RT 38497 Poltetut Terca-tiilet, Wienerberger Oy Ab

Comments

Transcription

RT 38497 Poltetut Terca-tiilet, Wienerberger Oy Ab
Tuotetieto
maaliskuu 2014
voimassa 30.4.2016 asti
RT 38497
231.2 Talo 2000
331
Talo 90
F
SfB
1 (6)
Kuvaaja: Kuvatoimisto Kuvio Oy
Poltetut Terca-tiilet
Wienerberger Oy Ab
Hotelli Paasitorni, Helsinki
Suunnittelu: K2S Arkkitehdit
Tiili: Tuohi Retro, modifioitu
Sauma: Nattas 150
Wienerberger Oy Ab on vuonna 1819 perustettu maailman johtava tiilien valmistaja. Yrityksellä on Suomessa kaksi tiilitehdasta, joiden valikoimista löytyvät poltetut tiilet ja tiililaatat. Korian tehtaalla tiilen valmistus aloitettiin vuonna 1951 ja Lappilassa jo vuonna 1928. Nykyisellään tehtaissa yhdistyvät sekä alan
uudenaikaisin teknologia että tiilen tekemisen parhaat perinteet.
Tiilituotteita myydään ja markkinoidaan Suomessa tuotemerkillä Terca. Perinteisten julkisivu- ja runkotiilien ohella Wienerberger markkinoi myös käsin lyötyjä sisustustiiliä ja -laattoja, Koramic-kattotiiliä sekä Penter-maankatetiiliä.
Lisäksi valikoimaa täydentävät Terca-tiilitalo ja Porotherm-harkkotalo rakennusjärjestelmät, tulisijojen lämpösydämet sekä keraamisiin tiililaattoihin perustuva ArGeTon-julkisivuverhousjärjestelmä.
Tiili on monipuolinen rakennusmateriaali. Monet pinta- ja värivaihtoehdot mahdollistavat yksilöllisen ja hyvin ympäristöönsä
sopivan lopputuloksen. Aidosta poltetusta tiilestä rakennettu
seinä vanhenee kauniisti, säilyttää arvonsa ja vaatii vain vähän
huoltoa elinkaarensa aikana - lisäksi tiili on täysin kierrätettävä
materiaali. Edellä mainittujen hyvien ominaisuuksien ansiosta
tiili on varsin ekologinen ja paloturvallinen rakennusmateriaali.
SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
RT 38497
Tuotetieto – 2
Tiilet
VALMISTUS
Terca-tiilet valmistetaan savimassasta. Massaan voidaan lisätä hiekkaa, kierrätettävää tiilimurskaa, sahanpurua ja muita lisäaineita.
Muokatusta massasta puristetaan suukappaletta käyttäen tiiliaihiot, jotka kuivataan tunnelikuivaamossa. Tiilet poltetaan tunneliuunissa, jonka huippulämpötila on 1000...1100 °C.
Suomalaisesta savesta valmistettujen tiilien punaiseen perusväriin
vaikuttaa saven rautapitoisuus. Tummia ja kirjavia tiiliä valmistetaan pelkistävällä poltolla sekä keltaisia ja ruskeita tiiliä lisäaineita
käyttämällä. Vaaleita tiiliä valmistetaan alhaisen rautapitoisuuden
omaavista plastisista kaoliinisavista.
OMINAISUUDET
Puristuslujuus
Eriväristen ja eri tehtaiden toimittamien tiilien puristuslujuus vaihtelee n. 15...80 N/mm2.
Tiheys
Reikätiilien tiheys on 1200...1700 kg/m3.
Täystiilien tiheys on 1800...2000 kg/m3.
Vedenalkuimunopeus ja -kyky
Poltettujen tiilien vedenimunopeuteen vaikuttavat tiilimassan
koostumus ja käytetty huippulämpötila. Vedenalkuimunopeus
vaihtelee yleensä 1...4 kg/m2/min ja vedenimukyky 6...20 paino-%.
