Heismontørfaget

Comments

Transcription

Heismontørfaget
VURDERINGSKRITERIER – KOMPETANSEMÅL
HEISMONTØRFAGET
GRUNNLAG FOR GJENNOMFØRING OG VURDERING AV FAG- OG SVEINEPRØVE
Hovedområder
Ordning
Heisinstallasjoner
Alle skal opp til en skriftlig eksamen i faget. Eksamenen må være bestått før fagprøven kan gjennomføres. Eksamenen utarbeides sentralt
og sensureres lokalt.
Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 33 virkedager.
De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.
Hovedområder
Heisinstallasjoner
Hovedområdet omfatter installasjon av nye heiser i nye og eksisterende bygg. Utførelsen skal følge tekniske spesifikasjoner, montasjeprosedyrer,
tegningsunderlag og elektrotekniske skjemaer. Arbeid på heiser omfatter feilsøking, funksjonskontroller og forebyggende vedlikehold. Det omfatter også
endringer på eksisterende anlegg og klarlegging av den eksisterende heisens oppbygging og virkemåte, slik at valgt løsning for integrering av ny og gammel
teknologi kan verifiseres elektrisk og mekanisk. Integrert i området er planlegging og kontroll av byggets forutsetninger, samordning av arbeidet, valg av
sikre metoder og verktøy ut fra endringen eller anleggets egenart, transport av materiell til montasjestedet, montering og tilpassing av utstyr til byggets
utforming og driftssystem, justering og konfigurering av styringen ved hjelp av instrumenter og digitale verktøy samt kontroll av utført installasjon.
Ved endringer skal valgt løsning verifiseres og særskilte funksjonskontroller gjennomføres både i endringene og konsekvensene av endringen på
eksisterende utrustning. Integrert i området er systematiske metoder for feilsøking og funksjonskontroll ved hjelp av instrumenter, feilretting med støtte i
produktinformasjon og i samsvar med spesifikasjoner i kundeavtaler, vedlikeholdsprogrammer og regelverk for eksisterende heiser. Krav til helse, miljø og
sikkerhet skal oppfylles under arbeidet.
Grunnleggende ferdigheter
Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I heismontørfaget forstås
grunnleggende ferdigheter slik:
Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i heismontørfaget innebærer å kommunisere med et presist språk med kollegaer, overordnede, kunder og brukere
av heiser.
Å kunne lese i heismontørfaget innebærer å forstå faglig informasjon om den enkelte heisen, betingelser for arbeidet og forhold knyttet til sikkert arbeid på
heiser og elektriske anlegg. Det innebærer å sette seg inn i relevante instrukser og regelverk.
Å kunne regne i heismontørfaget innebærer å foreta utregninger knyttet til det praktiske arbeidet i forbindelse med plassering av utrustninger, kontroll av
dimensjoneringer og vurdering av måleresultater i forhold til arbeidsunderlag, instruksjoner og regelverk.
Å kunne bruke digitale verktøy i heismontørfaget innebærer å utføre informasjonssøk, konfigurere og feilsøke. Det innebærer analyse av driftsforhold og
tilpassing av verdier for styringen. Videre innebærer det å framskaffe informasjon og innrapportere eget arbeid.
Vurderingskriterier
Heisinstallasjoner
Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne:
KOMPETANSEMÅL
Planlegge og gjennomføre montasje, sette i
drift heisanlegg og gjennomføre
funksjonstester som dokumenterer at krav til
anlegget er oppfylt.
1 Du kan bli testet i følgende:
 Planlegging
 Fremdriftsplan
 Dokumentasjon,
 HMS
 Div Skjema
 Montere en heis
 Kunne utføre sluttkontrolltester
etter NS-EN 81-1, tillegg D
Utføre arbeidet etter relevante direktiver,
gjeldende regelverk, veiledninger og
standarder for heiser.
2 Du kan bli testet i følgende:
 Gjeldende direktiver/standarer
 FDV dokumentasjon
BESTÅTT MEGET GODT
 God utforming av plan.
 Detaljert og god
byggforkontroll.
 Kan forklare direktiver


Kjenner til de forskjellige
direktiver.
HO meldinger
BESTÅTT
 Fremdriftsplan
m/dokumentasjon,
 Kurs,
 HMS,Tegninger.
 NS EN81-1, Tillegg D
 Kunne redegjøre for
eventuelle avvik.


