EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/ 867

Comments

Transcription

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/ 867
L 144/44
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
1.6.2016
EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2016/867,
annettu 18 päivänä toukokuuta 2016,
yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruusta (EKP/2016/13)
EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 ja 5 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 ja
34.1 artiklan,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,
ottaa huomioon Euroopan komission lausunnon (2),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Yksityiskohtaiset luotto- ja luottoriskitiedot (jäljempänä luottotiedot) sisältävät yksityiskohtaisia tietoja yksittäisistä
instrumenteista, joista aiheutuu luottoriskejä sellaisille talletuksia vastaanottaville yhteisöille, muille rahoitusyri­
tyksille kuin talletuksia vastaanottaville yhteisöille tai omaisuudenhoitoyhtiöille, jotka toimivat lainanantajina
merkittävässä määrin. Tällaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat tarpeen eurojärjestelmän, Euroopan keskuspankkijär­
jestelmän (EKPJ) ja Euroopan järjestelmäriskikomitean tehtävien suorittamista varten, mukaan lukien
rahapoliittiset analyysit ja rahapoliittiset operaatiot, riskienhallinta, rahoitusvakauden seuranta ja makrovakauspo­
litiikka ja sitä koskeva tutkimus. Nämä tiedot ovat hyödyllisiä myös pankkivalvonnan tarkoituksiin yhteisen
valvontamekanismin (YVM) piirissä.
(2)
Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö)
5.1 artiklassa täsmennetään, että Euroopan keskuspankki (EKP) kerää EKPJ:n tehtävistä huolehtiakseen EKPJ:n
kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta
tai suoraan taloudellisilta toimijoilta. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 3 artiklassa edellytetään, että EKP täsmentää
varsinaisen tietojen antajien joukon tietojen antajien perusjoukon piiristä, sekä annetaan EKP:lle valtuudet
vapauttaa tietyt tietojen antajien ryhmät tilastointiin liittyvistä tietojenantovaatimuksista kokonaan tai osittain.
(3)
Yksityiskohtaisilla tiedoilla on merkittävä vaikutus olemassa olevien EKPJ:n tilastojen parantamiseen ja uusien
tilastojen kehittämiseen, sillä niistä saadaan tärkeitä erittelyjä ja yksityiskohtaisia tietoja, kuten rahoitussektorin
myöntämien luottojen rakennetta ja riskikehitystä koskevat tiedot, joita ei saada tällä hetkellä käytössä olevista
tietolähteistä. Luottotiedoilla on merkittävä vaikutus esimerkiksi seuraavien tilastojen laadun parantamiseen:
a) yritysten koon mukaan luokitellut lainat, mikä on keskeinen tekijä arvioitaessa luottojen kanavoitumista
pienille ja keskisuurille yrityksille; b) vastapuolisektorin mukaan eritellyt luottolimiitit; c) lainat yrityksille
taloudellisen toiminnan mukaan eriteltyinä; d) kiinteistövakuudelliset lainat ja e) rajat ylittävät lainat ja liitännäiset
tulot osana niiden jäsenvaltioiden maksutasetilastoja, joiden rahayksikkö on euro.
(4)
Luottotietojen saatavuus parantaa arvopapereiden liikkeeseenlaskuista ja hallussa olevista arvopapereista nykyisin
kerättävien mikrotason tietojen käytettävyyttä ja vaikuttaa myönteisesti rahoituksen yhdentymisen ja rahoitus­
vakauden seurantaan ja edistämiseen unionissa. Sellaisiin sivukonttoreihin, joiden kotimaa on euroalueen
ulkopuolella ja joiden pääkonttorin kotimaa on tietoja antavassa jäsenvaltiossa, liittyvät luottotiedot ovat tärkeitä
EKPJ:n tehtävien hoitamiseksi, erityisesti rahapoliittisen analyysin ja rahoitusvakautta koskevien tehtävien
kannalta. Tiedot voivat lisäksi tukea myös makrovakauden valvontatehtäviä kuten rahoitusvakauden analyysejä,
riskiarviointia ja stressitestejä. Asetuksen (EY) N:o 2533/98 8 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ja saman artiklan
4 a kohdassa sallitaan nyt nimenomaisesti EKPJ:n perussäännön 5 artiklan nojalla kerättyjen tilastotietojen
käyttäminen valvontatarkoituksiin.
(1) EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.
(2) Komission lausunto, annettu 7 päivänä elokuuta 2015, luonnoksesta yksityiskohtaisten luotto- ja luottoriskitietojen keruuta koskevaksi
Euroopan keskuspankin asetukseksi (EUVL C 261, 8.8.2015, s. 1).
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/45
(5)
Yhdenmukaistettujen ja analyyttisten luottotietojen kattavien tietosarjojen pitäisi vähentää tietojen antamisesta
aiheutuvaa rasitetta, sillä ajan kuluessa ne lisäävät tiedonantovaatimusten pysyvyyttä. Tämä on tärkeää, koska
muutosten tekeminen tiedonantajien pitkälle automatisoituihin tietojenkäsittelyjärjestelmiin voi olla erittäin
kallista. Yhdenmukaistetut luottotietosarjat ovat myös yksityiskohtaisempia, mikä vähentää tarvetta esittää
tiedonantajille lisätietopyyntöjä.
