grunnkurs i kvalitetsrevisjon - Tekniske Foreningers Servicekontor

Transcription

grunnkurs i kvalitetsrevisjon - Tekniske Foreningers Servicekontor
WWW.TFSK.NO
- RISIKO
- KVALITET
- SIKKERHET
GRUNNKURS I
KVALITETSREVISJON
- Hvordan få kvalitetsrevisjoner til å fungere etter hensikten?
- Revisjon er en gransking av et på forhånd definert område,
foretatt av en kvalifisert person som er uavhengig av det området som granskes.
- Interne og eksterne revisjoner er viktige verktøy for å kunne vedlikeholde
og ikke minst forbedre organisasjoners kvalitetssystemer.
- For å lykkes må man etablere god revisjonsskikk!
2. - 4. september 2015, Quality Hotel Mastemyr, Oslo
- RISIKO
- KVALITET
- SIKKERHET
Kursleder:
OMTALE
Kursomtale:
Kurset tar sikte på å gi en generell innføring i revisjonsprinsipper og
revisjonsteknikker, og det vektlegges å synliggjøre revisjonen som et
viktig forbedringsverktøy i virksomheten.
Kurset tar for seg både interne og eksterne revisjoner (revisjon på
leverandører) og de teknikker som brukes for slike gjennomføringer.
Terje Harberg
Terje Harberg har lang erfaring med
utvikling, implementering, integrering og
vedlikehold av styringssystemer, både
innen ISO 9001, ISO 14001, ISO51000,
ISO31000 og OHSAS 18001. Han har hatt
rådgivningsoppdrag for både store og
små virksomheter, der utfordringer knyttet
til implementering, drift og integrering av
styringssystemer har vært sentrale fokus.
Harberg er sertifisert kvalitetsleder,
revisjonsleder og risk manager fra EOQ og
QSM. Han har bred ledelseserfaring både
fra offentlig og privat sektor, og har
opparbeidet seg omfattende
nøkkelkompetanse innen kvalitet, miljø,
risikostyring og arbeidsmiljø
Allerede i 1996 ble Harberg, som pådriver i
Forsvarets implementering av Miljøledelse
(ISO 14001), gjort godt kjent med
styringssystemer. I Forsvaret utarbeidet han
kursbidrag og drev aktiv veiledning knyttet
til implementeringsarbeidet av et
miljøstyringssystem basert på ISO14001. I
perioden 2002-2006 arbeidet Harberg også
med Kvalitetsreformen på Universitetet i
Oslo og Høgskolen i Oslo hvor han deltok i
systemutvikling for kvalitetssikring av
undervisningsstedenes drift og utvikling,
samtidig som han også foreleste innen HMS
og kvalitet. Han har også omfattende
praktisk ledelseserfaring med
implementering og drift av styringssystemer
i bygg- og anleggsbransjen.
Allerede i 1996 ble Harberg, som pådriver i
Forsvarets implementering av Miljøledelse
(ISO 14001), gjort godt kjent med
styringssystemer. I Forsvaret utarbeidet han
kursbidrag og drev aktiv veiledning knyttet
til implementeringsarbeidet av et
miljøstyringssystem basert på ISO14001. I
perioden 2002-2006 arbeidet Harberg også
med Kvalitetsreformen på Universitetet i
Oslo og Høgskolen i Oslo hvor han deltok i
systemutvikling for kvalitetssikring av
undervisningsstedenes drift og utvikling,
samtidig som han også foreleste innen HMS
og kvalitet. Han har også omfattende
praktisk ledelseserfaring med
implementering og drift av styringssystemer
i bygg- og anleggsbransjen.
Det kreves ingen forkunnskaper til kurset. Kurset er godt egnet for
personell som skal gjennomføre interne revisjoner eller trenger
kjennskap til dette. Foruten teoretisk gjennomgang, er det avsatt tid til
praktiske øvelser som øker forståelsen for gjennomføring av
revisjonspraksis.
