Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK

Comments

Transcription

Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Sørlandet sykehus HF
Medisinsk serviceklinikk
Brukerhåndbok
Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Side 1 av 6
Dokumentplassering:
Godkjent dato:
Gyldig til:
Dato endret:
II.MSK.MedMik.2.A-2
11.05.2012
11.05.2014
11.05.2012 3.00
Revisjon:
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
DISTRIBUSJONSLISTE: EK, Elektronisk labhåndbok
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: Tilpasset innholdet til bruk i lab.håndbok (fjernet linker til interne dokumenter), fjernet
kapittel om larynxprøver, lagt til VRE- og ESBL-screening og tatt bort litt generell informasjon som står i laboratoriehåndboka fra
før.
GENERELT OM PRØVETAKING TIL MEDISINSK MIKROBIOLOGI
2
PRØVETAKING, PROBLEMSTILLING
3
Abscesser
3
Anaerob infeksjon
3
Biopsi eller autopsimateriale
3
Blodkultur
3
Blodprøver
3
Bronkialsekret
3
Conjunctiva
3
Ekspektorat
4
Fæcesprøver
4
Intravaskulære katetre
4
MRSA prøver
4
Nasopharynx
4
Neonatal sepsis
4
Neseprøve
4
Pleuravæske, ascites, leddvæske
4
Sinussekret
5
Spinalvæskeundersøkelse
5
Svelgprøve
5
Sårsekret, hud
5
Tuberkuloseundersøkelse
5
Urin til dyrkning
5
Urin til chlamydia
6
Dokument ID: D09518
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent av:
Overlege Sølvi
Noraas/Kval.koord.
Sissel Francke
Avd. overlege Sølvi
Noraas
Avd.leder Sølvi Noraas
Verifisert av:
Sørlandet sykehus HF
Side: 2
Av: 6
Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Dokumentplassering:
II.MSK.MedMik.2.A-2
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent dato:
Overlege Sølvi
Avd. overlege Sølvi
11.05.2012
Noraas/Kval.koord. Sissel Noraas
Francke
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
Godkjent av:
Avd.leder Sølvi Noraas
Revisjon:
3.00
Prøver fra kvinnelig urogenitaltraktus
6
Prøver fra mannlig urogenitaltraktus
6
Øreprøver
6
Generelt om prøvetaking til medisinsk mikrobiologi
For at vi skal kunne gi klinisk relevante svar er det påkrevd at prøvene tas adekvat fra riktig anatomisk
lokalisasjon og at prøven pakkes, oppbevares og forsendes etter gjeldende anbefalinger som beskrevet i
laboratoriehåndboken på www.sshf.no.
Det er viktig at prøveglasset er riktig merket med fullt navn og fødselsdato, med tanke på entydig identifikasjon
av pasienten, og dermed god informasjonssikkerhet. Prøver med ufullstendig merking vil ikke bli undersøkt.
Rekvisisjonen skal være merket med 11-sifret personnummer.
Det er helt avgjørende for vår vurdering av prøven med tanke på hvilke medier vi velger for dyrkning og for
hvilke mikrober som vil bli identifisert og resistensbestemt, at gode kliniske opplysninger gis ved rekvisisjon.
I serologien baserer vi oss i stor utstrekning på forventet normal immunrespons. For disse prøvene er det derfor
viktig å angi første sykdomsdag/antatt eksponeringstidspunkt.
Se oversikt for oppbevaring av prøver før forsendelse og oversikt over prøvetakningsutstyr for informasjon i
tillegg til veiledningen nedenfor.