Lämpöliikkeet
Poltettujen tiilien lämpöliikkeet ovat pieniä. Pituuden lämpötilakerroin on noin 5x10-6 1/°C. Muuratulle rakenteelle käytetään arvoa
6x10-6 1/°C.
Lämmönvarauskyky
Poltettujen tiilien ominaislämpökapasiteetti ca on noin 900 J/kgK ja
lämmönjohtavuus la noin 0,35 W/mK. Tiilistä muuratut tulisijat ja
muut rakenteet varastoivat paljon lämpöä ja luovuttavat sitä hitaasti ja pitkään.
Palon- ja lämmönkestävyys
Palamattomina rakennustarvikkeina tiilet kuuluvat palotekniseen
luokkaan A1. Valmistusmenetelmän ansiosta poltettujen tiilien
lämmönkestokyky on hyvä. Tiilet soveltuvat hyvin mm. tulisijojen
runkoihin ja hormeihin.
Säänkestävyys
Poltetut tiilet ovat keraamista materiaalia, jonka materiaalitekniset
ominaisuudet pitkäaikaiskestävyyden kannalta ovat erittäin hyvät.
Säänkestävyys varmistetaan valvomalla raaka-aineiden, valmistuksen ja valmiiden tuotteiden laatua sekä testaamalla tuotteita säännöllisesti itse sekä ulkopuolisen hyväksytyn koestuslaitoksen toimesta.
ELINKAARI JA HUOLTOTARVE
Tiili on tutkimusten mukaan pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa
julkisivumateriaali. Yleisimmistä julkisivumateriaaleista tiili on 100
vuoden käyttöikätarkastelussa (VTT) todettu kaikkein vähiten
huoltoa vaativaksi ulkoseinämateriaaliksi.
Tiilirakenteen huolloksi riittää useimmiten pelkkä säännöllisin väliajoin (suositus 2 v) suoritettu liittyvien rakenteiden, kuten räystäiden, ikkunapellitysten, sadevesijärjestelmien ja saumakittausten
tarkastus sekä tarvittaessa huoltokorjaus. Oikein suunnitellun ja toteutetun tiilirakenteen kestoikä on useita satoja vuosia.
TIILIRAKENTEEN ENERGIATEHOKKUUS
Aalto yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan tiilijulkisivun energiaa säästävä vaikutus on jopa 6...8 % lämmityskaudella. Lisäksi
lämmöneristeen sisäpuolisen massiivisen runkorakenteen vuotuista energiankulutusta alentava vaikutus on parhaimmillaan jopa 15
%. Täystiilinen runkorakenne on sen hyvistä ominaisuuksista johtuen talvella lämmin ja kesällä miellyttävän viileä, jopa ilman erillis-
Rivitalo, Espoo
Suunnittelu: Huttunen - Lipasti - Pakkanen Arkkitehdit
Tiili: Punainen taustapatina
Sauma: M100/600 harmaa
tä energiaa kuluttavaa jäähdytysjärjestelmää. Täystiilirakenteisen
Terca-tiilitalon ilmanvuotoluku n50 on alhainen ja jopa passiivitalolta vaadittava alle 0.6 taso on huolellisesti tehtynä mahdollinen.
YMPÄRISTÖVAIKUTUS
Rakennusmateriaalien ympäristövaikutukset on tiedostettu tärkeäksi valintaperusteeksi ja rakentamisessa kiinnitetään enenevässä määrin huomiota kestävän kehityksen periaatteisiin.
Poltetut tiilet valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista, kuten
savesta, hiekasta ja kalkista, eivätkä ne sisällä mitään haitallisia tai
myrkyllisiä aineita. Eräissä värillisissä tiilityypeissä käytetään pieniä
määriä epäorgaanisia pigmenttejä.
Tutkimuksien mukaan rakentamisen ympäristövaikutus CO2-ekv.