Forskjell på wire og Hydraulikk
anlegg
Forskjellige(forskrifter)
IKKE BESTÅTT
 Har ikke dokumentasjon
 Mangelfulle attester
 Svak HMS, fillosofi

Vet ikke at det er forskjell på
direktiver
Planlegge og utføre arbeid på heisens
elektriske anlegg etter gjeldende regelverk
for sikkerhet
3 Du kan bli testet i følgende:
 Planlegge arbeidet etter
FSE- forskriften
(arbeidsmetode og to
sikkerhetsbarriererverneutstyr )
 Tilførselssystem,

Låser av, merker informerer
skriver loggbok
 Tilførselssystem: Forklare at
N-leder og jord er kortsluttet
etter fordelingstavle Farger på
jordledning nulleder, god
kontakt (stjerneskiver).

Gi nødvendig førstehjelp
4 Du kan bli testet i følgende:
 HLR,
 Tiltak ved klemskader/fallskader
 Tiltak ved brannskader



Identifisere og kontrollere
forskjellige elektriske
tilførselssystemer på heis og
installere vern på heis i henhold til
gjeldende regelverk
5 Du kan bli testet i følgende:
 Skjemateknikk
 Krav til vern i systemet

Varsling Hvem ,Hva Hvor,
Nødnummer, Eget 1. Hjelp
skrin.
Klemskade: Varsle sikre
området skrive rapport iht.
AML.
Brannskade: Varsle sikre
området. Brann-gel
smertestillende.
Forklare skjema, henvisninger
og referanser.
Krav til vern: Utdype
forskjellige vern. Hvordan
systemet virker med
aktivering av termistor




Avlåsing personlig hengelås.
Kontrollere spenning
Tilførselssystemer:
400V,TNS,TNC 230V IT. Jord
og fase
Jordsystem: Min kvadrat på 
jord (6 kvadrat). Alle mek.
Deler er utjevnet med jord
Stabilt sideleie: HLR 30:2
Hjertekompresjon.
 Klemskade: Nedkjøling 1. hjelp
 Fallskader
 Utstyr tilgjengelig.
 Brannskade: Nedkjøling lunket
vann.
 Følge ved strømgjennomgang
eks. fall
 Skjemateknikk, slå opp på
skjema, forklare
enlinjeskjema.
 Krav til vern: Termisk vern,
sikringer og kombivern,
kortslutningsvern
Bare slå av hovedbryter

Tilførselssystem: Usikker på
tilførselsspenninger og
systemer
Usikker på tverrsnitt og hva
som skal jordes

Usikker HLR. Ikke stabilt
sideleie
Klemskade: Usikker vet ikke.
Brannskade: Usikker vet ikke
hvordan behandling




Lite forståelse for skjema kan
ikke forklare sikkerhetsserie
Krav til vern: Lite kjennskap til
vern
Redegjøre for oppbyggingen og virkemåten
til elektriske motorer på heis
6 Du kan bli testet i følgende:
 Asynkronmotor
 Synkronmotor
 Omdreininger hastigheter

Planlegge og gjennomføre opplodding og
oppmåling av rom for heis
7 Du kan bli testet i følgende:
 Kunne lese anleggstegninger
 Kunne lodde opp sjakt,
vinkelberegning og kvotehøyder
Planlegge plassering av og gjennomføre
montasje av føringer for heis
8 Du kan bli testet i følgende:
 Plassering i henhold til døråpninger
 Kunne
toleranse(avvik)/spissing/moment
etc.




