תקנון לימודים תשע"ו - מערכת הלמידה המתוקשבת

Comments

Transcription

תקנון לימודים תשע"ו - מערכת הלמידה המתוקשבת
‫אי לשכפל‪ ,‬להעתיק‪ ,‬לצל‪ ,‬להקליט‪ ,‬לתרג‪ ,‬לאחס במאגר מידע‪ ,‬לשדר או לקלוט בכל דר או‬
‫בכל אמצעי אלקטרוני‪ ,‬אופטי‪ ,‬מכני או אחר את תקנו זה במלואו או חלקו ללא אישור מפורש‬
‫מראש ובכתב מאת מכללת רידמ בע"מ‪ .‬למע הסר ספק מובהר כי שימוש מסחרי מכל סוג שהוא‬
‫בתקנו זה ובאמור בו אסור בהחלט‪ ,‬אלא באישור מפורשת בכתב ומראש ממכללת רידמ בע"מ‪.‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫תוכ ענייני‬
‫הנחיות ומידע כללי‬
‫נוכחות בהרצאות‬
‫איחורי להרצאות‬
‫ביטול הרצאות‬
‫כללי התנהגות‬
‫הגשת עבודות‬
‫הגשת עבודות גמר‬
‫קורס מתוקשב‪/‬מצול‬
‫ע"מ ‪3‬‬
‫ע"מ ‪3‬‬
‫ע"מ ‪3‬‬
‫ע"מ ‪3 4‬‬
‫ע"מ ‪4‬‬
‫ע"מ ‪4‬‬
‫ע"מ ‪5‬‬
‫ע"מ ‪5‬‬
‫בחינות‬
‫מועדי ב'‬
‫מועד מיוחד‬
‫ציוני‬
‫ערעורי‬
‫הקלות בבחינות‬
‫ע"מ ‪5 6‬‬
‫ע"מ ‪6 7‬‬
‫ע"מ ‪7‬‬
‫ע"מ ‪7‬‬
‫ע"מ ‪7‬‬
‫ע"מ ‪7 8‬‬
‫חזרה על קורס‪ /‬שנת לימודי‬
‫פטורי והקלות‬
‫השלמת חובות והתיישנות‬
‫חומר עזר לסטודנט‬
‫אישורי לימודי ותעודות‬
‫וועדות במכללה‬
‫דיק הסטודנטי‬
‫שירות לסטודנטי‬
‫לוח חופשות לשנת הלימודי‬
‫ע"מ ‪8‬‬
‫ע"מ ‪8‬‬
‫ע"מ ‪9‬‬
‫ע"מ ‪9 10‬‬
‫ע"מ ‪10‬‬
‫ע"מ ‪11‬‬
‫ע"מ ‪11‬‬
‫ע"מ ‪12 13‬‬
‫ע"מ ‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫הנחיות ומידע כללי‬
‫‪ .1‬שאלו קבלה ושאלו בריאות כחלק מתהלי ההרשמה למכללה‪ ,‬נדרש הסטודנט למלא‬
‫טופס הרשמה ובו שאלו קבלה ושאלו בריאות‪ .‬בחלק מהמקרי יידרש הסטודנט‬
‫להביא אישור רפואי‪.‬‬
‫‪ .2‬המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תכניות הלימודי‪ ,‬את משכ ואת‬
‫המועדי בה הינ נלמדות‪.‬‬
‫‪ .3‬באחריות סטודנט שאינו עומד בתנאי הס‪ ,‬לקורס‪/‬מסלול לימודי ונרש ללימודי על‬
‫תנאי לוודא כי טר תחילת הקורס‪/‬מסלול לימודי אליו נרש שהוא עומד בתנאי הס‪,‬‬
‫שנקבעו בה‪.‬‬
‫‪ .4‬חובתו של הסטודנט לבדוק את גיליונות הציוני שלו בסיו כל שנת לימודי‪ ,‬במערכת‬
‫המידע לסטודנט כדי לוודא שהציוני מעודכני‪.‬‬
‫‪ .5‬בקורסי בה נדרש ציוד נוס‪ ,‬שאינו מסופק ע"י המכללה באחריות הסטודנט להביא‬
‫ציוד זה להרצאות‪.‬‬
‫‪ .6‬כדי לא להפריע להתנהלות התקינה של הלימודי אי להכניס להרצאות תינוקות‪.‬‬
‫‪ .7‬תקנו זה נכתב בלשו זכר מטעמי נוחות בלבד ומידע בו מתייחס לסטודנטי‬
‫ולסטודנטיות כאחד‪.‬‬
‫נוכחות בהרצאות‬
‫‪ .1‬פירוט חובת הנוכחות בקורסי השוני מפורטת בסילבוסי‪ ,‬באחריות הסטודנט‬
‫להתעדכ במערכת המודל‪.‬‬
‫‪ .2‬לעיתי נית להשלי הרצאות באחד מהקורסי המתנהלי במקביל בתיאו מראש ע‬
‫מזכירות הסטודנטי‪.‬‬
‫‪ .3‬סטודנט שאינו עומד בדרישת הנוכחות לא יהא זכאי לגשת לבחינה של הקורס‪.‬‬
‫איחורי להרצאות‬
‫‪ .1‬איחור ייחשב כאיחור עד ‪ 30‬דקות מתחילת השיעור‪ .‬שלושה איחורי ייחשבו ברישומי‬
‫הנוכחות כחיסור‪.‬‬
‫‪ .2‬עזיבת ההרצאה טר סיומה תחשב כאיחור‪.‬‬
‫‪ .3‬מרצה הקורס רשאי להתייחס לאיחור או לעזיבה מוקדמת כחיסור‪.‬‬
‫ביטול הרצאות‬
‫‪ .1‬הודעה על ביטול הרצאה תימסר לסטודנטי באמצעות מסרו )‪ (SMS‬ובאמצעות‬
‫מערכת המידע לסטודנט‪.‬‬
‫‪ .2‬הרצאה שבוטלה על ידי המכללה אינה מבטלת הרצאות אחרות המתקיימות באותו‬
‫יו לימודי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫‪ .3‬הרצאה שבוטלה על ידי המכללה תושל במהל הסמסטר בו מתקיימת ההרצאה‪.‬‬