(rakentaminen, kunnossapito ja purku) sadan vuoden elinkaaren
aikana on n. 6...7 %. Rakennustasolla tarkasteltuna esim. tiilijulkisivun osuus koko rakennuksen päästöistä vaihtelee rakennuskohtaisesti. Bionova Consultingin v. 2013 tekemän tutkimuksen mukaan tiilirakenteiden osuus Porin Diavilla-palvelukerrostalon päästöistä vastasi noin 10 % rakennusmateriaalien CO2-kokonaispäästöistä, ollen kuitenkin vain n. 0,8 % rakennuksen 100 vuoden elinkaaren aiheuttamista päästöistä. Prosentuaalista osuutta kasvatti
hieman se, että rakennuksessa oli käytetty mm. vähäpäästöisemmällä reseptillä tehtyä valmisbetonia ja lisäksi kohteessa oli kaukolämmitys.
Pitkällä aikavälillä merkitykselliseksi tekijäksi muodostuu erityisesti
pitkäaikaiskestävyys, huoltovälien tiheys sekä loppukäyttö ja kierrätettävyys, eikä niinkään valmistuksessa käytetty energiamäärä tai
siitä aiheutunut CO2-päästöjen osuus. Bionovan Consultingin tekemän tutkimuksen mukaan tiilijulkisivun hyvien lämmönvaraavuusominaisuuksien ansiosta saatavat energiankulutuksen säästöt
alentavat käytönaikaisia CO2-päästöjä niin, että valmistuksessa syntynyt CO2-päästömäärä korvautuu kaukolämpöä käyttävissä rakennuksissa keskimäärin 58 vuoden aikana. Tämän aikajänteen jälkeen
syntyvät päästövähenemät ovat tiilijulkisivun nettohyötyjä. Kun
ympäristötarkastelussa huomioidaan julkisivun osalta tiilen pitkä
käyttöikä, vähäinen huollon tarve sekä julkisivutiilen energiankulutusta pienentävä vaikutus lämmityskaudella, voidaan todeta, että
täysin kierrätettävänä tuotteena tiili on varsin ympäristöystävällinen ja ekologinen rakennusmateriaali.
Wienerberger Oy Ab:n tiilituotteiden ympäristövaikutuksista on
yhteistyössä VTT/RTE:n kanssa laadittu punaisten, keltaisten ja vaaleiden tiilien ympäristöseloste, joka on nähtävissä internet-osoitteessa www.wienerberger.fi.
SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
RT 38497
Tuotetieto – 3
Esimerkkejä muurauspinnoista
Ruukunpunainen, sileä
Sauma: Ounas 144
Punainen, sileä
Sauma: Olos 141
Punainen, taustapatina
Sauma: M100/600 perusharmaa
Punainen, harjattu
Sauma: Pallas 159
Punainen, karhea
Sauma: Olos 141
Punainen, retro
Sauma: Pallas 159
Punainen, antiikkilohko
Sauma: Pallas 159
R-punainen, sileä
Sauma: M 100/600 perusharmaa
R-punainen, taustapatina
Sauma: M 100/600 perusharmaa
Iltarusko, karhea
Sauma: Pallas 159
Iltarusko, retro
Sauma: Ropis 149
Hehku, sileä
Sauma: Ropis 149
Hehku, harjattu
Sauma: Ropis 149
Ruskonkirjava, karhea
Sauma: Mutus 152
Ruskonkirjava, makasiini
Sauma: M 100/600 perusharmaa
Punaruskea, sileä
Sauma: Ropis 149
Punaruskea, harjattu
Sauma: Ropis 149
Kastanjanruskea, luostaripinta
Sauma: Mutus 152
Kaakaonruskea, luostaripinta
Sauma: Mutus 152
Kaakaonruskea, sileä
Sauma: Mutus 152
Kaakaonruskea, retro
Sauma: Ropis 149
Grafiitinmusta, sileä
Sauma: Mutus 152
Grafiitinmusta, retro
Sauma: Mutus 152
Naava, sileä
Sauma: Menes 157
Naava, harjattu
Sauma: Menes 157
Hilla, sileä
Sauma: Menes 157
Hilla, karhea
Sauma: Maares 153
Pellava, sileä
Sauma: Viipus 156
Tunturi, sileä
Sauma: Maares 153
Kuura, sileä
Sauma: Nattas 150
Kuura, karhea
Sauma: Nattas 150
Tuohi, sileä
Sauma: Nattas 150
Terca käsinlyötyjen tiilien ja
sisustustiilien mallisto:
www.wienerberger.fi
Tuohi, karhea
Sauma: Nattas 150
Tuohi, retro
Sauma: Nattas 150
Tuohi, antiikkilohko
Sauma: Nattas 150
SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
Painoteknisistä syistä värit saattavat
hieman poiketa todellisista. Oikeus
mitta- ja värivalikoiman muutoksiin
pidätetään.