Forklare kobling på
motorbrett Stjerne/trekant
Hvorfor stjerne/trekant
Formel for omdreininger
Omd=(f x 60Hz)/pol-par
Nevne forskjell på pol-par


Tar hensyn til plassering av
karmer og dører ift. Andre
faggrupper og 90 grader
vinkel på bakvegg (Pytagoras
(80cm,60cm)=100cm ved 90 *

Tar ekstra hensyn til
omramning av dører og annet
utstyr





Kunne forstå motorskilt
Sakking motor går synkront
med vekselstrøm
Asynkronmotor/kortslutnings
motor forklare.
Kjennskap til den aktuelle
motor på anlegget.
Kunne forklare og fylle ut
opploddingsskjema i forhold
til sjakttegning for skinner og
dører.
Avvik for feste og krefter for
kroker.
Planlegge plassering slik at en
får plass til heisen i sjakten.
Riktig spissing av
skinner/stikkmal
 Lite kjennskap til forskjellige
motorer.

Ikke kjennskap til
frekvensregulering
 Ikke kjennskap til asynkronmotor

Lite kjennskap ikke fylt ut
opploddingsskjema.

Ikke montert i forhold til
opploddingsskjema
Montere, justere, funksjonsteste og
vedlikeholde sikkerhetskomponenter for heis
9 Du kan bli testet i følgende:
 Dørlås
 Fanginnretning/rørbruddsventil
 Hastighetsvakt/ buffer


Montere, justere og funksjonsteste brems på
heisanlegg.
10 Du kan bli testet i følgende:
 Forklare bremsefunksjonen med to
uavhengige bremsesystemer.
 Aktuell brems for anlegget
 Justering av brems

Identifisere, funksjonsteste og vedlikeholde
fallsikringssystemer
11 Du kan bli testet i følgende:
 Fallsikringssystemer på heiser
 Fangapparater
 Sluttkontroll



Forklare rundt de forskjellige
lås innretningene. Forklare
funksjonstesting med
revisjons hastighet (hvordan)
Typer fangapparat: Rullefang,
Glidefang og Kilefang
hastighet der disse er i bruk.
Kjennskap til forhold mellom
slurekraft (dobbelt av
løftekraft for aktivering eller
300N)
Forskjellige typer brems,
enkel spole, dobbel spole og
to uavhengige elektrisk brudd
til brems. Skal være to
uavhengige fjærer.
Bare mekanisk brems ved
inspeksjonskjøring §14.2
I tillegg ha kjennskap til HOmelding når det gjelder
akslingsbrudd på heiser. Hva
slags tre krav er nevnt for tre
pkt. opplagret heis





Lås: Skal være 7 mm mer
inngrep før elektrisk kontakt
Forklare funksjonstesting
Fanginnretning/Rørbruddsven
til: Justere iht. Prosedyre fra
fabrikant
Hastighetsvakt: Stemmer iht.
hastighet på produkt
plombert og plassert med
riktig retning.

Forklare aktuell prosedyre på
produktet justering
funksjonsteste.
Generell test av brems (en og
en bremsebakk ikke øke
hastighet med 100% last)
125% last og to bremsebakker

Kjennskap til de forskjellige
fangapparater § 9.8. og § 9.9. Ved
wire og hydraulikk.
Tester ved sluttkontroll samsvarer
med FDV dokumentasjon §9.10


Låser: Ikke redegjøre for krav
til inngrep
Fang : Ikke kjennskap til
justering
Hastighetsbegrenser:
Ikke kjennskap til
utløserhastighet. Ikke
kjennskap til friksjon/Wire
Lite forståelse/kjennskap til
krav for brems.
Har lite generell kunnskap om
fallsikringssystem og krav til
utløserhastighet.
Planlegge plasseringen av, montere, justere
og funksjonsteste manuelle og automatiske
dører
12 Du kan bli testet i følgende:
 Høyde i henhold til
anleggstegninger, sjaktgruve
 Avstand
 Regelverk
 Finne frem i NS-EN 81-1 angi
krav etter § 7.2.3.1.
 Forklare hva som skjer ved
endring av plassering av dører
øverste/nederste stopp.
(Nødevakuering § 8.11).
 Toleranse





