BFO-DAGENE 2015 - Brannfaglig fellesorganisasjon

Transcription

BFO-DAGENE 2015 - Brannfaglig fellesorganisasjon
BRANN
WWW.BFOBRANN.NO
WWW.TFSK.NO
BRANNVERN
PÅMELDINGSFRIST: 4. november 2015
BFO-DAGENE 2015
PROSJEKTERING, OVERLEVERING OG BRUK
• Prosjektering og fravik
• Verktøy og forbedringer
• Sikringstiltak og endret bruk
• Aktuelle brannfaglige nyheter
18. - 19. november 2015
Quality Hotell 33, Økern/Oslo
OMTALE
BRANN
BRANNVERN
BFO er en bransjeorganisasjon for
aktører som produserer eller leverer
varer og tjenester innen fagfeltet
brannteknikk, samt for de aktører
som benytter seg av disse tjenestene.
Formålet med organisasjonen er å
samle brannbransjen i en fellesorganisasjon og jobbe for å skape god
organisering og gode rammebetingelser
for aktørene.
Vår medlemsmasse er stadig økende og
vi oppfordrer alle interesserte som ikke
allerede er medlem til å ta kontakt.
God ivaretakelse av brannsikkerhet i bygninger forutsetter et godt samspill
mellom mange parter helt fra eier/tiltakshaver, drifter og utbygger til
entreprenør, detaljprosjekterende og brannrådgivere.
I den grad disse klarer å ivareta brannsikkerheten gjennom prosjekteringsog byggefasen og videre ut i bruksfasen så får vi gode bygninger og et godt
brannsikkerhetsnivå. Likevel blir brannsikkerheten i mange bygninger ikke helt
som den var tenkt og det kan føre til konflikter og problemer, samt et større
skadeomfang enn ‘nødvendig’ ved en brann. Hvorfor skjer egentlig dette og hva
er fallgruvene? Hvilke problemer og utfordringer står vi overfor, og ikke minst;
hvordan kan vi forbedre oss slik at dette kan unngås?
BFO-dagene 2015 tar sikte på å belyse byggenes faser fra detaljprosjektering og
bygging til drift og daglig bruk av bygget. På dag 1 tar vi først for oss detaljprosjekteringen og fraviksbehandling, med fokus på noen av grepene vi kan ta
for at disse prosessene skal kunne forbedres. Videre ønsker vi å belyse verktøy
som kan brukes samt gode bestillinger på hvordan situasjonen kan optimaliseres.
Hele tiden med gode eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis.
Dag 2 blir viet bygget i bruksfasen før lunsj og et innblikk i aktuelle nyheter etter
lunsj. Dagen starter med et blikk på en av sommerens mest omtalte branner,
Ringve Musikkmuseum i Trondheim, før vi går videre til å snakke om erfaringer,
endret bruk og brannvesenets tilsyn. Etter lunsj vil vi ha fokus på aktuelle brannfaglige nyheter hvor Høgskolen i Stord/Haugesund sitt brannsikkerhetsfokus og
SP Fire Research sin forskning er to av temaene.
Konferansen gir også en god mulighet for å knytte kontakter og for å samtale
med andre aktører og myndigheter. Det er mulig å melde seg på begge dager
eller bare en av dagene.
Vi håper programmet vil være av stor interesse, og ser frem til å treffe deg på
årets BFO-dager.
Målgruppe
Konferansens hovedmålgruppe er byggeiere og brannrådgivere, men den retter
seg også mot en rekke aktører som for eksempel utbyggere og entreprenører,
eiere og driftere, leverandører av produkter og tjenester samt detaljprosjekterende.
PROGRAM
Onsdag 18. november
09.00
Kaffe og registrering
Torsdag 19. november
09.00Velkommen
09.30Velkommen
BRUKSFASE
PROSJEKTERINGS OG BYGGEFASE
09.05
Sikring mot utvendige branner
09.35
Systematisk arbeid for å unngå påsatte
utvendige branner i skolebygg
09.35Fraviksanalyse
- Gode verktøy finnes, men brukes de?? - Bør
praksis endres?
Stefan Andersson, Høgskolen Stord/Haugesund
Case: Brannen på Ringve museum
Trond Ulgenes, Firesafe
- Utvendig deteksjon
- Samarbeid
Jan Einar Evensen, Oslo forsikring
10.05Fraviksdokumentasjon
- Hvordan kan vi få en enhetlig praksis?
- Oppfølging av ansvarlig prosjekterende foretak
Leif Tore Isaksen, Sweco Norge AS
10.00Pause
10.35 Pause
10.20
Erfaringer fra forsikringsbransjen
10.55 Kommende INSTA-standard for analyse
10.50
Når bygget skifter innhold.
11.25 - Probabilistisk analyse
- Vesentlig supplement / alternativ til VTEK
- Er bransjen og myndighetene klare?
John Utstrand, COWI
Detaljprosjektering
– med eller uten brannrådgivere?
- Hvordan kan brannrådgiverne involveres og bidra i
detaljprosjekteringen?
- Hvordan forebygge feil i byggefasen?
