.A. Steinskulptur (SK) eier Casa Randi med hver sin andel.
(50%, 25% og 25%).
Foreningenes styrer har i 2015 arbeidet med å avklare eierforholdet og vurdere ulike alternativer for videre drift. Vi har
hatt en rekke møter og hentet inn juridisk bistand. Ny takst og tilstandsrapport er innhentet.
Ingen av foreningene har hatt administrativ kapasitet til å drifte Casa Randi på en profesjonell måte siden overtakelsen
i 1985, og styrene i de tre foreningene er enige i at vi ikke kan fortsette som før. Både drift og eierforhold må ryddes opp
i. Ettersom ingen av foreningene har midler, og heller ikke kapasitet til å forvalte stedet forsvarlig, foreslår vi i SAK 14.1
at Casa Randi selges.
Det er stor kulturell verdi knyttet til eiendommen. Det er også en økende interesse for Arnold Haukeland på Tenerife.
Eierne ønsker at Casa Randi også for fremtiden skal være et sted der norske kunstnere kan søke opphold. Derfor ønsker
vi å henvende oss til andre om overtakelse og tilsvarende drift av stedet.
Vi har undersøkt ulike alternativer og vært i kontakt med bl.a. Kunstnerforeningen. De drifter allerede flere residencies og kunne ha ført Casa Randi videre. Av ulike årsaker var det ikke interessant for dem. Vi er nå i dialog med Arnold
Haukelands barnebarn, Anna Haukeland. Haukeland er kunsthistoriker og ansvarlig for Haukeland samlingen. Hun er
llerede involvert i prosjekter på Tenerife og i Icod. Hun har gode forbindelser i Icod og viser stor interesse for å videreføre
andelslagets formål.
Det er kun årsmøtet i de respektive tre foreningene som eiere som vedta endelig beslutning om eiendommens videre
skjebne ifølge vedtektene for ”Casa Randi”.
Se pkt. 14, SAK 14.1.
8. RAPPORT FRA NUMER, tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst
Numer er et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, som eies av Tegnerforbundet. Styret i Tegnerforbundet er
styret i NUMER og ansetter redaktør.
NUMER kommer ut med 4 nummer i året i et opplag på 1750. Det sendes til abonnenter og selges gjennom Interpress
på Narvesen og i kommisjon i diverse museer og gallerier. NUMER er inne på kulturrådets innkjøpsordning for tidsskrift
ut 2015 og finnes i alle norske folkebibliotek. Tegnerforbundet er utgiver og medlemmene får tidsskriftet tilsendt som
en del av medlemskapet.
NUMER utgis med støtte fra Norsk Illustrasjonsfond og Norsk Kulturråd, og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær
Varsom-plakaten.
Tidsskriftet NUMER vil fremme kunnskap og interesse for tegning, illustrasjon og bokkunst, og går i dybden på stoff
om og fra tegnefeltet i form av kommentarer, anmeldelser, artikler, intervjuer og reportasjer. En fast og viktig del av den
redaksjonelle profilen er anmeldelser av illustrerte bøker og tegneserier. Bidragsytere og anmeldere er godt kvalifiserte
kritikere, kunstnere, kunsthistorikere og journalister, og vi har i 2015 knyttet til oss flere nye dyktige skribenter og anmeldere.
I 2015 har redaksjonsrådet bestått av: Stig Andersen, Mona Gjessing og Siri Dokken (103 & 104), og Stig Andersen, Asbjørn Kessel Brandsnes og Ingjerd Sandven Kleivan (NUMER 105 og 106). Laila Mjøs, Blæst design, har vært formgiver, og
Gunn Vigdis Mo, Friske øyne as, har vært korrekturleser. Zoom Grafisk trykker NUMER, og David Vogt selger annonser.
Bemanning og endring
I løpet av året er arbeidsfordelingen i NUMER endret. Bladet har ikke lenger noen administrativ redaksjonssekretær.
Daglig leder i Tegnerforbundet håndterer økonomien, og Facilis Solutions har overtatt abonnementsdriften av bladet.
Sommeren 2015 gikk Anne Schäffer av, etter 5 år i redaktørstolen. Stillingen hadde den siste tiden vært en 50% stilling.