(6)
Päätöksessä EKP/2014/6 (1) säädetään menettelystä, jolla kehitetään pitkän aikavälin kehikko yksityiskohtaisten
luottotietojen keräämiseksi EKP:n yhdenmukaistettujen tilastovaatimusten perusteella. Sillä pyritään varmistamaan,
a) että kaikki eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit operoivat yksityiskohtaisia luottotietoja koskevia
kansallisia tilastoaineistoja yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti ja b) että perustetaan yksityiskohtaisia
analyyttisiä luottotietoja koskeva yhteinen tietokanta (jäljempänä AnaCredit), joka jaetaan eurojärjestelmän
jäsenten kesken ja joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö on euro, toimittamista tiedoista.
(7)
Suosituksessa EKP/2014/7 (2) kannustetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja, joiden rahayksikkö
ei ole euro mutta jotka valmistelevat osallistumista pitkän aikavälin kehykseen, soveltamaan päätöksen
EKP/2014/6 säännöksiä. AnaCreditin tulisi vapaaehtoisuuteen perustuen olla avoin euroalueen ulkopuolisille,
erityisesti YVM:ään osallistuville jäsenvaltioille, jotta laajennettaisiin sen maantieteellistä ja tiedollista ulottuvuutta
ja lisättäisiin yhtenäisyyttä unionissa.
(8)
Kun päätöksen EKP/2014/6 mukaisilla valmistelutoimilla pyrittiin määrittämään ”sellaisten yksityiskohtaisia
luottotietoja koskevien yhdenmukaistettujen tietoaineistojen ydinjoukko, jotka kansallisten keskuspankkien on
toimitettava EKP:lle pitkällä aikavälillä”, hyötyjen ja kustannusten arviointi toi voimakkaasti esiin käyttäjävaa­
timukset, joissa korostuu tarve saada ”tietoaineistojen ydinjoukon” lisäksi myös kattava luettelo sellaisia tietoja ja
mittareita, jotka ovat ominaisia tietojen antajien perusjoukossa luottoriskiä synnyttäville instrumenteille. Lisäksi
tästä seuraava lisääntynyt yhtenäisyys parantaa tietojen vertailukelpoisuutta eri maissa ja eri toimielinten välillä ja
turvaa näin analysoitavien tietojen paremman laadun.
(9)
AnaCreditillä pyritään tarjoamaan yhdessä muiden yksityiskohtaista tietoa keräävien tilastointijärjestelmien kanssa
analyyttinen näkemys tiedonantajien luottoriskistä riippumatta rahoitusinstrumentista, riskin tyypistä tai
kirjanpidon luokittelusta. Tältä osin tässä asetuksessa vahvistetuilla vaatimuksilla pyritään varmistamaan, että
tiedonantajat raportoivat samanlaisen ja yhdenmukaistetun tietoaineiston kansallisille keskuspankeille.
(10)
AnaCredit pitäisi perustaa vaiheittain, koska euroalueen jäsenvaltioiden nykyisellään hyvin heterogeenistä
luottotietojen keruuta voidaan yhdenmukaistaa vain asteittain. Tässä vaiheittaisessa lähestymistavassa otetaan
huomioon myös aika, jonka tiedonantajat tarvitsevat erilaisten tietovaatimusten noudattamiseksi. Kaiken
kaikkiaan eri vaiheissa kerättävien tietojen laajuus ja sisältö pitäisi määritellä mahdollisimman aikaisin, jotta
kaikki tiedonantajat kykenisivät valmistautumaan yhdenmukaistettujen käsitteiden ja määritelmien käyttöön.
Tämän vuoksi EKP:n neuvosto päättää kustakin myöhemmästä vaiheesta vähintään kaksi vuotta ennen sen
toteutusta. Tiedonantajille koituvien kustannusten pienentämiseksi ja työtaakan vähentämiseksi tullaan
myöhemmässä vaiheessa selvittämään, voidaanko asuntolainoja koskevat tiedot toimittaa otantamenetelmiä
hyödyntäen.
(11)
Vaikka yksi AnaCreditin keskeisistä pitkän aikavälin tavoitteista on tiedonantovaatimusten ja toteutuskäytäntöjen
yhdenmukaistaminen, nykyisten tiedonkeruukäytäntöjen epäyhtenäisyys edellyttää, että EKP:llä säilyy
harkintavalta tietyillä aloilla, esimerkiksi kun kyse on kansallisten keskuspankkien myöntämistä poikkeuksia
pienille kotimaisille tiedonantajille. Näitä EKP:n harkintavaltaan kuuluvia aloja olisi arvioitava uudelleen kussakin
tulevassa vaiheessa, jotta selvitettäisiin, voidaanko yhdenmukaisuutta parantaa osallistuvien maiden välillä.