‫המכללה תעשה כל שביכולתה להשלי את ההרצאה בהתא למערכת השעות של‬
‫הקורס‪ ,‬א איננה מתחייבת לכ‪.‬‬
‫כללי התנהגות‬
‫‪ .1‬אי להכניס לכיתה מכשיר סלולארי פועל‪.‬‬
‫‪ .2‬אי להכניס לכיתה מוצרי מזו ושתייה למעט מי‪.‬‬
‫‪ .3‬חל איסור מוחלט על עישו בחדרי הכיתות‪ ,‬במשרדי ובמסדרונות‪ .‬מותר לעש רק‬
‫במקומות שהוגדרו וסומנו כפינות עישו במכללה‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להקפיד לשמור על סדר וניקיו ועל שלמות ציוד המכללה‪.‬‬
‫‪ .5‬יש להקפיד על כללי התנהגות ומשמעת בהתא לתקנות המשמעת של המכללה‪ ,‬ראה‬
‫תקנו משמעת‪.‬‬
‫‪ .6‬סטודנט שבמהל לימודיו יירש לקורס שכרו בו שימוש כלשהו בצמחי מרפא‪,‬‬
‫מצהיר כי ידוע לו שמדובר בשימוש לצורכי לימוד בלבד וכי אי הוא רשאי לעשות‬
‫בצמחי כל שימוש למטרות מסחריות ו‪/‬או לכל מטרה אחרת‪.‬‬
‫הגשת עבודות‪ ,‬בחינות וציוני‬
‫הגשת עבודות במהל קורס‬
‫‪ .1‬מרצה הקורס יקבע את מועד הגשת העבודה‪ .‬מועד זה יפורס במהל הקורס במערכת‬
‫מידע לסטודנט‪.‬‬
‫‪ .2‬עבודות תוגשנה למזכירות הסטודנטי בשני עותקי‪ .‬לכל עבודה יתווס‪ ,‬ד‪ ,‬מקדי‬
‫להגשת עבודה שיכלול ש הקורס‪ ,‬ש המרצה‪ ,‬ש הסטודנט ומס' ת"ז מלא )‪ 9‬ספרות(‪.‬‬
‫‪ .3‬העבודות תוחתמנה ע"י מזכירות הסטודנטי בעת ההגשה‪ ,‬עותק אחד יועבר לבדיקה ע"י‬
‫מרצה הקורס ויוחזר לסטודנט לאחר הבדיקה‪ ,‬העותק השני ישאר בידי הסטודנט‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להגיש את העבודה ע ד‪ ,‬כותרת אשר יכלול‪:‬‬
‫‪ .5‬עבודה שתוגש לאחר מועד ההגשה שנקבע ע"י המרצה ועד חצי שנה ממועד סיו הקורס‬
‫]קרי‪ ,‬מועד השיעור האחרו בקורס[ כרוכה בחיוב של הסטודנט בתשלו בס ‪. 2 150‬‬
‫בחלו‪ ,‬חצי שנה ממועד סיו הקורס לא נית להגיש את העבודה לבדיקה והסטודנט‬
‫יכשל בקורס‪ .‬אי עמידה בתנאי זה תחייב את הסטודנט בהרשמה ובתשלו לקורס חוזר‬
‫על פי נוהלי המכללה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫הגשת עבודות גמר‬
‫הגשת עבודת גמר תתבצע עד שנה ממועד סיו הקורס ]קרי‪ ,‬מועד השיעור האחרו בקורס[‪ .‬הגשת‬
‫עבודת תיזה תתבצע עד שנתיי ממועד סיו הקורס‪ .‬כללי כתיבת עבודות הגמר‪ ,‬מועדי החזרת‬
‫העבודות והציוני יוגדרו בכל מסלול לימודי בנפרד ויפורסמו במערכת מידע לסטודנט‪.‬‬
‫קורס מתוקשב‪ /‬למידה מתוקשבת מאפשרת לסטודנט לצפות בצילו של שיעור שנער במיוחד‬
‫בפורמט מתומצת וללמוד את החומר תו שימוש במצגות הקורס בזמנו החופשי של הסטודנט‬
‫ומכל מחשב או מכשיר נייד‪ .‬המטרה לספק לסטודנט אופציה לבחירת מערכת שעות נוחה וגמישה‬
‫המצמצמת את שעות הלימוד במכללה‪.‬‬
‫קורס מצול הוא צילו של שיעורי שלמי שאינ ערוכי וכוללי בתוכ תיעוד מלא של‬
‫הנעשה בשיעור כולל שאלות סטודנטי‪ ,‬דיוני והעשרה‪ .‬המטרה לאפשר לסטודנט חזרה כללית‬
‫של חומר הנלמד‪ ,‬השלמת חומר חסר או חזרה לקראת הבחינה במטרה לשפר את הישגיו‬
‫בלימודי של הסטודנט‪.‬‬
‫בחינות‬
‫‪ .1‬מועדי הבחינות יפורסמו במערכת מידע לסטודנט עד חודש מפתיחת הסמסטר‪.‬‬
‫‪ .2‬הבחינות מתקיימות בפריסה ארצית ומשו כ ייתכנו מועדי בחינות שאינ בימי הלימוד‬
‫או בשעות הלימוד שנקבעו מראש במערכת השעות‪.‬‬
‫‪ .3‬נית לגשת לבחינת סו‪ ,‬שנה באותה שנת לימודי בה נלמד הקורס בלבד‪ .‬מובהר כי בכל‬
‫מקרה לא נית לגשת למועד נוס‪ ,‬שלא באותה שנת לימודי בה נלמד הקורס‪.‬‬
