program - Tekniske Foreningers Servicekontor

Transcription

program - Tekniske Foreningers Servicekontor
WWW.TFSK.NO
JUS &
KONTRAKTSRETT
PÅMELDINGSFRIST: 3. NOVEMBER 2015
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
ET SYSTEM UNDER RIVENDE UTVIKLING
• Forenklinger i anskaffelsesregelverket
som trådte i kraft 1. juli 2015
• Pressemelding 8. juli 2015: Regjeringen beslutter å fjerne
forhandlingsforbudet for anskaffelser under EØS-terskelverdiene
• Forslag til nye anskaffelsesregler over og under
EØS-terskelverdiene
Hvis ønskelig, kan TFS på vegne av Advokatforeningens medlemmer sende inn
kursdokumentasjon og deltakerliste for godkjenning av kurstimer.
1. – 2. desember 2015
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
JUS &
KONTRAKTSRETT
OFFENTLIGE INNKJØP
Foreleser:
Kursomtale:
Professor dr juris
Lasse Simonsen
Lasse Simonsen er professor ved
Det juridiske fakultet i Oslo og leder for
boligtvistnemda. Han ble i sin tid
stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin
doktorgrad i 1997 med avhandlingen
«Prekontraktuelt ansvar», hvor blant
annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen
begynte på universitetet var han i flere
år direktør for juridisk avdeling ved
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
(nå Statsbygg). I denne perioden sto
han sentralt under fremforhandlingene
og utarbeidelsen av en rekke norske
standarder, blant annet NS 3430 og
NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte
Lasse Simonsen noen år som advokat,
og var dommerfullmektig i to år.
Reglene om offentlige anskaffelser er nå inne i en brytningstid hvor hele
regelverket er under revisjon. Dagens forskrift er fra april 2007, men det foreligger
forslag til omfattende endringer i gjeldende regler for offentlige anskaffelser.
For det første har EU vedtatt nye anskaffelsesdirektiver som skal implementeres
i det norske lovverket i løpet av våren 2016. Dernest har forenklingsutvalget
– NOU 2014: 4 – foreslått en ganske dramatisk omlegging av de nasjonale
anskaffelsesreglene. Enkelte deler av disse forslagene er satt i kraft allerede
fra den 1. juli 2015. Dessuten har regjeringen i en pressemelding signalisert at
forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser vil bli fjernet våren 2016.
I tillegg er deler av håndhevelsessystemet som ble innført for noen få år siden,
under en delvis revisjon.
Kjennskap til det nye regelverket og den nye klagemuligheten er en absolutt
betingelse for de som er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på
oppdragsgiver- eller leverandørsiden. Kurset foretar en bred gjennomgang av
alle viktige sider ved forskriften og legger stor vekt på den praktiske anvendelsen
av reglene, blant annet ved bruk av en rekke eksempler hentet fra klagenemndas
nyeste praksis. På samme måte som under entreprisekurset, vil begge foredragsholderne delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi
har fått meget gode tilbakemeldinger på.
I dette kurset vil vi sette fokus på:
•
•
•
•
•
•
•
En grundig forståelse av hva anskaffelsesreglene går ut på
Den praktiske anvendelsen av reglene
De problemene som kommunene står overfor
Hvilke muligheter gir regelverket for fleksibilitet
Oversikt over de ulike anskaffelsesmodellene
Håndteringen av forhandlet prosedyre
Hvilke krav som stilles til partene
Målgruppe
Advokat
Arne Scott
Arne Scott er advokat og partner i Pacta
advokatfirma AS. Han har vært partner i
advokatfirma Kluge, medlem av
ledergruppen i utbyggingsprosjektet
for Telenors nybygg på Fornebu, leder
av juridisk avdeling i Statsbygg og
advokatfullmektig i advokatfirma
BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og
Norsk bygge- og anleggskontrakt;
NS 8405. Scott har bred og omfattende
erfaring fra foredragsvirksomhet.
Kurset er utformet med tanke på alle som er involvert i det offentliges innkjøp av
varer og tjenester, og inngåelse av bygge- og anleggskontrakter. Dette gjelder
enten de er ansatte eller engasjerte av kommuner, staten eller offentligrettslige
foretak. På samme måte er kurset rettet inn mot alle de som på leverandørsiden
deltar i utarbeidelsen av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen.
KURS VÅREN 2016
NS 8407 Totalentreprise
26. - 27. januar
8. - 9. mars
Kontraktsutforming
5. - 6. april
NS 8405 og NS 8406
Rådgivningskontraktene
- NS 8401 - NS 8402 - NS 8403 Kontraktsjus
for Ingeniører
For fl ere kurs se: www.tfsk.no - Kursoversikten
19. - 20. april
10. - 11. mai
PROGRAM
• Den supplerende vurderingen – utvelgelsen
- Prosessen
- Utvelgelsesregimet
- Egne erfaringer. Svartebøker
Tirsdag 1. desember
Kursstart 09.00
(1)
(2) Innledning – regelverket
• Virkeområdet for anskaffelsesforskriften
og forsyningsforskriften
• Egenregi – interkommunale selskaper
• Leiekontrakter i nybygg
– når omfattes disse av regelverket?