(12)
Laajuudeltaan Anacreditin ensimmäisen raportointivaiheen tulisi kattaa luottolaitosten oikeushenkilöille
myöntämät luotot. Muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset, omaisuudenhoitoyhtiöt ja muut
rahoituslaitokset, jotka toimivat lainanantajina, samoin kuin näiden yhteisöjen ulkomaiset tytäryhtiöt, voidaan
sisällyttää myöhemmässä vaiheessa varsinaiseen tiedonantajien joukkoon. Instrumenttien osalta yksityiskohtaisen
raportoinnin soveltamisalaa voidaan laajentaa johdannaisiin, muihin saamisiin, taseen ulkopuolisiin eriin (kuten
rahoitusvakuuksiin) ja muille kuin oikeushenkilöille myönnettyihin luottoihin, mukaan lukien yksityiset elinkeino­
nharjoittajat. Ensimmäisessä vaiheessa ei tulisi kerätä mitään sovellettavissa tietosuojasäännöissä määriteltyjä
(1) Päätös EKP/2014/6, tehty 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen
keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EUVL L 104, 8.4.2014, s. 72).
(2) Euroopan keskuspankin suositus, annettu 24 päivänä helmikuuta 2014, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten
luottotietojen keräämiseksi Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2014/7) (EUVL C 103, 8.4.2014, s. 1).
L 144/46
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
henkilötietoja siinäkään tapauksessa, että kyse on usean velallisen luotosta, jossa luonnollinen henkilö on
velallisena, tai että luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin raportoituihin instrumentteihin. Mikäli
raportointia laajennetaan myöhemmissä vaiheissa kattamaan tällaisia henkilötietoja, olisi varmistettava, että
henkilötietojen keruuseen ja käsittelyyn liittyviä luonnollisten henkilöiden oikeuksia suojataan. Myöhemmissä
vaiheissa voidaan pikemminkin ottaa mukaan konsolidointiin perustuvia raportointivaatimuksia. Tiedonantajien
joukon laajentamisessa olisi otettava huomioon kansallisten keskuspankkien oikeus myöntää poikkeuksia pienille
tiedonantajille, ja tällaiset laajennukset olisi hyväksyttävä vähintään kaksi vuotta ennen niiden toteutusta, jotta
tiedonantajille ja kansallisille keskuspankeille jäisi riittävästi aikaa täytäntöönpanoa varten.
(13)
Tulevien vaiheiden valmistelussa tiedonantajien joukon laajentamisen ja täydentävien tiedonantovaatimusten
käyttöönoton tulisi perustua EKPJ:n tilastokomitean (STC) analyysiin, jossa otetaan huomioon käyttäjien tarpeet,
tiedonantajien ja kansallisten keskuspankkien arvioidut kustannukset, markkinoiden kehitys sekä ensimmäisen
vaiheen valmistelusta saadut kokemukset.
(14)
Luottotietoihin liittyvät tiedonantovaatimukset pitäisi määritellä suhteellisuusperiaate huomioon ottaen, jotta
vältetään asettamasta kohtuuttomia tietojen antamisesta aiheutuvia rasitteita erityisesti pienille tiedonantajille,
joiden luottoriski on vähäinen. Samasta syystä kansallisilla keskuspankeilla pitäisi olla oikeus myöntää
poikkeuksia pienille tiedonantajille.
(15)
Jotta varmistettaisiin tehokas raportointi ja riittävä yhteensopivuus muiden olemassa olevien tai uusien raportoin­
tijärjestelmien kanssa, kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa lupa kerätä EKP:lle toimitettavat tiedot osana
laajempaa kansallista tiedonkeruukehikkoa ja ulottaa luottotietojen raportointi tätä asetusta laajemmin omiin
lakisääteisiin tarkoituksiinsa asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
(16)
Kansallisille keskuspankeille pitäisi antaa mahdollisuus osallistua AnaCreditiin käyttämällä omia tietokantojaan,
tietojenantajilta saatuja tietoja ja mitä tahansa muita lähteitä, mukaan lukien merkitykselliset viitetietokannat.
Kansallisilla keskuspankeilla pitäisi olla toimivalta päättää, osallistuvatko ne yhteistyöjärjestelyihin kansallisten
tilastolaitosten, tiedonantajien valvonnasta vastaavien kansallisten toimivaltaisten viranomaisten tai muiden
kansallisten viranomaisten kanssa, kunhan toimitetut tiedot täyttävät tässä asetuksessa säädetyt laatuvaatimukset.
Koska tällä hetkellä on voimassa erilaisia kansallisia järjestelyjä ja jotta vähennettäisiin tästä asetuksesta
tiedonantajille aiheutuvaa rasitetta, kannustetaan tehokkaaseen ja toimivaan yhteistyöhön kansallisten
tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisen kanssa.