RT 38497
Tuotetieto – 4
Muototiilet
257
123
123
257
50
PRT PYÖRISTETTY
220
103
180
85
75
MRT (85) PYÖRISTETTY
NRT HOLKKA
35
Runkotiilet
235
MRT (60) VIISTETTY
HUOM! Kuura, Tuohi ja Naava tiilien pyöristys ja viiste poikkeaa piirrosten esityksestä.
NRT STRUKTURA
*) muototiilien saatavuus tarkistettava valmistajalta
Poltetut tiililaatat
Poltetut tiilet
– Elementteihin ja lattiapintoihin
85
285
257
57
PT 257 x 123 x 57
257
85
20
123
20
MTL 285 x 85 x 20
VSP 297 x 85 x 195
75
60
75
MRT (60) PYÖRISTETTY
130
270
85
285
60
RP 297 x 130 x 195
85
130
235
MRT (85) VIISTETTY
85
285
45
75
85
285
105
270
NRT KAARITIILI 360 *)
85
35
130
195
105
NRT VIISTETTY
NRT PYÖRISTETTY
270
NRT KAARITIILI 720 *)
75
53
75
270
285
184
75
130
270
75
PRT VIISTETTY
130
130
270
57
57
123
57
285
85
MTL KULMALAATTA 85/85
PRT 257 x 123 x 57
270
285
85
130
75
20
85
VSP saatavuus tarkistettava valmistajalta
NRT 270 x 130 x 75
MTL KULMALAATTA 285/85
135
285
85
285
85
20
135
RT 285 x 135 x 85
135
285
60
MTL KULMALAATTA 285/135
Erikoistilauksesta saatavana myös 45 mm
paksuja tiililaattoja
Tiilityyppi
PT
Koko
257 x 123 x 57 mm
Menekki/m2
55
Laastin menekki/tiili
1,2
PRT
NRT
RT85
257 x 123 x 57 mm
270 x 130 x 75 mm
285 x 135 x 85 mm
55
42
35
1,3
1,7
1,9
RT60
MRT60
MRT85
285 x 135 x 60 mm
285 x 85 x 60 mm
285 x 85 x 85 mm
47
47
35
1,8
1,1
1,2
RP
VSP
Tiililaatta
297 x 130 x 195 mm
297 x 85 x 195 mm
285 x 85 x 20 mm
17
17
35
0,8
0,6
SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
RT 285 x 135 x 60
285
85
85
MRT (85) 285 x 85 x85
285
85
60
MRT (60) 285 x 85 x 60
RT 38497
Tuotetieto – 5
Tiilet
TERVEELLISYYS
Poltettu tiili ei sisällä mitään haitallisia aineita, jotka käytön aikana
voisivat emittoitua sisäilmaan. Tiilen massiivisuus ja huokosrakenne tasaavat hyvin rakennuksen käytön aikaisia kosteus ja lämpövaihteluita. Poltettu tiili on kaikkein nopeimmin kuivuva kivipohjainen rakennusmateriaali, millä on erityisen suuri merkitys rakenteellisen tiiveyden ja eristepaksuuden kasvaessa. Tiilirakenteen nopea
kuivuminen jouduttaa sisävalmistustöiden etenemistä minimoiden samalla myös rakennusvaiheen aikaisia kosteusriskejä. Kosteissa tiloissa poltettu tiili minimoi myös käytön aikaisia home- ja
lahovaurio riskejä. Poltetusta tiilestä muurattu rakenne kestää
hyvin myös ympäristön aiheuttamia kemiallisia rasituksia.
