Följebrev till remisspromemorian om MREL, pdf

Comments

Transcription

Följebrev till remisspromemorian om MREL, pdf
2016-04-26
Enligt sändlista
Dnr 2016/425
Promemoria Tillämpning av minimikravet på
nedskrivningsbara skulder
Riksgälden redogör i promemorian för hur Riksgälden avser att fastställa minimikravet på
nedskrivningsbara skulder. Promemorian behandlar dels storleken på minimikravet, dels
Riksgäldens syn på vissa frågor kopplade till minimikravet som är av betydelse för att
företagen ska kunna betraktas som resolutionsbara.
Promemorian bifogas. Material finns också tillgängligt på Riksgäldens webbplats,
www.riksgalden.se
Skriftliga synpunkter på promemorian lämnas till Riksgälden, 103 74 Stockholm eller via epost till [email protected] senast den 31 maj 2016. Ange diarienummer 2016/425.
Frågor om promemorian besvaras av Tom Andersson ([email protected])
eller Frank Farrell ([email protected]).
Med vänlig hälsning
RIKSGÄLDSKONTORET
Charlotte Rydin
Avdelningschef Finansiell stabilitet och konsumentskydd
2 (2)
Sändlista
Sveriges riksbank
Finansinspektionen
Bokföringsnämnden
Konkurrensverket
AB Svensk Exportkredit
Euroclear Sweden AB
FAR
Finansbolagens förening
Fondbolagens förening
Kommuninvest i Sverige AB
NASDAQ OMX Stockholm AB
Sparbankernas riksförbund
Svensk Försäkring
Svenska Bankföreningen
Svenska Fondhandlareföreningen
För kännedom
Finansdepartementet