Av hensyn til kontinuitet, ble det inngått en konsulentkontrakt med redaktør Cecilie Tyri Holt om utgivelse av høstens
40
to utgaver. Grunnet Schäffers oppsigelse utlyste vi i høst redaktørstillingen, men denne gang for kun ett år. Dette fordi
Tegnerforbundet vil benytte 2016 til å foreta en grundig evaluering av NUMER.
Det er vår intensjon å markere hver NUMER-utgivelse med et fagarrangement/lansering, for i sterkere grad å ta hovedsaken i bladet ut i et større samtale- og diskusjonsrom. Vi startet i høst med å invitere den Bergensbaserte kunsthistorikeren og skribenten Cecilie Almberg Størkson til å fremføre sin NUMER-tekst om kunstnerbøker i forbindelse med
lanseringen av NUMER 105. Det ble fint oppmøte og interessant samtale i etterkant.
På tampen av 2015 ansatte vi Sissel Lillebostad som ny redaktør for NUMER 2016. I 2016 vil NUMER inneholde et jubileumslegg på 8-12 sider, som vil speile aktiviteter i jubileumsåret samt historisk materiale. Vi håper at NUMER på denne
måten kan formidle 100-åringen til alle våre medlemmer.
- Mari Aarre, fungerende daglig leder TF.
9. RAPPORT FRA Norsk illustrasjonsfond
Årsmelding fra Stiftelsen Norsk Illustrasjonsfond for 2015
Styret i 2015 har bestått av:
Styreformann tegneren Bjørn Ousland
Styremedlem tegneren Jill Moursund
Styremedlem tegneren Åshild Irgens
Varamedlemmer: Stine Belden Røed, Egil Nyhus og Øivin Horvei
Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Ved fordeling av fondets
midler legges det vekt på kunstneriske kriterier. Det tillegges ikke betydning om søkeren er medlem av Tegnerforbundet.
Fondets styre behandler alle saker og tildeler stipend. Det har i løpet av året vært avholdt 2 styremøter og 2 stipendbehandlinger, samt elektronisk kommunikasjon. Det ble behandlet 205 søknader om stipend og støtte.
Norsk Illustrasjonsfond har tildelt kr. 1 650 000,- i Arbeidsstipend, Prosjektstøtte, Reise- og studiestipend og Bolognastipend i løpet av 2015.
Det ble utdelt 36 Arbeidsstipend/Prosjektstøtte, 4 Reise/studiestipend og
6 Bolognastipend.
Driftsstøtten til Tegnerforbundet lyder på kr. 960 000,- og tidsskriftet «NUMER har fått et bidrag på kr. 630 000,-. Tilsammen har Tegnerforbundet og Numer fått tilskudd til drift på kr. 1 590 000,-.
Fondet fikk overført kr. 3 620 516,- i bibliotekvederlag fra Kulturdepartementet i 2015 og regnskapet viser et overskudd
på kr. 76.539,-. Renter utgjør kr. 13.632,-.
Lønn, honorar, revisjon, feriepenger tilsammen kr. 248.558,-.
Andre administrasjonskostnader kr. 69.051,-.
Regnskapet er ført av Ranveig Roeim, og revideres av revisjonsselskapet ABC revisjon AS. Vi skifter regnskapsfører fra
1. januar 2016 til Arne Antonsen i Økoteam AS.
Sekretærarbeidet for fondet er ivaretatt av Dana Merete Strandli i 2015.
41
NUMER har fire utgivelser per år.
42
10. RAPPORT fra Pedros minnefond
På bakgrunn av arvede midler etter tegneren PEDROs enke, har Tegnerforbundet opprettet et minnefond. Fondet skal
dele ut et stipend til etterutdanning/utvikling for unge tegnere.
Stipendet er på 20.000 kroner og skal i 2015, jf vedtektenes paragraf 3, denne gang tildeles en tegner med tilknytning
til faget avistegning.
Stipendet ble utlyst, og det kom inn syv søknader innen fristen.
Styret/juryen bestod av:
Ørjan Jensen
Gry Moursund
Hilde Hodnefjeld
Juryen besluttet å tildele stipendet til Arifur Rahman.
Juryens begrunnelse:
Denne avistegneren viser en side vi nordmenn vanligvis slipper å forholde oss til.