ÄÄNENERISTÄVYYS
– Muurattujen rakenteiden suunnittelu SFS-EN 1996 Eurokoodi 6
osat 1-1, 1-2 ja 2 sekä niiden kansalliset liitteet.
– RakMK B8 Tiilirakenteet - Ohjeet 2007 lakkaa olemasta voimassa,
kun uusi Eurokoodien kanssa yhteensopiva RakMK astuu voimaan.
– RT 82-10510 Tiilirakenteet
VÄLISEINÄRAKENTEET
Tiiliseinät voivat olla kantavia tai runkoa täydentäviä, jolloin ne
erottavat ja eristävät tiloja toisistaan. Seinän paksuus valitaan lujuuden, ääneneristävyyden ja palonkestävyyden perusteella. Tasoitettavissa seinärakenteissa voidaan käyttää joko perinteisellä muuraustekniikalla muurattavaa tiiltä tai ohutsaumamuuraustekniikalla muurattavaa runkotiiltä. Kantavissa väliseinärakenteissa vaadittava tiilien vähimmäispaksuus on 100 mm.
Tiilijulkisivu on erinomainen ääneneristäjä ja se soveltuu hyvin mm.
liikenne- ja lentomelualueiden ulkoseinäratkaisuksi, johon vain
harvoilla muilla ulkoseinäratkaisuilla on mahdollista päästä ilman
kalliita erityistoimenpiteitä. Tiilirakenne eristää erityisesti haitallista
pienitaajuista melua, joita aiheuttavat ulkoapäin esimerkiksi bussit,
kuorma-autot, moottoripyörät, lentokoneet jne. sekä sisätiloissa
erilaiset kodinkoneet ja laitteet, kuten pesukoneet, kotiteatterit,
stereot jne.
TIILILATTIA
MUURAUSSITEET JA RAUDOITUS
Ohutsaumamuuraus on edullinen ja nopea rakennusmenetelmä.
Runkotiili (pituus 297 mm, leveys 130 mm, korkeus 195 mm) on turvallinen materiaali myös laatoitettaviin märkätiloihin. Isoilla kappaleilla työ on nopeaa.
Päistään pontatut tiilet voidaan muurata ilman pystysaumalaastia.
Huoneistojen välisissä seinissä ja märkätiloissa käytetään kuitenkin
myös pystysaumoissa muurauslaastia. Ohutsaumatekniikassa
säästöjä saadaan aikaan laastin kulutuksessa ja aputöiden osuudessa. Ohutsaumamuurattu seinäpinta on helppo tasoittaa. Ohutsaumamuurattavaa Terca-runkotiilijärjestelmää täydentävät valmispalkit.
Kuorimuuri sidotaan runkoon muuraussitein. Siteiden tulee olla
standardin EN 845-1 mukaisia korroosionkestäviä ja CE-merkittyjä.
Tiilisiteiden lukumäärä ja tyyppi määritellään laskennallisesti kulloinkin voimassa olevien muurattujen rakenteiden suunnitteluohjeiden mukaisesti. Yleensä käytetään ø 4…5 mm sidelankoja, joiden vähimmäismäärä on useimmiten n. 4 kpl/m2. Kiinteitä tiilisiteitä voidaan käyttää alle 6 m korkeiden kuorimuurien sidontaan ja
tätä korkeammissa rakenteissa tulee käyttää sellaista tiilisidettä,
jossa on riittävä liikevara.