Vegard Ervik Olsen, Rambøll
11.55 Prosjektering og overlevering – en solskinnshistorie!
- Slik fungerte det på Børsa skole
- Suksessfaktorer
Eskil Solberg og Thomas Stenvoll, Skanska Tekniske
Entrepriser AS
11.20
11.40
NS 3456 –Frem fra glemselen
14.00
Detaljprosjektering og igangsetting
14.40
Fra byggefase til bruksfase – overlevering
- Praktisk verktøy for ulike typer bygg
- Kontroll av dokumentasjon
- Revisjon og høring i desember
Gunnar Slinning Østad, Undervisningsbygg Oslo KF
15.55
Å gjøre hverandre gode – er det så vanskelig?
- Erfaringer med brannteknisk prosjektering og utførelse
- Hvordan blir vi bedre?
Frank Gustavson, Hent AS
13.00
13.30
Fellesarrangement / middag
Sprinkling som kompenserende tiltak
- Informasjon om DiBKs utredning om fravik ved bruk av
automatiske slokkeanlegg
- Konsekvensvurderinger og veien videre
Lars Erik Sorthe, Multiconsult
14.00Master i brannsikkerhet ved Høgskolen
Stord/Haugesund
- Med kunnskap og kompetanse mot et mer
brannsikkert samfunn
Bjarne Chr. Hagen, Høgskolen Stord/Haugesund
14.15
Pause
14.30
Endringer i regelverket fra 2016
- Bortfall av lokal godkjenning, hva nå?
- Ny sentral godkjenning, hva innebærer det?
Trond S. Andersen, Direktoratet for byggkvalitet
Aktuell forskning
Slutt dag 2
16.30Slutt
18.30
Branntekniske utfordringer knyttet til utviklingen
av mer miljøvennlige og energieffektive boliger
Hovedoppgave ved Høgskolen Stord/Haugesund Litteraturstudie av forskning og tidligere branner
- Tettere og mer isolerte boliger
- Energitiltakenes påvirkning på brannforløpet
Stefan Skorild og Kjersti Hopsdal Mæland, DBC
Overtagelse av skolebygg
- Erfaring fra 2 år med fullskalatester av
branntekniske tiltak
- Hva fungerer bra?
Lars Martin Asmyhr, Undervisningsbygg Oslo KF
NHOs samlede statistikk for asylmottakene 2014
AKTUELLE NYHETER I BRANSJEN
15.15Kaffe
15.25
Klargjøring av transittmottak
- Erfaringer fra et byggverk i Oslo høsten 2015
Hugo Haug, Omsorgsbygg Oslo KF
12.00Lunsj
- Mangelfull prosjektering og dokumentasjon
- Ansvarslagt kontroll – eksempel på funn
Stefan Andersson, Norconsult
- FDV-leveranser og dokumentasjon
- Slik vil vi ha det!
Arnstein Stamnes, Mustad Eiendom AS
- Bruksendring av eksisterende bygg
- Ansvar og roller
Christian Fylkesnes, A/Stab
- Brann-, vannskader og andre forhold
Linn K. Pettersen, NHO Service
12.30Lunsj
13.30
- Hva fungerer bra og dårlig ift prosjektering og bruksfase?
Birgit Herø, Gjensidige
- Energieffektive bygg og brannsikkerhet
- Forskning innenfor brannetterforskning
- El- og gassbiler i innelukkete rom
Anne Steen-Hansen, SP Fire Research
P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
Seminarnr: 1560154
Tid: 18. - 19. november 2015
Sted: Quality Hotel 33, Økern/Oslo
Påmeldingsfrist:
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
Hotell (rom/frokost):
Overnatting med rom/frokost koster kr 1.340,- (ink mva)
i enkeltrom.
Hotell bestilles sammen med påmeldingen,
men betales direkte til hotellet av den enkelte ved utsjekking.
4. november 2015
Programkomite:
Gunnar Slinning Østad, Undervisningsbygg Oslo KF
Arnstein Stamnes, Mustad Eiendom AS
Siw Rasmussen, Brann- og Byggconsulting AS
Stefan Andersson, Norconsult og Høgskolen Stord/Haugesund
Administrasjon:
Studiesjef Eivind Moen, Tekniske Foreningers Servicekontor
[email protected] Tlf 922 45 444
PÅMELDING/AVBESTILLING:
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Deltakeravgift:
Kr. 7.600,- (eks mva ) for medl. av
Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO
Kr. 8.600,- (eks mva ) for andre
Kr. 4.560,- / 5.160,- (eks mva) for deltakelse på en av dagene.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Avgiften er inkl kursmateriell, men eks hotellopphold.
For alle deltakere tilkommer dagpakke på kr 495,- (eks mva)
per dag. Kursmiddag kr 515,- (eks mva) per person.
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR AS (TFS)
1560154 BFO-dagene 2015
TEKNISK ARRANGØR:
Postboks 73, 1325 Lysaker
TELEFON 67 52 60 10
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................Telefon:............................................................................................................
Ønsker å delta begge dager
Ønsker å delta bare dag 1
Hotell
ja
Medlemskap i BFO
nei Ankomst dato:..................................................................................Avreise dato:.................................................................................................
Ja
Nei
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Ønsker å delta bare dag 2