Sørlandet sykehus HF
Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Dokumentplassering:
II.MSK.MedMik.2.A-2
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent dato:
Overlege Sølvi
Avd. overlege Sølvi
11.05.2012
Noraas/Kval.koord. Sissel Noraas
Francke
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
Godkjent av:
Avd.leder Sølvi Noraas
Side: 3
Av: 6
Revisjon:
3.00
Prøvetaking, problemstilling
Abscesser
Puss fra abscesser skaffes helst ved å aspirere med sprøyte etter huddesinfeksjon. Send det som aspireres, i
steril beholder, ikke bare en pensel. Er det mistanke om anaerob infeksjon, bør prøvetakingen følge spesielle
regler (se avsnitt om Anaerob infeksjon). Dreier det seg om perforerte abscesser eller sårsekret, tas prøven med
pensel fra dypet i lesjonene, evt. fra vevskanten (ikke midt inne i pussansamlingen).
Anaerob infeksjon
Når det foreligger klinisk mistanke om anaerob bakterieinfeksjon må dette angis, da anaerob dyrking er for
ressurskrevende til å kunne gjøres på alle prøver. Anaerob dyrking fra områder med normalflora anses som
uhensiktsmessig fordi tolking av svarene blir vanskelig. Hvis prøvematerialet er rikelig (puss fra abscesser,
væske fra serøse hulrom), bør steril prøvebeholder fylles helt opp så luft i røret unngås. Samtidig er det
hensiktsmessig å suge opp noe av materialet og sende på pensel. Er materialet sparsomt, tas det også med
pensel.
Anaerobe bakterier tåler ikke lang oppbevaring, anbefalingene i tabellen nedenfor bør følges:
Prøvemateriale
Optimal
transporttid
Kommentarer
Aspirat
< 1 ml
1-2 ml
> 2 ml
≤ 10 min
≤ 30 min
≤ 2-3 timer
Luft kan i løpet av 30 min. gradvis diffundere gjennom plastsprøyten.
Mindre volumer bør derfor transporteres i egnet anaerob
transportsystem. Send penselprøve i tillegg dersom anaerob
transportsystem ikke benyttes.
Vev eller biopsi
I steril beholder
I anaerobtransportsystem
≤ 30 min
≤ 2-3 timer
Ved bruk av anaerob transportsystem kan purulent materiale > 2 ml i
volum og større vevsbiter aksepteres for anaerob dyrkning i inntil 24
timer.
Penselprøve
I transportagar
≤ 2-3 timer
Transportagar bestående av Amies medium er vist å ha bevart
levedyktigheten av anaerober i tilfredsstillende grad i 24 timer.
Ref. Rapport fra strategimøte nr. 23, 2009: Anaerob diagnostikk
Biopsi eller autopsimateriale
Tas aseptisk og sendes i sterile prøveglass uten tilsetning. Dreier det seg om små mengder væske (f.eks. fra
cyste- eller abscessinnhold) kan denne fanges opp med en pensel og sendes i transportmedium.
Blodkultur
Se Dyrkning av blodkultur i undersøkelsesregisteret. Prøvene oppbevares i romtemperatur før forsendelse.
Blodprøver
Se Blodprøvetaking.
Bronkialsekret
Transtrakealt aspirat, børsteprøve eller skyllevann tatt gjennom bronkoskop eller trakealtube gir bedre resultat
enn ekspektorat fordi munn- og svelgflora i større grad blir eliminert. Prøvene sendes i sterile beholdere, eller
hvis mengden er liten eller transporten tar mer enn et par timer, på pensel i transportmedium.
Conjunctiva
Konjunktivitt. Prøven tas med vattpensel som sendes i transportmedium. Prøver med henblikk på Chlamydia
trachomatis sendes på spesialmedium.