(17)
Luottotietojen keruuta koskeva säädöskehys olisi laadittava siten, että varmistetaan yhteensopivuus keskitettyjen
luottorekisterien ja julkisen sektorin yhteisöjen käyttöön ottamien muiden merkityksellisten luottotietoaineistojen
välillä, mukaan lukien arvopaperitilastoja koskevat tietokannat sekä EKPJ:n yhteisötietorekisteri (Register of
Institutions and Affiliates Dataset, RIAD).
(18)
Kansallisten keskuspankkien pitäisi saada käyttää useaan tarkoitukseen sopivia, jaettuja analyyttisiä yksityis­
kohtaisia luottotietoaineistoja, jotta ne voisivat luoda tietojen palautusmekanismeja tiedonantajien kanssa tai
kehittää olemassa olevia palautusmekanismeja ja muita tietopalveluja keskitetyistä luottorekistereistä
tiedonantajille. Tällaiset palautusmekanismit tukevat rahoitusjärjestelmän vakauteen liittyvien EKPJ:n lakisääteisten
tehtävien hoitamista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
Tietojen palautusmekanismit antavat tiedonantajille laajemman pohjan luottokelpoisuuden arviointeja varten
erityisesti toisessa maassa olevien velallisten osalta sekä mahdollistavat määritelmien ja tietoattribuuttien
yhdenmukaistamisen kaikissa luottojen myöntämiseen liittyvissä käytännöissä. Ne tulevat parantamaan
luottolaitosten ja muiden lainanantajien luottoriskinhallintaa. Niistä on tukea erityisesti luottolaitoksille, jotta ne
eivät luottaisi liikaa ulkopuolisiin luottoluokituksiin luottokelpoisuutta arvioidessaan. Palautusmekanismissa pitäisi
sallia parhaat käytännöt ja varmistaa tietojen laadun vähimmäistaso. Analyyttisten luottotietojen osajoukko, joka
voidaan tietojen palautusmekanismin yhteydessä jakaa kansallisten keskuspankkien kesken, pitäisi määritellä siten,
että otetaan huomioon asianomaisten tietoattribuuttien erityinen luottamuksellisuuden taso ja vastaavat
luottamuksellisuuden suojaamista koskevat vaatimukset sekä täytäntöönpanoon tarvittava aika. Palautusme­
kanismien laajuutta ja toteutusta koskevista yksityiskohdista voidaan säätää erillisessä säädöksessä, ja kansalliset
keskuspankit voivat tehdä soveltuviin oikeussääntöihin perustuvia yhteisymmärryspöytäkirjoja tietojen palautus­
mekanismiin liittyvästä yhteistyöstä. Vaikka eräät keskitettyinä luottorekistereinä toimivat kansalliset keskuspankit
jakavat jo nykyisin yksityiskohtaisia rajat ylittäviin tilanteisiin liittyviä luottotietoja ja luottoriskiä koskevia tietoja
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/47
keskenään kahdenvälisesti (1), muut saattavat tarvita lainsäädäntöön liittyvistä syistä aikaa rajat ylittävän
tietojenvaihdon aloittamiseen pystyäkseen välittämään tällaiset tiedot rahoituslaitoksille, jotka toimittavat niille
tietoja. Tietojen palautusmekanismien käyttöönotossa ja toteutuksessa pitäisi ottaa huomioon luottamuksellisten
tilastotietojen käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö.
(19)
Tätä asetusta sovellettaessa olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2533/98 8–8 c artiklassa täsmennettyjä sääntöjä
luottamuksellisten tilastotietojen suojaamisesta ja käytöstä.
(20)
Asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EKP:llä on oikeus määrätä seuraamuksia
tiedonantajille, jotka eivät noudata EKP:n asetuksissa tai päätöksissä asetettuja tilastointiin liittyviä tietojenantovaa­
timuksia. Tämä valtuus määrätä seuraamuksia on riippumaton kansallisten keskuspankkien oikeudesta määrätä
seuraamuksia tiedonantajille, jotka eivät noudata tilasointiin liittyviä tai muita tiedonantovaatimuksia, joita niihin
sovelletaan asianomaisen kansallisten oikeussääntöjen nojalla.
(21)
On tarpeen luoda menettely, jonka avulla tämän asetuksen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia tehokkaalla
tavalla edellyttäen, ettei tällaisilla muutoksilla muuteta niiden taustalla olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä
rasitetta, joka raportoinnista aiheutuu jäsenvaltioissa oleville tiedonantajille. Tässä menettelyssä on tarpeen ottaa
huomioon EKPJ:n tilastokomitean näkemykset.
(22)
EKPJ:n perussäännön 5 artiklassa ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa määrätään
velvoitteesta suunnitella ja ottaa käyttöön kansallisella tasolla kaikki toimenpiteet, joita jäsenvaltiot, joiden
rahayksikkö ei ole euro, pitävät tarkoituksenmukaisina a) EKP:n tilastovaatimusten täyttämiseksi tarvittavien
tilastotietojen keräämiseksi ja b) tilastoihin liittyvien valmistelujen suorittamiseksi ajoissa, jotta näistä
jäsenvaltioista voi tulla jäsenvaltioita, joiden rahayksikkö on euro.
