Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven

Comments

Transcription

Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
Anticimex AS
Skadetakstkonferansen
10.-11. januar 2012
Siv.ing Sigurd Hoelsbrekken Byggesak AS
Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav
Prosessuell del
Kapittel 1. Felles bestemmelser
Kapittel 2. Dokumentasjon av oppfyllelse av krav
Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter
Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
Kapittel 5. Grad av utnytting
Kapittel 6. Beregnings- og måleregler
Kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenning
Kapittel 8. Uteareal og plassering av byggverk
Kapittel 9. Ytre miljø
Krav til byggverk
Kapittel 10. Konstruksjonssikkerhet
Kapittel 11 Sikkerhet ved brann
Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk
Kapittel 13. Miljø og helse
Kapittel 14. Energi
Kapittel 15. Installasjoner og anlegg
Kapittel 16. Sikkerhetskontroll av heis
Kapittel 17 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser
TEK angir krav enten som en funksjon eller en ytelse
Byggteknisk forskrift angir krav til byggverk enten som:
• funksjonskrav som uttrykker klare målsettinger, eller som
• ytelseskrav som uttrykker målbare og etterprøvbare kvaliteter
TEK angir krav enten som en funksjon eller en ytelse
Funksjonskrav uttrykker klare målsettinger
Eksempel:
TEK § 13-12. Lys
Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, med mindre virksomheten
tilsier noe annet.
VTEK § 13-12. Lys
Preakseptert ytelse:
«Krav til dagslys kan verifiseres enten ved beregning som bekrefter at gjennomsnittlig dagslysfaktor i
rommet er minimum 2 %, eller ved at rommets dagslysflate utgjør minimum 10 % av bruksarealet. Ved
bruk av gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor oppnås et godt utgangspunkt for tilfredsstillende tilgang på
dagslys i alle typer rom, uavhengig av størrelse.»
TEK angir krav enten som en funksjon eller en ytelse
Ytelseskrav uttrykker målbare og etterprøvbare kvaliteter
Eksempel:
TEK § 13-2. Ventilasjon i boenhet
Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m 3 pr. time pr.
m 2 gulvareal når rommene eller boenheten er i bruk og minimum 0,7 m 3 pr. time pr. m 2 gulvareal når
rommene eller boenheten ikke er i bruk.
TEK angir krav enten som en funksjon eller en ytelse
Krav gitt som en kombinasjon av funksjon og ytelse
Eksempel:
TEK § 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner
Følgende skal minst være oppfylt:
1. Våtrom skal ha sluk og gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for de deler av gulvet som må antas å bli utsatt
for vann i brukssituasjonen. Rom med sluk skal være utformet slik at eventuelt lekkasjevann ledes til sluk.
2. I våtrom skal bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt være beskyttet av et
egnet vanntett sjikt. Gjennomføringer skal ikke svekke tettheten. Materialer velges slik at faren for muggog soppdannelse er minimal.
VTEK § 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner
Preakseptert ytelse:
1. Tilfredsstillende fall vil være 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket så fremt dusjen er over sluket. Hvis dusjen
ikke er over sluket, må det også være fall 1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket. Med dusj
menes også stedet hvor det er tiltenkt mulighet for trinnfri dusjing som krevd i § 12-9, første ledd bokstav b
og annet ledd bokstav d.
2. Alternativ ytelse til et fall 1:50 minimum 0,8 m ut fra sluket: Laveste punkt på gulvets vanntette sjikt må
minimum være 25 mm høyere enn overkant slukrist. Da må det også være fall mot sluk på hele gulvet.
Fallet må være jevnt fordelt i rommet.
3. Lekkasjevann skal kunne renne til sluk fra ethvert sted i våtrommet. Dette medfører at det i de fleste
tilfeller må være fall til sluk på hele gulvet.
Hvordan bekrefte at tiltak oppfyller myndighetskrav
§ 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav
(1) Der ytelser er gitt i forskriften, skal disse oppfylles.
