ב"עשת - ה סיכום הקליניקה לדיני עבודה

Transcription

ב"עשת - ה סיכום הקליניקה לדיני עבודה
‫הקליניקה לדיני עבודה – המרכז הבינתחומי הרצליה‬
‫בשיתו הל"ב התנועה למלחמה בעוני בישראל )ע‪.‬ר‪(.‬‬
‫סיכו הקליניקה לדיני עבודה התשע"ב‬
‫עו"ד עמית מור‬
‫עו"ד אלעד לוי‬
‫בשנת הלימודי התשע"ב השתתפו בקליניקה ‪ 21‬סטודנטי‪ ,‬אשר פעלו לכל אור השנה בעמדות‬
‫בבית הדי האזורי לעבודה בתל אביב והעניקו סיוע משפטי לאוכלוסיות שיד אינה משגת לשכור‬
‫שירותיו של עור די‪ ,‬כל זאת תחת פיקוח מנחי הקליניקה‪.‬‬
‫הקליניקה פועלת בשיתו פעולה ע הל"ב התנועה למלחמה בעוני )ע"ר( ומקרי מסוימי‬
‫הועברו להמש טיפול לעורכי הדי המתנדבי בתנועה‪.‬‬
‫במקביל לפעילות בשטח עברו הסטודנטי שיעורי עיוניי לכל אור השנה‪ .‬השיעורי היו‬
‫מגווני וכללו לימוד מושגי יסוד בדיני עבודה‪ ,‬משפט העבודה ודיני המג הלכה למעשה‪ ,‬סיוע‬
‫לאוכלוסיות המגיעות לקבל עזרה בבתי הדי‪ ,‬סדרי הדי בבית הדי לעבודה‪ ,‬דגשי לכתיבת‬
‫מכתבי וכתבי בי די‪ .‬בנוס השתתפו הסטודנטי בימי עיו ובכנסי אשר חשפו אות לחיי‬
‫היו יו של העובד בישראל‪ ,‬הפרות בדיני עבודה והפרות חוקי המג‪ ,‬קשיי בהתמודדות ע‬
‫המציאות היומיומית של האוכלוסיות המוחלשות‪ ,‬כמו ג היכרות ע הפעולות הנוספות‬
‫שמתקיימות במסגרת הל"ב‪ .‬וההיכרות ע המשפט ככלי לשינוי חברתי‪.‬‬
‫הסטודנטי נדרשו למלא דו"ח חודשי לגבי פעילות בבית הדי והסיוע שנית על יד לפוני‪.‬‬
‫מדו"חות אלה עולה כי הסטודנטי טיפלו במהל שנת הלימודי בכ ‪ 950‬פניות‪.‬‬
‫להל פילוח המקרי לפי הנושאי בה טיפלו הסטודנטי‪:‬‬
‫המרכז הבינתחומי הרצליה | בית ספר רדזינר למשפטים‬
‫הקליניקה לדיני עבודה – המרכז הבינתחומי הרצליה‬
‫בשיתו הל"ב התנועה למלחמה בעוני בישראל )ע‪.‬ר‪(.‬‬
‫במהל שנת הלימודי ניהלה הקליניקה מספר הליכי משפטיי בבתי הדי לעבודה‪ ,‬ביניה‪:‬‬
‫‪ .1‬עופרה‪:‬‬
‫עופרה סבלה במש כל חייה ממצב כלכלי קשה והיא נזקקה למקו פרנסה יציב ובטוח‬
‫לצור הישרדות קיומית‪ .‬במש ‪ 25‬שני עבדה עופרה בצמוד לדוד ספקטור והוא העסיק‬
‫אותה באמצעות חברות שונות שהקי תו שמר ספקטור גר לעופרה להאמי שהיא יד‬
‫ימינו‪ ,‬התייחס אליה‪ ,‬לכאורה‪ ,‬כאשת סודו‪ ,‬לרבות בנוגע לסודות האישיי והכמוסי‬
‫ביותר שלו‪ .‬לאחר ‪ 25‬שני פוטרה עופרה ונשברה נפשית וכלכלית והיא נותרה ללא כלו‪.‬‬
‫אנו סייענו לעופרה להגיש תביעה למימוש זכויותיה לבית הדי האזורי לעבודה בתל אביב‬