Sørlandet sykehus HF
Dokumentplassering:
II.MSK.MedMik.2.A-2
Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent dato:
Overlege Sølvi
Avd. overlege Sølvi
11.05.2012
Noraas/Kval.koord. Sissel Noraas
Francke
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
Godkjent av:
Avd.leder Sølvi Noraas
Side: 4
Av: 6
Revisjon:
3.00
Ekspektorat
Nedre luftveisinfeksjon. Prøven tas helst om morgenen før pasienten har spist. En må instruere pasienten om å
hoste kraftig slik at slimklatter kommer opp, og bare slike klatter skal spyttes ut i prøveglasset. Ekspektoratet
bør være tydelig purulent for at bakteriologisk dyrking skal kunne gi nyttig informasjon. Dyrking av serøst,
ikke-purulent materiale er formålsløst, da det vil være dominert av normal munn- og svelgflora. Prøven sendes
laboratoriet i steril beholder med skrukork. Ekspektoratprøver kvalitetsvurderes av oss mikroskopisk og såes
bare ut dersom det tilfredsstiller våre krav.
Dersom det ønskes undersøkelse mhp M. tuberculosis og syrefaste staver, må det sendes to glass da vi sender
det ene videre til Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
ESBL-screening
Ved smittevernproblematikk, gram negative staver med ekstendert spektrum betalaktamaser. Prøven tas fra
anus, på pensel i transportmedium.
Fæcesprøver
Tarminfeksjoner. Defekasjon bør skje i bekken. Fæcesprøve til dyrkning av tarmpatogene bakterier, samt
påvisning av EHEC skal sendes på FecalSwab (Cary Blair) tansportmedium dersom transporten tar mer enn to
timer. Prøver fra inneliggende pasienter kan sendes i sterilt glass uten tilsetning. Er avføringen slimet eller
blodig, velges fortrinnsvis slimklatter eller blodige porsjoner av avføringen.
Prøver til påvisning av rota-, adeno- og norovirus og Clostridium difficile, skal sendes på sterilt glass uten
tilsetning.
Prøver til mikroskopi for patogene tarmparasitter bør sendes på spesialmedium med formalin.
Intravaskulære katetre
Ved mistanke om kateterassosiert infeksjon/sepsis sendes kateterspissen til mikrobiologisk dyrkning. Prøven
skal tas sterilt. Rutinemessig dyrkning ved seponering av katetre er ikke indisert.
Prøver fra innstikksted; se Sårsekret, hud.
MRSA-screening
Det er ulike rutiner for pasienter og personale og det skilles også mellom screening for kolonisering og
infeksjon. Se sykehusets retningslinjer for prøvetaking av MRSA-prøver.
Nasopharynx
Influensa, kikhoste. Prøven tas med tynn pensel. Penselen føres gjennom nesekaviteten til den støter mot bakre
vegg av nasopharynx, hvor den får ligge en stund for å suge opp sekret. Deretter settes penselen i
transportmedium for transport til laboratoriet.
Neonatal sepsis
Ved mistanke om, eller ved påvist neonatal sepsis, og meningitt som følger oppadstigende intrauterin infeksjon
ved for eksempel protrahert fødsel – oftest gruppe B streptokokker, Listeria monocytogenes eller E. coli – kan
penselprøver fra den nyfødtes overflatiske kaviteter (øregang, nese, hals) gi vekst av den aktuelle patogene
bakterie med mulighet for tidlig resistensbestemmelse.
Neseprøve
Rhinitt, sinusitt, otitt. Prøven tas med pensel gjennom nesespekulum fra nesekavitetens lateralside svarende til
åpningen av sinus maxillaris, og fra gulvet i nesekaviteten. Penselen sendes i transportmedium.
Pleuravæske, ascites, leddvæske
Pleuritt, peritonitt, artritt. Prøven tas ved punksjon med steril sprøyte etter huddesinfeksjon
Desinfeksjonsmiddelet må ha tørket før prøvetaking kan finne sted. Prøven sendes i sterile prøveglass uten
tilsetning. Ved mistanke om anaerob infeksjon, bør prøveglasset om mulig fylles helt opp slik at kontakt med
luft reduseres (bruk evt. pensel i transportmedium).