Som forfulgt tegner fra Bangladesh får tegningene hans en ekstra dybde. Idéene er sterke og direkte. Det å gå så “rett
på” er en positiv egenskap. Stilen hans er mer internasjonal enn det vi er vant til å se i norske aviser, og juryen ser at han
er en tegner som fortsatt utvikler seg. Vi setter også pris på at han engasjerer seg i andre vanskeligstilte avistegneres
situasjon.
Arifur Rahman, gratulerer!
Stipendet ble utdelt søndag 18. oktober,
i Tegnerforbundet.
Mari Aarre, Fungerende daglig leder TF
43
11. FASTSETTELSE av medlemskontingenten
Styret foreslår å øke medlemskontingenten til 650 kroner fra 2017.
12. HANDLINGSPROGRAM for kommende periode
•
Synliggjøre den frie tegningens og illustrasjonens posisjon.
•
Gjennomføre TFs 100-års jubileum; herunder utstillinger, foredrag og seminar.
•
Utarbeide klare og konkrete strategier for salg.
•
Styrke illustratørenes deltakelse i TF og jobbe opp mot Vederlagsfondet for å bedre stipendmulighetene for denne gruppen.
•
Foreta en evaluering av NUMER og gjennomføre rundebordsamtale.
•
Arrangere søknadskurs for medlemmene i september.
•
Styrke TF innad i NBK, gjennom aktivt å delta med innspill og dialog.
13. VEDTEKTER eventuelle endringer
Styret foreslår ingen endringer i vedtektene.
14. SAKER fremmet av eller gjennom styret
SAK 14.1 Forslag om salg av vår andel i andelslaget ” Arnold Haukelands minne”, Casa Randi eiendom på Tenerife.
Forslagsstiller: Styret
Flertallskrav: Simpelt flertall (ifølge vedtektene for ”Arnold Haukelands minne”)
Basert på grundig gjennomgang av forvaltningen av Casa Randi, og kommende nødvendige eierskiftekostnader, har
styrene i de tre foreningene Tegnerforbundet (TF), Norsk Billedhoggerforening (NBF) og SA Steinskulptur (SK) kommet
frem til at de ikke har kapasitet eller midler til å forvalte eiendommen på en forsvarlig måte. Styrene i de tre foreningene
er samlet om forslag til vedtak.
Historikk
Fra 1968 til 1975 bodde og arbeidet Arnold Haukeland på Tenerife. Han og hans kone Randi, bygde om en gammel finca
(gård) i Icod de los Vinos, Tenerife. Huset «Casa Randi» ble redesignet av arkitekt Geir Grung til å fungere både som
bolig og atelier. Ragnhild Butenschøn kjøpte huset etter Haukelands død i 1983. På initiativ fra Billedhuggerforeningens
daværende styreleder, Fritz Røed, kjøpte NBF, SK og TF ”Casa Randi” i 1985.
Ingen av foreningene har hatt administrativ kapasitet til å drifte Casa Randi på en profesjonell måte siden overtakelsen
i 1985. Det er ikke ført regnskap i alle disse årene. Takket være noen ildsjeler har man klart å gjøre helt nødvendig vedlikeholdsarbeid, ellers ville stedet ha forfalt. Det finns ikke midler i de tre foreningene til større forventede vedlikeholdsprosjekter og heller ikke midler til administrativ drift. Vi har ikke lov til å bruke den offentlige støtten vi får fra Kulturrådet
til å drifte Casa Randi.
Ved overdragelse av eiendommen i 1985 ble daværende forhandler for foreningene, Arve Bringaker, informert av den
spanske megleren om at det ikke var mulig å ha flere enn én eier av eiendom i Spania. For å løse dette problemet ble et
av medlemmene i Billedhoggerforeningen, Olav Orud, satt opp som proforma eier. Kun hans navn eksisterer dermed
på kontrakter for eierforholdet og i alle offentlige papirer i Spania. Avtaler foreningene imellom, og med Orud, om det
egentlige eierforholdet og ansvarsfordelingen, ble laget her i Norge, men ble aldri tinglyst i Spania. Avtalen ble heller
aldri signert. Orud står altså som eier av eiendommen i Spania.
