Forslag til forenkling/presisering av kravene i TEK17

Comments

Transcription

Forslag til forenkling/presisering av kravene i TEK17
 Til: Direktoratet for byggkvalitet
Fra: Link arkitektur, avdeling Stavanger
Forslag til forenkling/presisering av kravene i TEK17
§ 8-9. Parkerings- og annen oppstillingsplass
(3)
Bygning med boenhet med krav om heis og byggverk med krav om universell
utforming skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede og
tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv. For parkeringsplassene
gjelder følgende:
Parkeringsplass skal være nær hovedinngang.
I byggverk med parkeringsplasser skal disse være plassert nær heis.
Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket.
(4)
Uteareal for allmennheten skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for
forflytningshemmede og tilstrekkelig annen oppstillingsplass for rullestol, barnevogn mv. For
parkeringsplassene gjelder følgende:
Parkeringsplass skal være nær hovedinngang.
Parkeringsplass skal ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket.
Kommentar:
Savner veiledning for parkeringsplasser generelt (størrelsesforhold) eller henvisning til
Håndbok 017 fra Statens Vegvesen. Her er det utfordring med «bør» formuleringer som ofte
skaper tvister, både i prosjekteringsfasen og i drift av bygg.
§ 12-3. Krav om heis i byggverk
Kommentar:
Figur til venstre er misvisende, fordi forutsetningen for denne situasjonen er at det finnes HC
parkering i nærheten av inngangen og på inngangsplanet. For at figuren skal kunne leses
korrekt må det vises en bil/HC-parkering på inngangsplanet (f.eks utenfor døren).
1 § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal
(5) I byggverk med krav om universell utforming, som har mange rom med samme funksjon,
er det tilstrekkelig at 1/10 av rommene er universelt utformet i henhold til bestemmelser i
forskriften. Dette gjelder likevel ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom skal være
universelt utformet.
Kommentar:
Dette viser seg i praksis å være ganske fordyrende og plasskrevende i hotellbyggsammenheng.
Det bør være et ekstra ledd som gjelder hotell, og med mulighet for at 50% prosent av 1/10
av rommene tilrettelagt for funksjonshemmede med behov for sideplass på 90 cm legges
enten på høyre eller venstre side av toalett (altså ikke begge deler). Dvs 5% av alle rom blir
tilrettelagt for høyre side og 5% av alle rom blir tilrettelagt for venstre side.
§ 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal
(2) Tilgjengelig boenhet skal være dimensjonert for rullestol på inngangsplanet. Rom skal ha
trinnfri tilgang og snuareal med diameter på minimum 1,5 m. Rom skal utformes slik at
rullestolbruker kan betjene nødvendige funksjoner på en tilfredsstillende måte.
Kommentar:
I praksis dimensjoneres en 4-roms leilighet i en boligblokk for en hel familie som har nedsatt
bevegelsesevne. Hvor stor samfunnsdel har en slik familiesituasjon?
Det bør stilles krav om snuareal på minimum 1,5m til minst et av soverommene. I øvrige
soverom, bør det være plass til snuhammer som anvist i Byggforskserien:
220.335 Dimensjonering for rullestol:
2 § 12-15. Dør, port mv.
(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til første og annet ledd
følgende:
…
a. Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på
minimum 0,4. Tilsvarende gjelder også for heis og løfteplattform.
Og veiledning:
Til tredje ledd bokstav a
Synlighet oppnås ved kontrast mellom farge på bakgrunn og farge på dør. Ved valg av farge
på dør benytter man bakgrunnen som referanse. Dersom flatene i synsfeltet er like store,
benytter man den lyseste fargen som referanse. En fargekontrast betyr at fargen på objektet
avviker fra fargen på bakgrunnen. Luminanskontrast betyr at objektets luminans avviker fra
dens bakgrunn. Luminanskontrasten er en kontrast i lyshet eller gråtone.
Kommentar:
Her er veiledningsteksten veldig førende og åpner ikke opp for tilsvarende andre gode
løsninger (listverk i kontrastfarge, foliering mm). Det bør være mulighet for tilvalg for å kunne
oppnå samme mål; god synlighet!
Kravet bør ikke gjelde samtlige dører. Spesielt bør dører som betjener driftingen av bygg
unntas kravet (der forutsetning for drift faktisk er at en må se godt for å utføre arbeid (drift).
Dører til toalettavlukker i kontorbygg er et annet eksempel- er det mening at også disse skal
være i kontrast???
§ 12-16. Trapp
(3) I byggverk med krav om universell utforming gjelder i tillegg til krav i første og annet ledd,
følgende:
1. Håndlist skal ha et tilnærmet rundt tverrsnitt med luminanskontrast 0,8 i forhold til
bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av hver etasje skal etasjeangivelse markeres.
Håndlist skal føres 0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning.
Kommentar:
Det bør stilles krav til luminanskontrast for minst en av håndlistene, slik at det blir mulig å
bruke ufarget tre som materiale for håndlist også i byggverk med krav om universell
utforming (som ikke er tilfelle nå).
Også b) og c)- skal disse gjelde kun hovedtrapp? Er det nødvendig med full universell
utforming for en ren rømningstrapp?
Og en generell kommentar fra interiørarkitektene:
«For oss er det vanskelig overfor byggherre å velge annet enn det som står i Tek. Nå spriker
løsningene/krav/råd for mye. Mye er for diffust.» Det finnes mange muligheter og leverandører
er ofte villige å tenke annerledes, men begrensningen ligger i for konkrete løsninger i TEK.»
3