‫אשר נגעה לתקופת בספקיורטי ולאחר מכ להעסקתה בגולדאספקט‪ .‬תביעתה נגעה‬
‫לפיצויי הפיטורי משני מקומות העבודה ולזכויות שונות בגי העסקתה בכל אחת משתי‬
‫החברות‪ .‬עיקר המחלוקת נגעה לשאלות הא היה רצ בהעסקתה של עופרה בשתי‬
‫החברות או שמא מדובר בתקופות העסקה נפרדות‪ ,‬כיצד הסתיימה כל אחת מהתקופות‬
‫והא נית להרי את מס ההתאגדות ולחייב את בעלי המניות בשתי החברות דוד‬
‫ספקטור ורחלי גולדבלט בעלי המניות‪ ,‬באופ אישי מכוח דוקטרינת הרמת מס‪ .‬לאחר‬
‫משפט ארו ורווי אמוציות שנמש כמעט שנתיי וחצי קיבל בית הדי האזורי לעבודה‬
‫את התביעה בחלקה הגדול וא קבע כי יש להרי את מס ההתאגדות בחלקו ולייחס‬
‫לדוד ספקטור את חובותיה של ספקיורטי לעופרה חמו בנוגע לפיצויי הפיטורי‪.‬‬
‫על פסק די זה הגישו הנתבעי ערעור לבית הדי הארצי לעבודה ]ע"ע ‪ [10949 11 11‬אשר‬
‫הביא את הצדדי להסכי כי קביעות בית הדי האזורי יוותרו על כנ תו שהנימוק‬
‫לחיוב האישי של בעלי המניות ישונה וייקבע כי חל חיוב אישי על דוד ספקטור לשל‬
‫לתובעת את סכו פיצויי הפיטורי‪ .‬הסטודנטי בקליניקה סייעו בביצוע מחקר משפטי‬
‫והכנות לכתיבת עיקרי טיעו וסיכומי בערעור‪.‬‬
‫‪ .2‬סימה‪:‬‬
‫עובדת שפוטרה מעבודתה כמתווכת במשרד נדל" קט ברחובות שפוטרה לאחר ‪ 4‬שנות‬
‫עבודה‪ .‬כאשר ביקשה סימה לממש את זכויותיה כעובדת החל בעל המשרד לטעו כי לא‬
‫מדובר בעובדת אלא במי שפעלה כ"קבל עצמאי" וא טע כי היא חייבת לו ‪, 35,000‬‬
‫בגי דמי תיוו המגיעי לו לכאורה‪ ,‬אשר בגי כ הגיש נגדה תביעה לבית משפט השלו‬
‫ברחובות‪ .‬סייענו לסימה בהגשת תביעה לבית הדי האזורי לעבודה ולהעביר את הדיו‬
‫מבית משפט השלו ברחובות לבית הדי לעבודה‪ .‬הסטודנטי בקליניקה סייעו בביצוע‬
‫מחקר משפטי‪ ,‬כתיבת כתב תביעה‪ ,‬הכנת תצהיר עדות ראשית‪ ,‬בקשה לסילוק התביעה‬
‫על הס ועוד‪ .‬התיק נקבע לדיו הוכחות במהל שנת ‪.2013‬‬
‫המרכז הבינתחומי הרצליה | בית ספר רדזינר למשפטים‬
‫הקליניקה לדיני עבודה – המרכז הבינתחומי הרצליה‬
‫בשיתו הל"ב התנועה למלחמה בעוני בישראל )ע‪.‬ר‪(.‬‬
‫‪ .3‬אירנה‬
‫עובדת במכו הסרת שיער באמצעות לייזר‪ ,‬שיש לה הכשרה מיוחדת הנחוצה למכו‪,‬‬
‫פוטרה לאחר שהתלוננה שלא קיבלה שכר במש כחודשיי‪ .‬התברר כי לאור כל תקופת‬
‫העסקתה פגע המכו בזכויותיה כעובדת‪ ,‬לא שיל עבורה כפסי לקר פנסיה‪ ,‬הלי את‬
‫שכרה כעניי שבשגרה ועוד‪ .‬לאחר פיטוריה טע המכו כי היא גרמה לנזקי ללקוחות‬