‫‪ .4‬בחינות של קורסי שמסתיימי לפני תקופת הבחינות יתקיימו במהל הסמסטר‪ ,‬בדר‬
‫כלל בימי ו'‪.‬‬
‫‪ .5‬בקורסי בה הגשת תרגילי או הצלחה בבחני מהווי תנאי זכאות לגשת לבחינה‬
‫המסכמת כישלו באחד מה יחייב בוח חוזר או הגשת עבודה חוזרת עד לקבלת ציו‬
‫עובר‪.‬‬
‫‪ .6‬זכאי לגשת לבחינה‪:‬‬
‫א‪ .‬סטודנטי שעמדו בתנאי הקד של הקורס‪.‬‬
‫ב‪ .‬סטודנטי שהסדירו את מלוא שכר הלימוד‪.‬‬
‫ג‪ .‬סטודנטי בעלי תעודה מזהה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫‪ .7‬התנהלות ביו הבחינה‪:‬‬
‫א‪ .‬יש להגיע חצי שעה לפני מועד תחילת הבחינה ע תעודה מזהה ובה תמונה עדכנית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫סטודנט המגיע לבחינה באיחור של עד חצי שעה מתחילתה‪ ,‬יוכל להיבח א לא‬
‫תינת לו ארכה בגי איחור זה‪ .‬סטודנט המאחר יותר ממחצית השעה לא יורשה‬
‫להיבח‪.‬‬
‫יש לכבות את מכשיר הסלולארי ולהניח את החפצי האישיי בקדמת הכיתה‪.‬‬
‫במהל הבחינה ועד חצי שעה לפני סיומה נית לשאול שאלות ולקבל הבהרות‬
‫באמצעות טופס הפניית שאלות למרצה האחראי‪ .‬את הטופס נית לקבל מהמשגיח‬
‫בבחינה‪.‬‬
‫יש לשמור על טוהר הבחינות ובכלל זה אסור להעתיק‪.‬‬
‫סטודנט שלא ישמור על טוהר הבחינות לרבות יימצא מעתיק בחינתו תיפסל באופ‬
‫מיידי‪ ,‬ולא תיבדק עד לדיו בוועדת משמעת‪) .‬ראה תקנו משמעת(‬
‫בסיו הבחינה יש למסור למשגיח את טופס הבחינה בצירו‪ ,‬טופס התשובות‪ ,‬אי‬
‫להוציא מהכיתה את שאלות הבחינה‪.‬‬
‫מועדי ב'‬
‫א‪ .‬לכל בחינה מתקיי מועד ב' אחד בלבד‪.‬‬
‫ב‪ .‬באחריות הסטודנט להתעדכ בתארי מועד ב' של הבחינה אשר מפורס במערכת המידע‬
‫לסטודנט‪.‬‬
‫ג‪ .‬בבחינות עיוניות‬
‫• כישלו במועד א' או אי הגעה למועד א' מחייבי את הסטודנט לגשת לבחינה במועד ב'‬
‫)ללא תשלו(‪.‬‬
‫• סטודנט שעבר את הבחינה בהצלחה במועד א' ומעוניי לשפר ציו זכאי לגשת לבחינה‬
‫במועד ב' ‪ .‬הסדרת בחינה בנסיבות אלה מותנית ברישו מראש במזכירות הסטודנטי‪,‬‬
‫הציו הקובע ייחשב הציו במועד ב'‪.‬‬
‫• סטודנט שנרש למועד ב' על מנת לשפר ציו ואינו מגיע לבחינה ללא הודעה מראש של‬
‫לפחות ‪ 24‬שעות‪ ,‬ציונו בבחינה במועד ב' נכשל‪.‬‬
‫ד‪ .‬בבחינות מעשיות‬
‫• כישלו במועד א' או אי הגעה למועד א' ע הצגת אישור המעיד על סיבה מוצדקת‬
‫)כהגדרת להל( מחייבת את הסטודנט לגשת לבחינה במועד ב' בזמ השיעור בתיאו‬
‫המרצה )ללא תשלו(‪.‬‬
‫• אי הגעה של הסטודנט לבחינה במועד א' ללא הצגת אישורי המעידי על סיבה מוצדקת‬
‫כהגדרת להל‪ ,‬מחייבת את הסטודנט לגשת לבחינה במועד ב' בתיאו במזכירות‬
‫הסטודנטי ובתשלו של ‪. 150‬‬
‫ה‪ .‬לעניי תקנו זה "סיבה מוצדקת" – היעדרות בגי מחלה‪ ,‬מילואי או אירוע של ב‬
‫משפחה מקרבה ראשונה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫מועד מיוחד‬
‫בקורסי עיוניי במועד מיוחד רשאי להיבח מי שנעדר ממועד א' או מועד ב' או שניה‬
‫מסיבה מוצדקת והציג אישורי מתאימי או במקרי חריגי בהתא להחלטת המכללה על פי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬סטודנט המבקש להיבח במועד מיוחד רשאי להגיש בקשה למנהל מגמה‬
‫להיבח במועד מיוחד בצירו‪ ,‬האישורי הנדרשי בהתא‪ ,‬את הבקשה יש להגיש על גבי טופס‬
‫בקשה למנהל מגמה המצוי במזכירות הסטודנטי‪ .‬במועד שהוגדר כמועד מיוחד לא יהיה מענה‬
‫לשאלות‪.‬‬
‫בקורסי מעשיי – לא מתקיי מועד מיוחד‪ .‬אי ביצוע המבח המעשי במועדי א' וב' או‬
‫כישלו מחייב הרשמה מחדש לקורס בתשלו שכר לימוד ויתר תנאי המכללה‪.‬‬
‫ציוני‬
‫‪.1‬‬
‫ציוני הבחינות יפורסמו במערכת מידע לסטודנט עד שלושה שבועות מיו הבחינה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ציוני העבודות יפורסמו במערכת מידע לסטודנט לא יאוחר מארבעה שבועות ממועד‬
‫ההגשה שנקבע על ידי מרצה הקורס‪.‬‬
‫ערעורי‬
‫‪ .1‬סטודנט רשאי לצפות בטופס הבחינה שלו עד חמישה שבועות מיו הבחינה ובמועדי אשר‬
‫יפורסמו מעת לעת במזכירות השלוחה‪ .‬לא יהיה נית לצפות בטופס הבחינה במועד אחר‪.‬‬
‫‪ .2‬סטודנט רשאי לערער בפני מנהל המגמה על ציו שקיבל בעבודה או בבחינה‪ ,‬בתו שבועיי‬
‫מיו פרסו הציו‪ ,‬הערעור יעשה על גבי טופס ערעור שיצור‪ ,‬לטופס הבחינה‪.‬‬
‫‪ .3‬סטודנט רשאי לבקש בדיקה חוזרת של עבודה או בחינה‪ .‬הציו שייחשב יהיה הציו שיינת‬
‫בבדיקה החוזרת‪ ,‬ג א יהיה נמו מהציו הקוד‪.‬‬
‫הקלות בבחינות‬
‫‪.1‬‬
‫סטודנט ששפת אימו אינה עברית זכאי להגיש למזכירות בקשה להארכת תוספת זמ למש‬
‫הבחינה‪ .‬יש להגיש את הבקשה בצירו‪ ,‬האישורי הנדרשי למזכירות הסטודנטי לקבלת‬
‫אישור‪ .‬סטודנט ע קשיי בשפה יגיש בקשה להכנסת מילו בשפת הא שלו למנהלת‬
‫השלוחה‪ .‬המילו יהיה מודפס או מילו דיגיטלי שהוא מילו בלבד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סטודנט בעל לקות למידה ו‪/‬או צור בהתאמות או הקלות בלימודי ובבחינות‪ ,‬נדרש להגיש‬
‫למזכירות הסטודנטי טופס בקשה לתנאי מיוחדי בצירו‪ ,‬אבחו דידקטי‪ .‬הבקשה‬
‫תידו בוועדת הוראה‪ ,‬תשובות יינתנו עד חודש מיו הגשת הבקשה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סטודנט הזכאי להארכת זמ בבחינה או לכל הקלה אחרת יצויד באישור מיוחד בכתב‬
‫ובאחריותו להגישו לבוחני בכל בחינה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫‪.4‬‬
‫סטודנט המעוניי להסתייע בשירותי הקראת בחינה ובידיו אישור מתאי מגור מקצועי‬
‫מהמכללה או מחוצה לה‪ ,‬יוכל להזמי את השירות מראש ובתשלו‪ ,‬לפי התערי‪ ,‬המעודכ‬
‫במזכירות הסטודנטי‪.‬‬
‫חזרה על קורס‪ /‬שנת לימודי‬
‫סטודנט שלא קיבל ציו עובר בקורס‪ ,‬ייאל‪ 4‬לחזור על הקורס ו‪/‬או על שנת הלימודי בהתא‬
‫להחלטת מרכז המגמה ו‪/‬או מנהל השלוחה‪ .‬סטודנט שנכשל בקורס יוכל לחזור על הקורס‬
‫ללא תשלו או בתשלו כמפורט בתקנו ההרשמה בכפו‪ ,‬לעמידה בכל התנאי הבאי‪:‬‬
‫א‪ .‬שיל שכר לימוד מלא על הקורס בעבר‪.‬‬
‫ב‪ .‬מילא את מטלות הקורס‪.‬‬
‫ג‪ .‬עמד בחובת הנוכחות‪.‬‬
‫פטורי והקלות‬
‫פטורי על סמ לימודי קודמי‬
‫‪ .1‬סטודנט שסיי לימודי במוסד כלשהו ולדעתו השתת‪ ,‬בקורס מקביל לאחד מהקורסי‬
‫הנלמדי במכללה‪ ,‬יכול להגיש בקשה לפטור באמצעות טופס בקשה לפטור שמצוי‬
‫במזכירות הסטודנטי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫קורסי שנלמדו במסגרת שאיננה אקדמאית )תיכו‪ ,‬צה"ל‪ ,‬קורס פרטי וכו'( לא ייחשבו‬
‫לצור הפטור בקורסי של רפואה מערבית‪.‬‬
‫את טופס הבקשה לפטור יש להגיש למזכירות הסטודנטי עד שבועיי לפני מועד תחילת‬
‫הלימודי‪ .‬לטופס הבקשה יש לצר‪ ,‬צילומי תעודות ואישורי רלוונטיי כפי שה‬
‫‪.7‬‬
‫מפורטי בד‪ ,‬הבקשה לפטור‪.‬‬
‫בקשה שלא תכיל את כל המסמכי הנדרשי תוחזר לסטודנט ללא טיפול‪.‬‬
‫אישורי לפטורי ידונו ויואשרו א ורק על ידי מרכזי המגמות‪.‬‬
‫א לא נית להשיג סילבוס מקורי מטע מוסד הלימודי הקוד‪ ,‬על מבקש הבקשה להכי‬
‫מטעמו סילבוס על פי נושאי ההרצאות שנלמדו בקורס‪/‬י הרלבנטיי ולחתו עליו ולצרפו‬