44
Vi har i den senere tid hatt advokatbistand for å undersøke mulighetene for å få eierskapsoverføringen til foreningene
tinglyst i Spania. Foreningene er jo allerede eiere etter våre avtaler her hjemme, men det har ingen gyldighet for de
spanske myndigheter, så lenge dette ikke fremkommer i eiendomsdokumentene.
Det viser seg at juridisk, uansett hvilken måte dette skulle ordnes på, må vi foreta et eierskifte mellom Orud og foreningene som innebærer store avgifter og skatter. Siden vi også er både ”selger og kjøper” blir avgiftene svært store (mellom
150.000 og 200.000 kroner). Dette har ingen av foreningene råd til, og Olav Orud kan ikke lengre sitte med et eierskap
han ikke kan forvalte.
Styrene i de tre foreningene er enige i at vi ikke kan fortsette som før. Både drift og eierforhold må ryddes opp i. Ettersom
ingen av foreningene har midler, og heller ikke kapasitet til å forvalte stedet forsvarlig, foreslår vi at Casa Randi selges.
Det er stor kulturell verdi knyttet til eiendommen. Det er også en økende interesse for Arnold Haukeland på Tenerife.
Eierne ønsker at Casa Randi også for fremtiden skal være et sted der norske kunstnere kan søke opphold. Derfor ønsker
vi å henvende oss til andre om overtakelse og tilsvarende drift av stedet. Vi ønsker å finne en løsning som sikrer at vi ikke
har forvalteransvar, men at våre medlemmer kan fortsette å søke om kunstner-opphold.
Vi har undersøkt ulike alternativer og vært i kontakt med bl.a. Kunstnerforeningen. De drifter allerede flere residencies og kunne ha ført Casa Randi videre. Av ulike årsaker var det ikke interessant for dem. Vi er nå i dialog med Arnold
Haukelands barnebarn, Anna Haukeland. Anna er kunsthistoriker og ansvarlig for Haukeland-samlingen. Hun er allerede involvert i prosjekter på Tenerife og i Icod. Hun har gode forbindelser i Icod og viser stor interesse for å videreføre
andelslagets formål.
Det er stor sannsynlighet for at forslag til vedtak blir vedtatt på årsmøtene til NBF og SK. TF har ingen midler til verken
å kjøpe de to andre eierne ut, eller til å fortsette driften alene.
Casa Randi ble kjøpt i 1985 for 400.000 kroner, dette tilsvarer 903.300 kroner i dag. NBF og SK betalte 100.000 kroner
hver, TF betalte 200.000 kroner. TFs andel tilsvarer i dag 451.650 kroner.
Siste takst på eiendommen (desember 2015) var på 170547 euro, som tilsvarer 1.652.192 norske kroner
Forslag til vedtak:
Årsmøtet gir styret myndighet til å selge vår andel i andelslaget ”Arnold Haukelands minne”, eiendommen Casa Randi på
Tenerife, med proforma eier Olav Orud. Kjøper som vil videreføre andelslagets formål skal foretrekkes.
45
46
47
15. VALG
Fra Valgkomiteen ved Øyvind Torseter og Sissel Fredriksen foreligger følgende forslag:
(alle de markerte er blitt spurt og har sagt ja til å stille til aktuelle verv).
Styret:
Janine Magelssen (styreleder) gjenvalg
Ottar Karlsen
Gry Moursund gjenvalg 1 år
Ida Følling Ny
Rune Johan Anderson Ny
Vara:
Roddy Bell Ny
Lene Ask Ny
Nominasjonsutvalget:
Sissel Fredriksen
Marvin Halleraker Ny
Vara:
Catrine Thorstensen Ny
Stipendkomiteen for TFs reisestipend:
Kari Stai Ny
Kjetil Skøien Ny
Norsk Illustrasjonsfond:
Bjørn Ousland
Jill Morsund
Åshild Irgens
Vara:
Egil Nyhus
Stine Belden Røed
Øivin Horvei
Arrangementskomiteen:
Anne-Karin Engelstad
Tom Gundersen
16. UTDELING AV REISESTIPEND
Stipendkomiteen offentliggjør resultatet av behandlingen på årsmøtet.