‫ובכ פגע בשמה הטוב‪ ,‬על א שלא היה לדברי שחר‪ .‬הגשנו בש אירנה תביעה בבית‬
‫הדי האזורי לעבודה ]ס"ע ‪ [42503 02 12‬ובתגובה הגיש המכו תביעה לשיפוי בגי‬
‫פיצויי שהמכו כביכול שיל למטופלי של אירנה ]ס"ע ‪ .[32678 04 12‬בתביעה זו‬
‫הגשנו בקשה לסילוק על הס שטר נדונה‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬בתביעה שהגישה אירנה המלי‪0‬‬
‫בית הדי לתק את כתב התביעה על מנת לחזק את עילת התביעה של לשו הרע ופגיעה‬
‫בש הטוב‪ .‬סטודנטית מהקליניקה סייעה בהכנת כל כתבי בי הדי שהוגשו בהלי זה‪.‬‬
‫‪ .4‬איריס‬
‫עובדת בג ילדי פרטי‪ ,‬שפוטרה לאחר ‪ 10‬שנות עבודה‪ ,‬ללא כל הודעה‪ ,‬ללא כל סיבה‬
‫וללא שנער לה שימוע‪ .‬בנוס‪ ,‬לא שולמו לאיריס פיצויי פיטורי‪ ,‬לא הופרשו לה כספי‬
‫לקר פנסיה לאור כל התקופה ולא שולמו לה דמי חופשה וזכויות נוספות‪ .‬לפיכ הגשנו‬
‫בשמה של איריס תביעה ]ס"ע ‪ .[18403 06 12‬בשלב זה הוגש כתב הגנה מטע המעסיק‪.‬‬
‫טר נקבע מועד לדיו‪ .‬סטודנטית מהקליניקה סייעה בהכנת כתב התביעה‪.‬‬
‫להל נציג מספר מקרי אשר אות העלו סטודנטי כמקרי מרכזיי בעבודת‪ .‬המקרי‬
‫דווחו על ידי הסטודנטי בדו"ח סיכו שנתי‪:‬‬
‫‪ 2 .1‬פליטי\מסתנני אשר עבדו בחברת היי טק פנו אל סטודנט בעמדה בבית הדי לעבודה‪.‬‬
‫לאחר שהתגבר על מכשול השפה הבי הסטודנט כי ה עבדו במטבח של החברה‪ .‬אות‬
‫עובדי לא ידעו כלל את זהות המעסיק שלה‪ ,‬למעט שמו הפרטי של איש הקשר‪ ,‬אשר‬
‫ניתק מה מגע במהל החודשי האחרוני‪ ,‬לא העביר לידיה את שכר ולא השיב‬
‫לפניותיה הטלפוניות‪ .‬לאחר זמ קצר בחברה הודיעו לה שלא להגיע יותר‪.‬‬
‫המקרה הציג באופ ברור וחד את הניצול הבלתי נתפס של אוכלוסייה חלשה זו של‬
‫פליטי‪ ,‬אשר המעסיקי הזמניי שלה מנצלי את הקושי לפנות לערכאות משפטיות‬
‫ולמשטרה‪ .‬על א הקושי‪ ,‬הסטודנט לא וויתר והשלי את איתורה של "שרשרת‬
‫ההעסקה" עד שהגיע לאיתור זהותה של חברת כוח האד שהעסיקה אות‪ .‬התביעה‬
‫הוגשה ואנו ממתיני להתפתחויות בנוגע אליה‪.‬‬
‫‪ .2‬ש' הגיעה מספר ימי לאחר מקרה משה סילמ וסיפרה שבעלה "הוא הבא בתור"‪100% .‬‬
‫נכות‪ ,‬צמוד לכיסא גלגלי‪ ,‬מצבו הרפואי מוסי להיות קשה ככל שעובר הזמ וכ ג‬
‫המרכז הבינתחומי הרצליה | בית ספר רדזינר למשפטים‬
‫הקליניקה לדיני עבודה – המרכז הבינתחומי הרצליה‬
‫בשיתו הל"ב התנועה למלחמה בעוני בישראל )ע‪.‬ר‪(.‬‬
‫מצבו הנפשי‪ .‬ש' הגיעה על מנת שנעזור לה לנסח בקשה למוסד לביטוח לאומי ובמקביל‬