Montere og konfigurere regulerte
drivsystemer med grunnlag i prosedyrer for
produktet
13 Du kan bli testet i følgende:
 Motorregulering
 Dørdrift
 Igangkjøring
 Montering
Vurdere slitasje og lekkasje, bytte pakninger
og justere ventiler på et hydraulisk system og
funksjonsprøve anlegget
14Du kan bli testet i følgende:
 Trykk-test, Sigetest av anlegg,(A3)
 Bytte av pakning
 Symboler
 Sluttkontrolltester






Tar hensyn til omgivelsene
hvor utstyret står og hvem
som skal bruke heisen
funksjon av dørdrift
lukke/åpningstid.
§6. Florkare hva denne
omhandler

Hvilke ventiler som lekker
Back ventil eller ned ventil
Symboler på kar, motor
mekaniske ventiler.
A3 tillegg. (ukontrollert
stolbevegelse)
Elektriske ventiler




Terskel avstand (35mm)
stol/etg. Dør NS 81.1 §7.2
Teleskop: Avstand dør glip
30mm med 150N
Sentral: Avstand dør med
45mm 150N
Plassering av
øverste/nederste dør iht
tegning (kvotehøyder)
Svingdør skal være låskontakt
og dørkontakt
Forklare prosedyre iht. Aktuelt
produkt. Igangkjøring
/montering av
frekvensomformere.
 Lite kjennskap til og hvordan slå
opp i NS – EN 81.1. Hva som
skjer ved feil plassering av
dører

Liten forståelse for det
aktuelle produktet mhp.
Hastighet åpne/lukke av dører
Kjøre sylinder på anslag med
200% trykk av full last.
Kjøre heis til øverste etg.
Sjekke sig i 5 min med lukket
kran. Sig med åpen kran er
lekkasje i blokk
Pakningsbytte (SJA) utføres før
oppstart.
Kjennskap til 9.11.1 (tabell 3
når klakk/fang)

Har lite kjennskap til aktuelle
kulepunkt under bestått.
Gjennomføre utskifting av elektriske og
elektroniske komponenter i styringer på en
sikker og systematisk måte
15 Du kan bli testet i følgende:
 Utføre SJA
 Avlåsing
 Måleinstrumenter
 Merking



Bruke måleinstrumenter og digitale verktøy
ved feilsøking og idriftsetting og tolke
måleresultater
16 Du kan bli testet i følgende:
 Eksempel måleinstrumenter
 Analoge, digitale
 Bruke og tolke moment
Velge, vedlikeholde og bruke riktig verktøy
for arbeidsoperasjoner
17 Du kan bli testet i følgende:
 Alle typer verktøy
 Spesielt verktøy ved arbeid med
spenning,
 Verktøy ved bytte av motor

Merker etg. Dører
Utført en SJA før oppstart
Merke ledninger ved bytte av
komponenter.









Utføre SJA før oppstart
Kjennskap til FSE
Personlig hengelås på
hovedbryter.
Kat III måleinstrument
Personlig merking av
hengelås.
Merke etasjedører


Skiftet elektriske
komponenter uten å låse av.
Feil type måleinstrument
dårlig merking.
Fortelle på en enkel og grei
måte hvordan starte
feilsøking spenningsfall
Bruke og tolke moment
Hvordan måle I (strøm), U
(spenning) og R (motstand)

Bruk av måleinstrument på
Spenning (U) strøm (I) og
motstand (R). Finne
målepunkter og tolke
resultatene.

Forstår ikke måle område iht.
Instrument og innstilling. Lite
kjennskap til kravene til
bestått
Rapportere oppståtte skader
på verktøy og utstyr under
arbeid


FSE
Vite at det skal finnes isolert
1000V AUS verktøy i
bedriften.
Rengjort ingen skade på
verktøy.
Velger riktig løfte utstyr.
Krav til løftepunkt. Last og
årets farge.
Avlåsing av hovedbryter

Lite generell kunnskap om
temaet og utstyret som skal
brukes.