(23)
Tätä asetusta pitäisi soveltaa siten, ettei sillä rajoiteta luottotietojen keruuta yhteisen valvontamekanismin
oikeudellisen kehyksen mukaan,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan
1) ’tietoja antavalla jäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro; jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö ei ole euro,
voivat päättää ryhtyä tietoja antaviksi jäsenvaltioiksi sisällyttämällä tämän asetuksen säännökset kansalliseen lainsää­
däntöönsä tai antamalla muulla tavoin määräyksiä tiedonantovaatimuksista kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti;
näihin voivat kuulua erityisesti jäsenvaltiot, jotka osallistuvat YVM:ään tiiviissä yhteistyössä asetuksen (EU)
N:o 1024/2013 7 artiklan mukaisesti (2);
2) ’kotimaisella’ samaa kuin asetuksen (EY) N:o 2533/98 1 artiklan 4 kohdassa;
3) ’institutionaalisella yksiköllä’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (3)
liitteessä A olevassa 2.12 ja 2.13 kohdassa;
4) ’ulkomaisella sivukonttorilla’ institutionaalista yksikköä, joka on oikeudellisesti riippuvainen osa oikeushenkilöä ja
jonka kotimaa on muussa maassa kuin siinä, jossa oikeushenkilö on rekisteröity, neuvoston asetuksen (EY)
N:o 2533/98 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ”yhden sivuliikkeen” käsitteen mukaisesti;
5) ’oikeushenkilöllä’ yhteisöä, joka voi siihen sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan saada oikeuksia ja
velvollisuuksia;
6) ’oikeushenkilötunnuksella’ (LEI) oikeushenkilölle osoitettua aakkosnumeerista ja ISO 17442 -standardin (4) mukaista
viitekoodia;
(1) Memorandum of Understanding on the exchange of information among national central credit registers for the purpose of passing it on
to reporting institutions. Saatavilla EKP:n verkkosivuilla (www.ecb.europa.eu).
(2) Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013, annettu 15 päivänä lokakuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää
politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille (EUVL L 287, 29.10.2013, s. 63).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden
tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
(4) Saatavilla kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) verkkosivuilla (www.iso.org).
L 144/48
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
7) ’kansallisella tunnuksella’ yleisesti käytettyä tunnistekoodia, jonka avulla vastapuoli voidaan yksiselitteisesti tunnistaa
kotimaassaan;
8) ’tiedonantajalla’ joko oikeushenkilöä tai ulkomaista sivukonttoria, joka on kotimainen tietoja antavassa jäsenvaltiossa
ja johon sovelletaan EKP:n tiedonantovaatimuksia tämän asetuksen nojalla;
9) ’tarkasteltavalla toimijalla’ institutionaalista yksikköä tai oikeushenkilöä, jonka toiminnasta velkojana tai
hallinnoijana tiedonantaja antaa tietoja. Tarkasteltava toimija on joko:
a) institutionaalinen yksikkö, joka on kotimainen samassa maassa kuin tiedonantaja, josta se muodostaa osan; tai
b) tiedonantajan ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa on tietoja antavassa jäsenvaltiossa; tai
c) tiedonantajan ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.
10) ’vastapuolella’ institutionaalista yksikköä, joka on instrumentin osapuoli tai jolla on liittymä instrumentin
osapuoleen;
11) ’velkojalla’ vastapuolta, jolla on instrumenttiin liittyvä vastapuoliriski ja joka ei ole suojauksen antaja;
12) ’velallisella’ vastapuolta, jolla on ehdoton velvollisuus suorittaa instrumentista johtuvat takaisinmaksut;
13) ’suojauksen antajalla’ vastapuolta, joka myöntää suojauksen negatiivisen luottotapahtuman varalta ja joka kantaa
negatiiviseen luottotapahtumaan liittyvän luottoriskin;
14) ’hallinnoijalla’ vastapuolta, joka on vastuussa instrumentin hallinnoinnista ja siihen liittyvästä varainhoidosta;
15) ’kansallisilla keskuspankeilla’ Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja;
16) ’asianomaisella kansallisella keskuspankilla’ kansallista keskuspankkia siinä tietoja antavassa jäsenvaltiossa, joka on
tiedonantajan kotimaa;
17) ’keskitetyllä luottorekisterillä’ (CCR) kansallisen keskuspankin ylläpitämää luottorekisteriä, joka vastaanottaa
raportteja ja tukee rahoitussektorin lainanantajia antamalla niille luottotietoja ja luottoriskiin liittyviä tietoja;
18) ’luottolaitoksella’ samaa kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) 4 artiklan
1 kohdan 1 alakohdan määritelmässä;
19) ’laitoksella’ samaa kuin asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa;
20) ’varoilla’ samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 7.15 kohdassa;
21) ’luottoriskillä’ riskiä siitä, että vastapuoli jättää suorittamatta maksut, joihin se on sopimuksella sitoutunut;
22) ’sopimuksella’ oikeudellisesti sitovaa kahden tai useamman osapuolen välistä sopimusta, jolla luodaan yksi
instrumentti tai useita instrumentteja;
23) ’instrumentilla’ mitä tahansa tietoattribuutissa ’instrumentin tyyppi’ kuvattua erää, kuten liitteessä IV on määritelty
24) ’suojauksella’ negatiivisen luottotapahtuman varalta annettua takuuta tai vakuutusta, joka on jokin tietoattribuutissa
”suojauksen tyyppi” luetelluista, liitteessä IV määritellyistä eristä;
25) ’sitoumusten määrällä’ tietoattribuuttien ”jäljellä oleva nimellisarvo” ja ”taseen ulkopuolinen arvo” summaa, kuten
liitteessä IV on määritelty.