‫ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי לדחות את תביעת בעלה לאור מצבו הרפואי‬
‫הקשה‪ .‬ש' ציינה בפנינו שבעלה עבר בדיקות רפואיות שונות המעידות על מצבו הרפואי‬
‫וכי הוא זקוק לקצבה מהביטוח הלאומי‪ ,‬שאינו מכיר בנכותו חר תוצאות הבדיקות‪ .‬נכו‬
‫להיו‪ ,‬לפי דבריה של ש'‪ ,‬בעלה לא יכול לתפקד ללא עזרה קבועה‪ ,‬והיא מטפלת בו‬
‫ועוזרת לו סביב השעו בכל הפעולות הבסיסיות )למשל‪ :‬לקו ולהתקלח(‪ .‬לכ אי‬
‫באפשרותה לצאת לעבודה ולפרנס את משפחת‪ .‬הסטודנטית שקיבלה את ש' סייעה לה‬
‫לכתוב מכתב לפתיחת התיק בביטוח הלאומי מחדש וכ סייעה לש' בהגשת ערעור על‬
‫החלטת הביטוח הלאומי בעניינו של בעלה‪.‬‬
‫המקרה היה יוצא דופ בשל העיתוי של הפניה התאבדותו של משה סילמ ושל נכה‬
‫צה"ל באותו שבוע בו פנתה ש'‪ .‬היא היתה במצב מאוד קשה‪ ,‬בכתה במהל הטיפול בה‬
‫והיא היתה מיואשת מהמצב‪ .‬לסטודנטית היתה זו הפע הראשונה להפגש ע המציאות‬
‫הקשה כל כ‪ .‬היא הצליחה להפיח בש' רוח תקווה‪.‬‬
‫‪ 2 .3‬סטודנטי טיפלו במקרה מהמגזר החרדי בבני ברק‪ .‬זוג אחיות הגיע לקבל סיוע בבית‬
‫הדי האזורי לעבודה בתל אביב‪ .‬אחת עבדה בחנות פאות בבני ברק‪ ,‬בבעלות משותפת של‬
‫אישה וגבר‪ .‬במהל כל שנות עבודתה במקו קיבלה הפונה סכו כס במזומ עבור‬
‫עבודתה‪ ,‬ללא תלוש מסודר‪ .‬מרבית הזכויות הסוציאליות המגיעות לה לפי החוק כלל לא‬
‫ניתנו לה‪ .‬לאחר מספר שנות עבודה במקו קיבלה הפונה פתק מבעל המקו ובו נכתב‬
‫שהיא אינה יכולה להמשי ולעבוד במקו מ החשש שהוא לא יעמוד בפיתוי שהפונה‬
‫מציבה בפניו‪ .‬הפונה לא קיבלה פיצויי פיטורי או דמי הודעה מוקדמת כדי ולא כל זכות‬
‫אחרת שהגיעה לה על פי די לגבי תקופת עבודתה במקו לאור שני‪ .‬הסטודנטי‬
‫כתבו למעסיק מכתב התרעה ובו עמדו על כל זכויותיה של הפונה‪ .‬לאחר מספר ימי‬
‫התקשרה הפונה אל הסטודנטי ודיווחה שקיבלה את מלוא הסכו )‪ (, 22,000‬מבעלי‬
‫העסק‪.‬‬
‫בשנת הלימודי הקרובה ‪ 6‬סטודנטי שסיימו את הקליניקה בשנת הלימודי הנוכחית ישארו‬
‫כחונכי בקליניקה ורכזי מטע הל"ב‪ .‬בעזרת סטודנטי אלה אנו סבורי כי נית יהיה לפקח‬
‫באופ הדוק יותר ומקצועי יותר על עבודת של הסטודנטי בבית הדי לעבודה‪ ,‬במסגרת תכנית‬
‫העבודה השנתית‪ .‬זאת לרבות חניכה אישית של החונכי והרכזי בעמדות בכל יו במהל‬
‫שבועות הפעילות הראשוני וליווי צמוד שלה לקבוצות לימוד קטנות הכל בפיקוח המנחי‪.‬‬
‫המרכז הבינתחומי הרצליה | בית ספר רדזינר למשפטים‬

Similar documents