Montere, sette i drift, funksjonsteste og
vedlikeholde alarmsystemer på heis
18 Du kan bli testet i følgende:
 Prosedyrer
 Typer
 HO-melding

Feilsøke systematisk på relé og digitale
heisstyringer
19 Du kan bli testet i følgende:
 Forstå EL-skjema
 Hvordan starte feilsøking
Velge og håndtere hjelpematerialer
20 Du kan bli testet i følgende:
 Ta ut riktige hjelpematerialer til:
 Nyanlegg
 Service
 Reprasjon
Gjennomføre sammenføyinger av
komponenter med forskjellige festeteknikker
21 Du kan bli testet i følgende:
 Belastning
 Sveis/lime utstyr
 Skruing, lodding
Beskrive krav i HO melding
om alarm.
Test av alarm på riktig måte.


Forståelse for det digitale
feikodesystem i samsvar med
den øvrig styringen

Tar ut riktig hjelpemateriell
og verifiserer at dette er
godkjent merket og testet i
forhold til arbeidsoperasjon.
Eventuelle avvik rapporteres


Må vite at utstyr som er defekt skal
ikke brukes på nytt.

Kontaktflater skal være
rengjort
Beskrive krav til TLF /Alarm
toveis alarmsentral.
Kjenne til NS-EN 81-28
alarmforskrifter.

Liten kunnskap om tema rundt
alarm til heiser

Observere og måle
systematisk med og uten
spenning.

Kan ikke feilsøke systematisk

Tar ut riktig hjelpematerialer i
forhold til aktuell
arbeidsoperasjon.
Kunne lage maler til aktuell
operasjon.

Tar ut hjelpematerialer som
ikke samsvarer med aktuell
arbeidssituasjon.


Belastning EX bolter trekk
Lite kjennskap til krav for
vannrett/loddrett .Skråskiver ved feste festeanordning
av maskin og lagerbukk.



Forskjellige festeanordning til
forskjellig material.(tre, leca
osv)
Sveising utføres av kyndig
personer.
Kjenne til moment og kvalitet
på bolt ved skruing
Gjennomføre sammenføyinger av
komponenter ved elektrisk buesveising
22 Du kan bli testet i følgende:
 Kunne sveise
 Sveiseapparat
 Elektroder
Sette i drift og vedlikeholde heisens digitale
nettverk basert på produktets prosedyre
23 Du kan bli testet i følgende:
 Gruppestyring

Planlegge plasseringen av og montere
heisstol, motvekt, skivekolli, maskin og
hydrauliske hovedkomponenter
24 Du kan bli testet i følgende:
 Tilstrekkelig høyder og klaringer iht
produkt
 Montasje wireheiser.
 Bygge om hydraulikkheiser
Forstå dynamiske og statiske forhold i
heiskonstruksjonen
25 Du kan bli testet i følgende:
 Hvordan kreftene fra heisen virker
på bygget.
 Hvordan fangkrefter virker
 Skinner fester og buffer






I tillegg bruk av aktuelle
elektroder.
Kritisk utsatte sveiser ved
trykk/belastning skal
godkjennes/sertifisere


Kurs/krav for varme arbeider
Kjennskap til innstilling av
apparat i forhold til utstyr.
HMS

Lite kjennskap til
sammenføyninger
Forlegning av kommunikasjon
for aktuelt produkt og krav til
skjerming.
Alarm,Brannstyring,Kortleser
Nøkkelbrytere,Monitoring
Overvåking
Avstander/klaringer ved
motvekt som hviler på
sammenpresset buffer Ref NS
81-1


NS-EN 81-28 / 73
Kjennskap til
sammenføyning/kobling av
gruppestyring. Kjennskap til
bus-system aktuelt anlegg.

Lite kjennskap til på dette
feltet

Kjennskap til klaringer iht. NSEN 81-1/-2
Redningsrom
Løftehøyde til heisen
Sjaktgruve.
Maskinrom

Lite kjennskap til aktuelle
avstander og klaringer
Kjennskap til punkter under
bestått.
Vite om krefter som taes opp
ved nødbrems (snekke,
bremselengde
dimensjonering skinner)

Må vite hvor den
statiske/dynamiske kraft er i
forhold til tegninger.
Hvordan føringer er
dimensjonert i forhold til fang
av heis.
Vurdere lastforhold i
heisstolen

Har ikke forståelse for dette
emne.