26) ’yksittäisen laitoksen tasolla’ viittausta yksittäiseen institutionaaliseen yksikköön, mukaan lukien institutionaaliset
yksiköt, jotka ovat oikeushenkilön osa.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluy­
ritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/49
2 artikla
Täytäntöönpanon vaiheet ja tietojen antaminen ensimmäisen kerran
1.
Tämän asetuksen mukaiset useaan käyttöön sopivat, jaetut analyyttiset luottotietoaineistot perustetaan vaiheittain.
Ensimmäinen vaihe alkaa 1 päivänä syyskuuta 2018. Tämän vaiheen aikana ensimmäiset kuukausittaiset ja neljännesvuo­
sittaiset tiedot toimitetaan 30 päivää syyskuuta 2018 koskevien tietojen osalta tämän asetuksen mukaisesti.
2.
Jotta varmistettaisiin, että vastapuolet voidaan tunnistaa asianmukaisesti, kansalliset keskuspankit siirtävät EKP:lle
ensimmäiset viitetietosarjat liitteen I taulukkokokonaisuuden 1 mukaisesti kuusi kuukautta ennen 1 kohdassa tarkoitettua
luottotietojen ensimmäistä toimitusta.
3.
Jotta 2 kohdassa tarkoitettujen vastapuolten viitetietojen toimittamiseen olisi mahdollista valmistautua organisa­
torisesti ja teknisesti, kansalliset keskuspankit voivat edellyttää, että tiedonantajat toimittavat osittaiset tai täydelliset
vastapuolten viitetiedot ja luottotiedot 31 päivästä joulukuuta 2017 alkaen.
3 artikla
Varsinainen tiedonantajien joukko
1.
Varsinainen tiedonantajien joukko koostuu kotimaisista luottolaitoksista ja luottolaitosten ulkomaisista sivukont­
toreista, jotka ovat kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa riippumatta siitä, ovatko ne Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2013/36/EU (1) mukaisesti valvottuja laitoksia.
2.
Tiedonantajat antavat luottotiedot yksittäisen laitoksen tasolla 4 ja 6 artiklan mukaisesti.
3.
Tiedonantajat raportoivat asianomaiselle kansalliselle keskuspankille.
4 artikla
Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset
1.
Tiedonantajat raportoivat tarkasteltavan toimijan luottotiedot 6 artiklan mukaisesti instrumenteista, jotka täyttävät
5 artiklassa määritellyt ehdot:
a) instrumentti minä tahansa raportoinnin viitepäivämääränä instrumentin viiteajanjakson aikana
i)
aiheuttaa luottoriskin tarkasteltavalle toimijalle, tai
ii) kuuluu tarkasteltavan toimijan varoihin, tai
iii) kirjataan taseeseen tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön käyttämien ja instrumenttiin sovellettavien kirjanpito­
käytäntöjen mukaisesti, ja instrumentista on aiheutunut luottoriski tarkasteltavalle toimijalle menneisyydessä, tai
iv) on tietoja antavassa jäsenvaltiossa kotimaisen tarkasteltavan toimijan hoidossa; ja
i. myönnettiin saman oikeushenkilön, johon tarkasteltava toimija kuuluu, muille institutionaalisille yksiköille, tai
ii. on sellaisen oikeushenkilön hallussa, joka ei ole tarkasteltavaan toimijaan nähden erillinen tietoja antavassa
jäsenvaltiossa kotimainen luottolaitos; ja
b) vähintään yksi velallisista on oikeushenkilö tai kuuluu 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun oikeushenkilöön.
2.
Kunakin raportoinnin viitepäivämääränä viiteajanjakso on se ajanjakso, joka alkaa kyseistä raportoinnin viitepäi­
vämäärää edeltävän vuosineljänneksen viimeisenä raportoinnin viitepäivämääränä ja päättyy kyseisenä raportoinnin
viitepäivämääränä.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitos­
toimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien
2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338).
L 144/50
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
5 artikla
Raportointiraja
1.