48
VEDTEKTERTEGNERFORBUNDET
FOR TEGNERFORBUNDET
VEDTEKTER
§ 1 NAVN OG ORGANISASJON
Tegnerforbundet (TF)(The Norwegian Drawing Association) er en fagorganisasjon for profesjonelle
tegnekunstnere (billedkunstnere og illustratører). TF har sitt hovedsete i Oslo, og stedet heter da:
Tegnerforbundet galleri, senter for tegnekunst. TF er en av Norske Billedkunstneres landsdekkende
faggruppeorganisasjoner, og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere.
§ 2 FORMÅL
TF skal ivareta tegnernes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser.
TF skal formidle og arbeide for å øke samfunnets forståelse for, interesse for og bruk av tegning.
TF er partipolitisk uavhengig.
TF skal være rådgiver for Norske Billedkunstnere i alle saker som angår tegnere.
§ 3 MEDLEMSKAP
§ 3-1 Medlemsopptak
Opptak til medlemskap i TF skjer etter en samlet vurdering av søkerens kunstfaglige formal- og
realkompetanse. Kriteriene for medlemskap har som formål å sikre at foreningenes medlemmer er
profesjonelle, yrkesaktive billedkunstnere eller illustratører innen genren tegning. Søkeren må ha gjennomført
utdanning innenfor billedkunstområdet og/eller i sin praksis vise et profesjonsnivå tilsvarende kompetanse på
høgskolenivå. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av søkerens kompetanse i forhold til følgende kriterier:
•
Kunstnerisk praksis/arbeider
•
Utdanning
•
Kunstnerisk aktivitet
Søknaden skal inneholde CV og dokumentasjon av 10 arbeider fra de siste 5 årene. Søknaden skal begrunnes.
Skriftlig søknad om medlemskap stiles til TFs styre. Medlemskap i TF medfører automatisk medlemskap i NBK.
§ 3-2 Medlemskontingent
Medlemmer plikter å svare kontingent til både TF og NBK. Kontingentene innbetales til NBK. Kontingenten
fastsettes av Årsmøtet. Medlemmer som ikke har betalt kontingenten innen årets utgang og som har mottatt
skriftlig påkrav, mister sitt medlemskap i TF.
Nytt medlemskap kan bare oppnås etter betaling av skyldig kontingent.
Ved oppnådd pensjonsalder svares halve kontingenten til TF.
§ 3-3 Forhandlingsrett
Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at TF kan forhandle om og inngå kollektive avtaler med
myndigheter og brukere i saker som bare angår tegning. Fullmakten er ikke-eksklusiv.
§ 3-4 Assosiert medlemskap
Billedkunst- og illustratørstudenter på master- og bachelornivå kan søke om assosiert medlemskap i TF.
Assosiert medlemskap gir ikke stemmerett. Assosierte medlemmer blir ikke valgbare i TFs organer og
kan ikke svare for rettigheter eller plikter i forhold til NBK.
Assosiert medlemskap opphører når studiet er avsluttet.
§ 4 TEGNERFORBUNDETS ORGANER
Årsmøtet (§ 5), Styret (§ 7), Nominasjonsutvalget (§ 8), Kunstnerisk Råd (§9).
§ 5 ÅRSMØTET
§ 5-1 Årsmøtet er TFs øverste organ. Vedtak fattet på Årsmøtet er bindende for TFs medlemmer.
§ 5-2 Frister
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling med foreløpig dagsorden sendes ut minst 6 uker
før møtet. Saker til Årsmøtet fremmes skriftlig til Styret og må være innkommet 4 uker før Årsmøtet.
Dagsorden med samtlige sakspapirer sendes ut minst 3 uker før møtet. Bare saker som er fremmet på denne
måten kan tas opp på Årsmøtet.
§ 5-3 Årsmøtet
Alle medlemmer av TF har rett til å møte på Årsmøtet. Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan gi
skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt med åpent mandat sendes et medlem, fullmakt med bundet
mandat sendes Styret. Ingen medlemmer kan ha mer enn 2 fullmakter.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
Dersom Årsmøtet ikke er lovlig innkalt, innkalles det til et nytt årsmøte innen 3 uker.
Dette Årsmøtet kan bare behandle saker som er fremmet til det ordinære Årsmøtet.
