Anders Arnhus og Audun Borg, del 4

Comments

Transcription

Anders Arnhus og Audun Borg, del 4
Kost/nytte i brannfaget
• Har vært åpnet for kost/nytte vurderinger lenge
• Tiltak på eksisterende bygg pbl §31-2 (Byggesak)
• Oppgraderingsbestemmelsen Forebyggendeforskriften (eksisterende
bygg)
• Som anerkjent metode NS3901
§31-2 Tiltak på eksisterende byggverk
• Relatert til byggsak/tiltak
• Tiltaket er relatert til dagens krav (TEK10)
• ”Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging
og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig
å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige
kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og
nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk.”
3
Rapport SINTEF 2015
• SINTEF Rapport: Kartlegging av plan- og bygningsloven §31-2 om
tiltak på eksisterende byggverk
• Funn:
”Det er ingen tvil om at begrepene i lov- og forskriftstekst tolkes
forskjellig...”
” Det er ingen tvil om at regelverket for eksisterende bygninger tolkes og
praktiseres ulikt både hos næringsaktører og hos de ulike byggesaksbehandlerne i kommunene.”
4
§8 Forskrift om brannforebygging 2015
• Eksisterende bygg (drift)
”Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket
slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i
byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler.
Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende
tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt
den kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.”
• Veiledning (5):
”Gjennomføringen av slike tiltak kan bygge på en kost/nytte-analyse. Det vil ikke
være samfunnsøkonomisk lønnsomt å for enhver pris å oppgradere et byggverk,
men personsikkerheten skal alltid prioriteres.”
5
NS 3901:2012
• Krav til risikovurdering av brann i byggverk
• Anerkjent metode for risikoanalyse
– Risikovurdering av eksisterende bygg og oppgradering
– Risikovurdering knyttet til fraviksdokumentasjon
• Kapitel 8 Risikoevaluering
6
Kapitel 8 Risikoevaluering
”Risikoevaluering innebærer både at risiko evalueres isolert, men også
at risiko blir en del av den helhetlige beslutningsprosessen. Dette
innebærer at risiko evalueres sammen med verdier som økonomi,
vedlikehold, estetikk og brukervennlighet.
Generelt bør risiko reduseres så langt det er praktisk mulig når
kostnadene står i forhold til redusert risiko (ALARP- prinsippet)”
7
ALARP – Prinsippet
Uakseptabel Risiko
Plassering av bygg
ALARP Område
Akseptabel Risiko
Konsekvens
Sannsynlighet
Ekstremt sjeldent
Meget sjeldent
Sjeldent
Lette skader
Moderate skader
Omfattende skader / drepte
9
Pålitelighet av av brannseksjonering
med branndør / brannport som løser ut på
signal fra brannalarmanlegget
Funksjon hos
røykdetektor
Antatt = 0,9
Brannalarmanlegg og
programmering
Antatt = 0,95
Lukking og
funksjon til
branngardin /
brannport
Antatt = 0,80
BrannSeksjoneringsVegg
Antatt = 0,95
= 0,65
Nyttekostnadsanalyser - brann
• Regelverket åpner for nyttekostnadsanalyser i branndokumentasjon
• Metoden er på plass
• Mangler data for å putte inn i modellen, må bygge påforutsetninger og
skjønn..
11
Sikt før og etter utløst boligsprinkler
Kilde: http://www.boverket.se/Global/Om_Boverket/Dokument/diarium/Remisser/Brandskydd/3.%20Konsekvensutredning%20brandskydd.pdf

Similar documents