(2) Der ytelser ikke er gitt i forskriften, skal oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres enten
a) ved at byggverk prosjekteres i samsvar med preaksepterte ytelser, eller
b) ved at byggverk prosjekteres i samsvar med ytelser verifisert ved analyse som viser at forskriftens
funksjonskrav er oppfylt.
(3) Dersom oppfyllelse av forskriftens funksjonskrav verifiseres ved analyse, skal det påvises at anvendt
analysemetode er egnet til og gyldig for formålet. Forutsetninger som legges til grunn skal være
beskrevet og begrunnet. Analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer.
(4) Verifikasjon av funksjonskrav skal være skriftlig.
§ 2-2. Verifikasjon av ytelser
(1) Oppfyllelse av ytelser kan verifiseres ved bruk av metoder i samsvar med Norsk Standard eller
likeverdig standard.
(2) Verifikasjon av ytelser skal være skriftlig.
§ 2-3. Dokumentasjon av løsninger
Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt
oppfyller forskriftens krav.
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
§ 1-6. Tiltak (annet ledd)
Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, kan bare skje dersom de ikke er i strid
med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknad og tillatelse. Dette gjelder også for tiltak som:
a) kan forestås av tiltakshaver selv etter § 20-2
b) ikke krever søknad og tillatelse etter § 20-3
c) har unntak for søknadsplikt etter § 20-4
Hvilke rbeider omfattes av plan- og bygningsloven
§ 20-1 Tiltak som krever søknad og tillatelse
Med mindre annet framgår av §§ 20-3 og 20-4, må følgende tiltak, på eller i grunnen, i vassdrag eller i sjøområder,
ikke utføres uten at søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter
har gitt tillatelse:
a) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg
b) vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a
c) fasadeendring
d) bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak som nevnt i bokstav a
e) riving av tiltak som nevnt i bokstav a
f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
g) oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig
h) oppføring av innhegning mot veg
i) plassering av skilt, reklameinnretninger o.l.
j) plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg
k) vesentlig terrenginngrep
l) anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass
m) opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for
bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. lov om eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke
nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.
Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak som nevnt i første ledd skal forestås av foretak med ansvarsrett i
samsvar med bestemmelser gitt i kapittel 22 og 23, med mindre annet framgår av §§ 20-2 eller 20-3. Dette gjelder
likevel ikke tiltak som nevnt i første ledd bokstav m.
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
§ 20-2 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
Følgende tiltak som er søknadspliktige etter § 20-1, er inntatt fra reglene i § 20-1 andre ledd:
a) mindre tiltak på bebygd eiendom
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal
plasseres for lengre tidsrom enn 2 år
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver.
Departementet gir forskrift om hvilke tiltak som omfattes av bestemmelsen.
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
§ 20-3 Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse
For følgende tiltak er søknad og tillatelse etter § 20-1 ikke nødvendig dersom disse er i samsvar med plan:
a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til varig opphold for
personer
b) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
c) mindre tiltak i eksisterende byggverk
d) mindre tiltak utendørs
e) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere
dokumentert utførelse
f) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.
Departementet gir forskrift om hva som er mindre tiltak i bokstav a-d.
Tillatelse er heller ikke nødvendig for tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j når tiltaket ikke skal stå lengre enn
2 måneder.
Departementet kan i forskrift unnta også andre tiltak fra bestemmelsene i § 20-1.
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som nevnt i første til tredje ledd utføres i samsvar med de krav som ellers følger av
bestemmelser gitt i eller i medhold av lov.
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
Fra 1.1.2012 er følgende byggearbeider ikke lenger søknadspliktige:
Fullstendig ombygging av våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
•
•
•
Bygging av nytt våtrom i eksisterende bygg innenfor en bruksenhet.
Bygging av våtrom i nytt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for tilbygget er over 50 m2 og
hvor tilbygget ikke skal brukes som selvstendig bruksenhet.
Ombygging og nybygging av flere våtrom i forskjellige bruksenheter (f. eks. i blokker) så lenge arbeidene ikke
berører skille mellom bruksenhetene (at brannskillene ikke brytes).