‫לכל המסמכי האחרי הנדרשי בטופס הבקשה לפטור שמצוי במזכירות הסטודנטי‪.‬‬
‫על הסטודנט לדאוג לתרגומ של תעודות ומסמכי בשפות שאינ עברית או אנגלית‪ ,‬על ידי‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫מתרג מקצועי‪ ,‬שהוסמ לתרגו אקדמאי ויכול לחתו על כ‪.‬‬
‫זמ הטיפול בבקשה מרגע שהתקבלה במזכירות הסטודנטי לא יעלה על שלושה שבועות‪.‬‬
‫מזכירות הסטודנטי תשלח את התשובות לסטודנט במייל על גבי טופס הבקשה ותתיק‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫את התשובה בתיק האישי של הסטודנט‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫השלמת חובות והתיישנות‬
‫‪.1‬‬
‫סטודנט שחוזר ללימודי בשנת לימודי המתחילה עד ‪ 5‬שני מהיו בו התחילה שנת‬
‫הלימודי בה הפסיק ללמוד– יחויב להשלי את תכנית הלימודי לקבלת התעודה בהתא‬
‫לתכנית הנלמדת באותה שנה שבה הוא חוזר ללימודי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סטודנט שחוזר ללימודי בשנת לימודי המתחילה מעל ‪ 5‬שני ועד ‪ 7‬שני מהיו בו‬
‫התחילה שנת הלימודי בה הפסיק ללמוד‪ ,‬יוכל לקבל פטור על קורסי ברפואה מערבית‬
‫בלבד‪ .‬את הקורסי האחרי יצטר ללמוד מחדש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫סטודנט שחוזר ללימודי בשנת לימודי המתחילה מעל ‪ 7‬שני מהיו בו התחילה שנת‬
‫הלימודי בה הפסיק את לימודיו‪ ,‬יחויב להירש וללמוד מחדש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫אי המכללה מתחייבת לשמור חומר לימודי או כל חומר אחר אודות הסטודנט מעבר ל ‪7‬‬
‫שני‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫בחינות נשמרות במכללה עד חצי שנה מהמועד בו התקיימה הבחינה‪.‬‬
‫חומר עזר לסטודנט‬
‫‪.1‬‬
‫חומרי העזר הלימודיי לקורסי הנלמדי במכללה‪ ,‬יהיו זמיני לסטודנט במערכת‬
‫הלמידה "מודל" בלבד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫חומרי העזר הלימודיי במודל ניתני להורדה ולשמירה במחשב האישי ולשימושו האישי‬
‫של הסטודנט‪ .‬יודגש במיוחד כי כל החומרי במערכות המכללה לרבות חומר העזר ובכלל‬
‫זה חומר שהסטודנט יכול להוריד למחשב האישי שלו‪ ,‬לרבות‪ ,‬א לא רק‪ :‬לוגו המכללה‪,‬‬
‫שמות הקורסי ו‪/‬או כל פעילות אחרת מטע המכללה‪ ,‬סימני המסחר‪ ,‬סמלי‪ ,‬גרפיקה‪,‬‬
‫תמונות‪ ,‬טבלאות‪ ,‬מידע‪ ,‬טקסטי‪ ,‬קבצי מדיה‪ ,‬קבצי וידאו ואחרי‪ ,‬הינ קניינה הרוחני‬
‫של המכללה ו‪/‬או של צדדי שלישיי וזכויות היוצרי הכלכליות והמוסריות בה הינ‬
‫של המכללה ו‪/‬או של הצדדי השלישיי‪ .‬אשר על כ חל איסור מוחלט על העתקת או על‬
‫כל שימוש בה ללא אישור עדכני ובכתב מהמכללה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫המכללה תעמיד לשימוש הסטודנטי עמדות מחשב‪ ,‬מה יהיה נית להיכנס למערכת‬
‫הלמידה ולהדפיס חומרי בתשלו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרטי ההתחברות‪ ,‬המדרי למשתמש והסיסמא למערכת הלמידה יישלחו לדוא"ל האישי‬
‫של כל סטודנט בתחילת שנת הלימודי‪ ,‬לאחר הסדרת שכר הלימוד במלואו‪ .‬סיסמא זאת‬
‫לשימושו האישי של הסטודנט ואינה ניתנת להעברה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הסטודנט מחויב לנקוט בכל האמצעי הסבירי לשמירה מפני אחרי‪ ,‬על כל פרטי‬
‫ההתחברות‪ ,‬המדרי למשתמש והסיסמא למערכת הלמידה שנמסר לו ע"י המכללה וזאת‬
‫על מנת להבטיח שימוש בה על ידו בלבד‪ .‬הסטודנט מתחייב לשמור נתוני ו‪/‬או פרטי‬