49
§ 5-4 Assosierte medlemmer og observatører har møterett, men ikke stemmerett.
§ 5-5 Konstituering av Årsmøtet
Årsmøtet konstitueres ved navnefortegnelse, godkjenning av innkallingen, fastsettelse av dagsorden,
valg av møteledere, 2 referenter og 2 representanter til å godkjenne referatet.
§ 5-6 Årsmøtesaker
Årsmøtet behandler:
• Styrets årsberetning
• Regnskap med revisjonsberetning
• Saker fremmet av eller gjennom Styret
• Handlingsprogram for kommende periode
• Budsjett for Tegnerforbundet i kommende periode
• Årsrapport fra: NUMER, Casa Randi, Norsk Illustrasjonsfond, Pedros minnefond
Årsmøtet fastsetter:
• Medlemskontingent
Utdeling av reisestipend
Valg
§ 5-7 Valg
Årsmøtet velger:
• Styret, bestående av totalt 5 medlemmer og 2 vara
• Styrets leder
• Nominasjonsutvalget, bestående av 2 medlemmer og 1 vara
• TFs reisestipendkomité, bestående av 2 medlemmer
• Revisor når dette er aktuelt
• Delegater til Landsmøtet i Norske Billedkunstnere
Styrets leder, de 4 øvrige styremedlemmene, samt de 2 varamedlemmene velges alle blant TFs medlemmer.
Styret må bestå av både billedkunstnere og illustratører.
Representanter til alle verv velges for 2 år. Vara velges for 1 år. Samme person kan ikke velges til flere av
organisasjonens organer. Minst 2 av styremedlemmene bør gjenvelges for å sikre kontinuitet.
Representantene i Nominasjonsutvalget velges for 2 år av gangen, men ulike år.
• Årsmøtet velger Styret i Norsk Illustrasjonsfond, bestående av 3 medlemmer og 2 eller 3 vara.
Medlemmene velges for 3 år av gangen.
§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 4 ukers varsel når minst 1/10 av medlemmene eller et flertall
i Styret krever det. Krav om ekstraordinært årsmøte skal fremmes skriftlig til Styret. Sakspapirer skal følge
innkallingen. Kun den eller de saker det blir krevd ekstraordinært årsmøte for kan behandles.
Møtet konstituerer seg på samme måte som et ordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt.
§ 7 STYRET
§ 7-1 Styret er TFs øverste organ mellom årsmøtene.
§ 7-2 Styret leder og har det overordnede ansvaret for TFs virksomhet, med unntak av de oppgaver som
etter vedtektene er tillagt Årsmøtet (§5) og Nominasjonsutvalget (§8).
Styret har ansvar for gjennomføring av vedtak fattet på Årsmøtet.
§ 7-3 Styret innkalles og sakspapirer sendes ut i god tid før styremøtet. Det skal føres referat fra styremøtene.
Innkalling, saksliste og referat gjøres tilgjengelig for medlemmene etter forespørsel.
§ 7-4 Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene eller vara, herunder også leder eller nestleder
er til stede. Alle vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders, eller i dennes fravær,
nestleders stemme avgjørende.
50
Rune Johan Anderson
51
§ 7-5 Styret har arbeidsgiveransvar og ansetter daglig leder, redaktør av NUMER og
kurator/prosjektkoordinator for Tegnebiennalen.
§ 7-6 Styret har ansvar for medlemsopptak og utstillinger i Tegnerforbundet.
§ 8 NOMINASJONSUTVALGET
§ 8-1 Nominasjonsutvalget skal, under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene, nominere kandidater til valg
av styreleder, øvrige styremedlemmer, Nominasjonsutvalg, TFs reisestipendkomité og Norsk Illustrasjonsfond.
Nominasjonsutvalgets innstilling skal følge sakspapirene til Årsmøtet.
§ 8-2 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå inntil 3 kandidater til
hvert av vervene som skal velges på NBKs Landsmøte.
§ 8-3 Nominasjonsutvalget skal under hensyn til forslag fra Styret og medlemmene foreslå kandidater til
Den Nasjonale Jury og NBKs Stipendkomite.