Måle, vurdere og utføre utbalansering av
heisanlegg
26 Du kan bli testet i følgende:
 Hvorfor utballansering
 Prosedyrer og metoder
Velge og bruke riktig utrustning for løfting av
utstyr
27 Du kan bli testet i følgende:
 Godkjent og riktig løfteutstyr
 Kurs i bedriftens løfteutstyr

Vurdere konsekvenstiltak av endring,
planlegge, gjennomføre og sette i drift
endringer på et heisanlegg og gjennomføre
funksjonstester som dokumenterer at krav til
anlegget er oppfylt.
28 Du kan bli testet i følgende:
 HO-melding
 Ombygning/Oppgradering
 Sluttkontrolltester
 Bytte av hastighetsvakt
 Innerdører heisstol




Forklare hvordan en måler
seg frem til riktig
utballansering ved
hjelpemidler på aktuelt
produkt også ved ombygging.
Fangutrustning på løfteutstyr
ved personbefordring (tirak)
Plombering og retning
hastighetsvakt
dobbeltvirkende.
Avstander og krav punkter
som nevnt i bestått.

Har ikke kjennskap til hvordan
en utballansering av
heisanlegg utføres.

Kjenne til fart last, strøm ved
utballansering.

Kjennskap til riktig utstyr som
brukes (wire, fiberstropper,
flatstropper, kjetting, taljer).

Dårlig kjennskap til bruk og
krav til aktuelt tema.

Hastighetsvakt: Selv ved
bytting av likt mot likt skal
Heiskontrollen være involvert
iht HO-melding.
Innerdører: Utføre
Bremsetest, sluretest,
avballansering da det
eventuelt er ny vektfordeling.
Krav til avstander iht HOmelding

Har lite kjennskap til krav og
tiltak ved bytte/ombygging av
slikt utstyr
(hastighetsvakt/innerdører).

