KONTRAKTSUTFORMING - Tekniske Foreningers Servicekontor

Transcription

KONTRAKTSUTFORMING - Tekniske Foreningers Servicekontor
www.tfsk.no
Jus &
Kontraktsrett
mars 2015
KONTRAKTSUTFORMING
Fra konkurransegrunnlag til ferdig avtaledokument
• Avtalestrukturen
• Konkurransgrunnlagets to deler
• Leverandøren og hans ytelser
• Utforming av tilbudet
• Forhandlingsmøtene
17. - 18. mars 2015
Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo
Jus &
Kontraktsrett
Foreleser:
Professor dr juris
Lasse Simonsen
Lasse Simonsen er professor ved
Det juridiske fakultet i Oslo og leder for
boligtvistnemda. Han ble i sin tid
stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin
doktorgrad i 1997 med avhandlingen
«Prekontraktuelt ansvar», hvor blant
annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen
begynte på universitetet var han i flere
år direktør for juridisk avdeling ved
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
(nå Statsbygg). I denne perioden sto
han sentralt under fremforhandlingene
og utarbeidelsen av en rekke norske
standarder, blant annet NS 3430 og
NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte
Lasse Simonsen noen år som advokat,
og var dommerfullmektig i to år.
OMTALE
Alle som har med kontrahering å gjøre innen det offentlige eller
private, trenger en grunnleggende forståelse for hvordan avtaler
bygges opp og kunnskap om innholdet i de ulike dokumentene
som utgjør avtalen. Dette gjelder aktørene på begge sider av
kontraktsforholdet. Kontraheringsprosessen må organiseres og
gjennomføres på en måte som best mulig sikrer at den endelige
avtalen inneholder komplett og korrekt informasjon og er
oversiktlig og lett å lese. Bare en slik avtale vil kunne legge det
nødvendige grunnlaget for et vellykket samarbeid mellom partene.
På kurset som vi har kalt kontraktsutforming, gjennomgås innledningsvis de ulike
måter å strukturere avtalen på, samt forelesernes forslag til dokumentstruktur.
Deretter gjennomgås de ulike dokumentene som skal inngå i avtalen;
så som konkurransegrunnlaget med bilag, tilbudet, referater fra avklaringer og
forhandlinger og avtaledokumentet. I gjennomgangen vil det bli foretatt en
fordypning i de praktisk viktigste elementene i de ulike dokumentene.
Arne Scott og Lasse Simonsen har lang erfaring med kursvirksomhet om ulike
kontraktuelle temaer. På vanlig måte vil stoffet bli levendegjort ved bruk av
PowerPoint og eksempler fra det praktiske liv. Begge foredragsholderne vil være
på scenen gjennom hele kurset, og er kjent for å få til en levende dialog ikke bare
med kursdeltakerne, men også seg i mellom.
Advokat
Arne Scott
Arne Scott er advokat i Pacta advokatfirma AS. Han har vært partner i
advokatfirma Kluge, medlem av
ledergruppen i utbyggingsprosjektet
for Telenors nybygg på Fornebu, leder
av juridisk avdeling i Statsbygg og
advokatfullmektig i advokatfirma
BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og
Norsk bygge- og anleggskontrakt;
NS 8405. Scott har bred og omfattende
erfaring fra foredragsvirksomhet.
Øvrige kurs våren 2015
Rådgivningskontraktene Kontraktsjus for ingeniører Offentlige anskaffelser For flere kurs se: www.tfsk.no - Kursoversikten
14. - 15. april
5. - 6. mai
19. - 20. mai
PROGRAM
Tirsdag 17. mars
Onsdag 18. mars
Kursstart 09.00
Kursstart 09.00
(1) Oversikt
• Kontraheringsprosessen
- Individuelle forhandlinger
- Formaliserte konkurranser
• Dokumentproduksjonen
- Konkurransegrunnlaget
° KG I
° KG II
- Suppleringer (S)
- Tilbudet (T)
- Referater fra avklaringer og forhandlinger (R)
- Avtaledokumentet (A)
• Det videre opplegget
(8) Dokumentgruppe D Oppdragsgiver og hans ytelser
• D1 Vederlaget
- Prisskjemaet, kontraktssum, hovedposter
- Vederlagsformatet
- Mengdekontroll
- Forskuddsbetaling
- Prisreguleringer
• D2 Oppdragsgivers medvirkning
• D3 Oppdragsgivers sideforpliktelser
- Sikkerhetsstillelse
- Forsikring
(2) Konkurransegrunnlagets del I – konkurransen
• Rammene for konkurransen:
- Privat eller offentlig innkjøp
- Anbudskonkurranse eller forhandlet prosedyre
- Åpen eller begrenset konkurranse
• Grensesnittet mot de øvrige konkurransereglene:
- Kunngjøringsteksten
- De generelle konkurransereglene
