valberedningens förslag till kongressen 2016

Comments

Transcription

valberedningens förslag till kongressen 2016
1
2
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL KONGRESSEN 2016
Förbundsstyrelsen
Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande
Britta Lejon (Inga motnominerade)
Peter Lennartsson, Avd 213 Flygledningen
Tom Johnson, Avd 107 Polisen
Ordinarie ledamöter i bokstavsordning
Annika Aronsson, Avd 214 Universitets- och högskoleområdet
Elisabeth Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund , Valkorpen
Linda Englund, Avd 103 Skatteverket
Mikael Sandberg, Avd 101 Arbetsförmedlingen
Per-Åke Alenius, Avd 208 PostNord
Sanna Norblad, Avd 229 Migrationsverket
Siv Norlin, Avd 102 Försäkringskassan
Thomas Åding ,Avd 102 Försäkringskassan
Tobias Bjerman, Avd 235 SiS
Ersättare sex stycken i ersättarordning
Nina Gustafsson Åberg, Avd 322 Riksrevisionen
Anneli Gårdbäck, Avd 326 CSN
Anna Lind, Avd 456 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor
Theresia Dissel, Avd 208 PostNord
Kjell Nilsson, Avd 214 Universitets- och högskoleområdet
Thord Jansson, Avd 235 SiS
Förbundets revisorer
Ordinarie revisorer två stycken
Alena Berzngi, Avd 229 Migrationsverket
Lena Berntson, Avd 103 Skatteverket
Ersättare två stycken i ersättarordning
1 Viola Jigmyr, Avd 235 SIS
2 Jeanette Väfors, Avd 114 Lantmäteriet
---------------------------------------------------------------------Valberedningen står helt eniga till sitt förslag
Sammankallande:
Lisbeth Häggberg, Universitets- och högskoleområdet
Bo Fröström, PostNord
Anette Jellve, Sveriges domstolar
Anne Hagberg, Försäkringskassan
Tapani Hoffrén, Sjöfartsverket
Jimmy Haller, SiS
Isis Nyampame, Försäkringskassan1
Robert Lang, Kultursektorn
Jerk Wiktorsson, Trafikverket2
1
Isis valdes som representant i valberedningen från Valkorpen. Anställd på Försäkringskassan sedan årsskiftet
Jerk Viktorsson ersatte vid årsskiftet Fredrik Andersson (Arbetsförmedlingen) då Fredrik pga egen kandidatur
till förbundsstyrelsen avböjde fortsatt deltagande i valberedningens arbete.
2
3
Avsagt sig fortsatt uppdrag
Av nuvarande ordinarie och ersättare i förbundsstyrelsen har följande avsagt sig fortsatt
uppdrag: Ing-Marie Nilsson, Helena Perlerot, Ann-Christin Fällén, Jari Lönn, Marie
Gustafsson, Ann-Christin Jonsson, Stig Thörnqvist och Gull-Britt Olander.
Nuvarande revisor och revisorsersättare som avsagt sig uppdraget:
Ordinarie revisor Bengt Carlsson Avd 214 Universitets- och högskoleområdet,
Revisorsersättare Lars-Göran Fridlund Avd 103 Skatteverket
Karin Sandström, Avd 101 Arbetsförmedlingen
Nominerade men ej föreslagna
Personer som blivit nominerade till en post men ej föreslagna av valberedningen
kan på kongressens första dag bli återaktualiserad och föreslagen som motkandidat till
valberedningens förslag. Om en person är föreslagen som förste vice, är den valbar på alla
positioner som förste vice och nedåt.
Följande har nominerats till förste vice ordförande , men inte föreslagits:
Tom Jonsson, Avd 107 Polisen.
Thomas Åding, Avd 102 Försäkringskassan.
Följande har nominerats till andre vice ordförande, men ej föreslagits:
Tobias Bjerman, Avd 235 SiS.
Thomas Åding, Avd 102 Försäkringskassan.
Följande har nominerats till ordinarie ledamot, men ej föreslagits:
Per Sunneborn, Avd 304 Kriminalvården.
Nina Gustafsson-Åberg, Avd 322 Riksrevisionen.
Annelie Gårdbäck, Avd 326 CSN
Robert Olsson, Avd 206 Swedavia