Luottotiedot raportoidaan 4 artiklassa täsmennetyistä instrumenteista, kun velallisen sitoumuksen määrä on yhtä
suuri tai suurempi kuin 25 000 euroa minä tahansa raportoinnin viitepäivämääränä viiteajanjakson kuluessa.
2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitettu velallisen sitoumuksen määrä lasketaan 4 artiklan soveltamisalan ja siinä määriteltyjen
instrumenttien perusteella sitoumusmäärien summana velallisen kaikkien instrumenttien osalta suhteessa tarkasteltavaan
toimijaan.
6 artikla
Tilastointiin liittyvät tiedonantovaatimukset yksittäisen laitoksen tasolla
1.
Tiedonantajien on raportoitava luottotiedot yksittäisen laitoksen tasolla liitteessä I olevien taulukkokokonaisuuksien
mukaisesti.
2.
Tiedonantajien, jotka ovat oikeushenkilöitä, on annettava tiedot kaikista oikeushenkilöön kuuluvista tarkasteltavista
toimijoista. Tiedonantajien, jotka ovat ulkomaisia sivuliikkeitä, on annettava tiedot omasta toiminnastaan.
3.
Jos sekä oikeushenkilö että sen ulkomainen sivukonttori on sijoittautunut tietoja antavaan jäsenvaltioon,
asianomaisten kansallisten keskuspankkien välisestä koordinoinnista riippuen kaksinkertaisen raportoinnin välttämiseksi
a) oikeushenkilön asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä liitteen I taulukkokokonai­
suudessa 1 lueteltuja tietoattribuutteja tai kerätä ne vain osittain oikeushenkilöltä, jos tällaiset instrumentit ovat
ulkomaisen sivukonttorin hallussa tai hoidossa;
b) ulkomaisen sivukonttorin asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä liitteen I taulukkokoko­
naisuudessa 2 lueteltuja tietoattribuutteja lainkaan tai ne kerätä vain osittain ulkomaiselta sivukonttorilta.
4.
Asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla keräämättä tietoja ulkomaisista sivukonttoreista, joiden
kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa ja jotka kuuluvat tiedonantajana toimivaan oikeushenkilöön.
7 artikla
Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset
Edellä 6 artiklassa määriteltyjä tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia supistetaan liitteessä II täsmennetyt kriteerit
täyttävien luottotietojen osalta.
8 artikla
Tehostettua raportointia koskevat yleiset vaatimukset
1.
Tiedonantajien ja niiden ulkomaisten sivukonttorien, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa, on
perustettava tarvittavat hallintorakenteet ja asianmukaiset sisäiset valvontamekanismit sen varmistamiseksi, että tiedot,
jotka on raportoitava tämän asetuksen mukaan yksittäisen laitoksen tasolla 6 artiklan mukaisesti, käsitellään ja
toimitetaan edelleen asianmukaisesti.
2.
Ulkomaiset sivukonttorit, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa, eivät ole tämän asetuksen mukaisia
tiedonantajia. Tiedonantajien tulee varmistaa, että tällaiset ulkomaiset sivukonttorit panevat täytäntöön järjestelyt,
prosessit ja mekanismit, joilla varmistetaan tiedonantovaatimusten asianmukainen täytäntöönpano yksittäisen laitoksen
tasolla.
3.
Tämän asetuksen mukaisilla tilastointiin liittyvillä tiedonantovaatimuksilla ei rajoiteta luottotietojen osalta mitään
muita nykyisiä tai tulevia tiedonantovaatimuksia, jotka perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön tai muihin raportointijär­
jestelmiin.
4.
Kansalliset keskuspankit voivat kerätä EKP:lle toimitettavia tietoja osana laajempaa kansallista, sovellettavan unionin
tai kansallisen lainsäädännön mukaista raportointijärjestelmää. Tällaiset laajemmat raportointijärjestelmät voivat kattaa
tietoja, jotka palvelevat muita kuin tilastointitarkoituksia, kuten valvonnan tarpeita.
1.6.2016
5.
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/51
Kansalliset keskuspankit voivat hankkia luottotietoja muista lähteistä.
6.
Luottotietojen vähimmäisvaatimukset yhdenmukaisuuden, täydellisyyden, yksityiskohtaisuuden ja vastapuolten
tunnistamisen osalta määritetään liitteessä I olevissa taulukkokokonaisuuksissa.
9 artikla
Vastapuolten tunnistaminen
1.
Tiedonantajat ja kansalliset keskuspankit tunnistavat vastapuolet tämän asetuksen mukaista raportointia varten
käyttäen
a) oikeushenkilötunnusta (LEI), jos sellainen tunniste on annettu; tai
b) kansallista tunnusta liitteissä III ja IV täsmennetyllä tavalla, jos oikeushenkilötunnusta ei ole annettu.
2.