Raudoitusten tarve määritellään tilanteen mukaan. Raudoitusta
käytetään yleensä palkkirakenteissa ja kutistumaraudoituksena,
erityisesti halkeilulle alttiissa kohdissa, kuten esimerkiksi runsaasti
aukkoja sisältävissä seinäpinnoissa. Raudoitteina käytetään aina
ruostumattomia harjateräksiä.
LIIKUNTASAUMAT
Lämpötilan vaihtelut aiheuttavat kuorimuurirakenteeseen jännityksiä. Halkeamien estämiseksi kuorimuuri jaetaan osiin pystysuuntaisin liikuntasaumoin. Aukkojen vaikutus liikuntasaumatarpeeseen on selvitettävä tapauskohtaisesti. Mikäli aukkoja on runsaasti pitää liikuntasaumaväliä tihentää tai hoitaa asia kutistumaraudoitteita hyväksikäyttäen. Vaakasaumoihin asennettavien kutistumaraudoitteiden avulla voidaan liikuntasaumaväliä tarvittaessa myös jonkin verran pidentää.
Eri korkeudelta (> 3 m) kannatettavat tai epäjatkuvat muurirakenteet, kuten esimerkiksi taustarakenteesta kannatetut kuorimuurin
osat, on aina erotettava toisistaan liikuntasaumoilla.
Suositeltava liikuntasaumaväli poltetuista tiilistä muuratuissa raudoittamattomissa kuorimuurirakenteissa:
Muurin korkeus (m)
Liikuntasaumaväli
1
8
2
12
3
15
Poltettu tiili soveltuu erinomaisesti myös lattioiden päällystemateriaaliksi. Tiililattian tekoon käytetään yleensä 20 mm:n paksuisia tiililaattoja. Laatat kiinnitetään alustaansa klinkkerilaastilla ja saumataan sopivalla klinkkerisaumalaastilla ohjeiden mukaisesti. Tiililattian teko- ja hoito-ohjeet: www.wienerberger.fi.
RUNKO JA VÄLISEINÄT OHUTSAUMAMUURATEN
TERCA TIILITALO -RAKENNERATKAISU
Terca-tiilitalon suunnittelua varten on kehitetty valmiit rakenneratkaisut normaali-, matala- tai passiivienergiataloihin. AutoCAD ja
pdf-muodossa olevat rakennedetaljit sekä ArchiCAD suunnittelutyökalu (aloituspohja ja rakennekirjasto) ovat ladattavissa osoitteesta www.wienerberger.fi.
TERCA-TIILIPALKIT
Esijännitetty Terca-tiilipalkki on nopea ja edullinen ratkaisu ikkunaja oviaukkojen ylityksiin. Yhden- tai useamman tiilikerroksen korkuisena elementtinä se muodostaa aukkojen yläpuolista muurausta kantavan palkin. Esijännitys pienentää taipumia ja halkeiluriskiä.
Muuraukseen käytettävästä tiilierästä valmistettavien palkkien rakenne on viimeistellyn ja huolitellun näköinen.
Tiilipalkki tarjoaa suunnittelijalle lisää mahdollisuuksia, sillä tavanomaisesta poikkeavat limitykset ja muodot on myös helppo toteuttaa. Lisäksi järjestelmään kuuluva konsolipalkkijärjestelmä
mahdollistaa myös pitkien nauhamaisten kannatusten tekemisen.
4
18
MITOITUS
Kantavissa ja ei-kantavissa muuratuissa rakenteissa käytettävien
poltettujen tiilien ja -harkkojen tulee olla eurooppalaisen harmonisoidun tuotestandardin SFS EN 771-1 mukaisia ja ja CE-merkittyjä. Poltettujen tiilien ja harkkojen ominaisuuksien tulee täyttää
standardissa SFS 7001 poltetuille tiilille esitetyt kansalliset vaatimustasot.
