Baggrundsmateriale - Aalborg Bibliotekerne

Comments

Transcription

Baggrundsmateriale - Aalborg Bibliotekerne
Baggrundsmateriale
BIBLIOTEKSCHEF TIL AALBORG BIBLIOTEKERNE
BIBLIOTEKSCHEF TIL AALBORG BIBLIOTEKERNE
Her følger baggrundsmateriale med indsigt og viden om Aalborg Bibliotekerne og omgivelserne:
•
Kerneopgaven
•
Strategisk udfordringer
•
Organisatoriske forhold
•
Vision og strategi
•
Udviklingsplaner
•
Nyttige links
Kerneopgaven – og udfordringerne
Det lovmæssige grundlag for Aalborg Bibliotekernes virksomhed er Biblioteksloven.
Aalborg Bibliotekerne er folkebiblioteket i Aalborg Kommune. Vi er 14 biblioteker og 3 bogbusser, som hver dag er i kontakt
med mere end 10.000 mennesker; og gæst nummer 10.000 er ligeså vigtig som gæst nummer 2.
Bibliotekerne befinder sig midt i et paradigmeskifte, hvor vi gør op med de traditionelle biblioteksopgaver, samtidig med
at vi definerer nye. Biblioteksbenyttelsen forandres i takt med samfundet og bibliotekets materialesamling er ikke længere
den centrale del af bibliotekstilbuddet, ligesom udlånstal ikke længere er det parameter, succesen skal måles på. I Aalborg
Bibliotekerne har vi som det første bibliotek i Danmark arbejdet systematisk og standardiseret med service og værtskab i
et stort værtskabsprojekt med konsulenter fra turistbranchen og inspiration fra detailhandlen. Vi kalder det ”professionelt
biblioteksværtskab” og med det mener vi kombinationen af metodisk værtskab og faglighed.
Vores gæster er også kilde til inspiration og sparringspartnere. Sammen med dem udvikler vi biblioteket, og får flere tilbud
og aktiviteter på biblioteket. Som professionelle biblioteksværter kan vi altid tilbyde den rette viden og inspiration på rette
sted, til den rette person. Hos os er alle velkomne, uanset sprog, alder, køn og baggrund. Vi er her for vores gæster, når de
starter i skole, og når de skal skrive hovedopgave. Når de skal finde nyt arbejde eller når de er nye i landet. Når de er nybagte
forældre, og når de skal bruge computeren for første gang. Vi er her også, når vores gæster vil finde en god bog at læse i eller
vil tilegne sig viden om et bestemt område. Vi tror på kvalitet. Og vi ved, at vi kan gøre en forskel for den enkelte gæst og for
det lokalsamfund, vi er en aktiv del af.
Aalborg Bibliotekerne er meget mere end bøger. Vi er en folkelig kulturinstitution, der er kendetegnet ved en række produkter, serviceydelser, kompetencer, kvaliteter og værdier, som kommer til udtryk i de fysiske og digitale rum, vores gæster
færdes i. Vi arbejder aktivt med værtskab og søger at inspirere vores gæster til at få glæde af vores mange tilbud.
Aalborg Bibliotekerne som helhed er under stadig forandring og udvikling. Vi arbejder konstant på at synliggøre den mængde af aktiviteter og tilbud, der udgør Aalborg Bibliotekerne.
Bibliotekets organisation
Politisk hører biblioteket under Sundheds- og Kulturudvalget, Mads Duedahl er rådmand. Sundheds- og Kulturforvaltningen løser opgaver i forhold til sundhed, kultur, fritid, landdistrikter, biblioteker, lokalhistorie samt kollektiv trafik og kørsel.
Derudover er der tværgående råds- og udvalgsbetjening samt udvikling og koordinering af strategier og politikker samt
kommunale arkiver.
Se Organisationsplan for Sundheds- og Kulturforvaltningen og Aalborg Bibliotekerne:
Organisationsplan for Sundheds- og Kulturforvaltningen maj 2016
Organisationsplan for Aalborg Bibliotekerne
Bibliotekschef
Vakant
Leder af det
biblioteksfaglige område
Kirsten Boelt
Leder af
Udviklingsområdet
Tina Bang Jakobsen
Administration
Pr- og kommunikation
Kompetenceudvikling
Hovedbiblioteket
Formidling
Leder
Maria Sjøblom
Udvikling
Hovedbiblioteket
Indirekte logistik
(Samling)
Hovedbiblioteket
Direkte logistik
(Processer)
Leder
Tove Frantsen
Leder
Vakant
HOVEDBIBLIOTEKET
BYBIBLIOTEKER
•
GrønlandsTorv
•
Hasseris
•
Haraldslund
•
Nørresundby
•
Vejgaard
•
Trekanten
Bybiblioteker
Leder
Gitte Fisker
Lokalbiblioteker
og bogbusser
Kørsel
LOKALBIBLIOTEKER OG BOGBUSSER
•
Bogbusser
•
Hals
•
Løvvang
•
Nibe
•
Storvorde
•
Svenstrup
•
Vodskov
Leder
Henrik Schou
Bibliotekets vision 2015-2018
Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for alle borgere til informationer, viden, oplysninger og oplevelser, og udgør dermed
et vigtigt fundament for den frie meningsdannelse og den demokratiske deltagelse. I en foranderlig verden er bibliotekernes rolle som kultur-, lærings- og dannelsesinstitutioner særdeles vigtig. Den mangfoldighed og de kulturoplevelser, biblioteket tilbyder, udgør et omdrejningspunkt for den enkeltes personlige udvikling og dannelse og bidrager til det gode liv.
Bibliotekerne spiller en vigtig rolle for samfundets sammenhængskraft, og samarbejde og partnerskaber er et centralt
indsatsområde, der kan styrke relationerne til brugerne og det omgivende samfund. Bibliotekernes forskellige tilbud er
baseret på aktualitet, kvalitet og alsidighed.
Biblioteket vil i 2020 ikke længere kun være en samling – det vil være stedet, hvor vi samles og mødes.
I det digitale innovationssamfund er vi omgivet af information, viden og oplevelser. Bibliotekets hovedformål er at støtte
borgerne i at navigere og skabe mening i det hyperkomplekse samfund. Biblioteket er dét offentlige sted, hvor den enkelte
borger kan møde et menneske ansigt til ansigt. Her kan man få adgang til det demokratiske samfund og til kulturelle oplevelser og læring. Her kan man få hjælp til selvhjælp og understøttes i at realisere sit potentiale.
Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan 2016
I 2016 skal Aalborg Bibliotekerne sætte fokus op bibliotekernes bidrag til den enkelte borgeres mulighed for at kunne navigere i et komplekst samfund. Konkret vil Aalborg Bibliotekerne i 2016 arbejde med:
BIBLIOTEKSRUMMET
- et sted for udfoldelse, et mødested, et samlingspunkt og et rum, hvor samvær og fællesskaber understøttes.
•
Gentænkning af børnebibliotekstilbuddet på hovedbiblioteket
•
Gentænkning af musiktilbuddet
•
Temaer
•
Debat
UNGE OG DEMOKRATI
- at inspirere og motivere de unge til at tage del i samfundets formelle og etablerede demokrati og dermed nære de processer, der har direkte indflydelse på de unges dagligdag.
•
Medbestemmelse og samskabelse
•
Debataktiviteter
•
Ungdomsuddannelserne
INTERNE INDSATSOMRÅDER
•
Digitale medier
•
Digital ledelse
•
Nyt fælles bibliotekssystem
Relevante links:
www.aalborgbibliotekerne.dk
www.centralbibliotek.dk
Aalborg Kommunes kulturpolitik http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/863/
Bibliotekets vision
https://www.aalborgbibliotekerne.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDokumenterPDF2015%2fvisioner_2015.pdf
Bibliotekets udviklingsplan file:///C:/Users/n1ukbt/Documents/Downloads/udviklingsplan_2016%20(4).pdf
Centralbiblioteksopgaven, handlingsplan 2016 http://centralbibliotek.dk/content/cb-handleplan-2016

Similar documents