2016: Seminar om foreldretvister i domstolen

Comments

Transcription

2016: Seminar om foreldretvister i domstolen
Seminar om foreldretvister i domstolen.
For advokater, psykologer og dommere.
Barn har rett til å bli hørt
Hvordan påvirker ny lovgivning ditt arbeid med barnesakene?
LÆRINGSUTBYTTE
• økt forståelse for at samtalen med barnet
er viktig for sakens opplysning
• økt forståelse for barnets behov for infor­
masjon og involvering i prosessen
• bevissthet knyttet til det å få frem barnets
syn og ta dette på alvor i sin fortolkning og
forståelse av barnets situasjon
MÅLGRUPPE
Dommere i tingrett og lagmannsrett,
advokater og psykologer
BIDRAGSYTERE
• Inger Bonnie Gjerde, dommer i
Nord-Troms tingrett
• Ida Brandtzæg, psykologspesialist barn
• Stig Torsteinson, psykologspesialist barn
• Kristin Skjørten, Forsker I, NKVTS og
professor II, UiO / dr. philos
Saker etter barneloven øker i domstolene. Stortinget har vedtatt en rekke lov­
endringer for å fremme barneperspektivet og barns rettigheter. Blant annet er
barns rett til å bli hørt styrket. Ved foreldretvister har barn også fått rett til å bli
informert om domstolens avgjørelser. Gjennom FNs barnekonvensjon har Norge
forpliktet seg til at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Dette gjelder
ikke bare ved avgjørelsene domstolene treffer, men også i saks­behandlingen.
Seminaret legges opp som en kombinasjon av forelesning og refleksjon/
diskusjon i grupper der alle tre målgruppene er representert.
TID OG STED
Vi tilbyr to alternative seminardatoer:
• Oslo, 20. oktober 2016
• Gardermoen, 1. november 2016
Domstoladministrasjonen dekker deltakeravgift inkl lunsj.
Reise- og oppholdsutgifter må dekkes av den enkelte.
Meld deg på og få tilsendt program ved å sende epost til: [email protected]
Opplys om navn, tittel, arbeidssted og epost. Husk å oppgi hvilket seminar du ønsker å
melde deg på.
Søknadsfrist er 15. august 2016