Muuratun rakenteen lujuuteen vaikuttavat tiilen lujuus ja käytettävä laasti. Tiilirakenteiden mitoitusperiaatteet, lujuusominaisuudet,
rakenteiden suunnittelu ja työn suoritus on esitetty tiilirakenteiden
ohjeissa:
Normaali tiilipalkki
Konsolitiilipalkki
Pystylimitetty tiilipalkki
SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.
Runkotiilipalkki
RT 38497
Tuotetieto – 6
PALONKESTO
Seinärakenne
paksuus (mm)
Palonkestoajat (min)
osastoiva osastoimaton osastoiva
kantava kantava
ei-kantava
REI
R
EI
PT
60
120
PRT
30
60
NRT 130
60
30
60
RT 135
60
30
60
Runkotiili 130
90
60
180
MRT 85+90 mm2)+MRT 851)
60
NRT 130+50 mm3)+NRT 1301)
60
1)
Rakoseinä, jossa vain toinen seinäpuolisko on kuormitettu
2)
Ilmarako 90 mm, jossa 75 mm mineraalivillaa
3)
Ilmarako 50 mm, jossa 30 mm mineraalivillaa
ÄÄNENERISTYS / VÄLISEINÄT (VTT tutkimus RTE534/04)
Seinärakenne
Rw (dB)
MRT 85
45, 461)
NRT 130
49, 491)
RT 135
49, 491)
Runkopontti RP 130
441)
MRT 85 + 90 mm + MRT 85
692)
NRT 130 + 50 mm + NRT 130
702)
Rw =rakennusosan ilmaääneneristysluku
Ääneneristävyysarvot edellyttävät puhtaaksimuurauksen täysin
saumoin. Liittyvien rakenteiden vaikutus tulee ottaa huomioon
RakMK C1 ohjeiden mukaisesti.
1)
2)
3)
molemmin puolin tasoitettuna
Ilmarako 90 mm, jossa 75 mm mineraalivillaa
Ilmarako 50 mm, jossa 30 mm mineraalivillaa
ÄÄNENERISTYS / ULKOSEINÄT
Seinärakenne
Rw+C
(dB)
MRT 85+ilmarako 30 mm+tuulensuojavilla 30 mm+lämmöneristysvilla 175 mm+Runkoponttitiili 130 mm
60
MRT 85+ilmarako 30 mm+tuulensuojavilla 30 mm+lämmöneristysvilla 250 mm+Runkoponttitiili 130 mm
62
MRT 85+ilmarako 30 mm+kuitulevy 12 mm+vaakakoolaus ja min.villa 50 mm+pystyrunko ja min.villa 200 mm+kipsilevy N 13 mm
58
NRT 130+ilmarako 40 mm+tuulensuojavilla 50 mm+lämmöneristysvilla 150 mm+betoni 150 mm
69
NRT 130+ilmarako 40 mm+SPU-AL 150 mm+betoni 150 mm
66
Rw+C =ulkoseinärakenteen ilmaääneneristysluku raide- tai lentomelua vastaan
Liittyvien rakenteiden vaikutus tulee ottaa
Rw+Ctr =ulkoseinärakenteen ilmaääneneristysluku tieliikennemelua vastaan.
huomioon RakMK C1 ohjeiden mukaisesti.
KIINNITYKSET
Tiili on erilaisten tulppien ja ankkureiden, esimerkiksi kiilapulttien
luja kiinnitysalusta. Karmikiinnityksessä käytetään karmiruuveja.
Raskaita, paljon käytettäviä ovia kiinnitettäessä ovenpielen kestävyys varmistetaan muuraukseen sijoitettavilla teräsjäykisteillä.
