KONSEPTA Bergen fengsel ombygging

Transcription

KONSEPTA Bergen fengsel ombygging
KONSEPTA
15069
Bergen fengsel ombygging, vurdering sprinkling
Rev
1
2
Beskrivelse
Brannteknisk notat
Saksb
ØAB
Kontroll
AR
Dato
24.04.15
Oppdragsinformasjon
Konsepta AS er engasjert av 7Fjell Entreprenør AS v/Stian Raunehaug for å stå formelt ansvarlig for
overordnet brannteknisk prosjektering i forbindelse med delombygging i Bergen fengsel, og har i den
forbindelse utarbeidet et brannkonsept for byggesaken. Bergen fengsels avd. A øst er en lukket
avdeling med 51 plasser. Lokalene som skal bygges om, ca 120 m² av plan 2, benyttes i dag til
undervisningsrom og kontorer, og skal bli en ny celleavdeling med 8 celler.
Forutsetninger
Personbelastning
Etasjetall
Areal
Risikoklasse
Brannklasse
8 celler, en person per celle
2 tellende etasjer, tiltaket skjer i deler av plan 2
Ca 120 m2
RKL 6
BKL 2
Formelle forhold
Plan- og bygningslovens (PBL) § 31-2 er styrende mht. formelle branntekniske krav som gjelder tiltak
i/på bestående byggverk som i dette tilfellet, hvor arealer bruksendres. Av denne fremgår følgende:
"Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i
medhold av loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan
hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller
endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen."
"Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av
eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten
uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig
for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen."
Av dette følger at ombygde arealer skal tilfredsstille Byggteknisk Forskrift 2010 (TEK10), mens
uberørte områder ikke skal påvirkes i negativ retning som en følge av tiltaket. TEK10 angir at
byggverk i risikoklasse 6 (herunder arrestlokaler), skal sprinkles. Da dette er et forskriftskrav, kan ikke
tiltaket fravikes uten at kommunen gir dispensasjon.
www.konsepta.as
Andreas Revheim
Øyvind Aas Bergan
Asle Martinsen
Lodin Lepps gate 2B, 5003 Bergen
99 52 19 55
98 07 10 30
98 07 39 83
Org.nr: 912 299 961 mva
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KONSEPTA
Brannteknisk vurdering
Installasjon av sprinkleranlegg i forbindelse med delombygging fra felleslokaler til celler kan sies å
medføre uforholdsmessige kostnader, ut fra effekten tiltaket vil ha. Følgende forhold tilsier at
brannsikkerheten i cellene vil være på et tilfredsstillende nivå:

Fengslet har døgnkontinuerlig beredskap, med rutiner for evakuering, slokking og opplæring
av ansatte. Alle øvrige deler av fengslet, fellesområder og celler, er usprinklet. Rutinene er
dermed tilpasset situasjonen og risikobildet som vil kunne oppstå. Innsatte i cellene vil være
avhengig av assistert evakuering med hjelp fra vaktene, uavhengig av om sprinkleranlegg
installeres eller ikke, for å evakuere til sikkert sted. Varsling er dermed kritisk faktor,
uavhengig av sprinklerløsning, da innsatte ellers vil forbli innelåst i cellene.

De aktuelle sprinklerhodene, tilpasset institusjoner med behov for vandalsikring, felles ut og
utløses når temperaturen i det beskyttende dekslet når 74 °C. Avhengig av brannforløp og
varmeutvikling kan dette inntreffe først etter flere minutter. Til sammenligning er
brannalarmanlegget basert på deteksjon av røyk, som vil inntreffe tidligere, også ved
ulmebranner o.l. som ikke vil produsere nok varme til å utløse sprinkleranlegget, og vil varsle
før sprinklerhodet utløses. For ytterligere å redusere deteksjons- og varslingstiden kan det
installeres aspirasjonsdeteksjon, som er et mer følsomt enn standard røykdetektorer, og vil
kunne varsle selv ved små innslag av sotpartikler eller røykgasser.

Korridor utenfor cellene utstyres med brannslange, som i kombinasjon med deteksjon,
varsling og beredskapsrutiner vil kunne besørge hurtig manuell slokking.

Avstand fra celle til rømningskorridor, og i korridor til neste brannskille/rømningsvei, er
svært kort. Assistert evakuering fra en celle med et eventuelt branntilløp vil dermed kunne
forventes å være overstått på svært kort tid.

Bygget er i betong, herunder alle bærende og skillende konstruksjoner. Det er dermed ikke
fare for spredning fra en startbranncelle (hvert rom) til øvrige deler av bygget i løpet av den
tid som er nødvendig for rømning, eller før brannvesenet er på plass for å kunne bedrive
slokke- og redningsinnsats.

Det vil være få brennbare materialer i cellene, og dermed lav brannenergi, ettersom
omfanget av brennbar innredning og personlige eiendeler vil være begrenset. Madrasser og
sengetøy, som generelt har høy brannenergi, er av selvslukkende materialer.

Løsningen vil være i tråd med preakseptert løsning for alle tidligere byggeregler og –
forskrifter, og på nivå med brannsikkerheten i alle arrestlokaler prosjektert før juni 2011, da
krav om sprinkling for byggverk i risikoklasse 6 ble innført.
Uavhengig av vurderingen og den konkrete byggesaken, så er det selvsagt ikke ufornuftig å
sprinklerbeskytte fengselet, både nye og eksisterende områder. Personsikkerheten vil økes i
startbranncellene, og utløst sprinkleranlegg vil også forenkle assistert rømning av øvrige celler. Dette
bør imidlertid sees i et større perspektiv, som en del av en fremtidsrettet og helhetlig
brannsikkerhetsfilosofi, som ikke medfører uforholdsmessige kostnader for hvert enkelt tiltak.
2 av 2