• Terskelverdier – beregning av anskaffelsens verdi
a) Det nye håndhevelsessystemet
• Kontrakter uten virkning
• Overtredelsesgebyr
• Erstatning for den positive og den negative kontraktsinteresse
• Håndhevelsesorganene – KOFA
b) Offentlighetsloven
• Utsatt offentlighet
• Taushetsplikt. Hvilke opplysning kan
holdes hemmelig?
• Klage, KOFA og domstolene
(5) 6.
Onsdag 2. desember
Kursstart 09.00
(7) Krav til tilbudene og spørsmålet om avvisning
• Fristreglene
• Reglene om lukket konvolutt og merking er
opphevet. Hva gjelder nå?
• Reglene om avvisning ved forbehold og avvik.
Hvilke utsagn i tilbudet innebærer at det må avvises?
Hva er et vesentlig forbehold?
• Unormal lav pris – avvisning?
(8) Anbuds- og tilbudskonkurranse
• Forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranse
• Forhandlingsfriheten ved tilbudskonkurranse
• Avklaringsadgangen. Grensen mellom lovlig
avklaring og forbudt forhandling.
• Retting av åpenbare feil. Vurderingen av uvanlige priser.
(9) Forhandlet prosedyre – hvilke regler og prinsipper
som må følges
• Når kan og når bør forhandlet prosedyre benyttes?
• Åpen eller begrenset prosedyre. Hvor mange må
oppdragsgiver forhandle med?
• Forhandlingsprosessens ulike faser; Forberedelsen,
innkallelsen, gjennomføringen og avslutningen
• Rett, men også plikt til å forhandle?
• Hvor mye kan tilbudene endres gjennom
forhandlingene?
• Hvor langt går taushetsplikten
– hvor mye kan opplyses om konkurrentenes priser?
Direkte anskaffelser
• De særlige hjemlene for å unnlate kunngjøring
• De nye omfattende og detaljerte reglene om hvilke
endringer som kan gjøres i kontrakten
• De «gamle» unntakene: Monopolsituasjonen,
nødregelen, røverkjøpsregelen, børsregelen
(3) (4) Slutt for dagen 17.00
Nye og tradisjonelle anskaffelsesmodeller
• Oversikt over de ulike modellene
• Forberedende markedsundersøkelser
• Tradisjonelle anskaffelsesmodeller:
- Anbudskonkurransen
- Forhandlet prosedyre
• Nyere modeller
- Dynamiske innkjøpsordninger
- Konkurransepreget dialog
- Innovasjonspartnerskap
- Elektronisk auksjon
Lunsj 12.30 til 13.30
Rammeavtaler
• Hvorfor inngås rammeavtaler?
• Hvor mange rammeavtaler?
Bør avtalene forplikte oppdragsgiver?
• Kunngjøring av rammeavtalen
- beregning av rammeavtalens verdi
• Hvordan skal innkjøpene («avropene») på
rammeavtalene gjøres – kan det f.eks arrangeres ny
konkurranse om priser og andre kontraktsvilkår
som er bindende avtalt i rammeavtalen?
Valg av tilbud
• Tildelingsregimene:
- Laveste pris
- Laveste kostnad
- Beste forholdet mellom pris og kvalitet
• Kvantitative kriterier – pris
• Kvalitative kriterier
• Forholdet mellom kvalifikasjons og tildelingskriterier
• Vektesystemer
– hvordan gjennomføres dette i praksis
• Oppdragsgivers skjønnsmessige vurderingsfrihet
Lunsj 12.30 til 13.30
(11)
Kvalifikasjonsprosessen – vurdering av
leverandørenes kvalifikasjoner
• Forskjellen på en åpen og en begrenset konkurranse
• Den grunnleggende vurderingen – avvisning
- Nye regler om HMS og lærlingeklausuler
- Oppmykning av reglene om dokumentasjon
- Ettersending av dokumenter. Egenerklæringer
- Avvisningsregimet
(10) Avlysning og totalforkastelse
• Avlysning
• Totalforkastelse
• Reglene for den nye anskaffelsen
- Dekningskjøp under terskelverdiene
- Retten til konvertering av en konkurranse over
terskelverdiene. KOFAs praksis
- Erstatning
Avslutning 16.30
P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
Kursnr: 1521150
Tid: 1. - 2. desember 2015
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerusgt. 3
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 3. november
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
For samtlige deltakere kommer det i tillegg konferansepakker,
for lunsj og bevertning, à kr 540,- pr dag (ekskl mva).
Hotell:
Bestilles av den enkelte TFS har avtale med
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Rom/Frokost kr. 1495,Vennligst oppgi kode: R501469
v/best. på tlf. nr. 23 10 80 00
Kurskomité:
Professor dr juris Lasse Simonsen, UiO
Advokat Arne Scott, Pacta advokatfirma AS
Daglig leder Arild Nybø
Tekniske Foreningers Servicekontor AS
Administrasjon:
Anita Sarilla Hansen
Tekniske Foreningers Servicekontor AS (TFS)
Tlf. 67 52 60 10
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Deltakeravgift:
Kr. 8.100,- (ekskl. mva) for medlemmer av
Norges Bygg- og Eiendomsforening NBEF,
Kr. 9.100,- (ekskl. mva) for øvrige
Avgiften inkluderer kursmateriell, ekskl. lunsjer og opphold.
TEKNISK ARRANGØR:
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
1521150 Offentlige anskaffelser
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................Telefon:............................................................................................................
Medlemsskap NBEF  ja  nei
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Hotell bestilles av den enkelte (se praktiske opplysninger)