§ 8-4 Nominasjonsutvalget innstiller kandidater til Pedros minnefond og Casa Randi, som velges av TFs styre.
§ 8-5 Nominasjonsutvalget skal i sitt arbeid tilstrebe faglig, aldersmessig, kjønnsmessig, geografisk og kulturelt
mangfold.
§ 8-6 Nominasjonsutvalget er beslutningsdyktige når 2 (alle) av utvalgets medlemmer eller varamedlemmer er
tilstede.
§ 9 KUNSTNERISK RÅD
§ 9-1 Styret er TFs Kunstneriske Råd og jury. Kunstnerisk Råd er ansvarlig for kunstneriske vurderinger og
juryering i forbindelse med medlemsopptak, utstillinger, stipendtildelinger, konkurranser og lignende.
§ 9-2 Ved eksterne juryverv hvor TF skal oppnevne/foreslå jurymedlemmer, finner Kunstnerisk Råd frem til
kandidater.
§ 9-3 Kunstnerisk Råd utfører sitt arbeid selvstendig og innenfor sitt mandat. Kunstnerisk Råds avgjørelser
kan ikke overprøves og behøver ikke begrunnes.
§ 10 MEDLEMSMØTER
Styret innkaller til medlemsmøter etter behov. Møtenes funksjon er å diskutere aktuelle saker og utveksle
erfaringer. Styret skal også innkalle til medlemsmøte dersom minst 10 medlemmer krever det.
Medlemsmøtenes uttalelser er rådgivende for Styret.
§ 11 NUMER
NUMER er et tidsskrift for tegning, illustrasjon og bokkunst, som eies av TF. Styret i TF er Styret i NUMER,
og ansetter redaktør. Tidsskriftet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.
§ 12 NORSK ILLUSTRASJONSFOND
Fondets formål er å fremme norsk illustrasjonskunst ved stipend og støtte til illustratører. Fondets midler
forvaltes av et styre på tre representanter som velges av TFs årsmøte.
§ 13 TEGNEBIENNALEN
Tegnebiennalen er en arena for visning og formidling av samtidskunst med forankring i tegning.
Styret har det overordnede ansvaret for Tegnebiennalen.
§ 14 URAVSTEMNING
Styret kan sende saker av spesielt stor viktighet for medlemmene til avgjørelse ved uravstemning.
Likeledes kan Årsmøtet eller et ekstraordinært årsmøte vedta at en sak skal sendes til uravstemning.
NBKs landsmøtevedtak og TFs årsmøtevedtak kan ikke overprøves ved uravstemning.
Landsomfattende uravstemninger som er bindende etter NBKs vedtekter, binder også TFs medlemmer.
Ved uravstemning gjelder 2/3 flertall blant de avgitte stemmer så sant minst halvparten av TFs medlemmer har
avgitt stemme. Dersom ikke minst 2/3 av medlemmene i uravstemningen stemmer likelydende, er ikke
uravstemningen bindende, og den endelige avgjørelse tas av Styret. Årsmøtet fastsetter instrukser for den
praktiske gjennomføringen av uravstemningen.
52
§ 15 EKSKLUSJON: Et medlem som opptrer ukollegialt, eller på annen måte skader tegnernes interesser,
kan, etter forslag fra Styret eller medlemsmøtets majoritet, ekskluderes på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte etter forutgående varsel, hvor eksklusjonsforslaget, men ikke vedkommendes navn er bekjentgjort.
Eksklusjonen er avhengig av minst 2/3 flertall.
§ 16 OPPLØSNING
For at vedtak om oppløsning av TF skal være gyldig, må det vedtas av 2 påfølgende årsmøter med et flertall på
3/4 av de avgitte stemmer. I tilfelle vedtak om oppløsning, skal det samtidig besluttes hvordan TFs midler og
andre aktiva skal ivaretas og/eller disponeres, tilbakeføres medlemmene, og være i samsvar med TFs formål.
§ 17 VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtekter krever 2/3 flertall på Årsmøtet. Vedtektsendringer trer i kraft etter foreløpig
godkjenning av NBKs Sentralstyre. Vedtektsendringer anses først endelig vedtatt når de er godkjent på NBKs
Landsmøte.
53
Kristian Krogh-Sørensen
54
55
56

Similar documents