Endringsarbeider i bestående byggverk
Årlige nybygg utgjør i underkant av 2 % av den totale bygningsmassen i landet. Det betyr at nye krav i
utgangspunktet får liten virkning i forhold til den totale bygningsmassen.
En stor del av byggesakene gjelder imidlertid utbedring, tilbygging, påbygging, ombygging av eksisterende
byggverk. I disse sakene er det krav til at tiltakm påm eksisterende byggning omfattes av reglene for nybygg.
Tiltak i bestående byggverk er behandlet i pbl § 31-2. Pbl § 31-2, er i hovedsak en videreførting av §§
87og 88 i pbl av juni 1985 (jfr. otprp nr 45 kapittel 31).Bestemmelsens første ledd fastslår at plan- og
bygningslovgivningen også gjelder for tiltak på eksisterende byggverk. Dette innebærer i utgangspunktet
at alle krav i lov, forskrifter og bestemmelser i arealplaner etter loven gjelder. Dette er en delvis
videreføring av gjeldende lov § 87 og motivene til denne, hvor det er presisert hvilke krav som gjelder ved
tiltak i eksisterende byggverk. I gammel lov § 87 er det valgt å angi hvilke tiltak som utløser de materielle
kravene.
Det vil bare være relevante krav i loven og forskriftene som kommer til anvendelse på samme måte som
ved nybygg. Det må være en sammenheng mellom tiltaket og kravet, slik at det for eksempel ved
søknadspliktig fasadeendring med utskifting av vinduer ikke vil være relevant å vurdere om byggverket
eller uteareaene opppfyller kravene til universelt utformet.Kravene som kan settes til tiltaket begrenses
som hovedregel til å omfatte de deler av byggverket som tiltaket gjelder (t.eks klimaskallet ved
fasadeendring).
Dette betyr at dersom det iverksettes byggetiltak på deler av byggverket, vil det som hovedregel ikke
kunne settes krav til andre eksisterende deler av byggverket. Det vil dermed først være ved
hovedombygging at slike krav kan gjøres gjeldende for hele byggverket. Med hovedombygging menes,
som etter tidligere rett, byggetiltak som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det
vesentlige blir fornyet.
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
Pbl § 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk
(1) Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i, eller i medhold av,
loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging,
påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når
det er i samsvar med planen.
(4) Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk
også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom
bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille
vilkår i tillatelsen.
Kommentarer:
Jeg vurderer det slik at skjønn etter denne bestemmelsen i størst mulig grad vil være et rettsanvendelsesskjønn.
Hvorvidt en forutsatt ombygging vil være forbundet med «uforholdsmessige kostnader», kan dermed overprøves fullt
ut av domstolene og i klageomgangen.
Hva er å anse som relevante krav ved endringsarbeid
Nivå I (pbl § 20-1. b og d)
Ved hovedombygging og bruksendring gjelder loven i sin helhet for hele byggverket.
For midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg gjelder forskriften med unntak av TEK kapittel 8, 12 og 13 som
gjelder så langt de passer.
Nivå II (pbl § 20-1. a)
Ved påbygg, tilbygg og underbygning gjelder loven som hovedregel, for selve tiltaket, dvs påbygget, tilbygget eller
underbygningen. Det vil likevel ikke være rimelig å kreve oppgradering av bygningstekniske installasjoner til
tilsvarende nivå som ved nybygg, t.eks ved at det kreves ballansert ventilasjonsanlegg med varmeveksler ved søknad
om et moderta tilbygg eller påbygg når bestående bygning ikke oppfyller dagens krav til innemiljø og energibruk.
Nivå III (pbl § 20-1. b, c og f)
Ved vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av byggverk eller en bygningsteknisk installasjon, vil det bare være
relevante krav i lov og forskrift som kommer til anvendelse. Det må være en sammenheng mellom tiltaket og kravet, slik
at det for eksempel ved søknadspliktig fasadeendring med utskifting av vinduer ikke vil være relevant å stille krav til t.eks
universel utforming, krav til heis, krav til slokkeanlegg mv. Kravene som kan settes til tiltaket begrenses som hovedregel
til å omfatte de deler av byggverket som tiltaket gjelder. Ved fasadeendring vil det bare være rimelig å kreve at de deler
av klimaskallet som berøres av arbeidene oppfyller relevante krav som krav til varmeisolering, fuktsikring og lyd.