Sørlandet sykehus HF
Dokumentplassering:
II.MSK.MedMik.2.A-2
Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent dato:
Overlege Sølvi
Avd. overlege Sølvi
11.05.2012
Noraas/Kval.koord. Sissel Noraas
Francke
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
Godkjent av:
Avd.leder Sølvi Noraas
Side: 5
Av: 6
Revisjon:
3.00
Sinussekret
Sinusitt. Prøven tas ved aspirasjon fra sinus med sprøyte eller ved skylling av sinus. Sendes laboratoriet i steril
beholder med skrukork.
Spinalvæskeundersøkelse
Spinalvæske sendes uten transportmedium. Oppbevares ved romtemperatur før forsendelse.
Svelgprøve
Tonsillitt, pharyngitt. Tungen holdes nede med spatel og prøven tas ved å presse og rulle en vattpensel først og
fremst mot synlige lesjoner (tonsillepropper, membraner, sårflater). Hvis det er membraner, bør en prøve å
komme litt under kanten av membranen med penselen. Er det ikke synlige lesjoner, tas prøven fra tonsillens
krypter og overflate og fra bakre svelgvegg. Penselen bør sendes i transportmedium.
Sårsekret, hud
Fjern puss og debris, og vask med fysiologisk saltvann for å fjerne koloniserende og evt forurensende
bakterieflora. Prøve tas deretter fra randsonene av såret i overgang mellom infisert og vitalt vev der
inflammasjonen er mest aktiv. Gni ”kraftig” eller press fram vevsvæske fra sonen.
Noen ganger er det aktuelt også å ta prøve fra bunnen av såret for eksempel dype sår ved diabetes mellitus og
dype kroniske sår.
Biopsi gir bedre samsvar med etiologisk agens enn penselprøve. Særlig aktuelt ved for eksempel brannskader,
diabetiske fotsår, implantatinfeksjoner, nekrotiserende fasceitter.
Tuberkuloseundersøkelse
De viktigste prøvematerialene er ekspektorat, bronkialsekret, urin og spinalvæske. Prøvene sendes på sterile rør
eller flasker med skrulokk uten tilsetning. Dersom det skal utføres direkte mikroskopi på syrefaste staver her
hos oss, må det sendes 2 prøver.
Urin til dyrkning
Prøver tas helst om morgenen da en ønsker at urinen skal ha stått minst 4 timer i blæren før prøvetakning. Dette
for at eventuelle bakterier skal ha hatt tid til formering. Sendes på glass med borsyre. Se indikasjoner for
urindyrkning.
Midtstrømsteknikk: Kvinner holder kjønnsleppene fra hverandre under prøvetakning. Prøveglasset føres inn i
urinstrømmen etter at de første dråpene har gått i toalettet.
Menn holder forhuden tilbake under prøvetakingen. Prøveglasset føres inn i urinstrømmen etter at de første
dråpene har gått i toalettet.
Blærepunksjon: Gjøres når en ikke kommer til målet ved vanlig prøvetaking hos voksne og er oftest nødvendig
hos barn.
Poseprøve: Hvis det hos barn ikke lar seg gjøre å få tatt en spontant latt urinprøve kan poseprøve forsøkes. En
poseprøve har kun verdi hvis den er negativ. Bakteriefunn bør kontrolleres ved blærepunksjon.
Kateterprøve: Ved intermitterende kateterisering kan eventuell prøvetaking foretas ved bruk av
midtstrømsteknikk. Pasienter med permanent kateter vil etter kort tid utvikle bakteriemi. Dyrkning av urin vil
ikke sikkert kunne forutsi om man har en behandlingstrengende urinveisinfeksjon. Prøve fra permanent kateter
bør bare tas ved mistanke om pyelonefritt eller urosepsis, og i forkant av planlagte urologiske prosedyrer. Ved
problematiske infeksjoner er blærepunksjon å foretrekke.
Fraksjonert urinprøve: Aktuelt ved prostatitt. Pasienten skal ikke ha latt urin de siste 3 timene før prøvetakning.