Kurset varer i 3 dager. Fyldig kursdokumentasjon er inkludert. Ytterligere
spørsmål om kurset kan rettes til [email protected]
PROGRAM
Onsdag
08:30 Registrering
09:00 Kursstart
Grunnlaget for revisjon
- Revisjon: Historikk og formål
- Systemrevisjon og andre typer revisjoner og undersøkelser
- Roller i revisjonssammenheng
- Grunnlaget for revisjon - kriterier for revisjon
- Gruppeoppgave 1 A og B: Bli kjent med dokumentene
- ISO 9000 standardene
- Gruppeoppgave 1 A og B: Utarbeide sjekklister
Fredag
8:30 Kursstart
Intervjuteknikk, hvordan stille de riktige spørsmålene
- Skriftlig rapportering og oppfølging
- Gruppeoppgave 3: Rollespill: Gjennomføring av revisjon
- Gruppeoppgave 4: Forberedelse til presentasjon av
resultater fra revisjonen
- Gruppeoppgave 5: Rollespill:
Muntlig presentasjon av resultater fra revisjonen
- Intervjuteknikk
- Krav til revisorer
- Hvordan få revisjoner til å fungere etter hensikten
17:00 Slutt dag 1
16:00 Avslutning
Torsdag
08.30 Kursstart
Forberedelse og gjennomføring av revisjon
- Kvalitetssikring og kvalitetsledelse, terminologi og begreper
- Avviksbehandling
- Revisjonsprogram
- Forberedelse av revisjon
- Gruppeoppgave 1 A og B: Utarbeide sjekklister
- Gjennomføring av revisjon
- Gruppeoppgave 2 A og B: Forberedelse for å bli revidert
17:00 Avslutning
12.00 - 12.45 Lunsj hver dag, untatt fredag
Kaffepauser etter behov.
P R A K T I S K E O P P LY S N I N G E R
Kursnr: 1580151
Avsender: Tekniske Foreningers Servicekontor, Postboks 73, NO-1325 Lysaker
PÅMELDING/AVBESTILLING:
2. - 4. september 2015
Quality Hotel Mastemyr, Oslo
Påmeldingsfrist: 15. august 2015
Elektronisk påmelding: www.tfsk.no- kursoversikt
eller benytt gjerne vår telefaks på nr. 67 52 60 11
Avbestillingsgebyr etter påmeldingsfristens utløp er 20% av full avgift.
Administrasjon:
Anne Line Rosenlund, Tekniske Foreningers Servicekontor
Tlf. 67 52 60 12
Avbestilling senest 3 virkedager før start, hvis ikke må full avgift betales.
Kun skriftlig avbestilling godtas.
Deltakeravgift:
Kr. 8.800.- eks. mva. for medlemmer av QN
Kr. 9.800.- eks. mva. for andre
Avgiften inkluderer kursmateriell, eks. lunsjer og opphold.
TEKNISK ARRANGØR:
Hotell:
Postboks 73, 1325 Lysaker
TEKNISKE FORENINGERS SERVICEKONTOR (TFS)
TELEFON 67 52 60 10
Quality Hotel Mastemyr, Oslo.
Helpensjon kr. 1.245.- bestilles ved påmelding
For de som ikke bor på hotellet kommer det i tillegg
konferansepakke på kr. 495.- pr. dag
VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER
Grunnkurs i kvalitetsrevisjon
1580151 Oslo
Navn:............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Stilling/Funksjon:.................................................................................................................................................................................................................................................................
Firma:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Evt. bestillingsnr./PO-nr...................................................................................................................................................................................................................................................
Postadresse:.............................................................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer og sted:.......................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail:...........................................................................................................................................................Telefon:............................................................................................................
Ankomst: ........................................Avreise:..........................................
Dato og underskrift:...........................................................................................................................................................................................................................................................
Allkopi, www.allkopi.no
Jeg ønsker å delta: