UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk

Comments

Transcription

UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk
UNIVERSITETET I OSLO
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Prøveeksamen i: INF1050 - 2016
Oppgavesettet er på 2 sider
Vedlegg: Ingen
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare
spørsmålene, og les gjennom hele oppgavesettet før du løser oppgave 1. Gjør dine
egne forutsetninger og vurderinger hvis du mener oppgaven er mangelfull eller du
ønsker å legge til noe eller gjøre endringer. Gjør i så fall rede for de
forutsetningene du tar.
Oppgave 1: Multiple choice (20 %) For alle oppgavene gjelder at det bare er ett riktig svar. Det holder at du i besvarelsen oppgir
alternativene A, B, C eller D for hver oppgave.
No Spørsmål
1 Hva kjennetegner
EDA (Event
Driven
Architecture)?
2 Hva representerer
en valgdiamant i
et
aktivitetsdiagram?
3 Hvilken
kontraktmodell
gir leverandøren
mest omfattende
ansvar for hvilket
resultat som vil
bli levert?
4 Hvilket krav er
funksjonelt?
5
6
Svar A
Cloud Services
Svar B
Fysisk arkitektur
Svar C
Svar D
Agenter som
Et abstrakt
"subscriber/lytter" på klassehierarki
hendelser
'for'-løkke
'go-to'
'while'-løkke
'if then else'-test
Fossefall
Ressurskjøp
Iterativ modell
En smidig
kontraktmodell
Systemet skal kodes i
Java.
Systemet skal kunne
takle opptil 100
samtidige brukere.
Systemtesting
Maskinen sier
Scrum skal benyttes
”pling” etter
som prosessmodell.
vellykket innlogging.
Enhetstesting
Akseptansetesting
... om det er
manglende krav i
systemet.
... interne strukturer ... funksjonelle
og kode i et program. krav.
Hvilken testfase Integrasjonstesting
egner seg spesielt
for
automatisering?
White-box testing ... om systemet virker i
tester...
henhold til
kravspesifikasjonen.
1
No Spørsmål
7 Hva menes med
lav kobling for et
objekt?
Svar A
Objektet samarbeider
med så mange andre
objekter som mulig.
Svar B
Objektet
samarbeider med et
lite antall andre
objekter.
8 Hva er en
En prosess for å lage en En modell for en
prosessmodell?
modell av et system
utviklingsprosess
9 Validering i
... komponenter og
... produktet bygges
testing av
delsystemer fungerer
på riktig måte.
programvare betyr sammen.
å teste at …
10 Ved bruk av
… velger alle to kort
… vises estimatene
planning poker… som representerer
en etter en.
estimatet.
Svar C
Objektet har ingen
kobling til andre
objekter.
Svar D
Objektet har ingen
metoder.
En modell for et
datasystem
... systemet gjør det
brukeren ønsker.
En
utviklingsprosess
… systemet er
robust.
… vises alle
… diskuterer
estimatene samtidig. kunden estimatene.
Oppgave 2 – Varierte spørsmål fra pensum (20 %) Besvar så kort som mulig:
1.
2.
3.
4.
Hvorfor brukes grafiske modeller?
Nevn minst tre aktiviteter som er nødvendige i systemutvikling.
Nevn tre typer risiko i systemutvikling?
Krav til brukskvalitet (brukergrensesnitt) er eksempler på krav av en bestemt type.
Hva kalles denne typen av krav?
5. I hvilken type dokument vil vi gjerne finne beskrivelse av prosjektorganisering og
risikoanalyse?
6. Er sluttbrukere av et system typisk involvert i en whitebox- eller blackbox-testing?
7. Hva er en brukerhistorie?
8. Hva kalles testmetoden der man bør forstå koden?
9. Hva viser aktivitetsdiagrammer?
10. Nevn et eksempel på en tre-lags arkitektur.
11. Hvorfor benyttes designmønstre (design patterns)?
12. Hva er Kanban?
2
Oppgave 3 – Modellering (40 %) Regjeringen har forpliktet seg til at landet skal redusere utslippet av klimagasser. For å få alle
innbyggerne til å bidra, ønsker myndighetene å registrere alt personlig forbruk som vil bidra til
økt utslipp (fra bilbensin, flybensin, fyringsolje etc.). Alle personer skal betale en klimaskatt årlig
avhengig av forbruk av klimagasser.
I denne oppgaven skal du modellere et bruksmønster som heter ”Beregn Mengde”.
Bruksmønsteret starter ved at personen oppgir sitt fødselsnummer. Deretter viser systemet den
totale klimagassmengden som personen gjennom sine kjøp har bidratt til, det vil si en totalsum
summert over alle klimagasser fra årsskiftet til dags dato for den gitte personen.
a) Oppgi interessentene til systemet og hvilken interesse de har i systemet.
b) Gi en tekstlig beskrivelse av bruksmønsteret ”Beregn mengde” som inkluderer navn,
aktør, eventuelle pre-betingelser, post-betingelser, hovedflyt og minst én alternativ flyt.
c) Lag et sekvensdiagram som tilsvarer normal hendelsesflyt for bruksmønsteret ”Beregn
Mengde”.
Du
kan
anta
at
klassen
PersonRegister
har
definert
metoden
finnPerson(fødselsnummer:String): Person, som returnerer det bestemte personobjektet p
som har et gitt fødselsnummer. Du kan anta at klassen Person har definert metoden
beregnMinMengde():Integer, som returnerer den totale klimagassmengden som personen
gjennom sine kjøp har bidratt til.
d)
Tegn et klassediagram som tilsvarer sekvensdiagrammet fra oppgave 3 c). Ta med
attributter og metoder i hver klasse, samt assosiasjoner med multiplisitet.
Oppgave 4 – Empiriske metoder (20 %) En bank ønsker å anskaffe et helt nytt nettbanksystem. Valget står mellom to hyllevaresystemer som gir den funksjonaliteten banken ønsker. Banken har fått mange negative
tilbakemeldinger på sitt nåværende nettbanksystem, spesielt innen brukskvalitet
(brukergrensesnitt) og ytelse. Banken ønsker derfor å evaluere brukskvalitet og ytelse på de to
hyllevare-systemene før banken tar sin beslutning om hvilket system skal anskaffes.
Lag et forslag til en undersøkelse som vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for
anskaffelsen av nytt nettbanksystem. Du kan gjerne bruke flere empiriske metoder i
undersøkelsen.
Oppgave 5 – Prosessmodeller (20 %) Beskriv hovedforskjellene mellom fossefallsmetoden og smidig metodikk, og beskriv fordeler
og ulemper ved hver av dem.
----------------- Lykke til -------------------------
3

Similar documents