Gjennomføre ettersyn på hydraulisk og
elektrisk heis med bakgrunn i
kontrollprosedyrer
29 Du kan bli testet i følgende:
Servicebesøk iht.prosedyre/metoder
 Sikkerhetsserie
 A3
 Brems
I tillegg til bestått forklare gjennomgå
sikkerhetskrets og styring for aktuelt
anlegg. Må kunne forklare symboler.
A3: Forklare hensikten med A3 tillegg.
Brems elektrisk heis: Påholden brems
og elektronisk brems §12.4
Utføre iht bedriftens metoder og
prosedyrer. Skal kunne ivareta bruker
og egen sikkerhet. Opplyse om krav til
antall besøk for aktuelt heisanlegg.
§16.3
Har lite kjennskap til krav for bestått
og forklare sikkerhetsserie til anlegget
Bedriftens servicekontrakt
Hastighet ved ettersyn: 14.2
A3: Stoppnøyaktighet og sigetest
Utføre forebyggende vedlikehold på heiser
30 Du kan bli testet i følgende:
 Kontroll av automatdører
 Styring
 Maskineri
 Wireskift/pakningsskift
Detaljert forklare hvordan en utfører
kontroll av dører aktuell styring og
maskineri iht. FDV for gjeldende
anlegg.
Velge og bruke godkjent personlig
verneutstyr med bakgrunn i
risikovurderinger
31 Du kan bli testet i følgende:
 Vurdere utstyr iht. arbeidsoppgave
 Serviceruter
 Nyanlegg
 Personlig verneutstyr
Vite om krav til fallsikring og ekstra
utstyr ved slikt arbeid. Datablad og
fare ved elektrisk og roterende utstyr.
Forklare krav til bedriftens HMS for
service, nyanlegg og personlig
verneutstyr.
Brems: FDV. dokumentasjon.
Forklare hva en kontrollerer(eks
lekkasje hydraulikk, brems, wire og
slitasje drivskive) slik at personer og
gjenstander beskyttes ved fare for
ulykker ved bruk, vedlikehold og
nødstilfeller. SJA før
Wireskift/Pakningsskift.
Riktig arbeidstøy ,hansker, sko, maske,
hørselvern i forhold til type oppdrag
iht. Bedriftens HMS håndbokanleggets krav
Har lite kjennskap til krav og er usikker
på hvordan en kontrollerer punkter.
Har lite kjennskap til aktuelt tema,
eller ikke bruk av riktig verneutstyr
Vurdere slitasje på bæremiddel og skiver,
planlegge tiltak og utføre disse på en sikker
måte
32 Du kan bli testet i følgende:
 Når wireskift
 Skiveskift,
 Tiltak for bytte av bæremidler
Tilsvarende som bestått samt referer
til paragrafer i NS81-1 tillegg M N.
Side 179(taufriksjon og
sikkerhetsfaktor)
Rapportere om gjennomført arbeid internt
på en tydelig måte, skriftlig og muntlig.
33 Du kan bli testet i følgende:
 Service
 Repprasjonsarbeid
 Alarm
Rapportere/gjennomføre
tilbakemelding til kunde og bedrift
med utfyllende dokumentasjon. (SJA
før arbeid)
Forklare hvordan en fører og krav til
loggbok for aktuelt arbeid. Forklare
fremgangsmåte og krav til alarm.
Anbefalt servicebesøk TEK10 §16-1
Tabell1
Usikker på prosedyrer og interne krav
til aktuelt arbeid
Instruere tilsynsperson for heisanlegget på
en presis og entydig måte om nødbetjening
og daglig tilsyn
34 Du kan bli testet i følgende:
 Nødevakuering
 Oppgaver for tilsynsperson
 Lovhjemmel
 Loggbok
Montere, justere, funksjonsteste og
vedlikeholde heisens sjaktinformasjon
35 Du kan bli testet i følgende:
 Montasje og justering av diverse
sjaktinformasjon
Instruere inngående hvordan
tilsynsperson læres opp og hva som er
krav til evakueringsutstyr (merking,
nødnøkkel, lås av dører etter bruk)
Kjennskap til nødevakuerings
prosedyre for aktuelt anlegg, og hvilke
oppgaver tilsynsperson har.
(Byggforskriften, daglige tilsyn).
Instruere om lovhjemmel for alarm
nødlys og evakuering. Føring av
loggbok.
Bare overfladisk /lite kjennskap til hva
en tilsynsperson er
Fortelle om krav i forhold til
A3(sikkerhetsrom skal være ivaretatt i
topp og bunn §15-11) Må vite at en
har tilstrekkelig redningsrom
Kjenne til forskjellige typer
sjaktinformasjon
(sjaktvendermekanisk, kopiering,
magneter/magnetfølere-absolutt
encodere etc.) Montere og justere
stoppnøyaktighet.
Lite kjennskap til diverse
sjaktinformasjon og justering
Typer spor og friksjon på Wireheis,
friksjonskoeffisient M3.(NS-EN-81-1
side 176)
SJA ved bytte av wire og skive.
Lite kjennskap til slitasje og
konsekvenser for slitasje.