‫אלו במקו סמוי‪ ,‬ולא בסמו למחשב‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫‪.6‬‬
‫בכל מקרה של חשיפת פרטי ההתחברות‪ ,‬המדרי למשתמש והסיסמא למערכת הלמידה‬
‫לאחרי וכ בכל מקרה של חשש לחשיפה כזו – הסטודנט יפנה למכללה לצור קבלת‬
‫פרטי התחברות וסיסמא חדשי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫במקרה של תקלה טכנית במערכת הלמידה‪ ,‬נית לפנות למוקד התמיכה הטכנית בדוא"ל‬
‫‪ [email protected]‬יש לציי את מהות הפנייה ואת פרטי הפונה )ש מלא‪ ,‬ת"ז‪,‬‬
‫כתובת דוא"ל(‪.‬‬
‫אישורי לימודי ותעודות‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬סטודנט שהסדיר את מלוא שכר הלימוד‪ ,‬יכול להנפיק לעצמו אישור לימודי דר‬
‫מערכת מידע לסטודנט או במזכירות הסטודנטי בשלוחה‪.‬‬
‫‪ .2‬בקורסי בה ניתנת תעודת סיו קורס‪ ,‬הסטודנט זכאי לתעודה א יעמוד בתנאי‬
‫הבאי‪:‬‬
‫‪.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫סיו בהצלחה של כל מטלות ודרישות הקורס‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פירעו מלא של שכר הלימוד‪.‬‬
‫תעודות בקורסי בודדי תוענקנה לסטודנט במזכירות הסטודנטי כחודש לאחר מועד‬
‫העמידה בדרישה האחרונה לצור הזכאות לתעודה‪.‬‬
‫‪ .4‬תעודות סיו מסלול לימודי יוענקו במעמד טקס חלוקת תעודות‪ ,‬המתקיי מדי שנה‬
‫בחודש יוני ‪ /‬יולי‪ .‬עד לקבלת התעודה נית לקבל אישור סיו לימודיבמזכירות‬
‫הסטודנטי‪.‬‬
‫‪ .5‬סטודנט שלמד במכללה אחרת ועבר ללמוד במכללת רידמ יהא זכאי לתעודת סיו‬
‫מסלול לימודי ברידמ‪ ,‬רק א סיי בהצלחה במכללת רידמ לפחות ‪ 50%‬מהקורסי‬
‫הנכללי במסלול הלימודי הרלוונטי ‪.‬‬
‫‪ .6‬תעודות סיו מסלול תינתנה בטקס חלוקת תעודות או במזכירות הסטודנטי לאחר‬
‫חתימה על קבלת‪.‬‬
‫‪ .7‬הנפקת תעודה נוספת כרוכה בתשלו‪.‬‬
‫‪ .8‬לפני קבלת תעודה הסמכה‪ ,‬חל על סטודנט איסור חמור ומוחלט‪ ,‬לטפל במטופלי אלא‬
‫א ורק במסגרת הסטאז'י הלימודיי‪ .‬כל טיפול בניגוד לאמור‪ ,‬מהווה הפרת‬
‫שהמבצע אותה יישא באופ בלעדי באחריות המלאה והבלעדית להפרה ותוצאותיה‪.‬‬
‫חוק‬
‫‪10‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫ועדות במכללה‬
‫‪ .1‬ועדת הוראה‬
‫בעת הצור‪ ,‬בקמפוס הראשי בתל אביב מתכנסת ועדת הוראה הדנה בסוגיות פדגוגיות ואקדמיות‬
‫של סטודנטי‪ .‬הוועדה ממונה על קבלת החלטות ודנה בנושאי הבאי‪ :‬המש לימודי של‬
‫סטודנטי שיש ספק בהמש לימודיה‪ ,‬תנאי מעבר חריגי במעבר משנה לשנה‪ ,‬הקלות‬
‫לסטודנטי ע בעיות לימודיות )קשב וריכוז‪ ,‬חרדת בחינות ועוד(‪ ,‬בקשות מיוחדות של‬
‫סטודנטי באשר ללימודי‪ ,‬בעיות הוראה‪ /‬בחינות‪ ,‬בקשות למועד מיוחד‪ ,‬ערעורי חריגי ועוד‪.‬‬
‫הרכב הוועדה‪ :‬המנהלת הפדגוגית‪ ,‬מרכז המגמה הרלוונטי ומנהל‪/‬ת שלוחה‪.‬‬
‫‪ .2‬ועדת מלגות‬
‫פעמיי בשנה‪ ,‬בהתא למועדי המתפרסמי בתקנו ההרשמה לסטודנטי מתכנסת בקמפוס‬
‫הראשי בתל אביב ועדת מלגות‪ ,‬הממונה על קבלת החלטות לגבי סטודנטי שהגישו בקשות‬
‫לסיוע כלכלי מהמכללה‪.‬‬
‫הועדה ממונה על‪:‬‬
‫א‪ .‬קביעת קריטריוני ונקודות דירוג לקבלת מלגה לסיוע כלכלי‪.‬‬
‫ב‪ .‬קבלת החלטה לגבי הסטודנטי הזכאי והלא זכאי‪.‬‬
‫ג‪ .‬מענה והתייחסות לכל הפניות המגיעות לוועדה‪.‬‬
‫מזכירת הוועדה‪ :‬אחראית תפעול פדגוגיה‬
‫הרכב הוועדה‪ :‬אחראית תפעול פדגוגיה‪ ,‬הנהלת המכללה‪ ,‬הנהלת השלוחות ‪.‬‬
‫הלי הפנייה‪ :‬בקשות לסיוע כלכלי מוגשות על ידי הסטודנט למזכירות הסטודנטי על גבי טופס‬
‫בקשה לסיוע כלכלי בצירו‪ ,‬כל המסמכי הרלוונטיי‪ ,‬בהתא למועדי המפורסמי בתקנו‬
‫ההרשמה‪.‬‬
‫‪ .3‬ועדת משמעת ראה תקנו ועדת משמעת‪.‬‬
‫דיק הסטודנטי‬
‫מטרת תפקיד דיק הסטודנטי היא להוות "אוז קשבת" לסטודנטי‪ ,‬לנתב ולנווט בי כלל‬
‫הגורמי במערכת‪ ,‬תו שמירה על יחס אישי‪ ,‬הקשבה‪ ,‬דיסקרטיות‪ ,‬כבוד‪ ,‬ייעו‪ 4‬ותמיכה‪.‬‬
‫קשרי הסטודנטי והמכללה בנושאי הלימודיי והמנהליי מתקיימי וימשיכו להתקיי‬
‫באמצעות המרצי‪ ,‬ראשי המגמות‪ ,‬מזכירות הסטודנטי ומנהלי השלוחות‪.‬‬
‫דיק הסטודנטי במכללת רידמ טל רווה‪.‬‬
‫הכתובת לפניות ולהתקשרות היא במייל ‪ [email protected]‬עבור טל רווה‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫שירות לסטודנטים‬
‫‪ .1‬מערכת למידה""מודל"‬
‫מכללת רידמ הטמיעה מערכת למידה )המודל( המאפשרת ממשק אינטראקטיבי ישיר בי‬
‫המכללה לבי הסטודנט‪.‬‬
‫המערכת תומכת באינטראקציה מקוונת בי הסטודנטי ובי המרצי ולהיפ ע"י קבלה והורדה‬
‫של הודעות וחומרי לימוד מאורגני טקסטי‪ ,‬מצגות‪ ,‬שקפי‪ ,‬הודעות‪ ,‬תרגילי בית‪ ,‬בחינות‪,‬‬
‫ופתרונות‪.‬‬
‫המערכת הינה מערכת אינטרנטית ובכ נגישה לסטודנט בכל מקו בו יש מחשב המחובר‬
‫לאינטרנט‪.‬‬
‫‪ .2‬חוברות עזר ללימודי‬
‫קורסי רבי הנלמדי במכללה מלווי בחוברות‪ ,‬ובה חומר עזר רלוונטי לחומר הנלמד בקורס‪.‬‬
‫חוברות העזר ניתנות לסטודנטי ללא תשלו באמצעות האינטרנט‪ .‬נית לרכוש את החוברות‬
‫דר חברה חיצונית בתשלו‪ ,‬פרטי ימסרו לסטודנט בתחילת שנת הלימודי‪.‬‬
‫‪ .3‬העשרה לסטודנטי‬
‫הסטודנטי במכללת רידמ נהני לאור שנת הלימודי מקורסי העשרה ללא תשלו בתחומי‬
‫כגו‪ :‬יוגה‪ ,‬צ'י קונג‪ ,‬טאי צ'י‪ ,‬מדיטציות שונות ועוד‪.‬‬
‫בנוס‪ ,,‬במהל שנת הלימודי מציעה המכללה לסטודנטי מבחר סדנאות חווייתיות הקשורות‬
‫לנושאי המגווני הנלמדי במכללה‪ .‬כל סטודנט יכול לבחור סדנה כרצונו‪.‬‬
‫‪ .4‬תעודת סטודנט‬
‫כל סטודנט אשר הסדיר את תשלומיו זכאי לתעודת סטודנט של התאחדות הסטודנטי בישראל‪,‬‬
‫המקנה הטבות שונות‪ ,‬וביניה הנחה של ‪ 10%‬בקווי נסיעה בי עירוניי של אגד‪ ,‬הנחה בסוכנות‬
‫הנסיעות של "איסתא" ‪ ,http://www.issta.co.il/trek/isic.aspx‬הנחה במופעי תרבות שוני‪,‬‬
‫ועוד‪ .‬שירות זה כרו בתשלו‪ .‬מידע על אופ הפניה לקבלת תעודת סטודנט יימסר לסטודנטי‬
‫לקראת תחילת שנת הלימודי‪.‬‬
‫‪ .5‬חנות המכללה " הנחה לסטודנטי‬
‫חנות רידמ החדשה "רידמ ‪ "360‬ברח' חיי לבנו ‪ 26‬רמת אביב‪ ,‬תל אביב‪One-Stop-Shop ,‬‬
‫‪.for Therapists‬‬
‫במכללה ברמת אביב חנות ובה מוצרי רבי הקשורי בתחומי הבריאות והרפואה ההוליסטית‪.‬‬
‫בחנות מגוו רחב של ספרי‪ ,‬חוברות‪ ,‬אביזרי נוי ואנרגיה‪ ,‬נרות‪ ,‬קריסטלי‪ ,‬צמחי מרפא‬
‫)טינקטורות‪ ,‬פורמולות ו ‪ , (Raw‬תוספי מזו‪ ,‬כיסאות ושולחנות טיפול‪ ,‬תכשיטי ועוד‪ .‬כל מוצרי‬
‫החנות נית לרכוש ג בקמפוסי האחרי של המכללה‪.‬‬
‫לסטודנטי במכללת רידמ הנחה של ‪ 10%‬על מחירי המחירו של מרבית המוצרי בחנות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫‪ .6‬קליניקת המכללה " הנחה לסטודנטי‬
‫במכללת רידמ קיימות קליניקות סטודנטי בשלוחות השונות‪ .‬הסטודנטי יכולי לקבל ייעו‪4‬‬
‫וטיפול בקליניקת המכללה חינ או בעלות סמלית‪ ,‬בתחומי שוני של הרפואה המשלימה‬
‫)רפואה סינית‪ ,‬תזונה‪ ,‬טיפולי מגע ‪ ,‬פסיכותרפיה הוליסטית ועוד(‪.‬‬