LIMITYKSET JA SAUMAT
55
58
54
65
60
Rappaustapoja on kolme: yksi-, kaksi- ja kolmikerrosrappaus. Yksikerrosrappaus ilmentää alustansa muotoja. Kaksikerrosrappaus on
jo peittävä rappaus, joka on yleistynyt nykyisten kylmien kuorimuurien rappauksena. Kolmikerrosrappaus on perinteinen peittävä ja erityisesti vanhojen massiivimuurattujen tiilipintojen paksu
rappaustapa.
LAADUNVALVONTA
Tiilen leveyden paksuiset ns. 1/2-kiven tiilimuurit voidaan muurata
helposti eri juoksulimityksien sovituksina. Seinän lopulliseen ulkonäköön vaikuttavat tiilen värin ja limityksen lisäksi sauman väri,
sillä lopullisen muurin näkyvästä osasta on saumaa n. 20 %.
Yleensä parhaaseen lopputulokseen päästään käyttämällä saumavärejä, jotka ovat lähellä tiilen väriä. Julkisivujen ja kantavien rakenteiden muurauksessa ei pidä käyttää jälkisaumaustyötapaa.
MUURAUS
Tiilien vedenimuominaisuudet ja kulloinkin vallitsevat sääolosuhteet vaikuttavat muuraustyöhön ja laastin valintaan. Voimakkaille
viistosateille alttiissa rakennuksissa (esim. merenranta-alueet ja
räystäättömät rakennukset) suositellaan käytettäväksi tiivislaastia
(esim.Vetonit Tiivislaasti).
RAPPAUKSET
Tiilen käytöstä rappausalustana on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset. Rappausalustana käytettävän tiilen pinnan tulisi olla karhea ja
vedenimukyky 8…12 %, jotta rappauksen tartunta alustaansa olisi
mahdollisimman hyvä. Esimerkiksi Lappilan ja Korian punainen
karheapintainen tiili täyttää nämä vaatimukset. Vaaleiden yksikerrosrappausten alle kehitetty keltaiseksi oksidoitu kuultorappaustiili täyttää nämä samat ominaisuudet.
Wienerberger Oy Ab:n valmistamat tiilituotteet ovat standardin
SFS-EN 771-1 + A1 (Poltetut tiilet) mukaan CE-merkittyjä. Tiilituotteiden CE-merkintää ja standardinmukaisuutta valvoo Inspecta Sertifiointi Oy ( Notified Body ), jonka kanssa Wienerberger Oy Ab on solminut tarkastussopimuksen. Tarvittaessa poltettujen tiilien koestuksia
suorittaa Tampereen teknillisen yliopiston Tiililaboratorio. Lisäksi
Wienerberger Oy Ab:llä on käytössään Inspecta Sertifiointi Oy:n sertifioima Toimintajärjestelmä, joka täyttää ISO 9001 -laatujärjestelmän
sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän esittämät vaatimukset.
TOIMITUS
Kaikki tiilet toimitetaan alustoille ladottuina ja muoviin pakattuina.
Kuorma tulee sovittuna aikana suoraan tehtaalta työmaalle, jonne
purkupaikka kannattaa merkitä etukäteen turhien siirtojen välttämiseksi.
Tuotteidensa toimituksissa Wienerberger Oy Ab noudattaa Rakennustuoteteollisuuden (RT ry) julkaisemia Rakennustuotteiden Yleisiä Hankinta- ja Toimitusehtoja (RYHT2000).
Wienerberger Oy Ab:n Keraamisista kattotiilistä on RT-tuotekortti
RT 38265.
Wienerberger Oy Ab
MYYNTI
Strömberginkuja 2
00380 HELSINKI
Puhelin 0207 489 200
Faksi
0207 489 201
Rautakaupat ja rakennustarvikeliikkeet
www.wienerberger.fi
Rw+Ctr
(dB)
Tilaukset
Puhelin 0207 489 211
Faksi
0207 489 203 Lappilan tiilitehdas
Faksi
0207 489 202 Korian tiilitehdas
SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

Similar documents