Forklare hvordan synlig slitasje på wire
og skiver fører til bytte. (Trådbrudd,
fortynning av wire, rust, alder, kilespor
og synlige skader) ref. heisens FDV
dokumentasjon.
Identifisere mulige elektromagnetiske kilder
som kan påvirke heisens utrustning, og
kjenne til mulige tiltak
36 Du kan bli testet i følgende:
 Støykilder
 Jording
 Forlegning
Forklare hvordan forlegning er
sluttført på aktuelt anlegg. For å
hindre støy. Forklare hvordan jord er
forlagt og koblet for å hindre EMC.
Beskrive lærebedriftens organisasjon,
økonomi, krav til kundebehandling og
samfunnspåvirkning, og avtaleverket mellom
bedriften og de ansatte
37 Du kan bli testet i følgende:
 Verneapparat
 AML (Arbeidsmiljøloven)
 Bedriftens organisering
 Forskjell på overenskomst og lokale
avtaler
 Alvorlig hendelse
I tillegg til bestått forklare prosedyrer
for rapportering av
ulykker/hendelser. Nevne krav til
arbeidstid, hviletid og div pkt. I AML.
Forklare om forlegning og skjerming
for å motvirke EMC.
Kan ikke forklare hvilke støykilder som
påvirker heisanlegget.
Hva forårsaker EMC? .
Min utjevningsjord 6 kvadrat til
spenningsutsatte deler.
Forklare bedriftens
organisasjonsstruktur, og hvilke krav
bedrift har i forhold til verneapparat,
AML og skaderapportering. Vite at det
er forskjell på lokal avtaler og
overenskomst.
Lite kunnskap til organisasjon og
lovpålagte krav.
Gjennomføre arbeidet i henhold til rutiner
for kvalitetssikring og gjeldende regelverk for
helse, miljø og sikkerhet, og bidra i
forbedringsprosesser.
38 Du kan bli testet i følgende:
 Kunne bruke bedriftens HMSsystem med instruks. Vite om
bedriften har et (frivillig
kvalitetssikringssystem som for
eksempel ISO 900 og eventuelt
Miljøfytårn.
 Vite hvordan melde avvik i disse
systemene.
 Vite om verneombudets oppgaver,
og hvordan dette er organisert i
bedriften .
Kommunisere planlegging og utførelse med
kollegaer og personell fra andre fagområder
39 Du kan bli testet i følgende:
 Arbeidsplanlegging sammen med
kollegaer og personell fra andre
fagområder.
 Kunne veilede ang. Belysningventilasjon-flislegging-maling etc.
I tillegg til bestått forklare
kvalitetssikringsrutiner og
forbedringsprosesser.
Forklare noe fra HMS og
internkontrollsystemet til bedriften.
Vite noe om væreneombudets
oppgaver og hvordan dette er
organisert i bedriften.
Har lite kjennskap til aktuelt tema.
Kandidaten må kunne forutse
endringer iht. plan og ha alternative
løsninger .
Må kommunisere på en saklig og
forståelig måte. Slik at andre
faggrupper utfører arbeidet iht.
Produktets tegninger.
Vesentlige forsinkelser pga. dårlig
planlegging og kommunikasjon med
andre fagområder.
Lese og forstå engelske ord og termer
knyttet til heisinstallasjoner
40 Du kan bli testet i følgende:
 Heisteknisk engelsk
 Sikkerhetsserie
 Hastighetsvakt
 Div. uttrykk
Må kunne forstå/lese manual på
engelsk og gjengi/utføre innhold.
Må kunne engelske uttrykk/navn på
sikkerhetskomponenter til heis kap3
NS –EN-81.1
Har lite kjennskap til uttrykk og navn
på komponenter (Engelsk)
Rapportere gjennomført arbeid på en tydelig
måte, skriftlig og muntlig
41 Du kan bli testet i følgende:
 Fylle ut loggbok for heis
 Timesedler
 Kommunisere med
heiseier-arbeidsleder
 Tegninger
Dokumentere egen opplæring i
heisinstallasjoner
42 Du kan bli testet i følgende:
 Lærlingebok
 Dokumentasjon på opplæring
Tilsvarende som bestått og i tillegg
referer til forskrifter ved en
tilstandsrapport. Endringer på
dokumentasjon iht. utført arbeid
Skriftlig (i loggbok) og muntlig gjengi
hva en har utført av arbeid på aktuelle
områder til kollega eller formann og
tilsynsperson.
Har ikke evne til å gjengi og
rapportere om utført arbeid (kan ikke
navn på komponenter og div begrep).
Referere/dokumentere varigheten på
de forskjellige arbeidsoppgaver i
bedriften.
Fremlegge sertifikater, pålagte kurs,
skoler og tilleggsopplæring.
Ikke tilstrekkelig dokumentasjon på
opplæring. Liten
sammenheng/dokumentasjon for
opplæring

Similar documents