‫‪ .7‬אתר רידמ‬
‫למכללת רידמ אתר בו יכול הגולש למצוא מידע על תכניות הלימודי במכללה‪ .‬כמו כ‪ ,‬באתר‬
‫מידע בתחו הקשור במחקרי חדשי‪ ,‬סקירת ספרי חדשי‪ ,‬כינוסי )לאומיי ובינלאומיי(‪,‬‬
‫מדור שאלות ותשובות‪ ,‬קישורי לאתרי רלוונטיי אחרי ועוד‪ .‬כתובת האתר‪:‬‬
‫‪www.reidman.co.il‬‬
‫‪ .8‬סיוע במציאת עבודה – רידמ קריירה!‬
‫כמנהיגת תחו הכשרת המטפלי הקימה המכללה את חטיבת ההשמה‬
‫"רידמ קריירה"‪.‬‬
‫חטיבה זו יצרה קשרי עבודה הדוקי ע המעסיקי המובילי בתחומי הרפואה המשלימה‬
‫בישראל‪ ,‬והגיעה עמ לשורה של הסכמי המבטיחי את העסקת של בוגרי המכללה‪ .‬עד כה‬
‫הושמו בהצלחה רבה מאות מבוגרינו‪ ,‬שמצאו ג פרנסה הולמת וג מקור להתפתחות מקצועית‬
‫ואישית‪ .‬עשרות הצעות עבודה אטרקטיביות מוזרמות כל העת אל מרכזי חטיבת ההשמה של‬
‫רידמ‪ .‬ההצעות הללו נבחנות ומש מועברות ישירות למייל האישי‪ .‬כמו כ‪ ,‬נית לראות ג‬
‫באתר המכללה‪.‬‬
‫העבודות מיועדות בעיקר למטפלי מוסמכי א קיימות ג עשרות הצעות המכוונות‬
‫לסטודנטי ומסייעות לה ללמוד ולעבוד‪.‬‬
‫ג כללית רפואה משלימה מעדיפה את בוגרי מכללת רידמ המעסיק הגדול והמוביל בתחו‬
‫הרפואה המשלימה בישראל הוא כללית רפואה משלימה המעניקה עדיפות בקבלה לעבודה לבוגרי‬
‫תוכניות הלימודי של מכללת רידמ המופעלות בשיתו‪ ,‬פעולה עימה ולבוגרי התוכנית להכשרת‬
‫חוקרי המשותפת לשני הגופי‪.‬‬
‫‪ .9‬ספרייה‬
‫הספרייה בקמפוס רמת אביב מנוהלת ע"י ספרנית מקצועית שעומדת לרשות הסטודנטי במהל‬
‫הלימודי‪ .‬הספרייה עשירה במיוחד‪ ,‬ע מיטב הספרות העולמית והמקומית בתחומי הרפואה‬
‫המערבית והמשלימה‪ .‬בנוס‪, ,‬לנוחות הסטודנטי בכל אחת מ השלוחות ישנ עמדות מחשב ע‬
‫אינטרנט‪ .‬ראה תקנו ספרייה‪.‬‬
‫בחתימתי על טופס ההרשמה הנני מאשר‪/‬ת כי קראתי והבנתי את כל האמור בהצהרות‬
‫ו‪/‬או בהתחייבויות ו‪/‬או בנהלי ו‪/‬או בהנחיות המפורטי לעיל ובהתא לכ‪ ,‬אני מקבל‬
‫על עצמי את המחויבות המלאה לפעול על פיה‪ ,‬כפי שיתעדכנו מעת לעת‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬
‫לוח חופשות לשנת הלימודים תשע"ז )‪(2016-2017‬‬
‫תחילת סמסטר א' לשנים ב‪-‬ה'‪:‬‬
‫‪6.11.16‬‬
‫תחילת סמסטר א' לשנה א'‪:‬‬
‫‪13.11.16‬‬
‫חופשת בחינות‪-‬סמסטר א'‪:‬‬
‫‪26.2.17-24.3.17‬‬
‫תחילת סמסטר ב'‪:‬‬
‫‪26.3.17‬‬
‫חופשת בחינות‪-‬סמסטר ב' ‪:‬‬
‫‪23.07.17-18.08.17‬‬
‫תאריכי חופשה‬
‫חזרה ללימודים‬
‫חופשת בחינות‬
‫‪26.2.17-24.3.17‬‬
‫‪ 26.03.17‬יום א'‬
‫פסח‬
‫‪09.04.17-17.04.17‬‬
‫‪ 18.04.17‬יום ג'‬
‫ערב יום השואה‬
‫‪23.04.17‬‬
‫* לימודים עד ‪18:00‬‬
‫ערב יום הזיכרון‬
‫‪30.04.17‬‬
‫* לימודים עד ‪18:00‬‬
‫יום הזיכרון‬
‫‪01.05.17‬‬
‫יום העצמאות‬
‫‪02.05.17‬‬
‫‪ 03.05.17‬יום ד'‬
‫שבועות‬
‫‪30.05.17-31.05.17‬‬
‫‪ 01.06.17‬יום ה'‬
‫חופשת בחינות‬
‫‪23.07.17-18.08.17‬‬
‫ראש השנה‬
‫‪20.09.17-22.09.17‬‬
‫‪ 24.09.17‬יום א'‬
‫יום כיפור‬
‫‪29.09.17‬‬
‫‪ 01.10.17‬יום א'‬
‫סוכות‬
‫‪12.10.17 – 04.10.17‬‬
‫‪ 13.10.17‬יום ו'‬
‫‪ - 28.01.17‬ראש השנה הסיני‪.‬‬
‫‪ - 02.06.17‬יום ו'‪ -‬מועד בחינות מיוחד‪ -‬אין לימודים‪.‬‬
‫במידה וברשימת המפגשים של הקורסים מופיע מפגש בתקופת החופשה‪ ,‬המפגש יתקיים‬
‫במועדו והחופשה אינה תקפה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫© כל הזכויות שמורות למכללת רידמ בע"מ‬