De første 10 ml samles, representerer uretrafloraen, (Glass 1). Så lates 40-50 ml i toalettet før 10 ml samles,
(Glass 2), representerer urinblæren. Tilslutt gjøres prostatamassaje med pasienten i kne-albu-leie (unngå
testiklene). Uretra vil fylles med prostatasekret. Første dråpe strykes ut på et objektglass for mikroskopi. Så
samles 10 ml urin, (Glass 3 ). Uretra har nå vært fylt av prostatasekret så dette representerer prostata.
Sørlandet sykehus HF
Veileder for prøvetaking - Medisinsk mikrobiologi, SSK
Dokumentplassering:
II.MSK.MedMik.2.A-2
Utarbeidet av:
Fagansvarlig:
Godkjent dato:
Overlege Sølvi
Avd. overlege Sølvi
11.05.2012
Noraas/Kval.koord. Sissel Noraas
Francke
Medisinsk serviceklinikk\Avd. for medisinsk mikrobiologi SSK\Pasienter/brukere\Laboratoriehåndbok
Godkjent av:
Avd.leder Sølvi Noraas
Side: 6
Av: 6
Revisjon:
3.00
Urin til chlamydia
Det tas helst morgenprøve. Ikke midtstrømsprøve; de første dråpene skal også være med. Prøven sendes på
sterile polypropylenglass med skrukork.
Prøver fra kvinnelig urogenitaltraktus
Cervix. Indikasjoner: Hyppigst chlamydiainfeksjon og gonoré. Portio innstilles med vaginalspeculum og tørres
av med tupfer. Vattpensel føres inn i cervix og roteres litt for å få med slimhinne sekret og celler
Urethra. Indikasjoner: Som for cervixprøve. Pensel føres inn i urethra og roteres forsiktig.
Rectumprøve. Indikasjoner: Gr. B streptokokker (SGRB) hos gravide. Prøven skal tas innenfor sphincter ani
med vattpensel.
Vaginalprøver. Egner seg lite til undersøkelse på gonokokker. Direkte mikroskopi av vaginalsekret ved
legekontoret kan vise gjærsopp, Trichomonas og bakteriell vaginose. Ved klinisk mistanke om soppinfeksjon
hvor direkte mikroskopi er negativ, kan dyrking rekvireres.
Prøver fra mannlig urogenitaltraktus
Uretritt hos menn. Prøvetaking bør skje minst 3-4 timer etter siste vannlating. Eventuell puss eller sekret
presses ut av urethra. Penselprøve til Chlamydia tas før evt. Gc pensel.
Prostatitt. Urinen lates før prøvetaking. Prøver tas etter prostatamassasje hvor det øves press over hele
dorsalflaten av prostata, fra periferien mot sentrum,unngå massasje av testiklene. Etter massasjen presses
sekretet ut fra urethra . Første dråpe tas på et objektglass (Mikroskoperes på kontoret, se etter pussceller) resten
fanges opp med pensel og sendes i transportmedium. Positivt dyrkningsresultat må konfirmeres ved 3glassprøve, (se fraksjonert urinprøve).
VRE-screening
Ved smittevernproblematikk, vancomycinresistente enterokokker. Prøven tas fra anus, på pensel i
transportmedium.
Øreprøver
Otitis media med perforasjon av trommehinnen. Prøven tas med tynn pensel, med synets hjelp, i det en søker å
unngå øregangsveggen.
Otitis externa. Prøven tas fra lesjonene med pensel som sendes på samme måte.
Kryssreferanser
I.5.7-2
Prøvetaking - MRSA(Meticillinresistente gule stafylokokker).
II.MSK.FEL.LA Prøvetaking - blodkultur - Medisinsk mikrobiologi, SSHF
B_FEL.MMIK_ Oppbevaring av prøver før forsendelse - Medisinsk mikrobiologi SSK
II.MSK.MedMi
FEL-1
k.2.A-1
II.MSK.MedMi Prøvetakningsutstyr - oppslag, Medisinsk mikrobiologi SSK
k.2.A-6
Eksterne referanser