Hotellrompriser* 1. kvartal 2016

Transcription

Hotellrompriser* 1. kvartal 2016
Hotellstatistikk
Norske storbyer
mars og 1.kv.
2016
Spesial mars måned:
Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim er «korrigert»
for påske.
Oslo, 11. april 2016
1
INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Side
Innledning…………………………………………....................................... 3
Slik virker Hotel Trends fra Benchmarking Alliance……………….. 4
Mars 2016 – En hotellstatistisk påskenøtt…………………….……..… 5
Mars-statistikk for Oslo (med Fornebu), Bergen, Stavangerområdet og Trondheim «korrigert» for påske………………………… 6
Topp og bunn 1. kvartal 2016………………………………………………… 7
Rombelegg 1. kvartal 2016…………………………………………………….. 8
Rompriser 1. kvartal 2016………………………………………………………. 9
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
2
1 INNLEDNING
Mars 2016 er en kinkig måned å fremstille hotellstatistikk fra, i og med at den
inneholdt hele påsken, mens tilsvarende måned i fjor kun hadde med «palmehelgen» og påfølgende mandag og tirsdag. Vi har derfor ikke sammenlignet hele
mars 2016 med hele mars 2015, men vi har sett på mars-verdier i 2016 for byene
– for rangeringens skyld. I tillegg har vi vist til noen interessante funn, se side 5.
(Også vinterferien skaper noen utfordringer når man sammenligner mars måned de to årene)
Heldigvis har systemet Hotel Trends helt unike muligheter når der gjelder uttrekk
av data. Derfor har vi for de 4 største byene gjort et uttrekk for perioden i forkant
av årets påskeperiode, altså frem til fredag før palmesøndag, og sammenlignet
denne med tilsvarende periode i 2015, se side 6. I tillegg har vi fremstilt tall for
alle byene for 1. kvartal i år, se side 7-9.
Herværende oversikt gir deg forhåpentligvis et enkelt, overblikk over de viktigste
trekkene fra hotell-næringen i storbyene sist måned og kvartal.
Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer på neste side.
Wiederstrøm Hotel Consulting er Benchmarking Alliance sin representant i Norge.
Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt.
Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på
de perioder man ønsker samt kjøre ut tall for en gruppe på 4 hoteller eller mer.
Oslo 11. april 2016
Peter Wiederstrøm
[email protected]
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
33
2 SLIK VIRKER HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE
Hotellbenchmarking-systemet Hotel Trends leveres av Benchmarking Alliance.
Figuren viser, svært forenklet, hvordan systemet fungerer.
Hoteller
i Norge med til sammen
rundt 50.000 rom
Sender inn
(automatisk) daglig
data for bl.a.
antall solgte rom og
losjiomsetning
Hotel Trends
fra Benchmarking Alliance
Database
Kunder
Kjøper rapporter med
beleggs-, pris og andre
data
Analyseverktøy
Kan online sammenligne egne tall med
en egendefinert gruppe konkurrenter
(f.eks. 4 «lignende» hoteller). Kan også
sammenligne med hele markedet (byen)
og egne historiske tall.
Man kan velge tidsperioder, f.eks. i går,
sist uke, siste år, bestemte ukedager osv.
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
4
3 MARS 2016
EN HOTELLSTATISTISK PÅSKENØTT
Kommentarer
Selv om mars måned i år altså ikke lar seg sammenligne med mars i fjor
(se forklaring i kolonnen ved siden av), er rangeringen byene i mellom til
en viss grad interessant. Blant annet derfor har vi med noen funn.
I og med at mars i år innehold hele
«påske-uken» mens fjorårets mars
måned kun hadde «palmehelgen»
og påfølgende mandag og tirsdag,
oppnår vi ikke skikkelig sammenligning*.
(*) Også vinterferien skaper noen utfordringer når
man sammenligner mars måned de to årene
Hotel Trends fra Benchmarking
Alliance (BA) gir svært gode muligheter for uttrekk av data, og vi har
derfor gjort en utkjøring av tall
for perioden før palmehelgen (1. 17. mars) og sammenlignet den
med tilsvarende dager i år 2015, og
det er 3. – 19. mars. Se på side 6.
På side 7-9 har vi data for 1. kvartal.
Tel. (+47) 913 90 269
- Tromsø hadde vekst i antall solgte hotellrom og Oslo med Fornebu
hadde uforandret RevPAR* fra mars 2015!
- Romkapasiteten i Kristiansand var 5,6 % lavere enn i mars 2015 fordi
et hotell er blitt flyktningmottak.
- Høyest rombelegg**/kapasitetsutnyttelse i mars hadde Tromsø med
61,3 %. Kristiansund (31,5) hadde lavest kapasitetsutnyttelse.
- Påsken var med å bidra til enorme negative utslag på RevPAR. Haugesund
droppet 41,6 % fra mars 2015. Høyest RevPAR hadde Oslo med Fornebu
(617), lavest var Haugesund og Kristiansund (277)
- Romprisen*** var høyest i Oslo m. Fornebu (1 042), lavest i Molde (742)
- Både Bodø og Oslo med Fornebu hadde betydelig romprisvekst i mars.