Nivå IV
Endringsarbeid som ikke er å anse som tiltak etter pbl § 20-1, omfattes ikke av plan- og bygningsloven og trenger ikke
å oppfylle kravene i lov og forskrift. Slike arbeider vil være vanlig vedlikehold, til eksempel utskifting av et vindu, en
dør. Ved vanlig vedlikehold, som ikke blir å anse som et tiltak etter § 20-1, bør det likevel benyttes produkter som
harkvaliteter som kreves for tiltak etter pbl. Det må ikke benyttes produkter som innebærer at bygningen kommer i
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl, eller kommer ytterligere i strid med plan- og bygningsloven
Unntak:
I henhold til pbl. § 31-2 fjerde ledd kan kommunen tillate bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering også når det
ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller
ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
TYPE TILTAK
Nye tiltak
MYNDIGHETSKRAV
Tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a) til m).
Tiltak som beskrevet i § 20-1 krever søknad og tillatelse og må forestås av foretak med ansvarsrett
Alle relevante krav gjelder for det nye tiltaket
Slikt tiltak kan være:
• oppføring av ny bygning
• oppføring av påbygg, tilbygg og underbygning
NB. jfr VTEK § 14-2 første ledd:Ved tilbygging/påbygging/
bruksendring der kun mindre arealer berøres, kan det oppstå tilfeller der
det ikke er hensiktsmessig å kreve oppfyllelse av installasjonstekniske
krav. I slike tilfeller vil oppfyllelse av energikrav knyttet til selve
bygningskroppen være tilstrekkelig. Det vil også være uhensiktsmessig
å kreve dokumentasjon av tilbyggets lekkasjetall, men nøyaktig
utførelse og kjente tettingsmetoder bør anvendes. I eksisterende
bygninger, der infiltrasjon er en del av ventilasjonsløsningen, må
tettingstiltak vurderes i sammenheng med ventilasjonsbe.
Tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav a) til d).
Tiltak som beskrevet i § 20-2 krever søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver
Slikt tiltak kan være:
• et enkelt tilbygg hvor hverken samlet BRA eller BYAer over 50 m2
• en enkelt frittliggende bygning som ikke skal benyttes tuilbeboelse og hverken samlet BRA
eller BYAer over 50 m2
Alle relevante krav gjelder for det nye tiltaket
Tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 20-3 bokstav a) til f).
Tiltak som beskrevet i § 20-3 krever ikke søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver
Slikt tiltak kan være:
• mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse.
Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m.Verken samlet
bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m².
Avstand til annen bygning på eiendommen skal ikke være mindre enn 1,0 m.
Alle relevante krav gjelder for det nye tiltaket
Hvilke arbeider omfattes av plan- og bygningsloven
TYPE TILTAK
Tiltak i
eksisterende
bygning
MYNDIGHETSKRAV
Tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a) til m).
Tiltak som beskrevet i § 20-1 krever søknad og tillatelse og må forestås av foretak med ansvarsrett
Slikt tiltak kan være:
• vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning, konstuksjon eller anlegg
• bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av eksisterende drift
• oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
• fasadeendring som fører til at bygningens karakter endres
Alle relevante krav gjelder for det nye tiltaket
NB VTEK § 14-2 første ledd
Ved tilbygging/påbygging/bruksendring der kun mindre arealer berøres,
kan det oppstå tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å kreve
oppfyllelse av installasjonstekniske krav. I slike tilfeller vil oppfyllelse
av energikrav knyttet til selve bygningskroppen være tilstrekkelig. Det
vil også være uhensiktsmessig å kreve dokumentasjon av tilbyggets
lekkasjetall, men nøyaktig utførelse og kjente tettingsmetoder bør
anvendes. I eksisterende bygninger, der infiltrasjon er en del av
ventilasjonsløsningen, må tettingstiltak vurderes i sammenheng med
ventilasjonsbehovet.
Tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 20-2 bokstav a) til d).