• Kvalifikasjonskravene
• Tildelingskriteriene
(3) Konkurransegrunnlagets del II –innledning(KG II)
• Krav om klarhet - tolkingsprinsipper
• Dokumentstrukturen i KG II
- Inndeling i dokumentgrupper
- Hierarkisk nummerinndeling
• Andre systemer
• Bok 0 mv
Lunsj 12.00 til 13.00
(4) Dokumentgruppe A – generelt om prosjektet
• Generell orientering om hele prosjektet
• Oppdragsgivers organisasjon mv – organisasjonskart
• Oppdragsmodellen
(5) Dokumentgruppene B1 og B2 Beskrivelser og tegninger
• Innledning
• Forholdet mellom generell beskrivelse og prisbærende poster
• Ulike beskrivelsesmodeller
• Tradisjonell detaljbeskrivelse, NS 3420 og prosesskoder
• Funksjonsbeskrivelser – totalentreprise mv
(6) Dokumentgruppe B3 Krav til prosess og organisering
• Hoved- og sideforpliktelser
• Hvilken betydning skal tilbyderens organisering ha i
konkurransefasen
• Hvilken betydning har kontraktskrav til tilbyderens organisering
(7) Dokumentgruppe C Framdrift
• C1 Frister – kontraktstidsplanen
• C2 Framdriftsplaner
• Forsinkelsessanksjonene i entreprisekontrakter
- Skal det avtales dagmulkt i stedet for erstatning
- Hvor stor bør dagmulkten være
Slutt for dagen 16.00
(9) Dokumentgruppe E Alminnelige bestemmelser
• E1 Kontraktsbestemmelser
- Bruk av kontraktsstandarder; hva er en standard, når
kommer den til anvendelse, hvorfor bruke den, osv.
- Oppdragsgivers alminnelige bestemmelser
- Kontraktsspesifikke bestemmelser
• E2 Administrative rutiner
- Varslingsrutiner
- Avviksmeldinger
- Endringshåndtering
- Fakturaformat
- Mv
(10) Suppleringer (S)
• Spørsmål til konkurransegrunnlaget; hvorfor og hvordan
• Informasjonsmøter
• Befaringer med referat
Lunsj 12.30 til 13.30
(11) Tilbudet (T)
• Utforming av tilbudet:
- Standard tilbudsbrev
- Tilbudsvedleggene
• Innholdet i tilbudet:
- Forbehold, avvik og forutsetninger
- Alternative tilbud
- Deltilbud
• Levering av tilbudet:
- Frister
- Adresser
(12) Møtereferater mv (R)
• Innledning
• Anbudskonkurransen
- Lovlige avklaringer
- Forholdet til avvisningsreglene
- Bør oppdragsgiver foreta avklaringer
• Forhandlet prosedyre
- Forhandlingsrett og plikt
- Prosessen
- Referat av endringer
- Bruk av protokoller
- Endelig tilbud
(13) Avtaleslutningen (A)
• Skillet mellom offentlige og private oppdragsgivere
• Utformingen av avtaledokumentet, bruk av standarder
• Tradisjonell lag på lag kontrakter
- Posteriorprinsippet
- Dokumentstrukturen
- Håndtering av motstrid
• Konsoliderte kontrakter
- Samordning av dokumentene
- Dokumentstrukturen
Avslutning 16.00
P ra k t i s k e o ppl y s n i n ger
Kursnr: 1520105
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
Tid: 17. - 18. mars 2015
For samtlige deltakere kommer det i tillegg
konferansepakker, for lunsj og bevertning,
à kr 540,- pr dag (ekskl mva).
Sted: Clarion Hotel Royal Christiania
Hotell:
Biskop Gunnerus gate 3, Oslo
Påmeldingsfrist:
Tirsdag 17. mars 2015
Kurskomité:
Professor dr juris Lasse Simonsen,
Advokat Arne Scott, Pacta advokatfirma AS
Daglig leder Johan O. Asmundvaag,
Tekniske Foreningers Servicekontor AS
Administrasjon:
Anne Line Rosenlund
Tekniske Foreningers Servicekontor
Tlf. 67 52 60 12
Bestilles av den enkelte.
TFS har avtale med Clarion Hotel Royal Christiania.
Rom/frokost: kr 1495,Oppgi booking kode: 1036R489288 ved bestilling på
tlf. nr: 23 10 80 00
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Deltakeravgift:
Kr. 8.800,- (ekskl. mva).
Avgiften inkluderer kursmateriell, ekskl. opphold.
TEKNISK ARRANGØR:
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS (TFS)
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
1520105 Kontraktsutforming
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
- fra konkurransegrunnlag til ferdig avtaledokument
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
Hotell bestilles av den enkelte (se praktiske opplysninger)
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
E-mail:...........................................................................................................................................................Telefon:............................................................................................................