Kilde:
*
**
***
Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
RevPAR er losjiomsetning eks MVA per tilgjengelig rom
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
Hotellrompris er er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
Ålesund er tatt ut av våre oversikter på grunn av lav representasjon. Rundt 2/3 av den
totale romkapasiteten er med i våre tall, og dette vurderer vi her som et for lite utvalg.
www.wiederstrom.com
5
4. MARS-STATISTIKK FOR OSLO (MED FORNEBU), BERGEN, STAVANGER-OMRÅDET OG
TRONDHEIM «KORRIGERT» FOR PÅSKE
Vårt spesial-uttrekk for perioden før påsken 2016 er sammenlignet med tilsvarende periode i 2015. Den viser at Oslo
topper både når det gjelder belegg og priser og at begge har økt. Hotel Trends fra Benchmarking Alliance gir store
muligheter for data-uttrekk. Man kan velge periode, gruppe av hoteller, sammenligning med egne historiske tall osv.
Hotellrompriser* mars før påske
Hotellrombelegg* mars før påske
90%
1.-17.mars 2016
80%
1.-17.mars 2016
1 200
3.-19.mars 2015
3.-19.mars 2015
70%
1 000
60%
800
50%
40%
600
30%
400
20%
200
10%
0
0%
Oslo m.FornebuTrondheim**
Bergen
Stavanger***
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
* Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
*** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Oslo m.Fornebu Stavanger** Trondheim***
Bergen
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
* Hotellrompriser er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
*** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
.
Ønsker du mer info og data, kan du ta kontakt med [email protected]
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
6
5 TOPP OG BUNN 1. KVARTAL 2016 (samlet for perioden jan.+ feb.+ mar.)
Når det gjelder utvikling fra 1. kv. 2015 til 1.kv. 2016, vær obs på «påskeforskyvning», se forklaring bl.a. på side 3.
I og med at ungdoms-OL gav ekstremverdier i Lillehammers hotelltall, er også nummer to ført opp der Lillehammer topper.
TOPP
Nivå jan. + feb. + mar. 2016:
Hotellrombelegg*
Hotellrompris** (NOK)
BUNN
Tromsø 70,5 %
Haugesund 35,8 %
Lilleham. 1 126, Oslo m.Fornebu 976
Kristiansand 731
RevPAR*** (NOK)
Tromsø 636
Haugesund 279
Utvikling fra 1. kv. i fjor:
Antall solgte rom
Tromsø 16,2 %
Haugesund – 26,3 %
Lilleh. 37,2 %, Bodø 6,2 %
Stavanger **** -17,1 %
Lilleh. 6,5 %, Oslo m.Fornebu 1,8 %
Haugesund -27,1 %
Rompris
Belegg
Kilde :
*
**
***
****
Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
RevPAR er i denne sammenhengen losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
7
6 ROMBELEGG 1. KV. 2016
Hotellrombelegg* 1. kvartal 2016
80%
Kommentarer
70%
1. kvartal 2016 er ikke sammenlignbar med 1. kvartal 2015, på grunn
av påskens ulike plassering i de to
årene, og derfor har vi ikke tatt
med stolper for 1. kvartal i 2015 i
diagrammet.
Det er dog verdt å nevne at noen
byer hadde beleggsvekst eller nær
uforandret belegg fra 1. kv. 2015 til
1. kv. 2016. Her er forklaringene
ulike.
De fleste byene hadde stor
beleggsnedgang, og her var det en
sammensatt årsakssammenheng
(påske, kapasitetsøkninger, nedgang
i oljesektoren)
Se grafikk med priser (s. 9).
Tel. (+47) 913 90 269
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
*
Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom
**
Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
*** Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
Lillehammer ble tidligere presentert sammen med Hamar i våre oversikter
Ålesund er tatt ut av våre oversikter på grunn av lav representasjon. Rundt 2/3 av den
totale romkapasiteten er med i våre tall, og dette vurderer vi her som et for lite utvalg.
Byen ville ha plassert seg i nedre sjikt på beleggslisten, basert på disse hotellenes tall.
Ønsker du mer info/data, kontakt [email protected]
www.wiederstrom.com
8
7 ROMPRISER 1. KV. 2016
Hotellrompriser* 1. kvartal 2016
Lillehammer
Kommentarer
Oslo m.Fornebu
Påskens ulike plassering i 2015 og
2016 gjør at vi ikke har med 2015stolper i diagrammet til høyre.
Lillehammers ekstreme plassering
på vår prisoversikt, skyldes arrangementet ungdoms-OL i februar.
Bodø
Gardermoen
Stavanger**
Tromsø
Kristiansund
Bergen
Trondheim***
Drammen
Haugesund
Det er en del byer som opplevde
prisoppgang fra 1. kvartal 2015 til
1. kvartal 2016.
Se grafikk med belegg (s. 8).
Molde
Kristiansand
0
200
400
600
800
1 000
1 200
Kilde: Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting
*
Hotellrompriser er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom
**
Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren
*** Trondheim er inklusiv de 3 «flyplasshotellene» i Stjørdal kommune
Lillehammer ble tidligere presentert sammen med Hamar i våre oversikter.
Ålesund er tatt ut av våre oversikter på grunn av lav representasjon. Rundt 2/3 av den
totale romkapasiteten er med i våre tall, og dette vurderer vi her som et for lite utvalg.
Byen ville ha plassert seg i nedre sjikt på prislisten, basert på disse hotellenes tall.
Ønsker du mer info/data, kontakt [email protected]
Tel. (+47) 913 90 269
www.wiederstrom.com
9