Tiltak som beskrevet i § 20-2 krever søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver
Slikt tiltak kan være:
• bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet
• andre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver
Alle relevante krav gjelder for det nye tiltaket
NB VTEK § 14-2 første ledd
Tiltak som beskrevet i plan- og bygningsloven § 20-3 bokstav a) til f).
Tiltak som beskrevet i § 20-3 krever ikke søknad og tillatelse og kan forestås av tiltakshaver
Slikt tiltak kan være:
Alle relevante krav gjelder for det nye tiltaket
• fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres
NB VTEK § 14-2 første ledd
• endring av ikke-bærende vegg innenfor en branncelle eller et lydområde
Ved søknadspliktige fasadeendringer, som innebærer utskiftning av
• installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende byggverk innenfor en vinduer, må krav til U-verdi for vinduene oppfylles. Kravene gjelder
ikke for mindre omfattende tiltak, men i slike tilfeller bør nye
bruksenhet eller branncelle
komponenter likevel være av samme energikvalitet som det kreves for
• andre tiltak som etter kommunens finner grunn til å frita fra søknadsplikten
nybygg.
Arbeider som ikke omfattes av plan- og bygningsloven
Arbeider som ikke er tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 faller utenfor loven og trenger ikke oppfylle krav gitt i
eller med hjemmel i denne.
Slike arbeider kan være vanlig vedlikehold av bygning og bygningskonstruksjoner.
Krav til utarbeiding av dokumentasjon
Dokumentasjon som vedlegg til søknad som er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tillatelse , jfr Pbl §
21-2. Søknad om tillatelse
Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket som bekrefter at tiltaket oppfyller krav til ytelser etter plan- og
bygningslov og byggeforskrift og som er grunnlaget for produksjon, jfr. Pbl § 23-5. Ansvarlig prosjekterende.
Dokumentasjon skal sikre sporbarhet i forhold til kravene som er gitt i eller i medhold av loven og vil være
grunnlag for kontroll og tilsyn i tiltaket.
Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold som grunnlag for hvordan byggverk, tekniske
installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte, jfr. pbl § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest.
Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er
overlevert byggverkets eier.
Krav til utarbeiding av dokumentasjon
Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
§ 4-1. Dokumentasjon for driftsfasen
(1) Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig
søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av
byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.
(2) I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet.
§ 4-2. Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen
Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.
Krav til utarbeiding av dokumentasjon
FDVU-DOKUMENTASJON KAN DELES OPP I TO HOVEDTEMA
1 Drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon som benyttes i driftsorganisasjonen
(dokumentasjon som er mest relevant for driftsoperatøren og den daglige bruken av byggverket)
2 Forvaltnings- og utviklingsdokumentasjon som forvaltes i forvaltningsorganisasjonen
(dokumentasjon i form av beskrivelser og beregninger som ligger til grunn for byggverket)
Deler av dokumentasjon vil være felles for begge organisasjoner. Dette gjelder spesielt funksjons- og
systembeskrivelser, leverandørdokumentasjon samt oversikt over innebygde bygningsdeler og komponenter.
Krav til dokumentasjon av byggeprodukter
§ 3-1. Generelle krav om produkter til byggverk
(1) Bestemmelser i dette kapittel gjelder for produkter som framstilles og omsettes for bruk i byggverk.
Bestemmelser gjennomfører direktiv 89/106/EØF (Byggevaredirektivet), direktiv 95/16/EF (Heisdirektivet) og
direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet).
(2) Produkter til byggverk med dokumenterte egenskaper etter dette kapittel skal fritt kunne markedsføres og
omsettes.
(3) Før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er
nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av forskriften.
(4) For produkter til byggverk som bestilles eller lages for ett spesielt byggverk, og produksjonsmetoden ikke
inngår i produsentens ordinære virksomhet, gjelder ikke § 3-2 annet ledd og § 3-4 til § 3-11.
(5) For produkter til byggverk som ikke har vesentlig betydning for at byggverket oppfyller krav i forskriften,
gjelder ikke § 3-2 annet ledd og § 3-4 til § 3-11.

Similar documents