Thord Jansson, Avd 235 Sis
Stefan Bieder, Avd 220 Spårtrafik
Anita Engvoll Avd 201 Regeringskansliet
Jonas Fröstad Avd 220 Spårtrafiken
Pierre Ahlgren Avd 104, Länsstyrelserna
Följande har nominerats som ersättare, men ej föreslagits
Ewa Garcia, Avd 201 Regeringskansliet
Zenita Eriksson, Avd 304 Kriminalvården
Lina Burström Bennehult, Avd 331 Skolinspektionen
Fredrik Andersson, Avd 101 Arbetsförmedlingen
Tracy Hoffman, Avd 224 PRV
Daniel Granath, Avd 416 SPV
Anna Rönmark, Avd 437 Kammarkollegiet
Paul Karlsson, Avd 107 Polisen
Anders Westerlund, Avd 229 Migrationsverket
4
Följande har nominerats till ordinarie revisor, men ej föreslagits:
Nils-Owe Nilsson Avd 103 Skatteverket
Viola Jigmyr, Avd 235 SiS
Patric Sjöstedt, Avd 102 Försäkringskassan
Följande har nominerats till revisorsersättare, men ej föreslagits:
Kjell Haglund, Avd 107 Polisen
Sonja Björnlund, Avd 214 Universitets- och högskoleområdet
----------------------------------------------------Anmärkning
Per Sunneborn, Avd 304 Kriminalvården föreslogs en plats som förste ersättare av
valberedningens men avböjde, står endast till förfogande som ordinarie.
Ann-Marie Bredberg, Avd 213 Flygledningen var nominerad som ersättare, men efter kontakt
med valberedningen anmält att hon ej stod till förfogande.
---------------------------------------------------Valordning:
Hur valen går till regleras i förbundets stadgar § 22.
Följande valordning skall tillämpas vid kongressen:
1. Förbundsstämman utser förbundets valberedning.
2. Valberedningen skall bestå av nio ledamöter och fem ersättare. Ersättarna inträder i den
ordning de valts. Förbundsstämman utser ordförande.
3. Avdelningarna har rätt att senast sex veckor före förbundsstämman till förbundsstyrelsen
lämna förslag på ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.
4. Avdelningarna har rätt att senast tre månader före kongressen till valberedningen
nominera kandidater till förtroendeuppdrag i förbundet.
5. Nominering till:
a) förbundsordförande
b) första vice ordförande
c) andra vice ordförande
d) ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen
e) ersättare i förbundsstyrelsen
gäller även som nominering till uppdrag längre ned i uppräkningen.
Nominering till
a) revisor
b) ersättare för revisor
gäller även som nominering till uppdrag längre ned i uppräkningen.
6. Valberedningen bereder valen och framlägger förslag. Härvid skall valberedningen
eftersträva en representativ fördelning av förtroendeuppdragen mellan kvinnor och män,
samt främja mångfalden.
7. Valberedningens förslag samt uppgift om vilka kandidater som nominerats men inte tagits
med i förslaget skall tillställas kongressens ledamöter senast tre veckor före kongressen.
8. Vid kongressen genomförs valen på följande sätt:
5
a) Kongressens ledamöter nominerar eventuella motkandidater till de av valberedningen
föreslagna innan första dagens kongressförhandlingar är avslutade.
b) Möjliga att nominera är endast personer som finns med bland de som tidigare nominerats
av avdelning enligt punkterna 4 och 5 ovan och/eller valberedningen föreslagit (samma
rangordning gäller som enligt punkt 5 ovan)
c) När kongressen går till val meddelar valberedningens föredragande vilka motkandidater
till de av valberedningen föreslagna som nominerats under kongressen enligt punkt
a). Sådan motkandidat skall, för att kunna väljas, på nytt föreslås av kongressledamot.
6
7
www.st.org
8