Kansalliset keskuspankit voivat hankkia mitä tahansa vastapuolten tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten liitteessä III
on määritelty, tiedonantajien suoran raportoinnin tai kansallisten tilastolaitosten, kansallisten toimivaltaisten
viranomaisten ja muiden kansallisten viranomaisten välisten yhteisymmärryspöytäkirjojen tai vastaavien järjestelyjen
avulla. Kansalliset keskuspankit määrittävät vastapuolten asianmukaisen tunnistamisen edellyttämät yksilölliset tunnisteet
liitteessä III esitettyjen tietojen perusteella.
10 artikla
Luottotietoihin pääsy ja niiden käyttö
1.
EKP ja kansalliset keskuspankit käyttävät tämän asetuksen nojalla raportoituja luottotietoja asetuksessa (EY)
N:o 2533/98 määritellyssä laajuudessa ja siinä määriteltyihin tarkoituksiin. Tällaisia tietoja voidaan erityisesti käyttää
11 artiklan mukaisen palautusmekanismin perustamiseen ja ylläpitämiseen.
2.
Tällä asetuksella ei ole vaikutusta luottotietojen nykyiseen tai tulevaan käyttöön siltä osin kuin käyttö on sallittu tai
sitä edellytetään unionin tai kansallisessa lainsäädännössä tai yhteisymmärryspöytäkirjoissa, mukaan lukien rajat ylittävä
tietojenvaihto.
11 artikla
Tietojen palautus tiedonantajille
1.
Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus luovuttaa tiedonantajille luottotietoja, mukaan lukien toisen kansallisen
keskuspankin keräämät tiedot, luomalla tai parantamalla keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille suuntautuvia
palautusmekanismeja tai muita tietopalveluja. Ne voivat toimittaa tämän asetuksen nojalla kerättyjen luottotietojen
osajoukkoja parhaita käytäntöjä noudattaen ja siinä määrin kuin se on luottamuksellisuutta koskevan soveltuvan
lainsäädännön mukaan mahdollista. Tiedonantajat voivat käyttää tietoja yksinomaan luottoriskin hallintaa ja saatavilla
olevien luottotietojen laadun parantamista varten olemassa olevien tai potentiaalisten instrumenttien osalta. Ne eivät saa
jakaa tietoja muille osapuolille lukuun ottamatta tapauksia, joissa tietojen jakaminen palvelujen tarjoajien kanssa ole
ehdottaman välttämätöntä näitä tarkoituksia varten ja edellyttäen, että tietoja käytetään ainoastaan suhteessa
tiedonantajaan ja että tiedonantaja varmistaa asianmukaisen luottamuksellisuuden suojan sopimusjärjestelyin, jossa
kielletään tietojen käyttö muihin tarkoituksiin ja edellytetään tietojen anonymisointia aina kun se on mahdollista sekä
tietojen poistamista heti kun on saavutettu se tavoite, jota varten tiedot on jaettu. Muu palvelujen tarjoajan toteuttama
tiedonsiirto, ja tietojen jakaminen kaupallisten luottotietojen tarjoajien kanssa on kiellettyä.
2.
Kansalliset keskuspankit määrittelevät luovutettavien tietojen laajuuden, tietojen luovutukseen sovellettavat
menettelyt ja tietojen käyttöä koskevat muut rajoitukset ottaen huomioon kansallisen lainsäädännön sekä muut tietojen
luottamukselliseen luonteeseen liittyvät rajoitukset.
3.
Tiedonantajilla ei ole tämän artiklan perusteella oikeutta vaatia tietojen palautusta, yksittäisiä palautuvia tietoja tai
muita tietopalveluja keskitetyistä luottorekistereistä tiedonantajille.
L 144/52
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
4.
Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus väliaikaisesti evätä tiedonantajan pääsy yksittäisiin palautusmekanismista
saataviin luottotietoihin, kun tiedonantaja on laiminlyönyt noudattaa omia tilastointiin liittyviä tiedonantovelvolli­
suuksiaan, erityisesti mitä tulee tietojen laatuun ja tarkkuuteen, sekä tapauksissa, joissa tiedonantaja ei ole noudattanut
1 kohdan mukaisia velvoitteitaan.
5.
Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus kieltää toisilta keskuspankeilta pääsy yksityiskohtaisiin luottotietoihin, jotka
ne ovat keränneet tietojen palautusta varten. Kansallisilla keskuspankeilla on oikeus vaatia vastavuoroisuutta, kun kyse
on yksityiskohtaisten luottotietojen toimittamisesta jollekin kansalliselle keskuspankille, joka pyytää tietoja toiselta
kansalliselta keskuspankilta tietojen palautusmekanismia varten. Tiedonantajan asianomainen kansallinen keskuspankki
voi aina käyttää tietoja antavaan jäsenvaltion perustetun tiedonantajan institutionaalista yksikköä koskevia tietoja tietojen
palautusmekanismia varten riippumatta siitä, missä institutionaalinen yksikkö on kotimainen.
12 artikla
Oikeushenkilöiden oikeus tietoon
1.
Oikeushenkilöillä tai oikeushenkilöiden osilla on oikeus asianomaisessa kansallisessa keskuspankissa saada
luottotiedot, jotka niistä on raportoitu Oikeushenkilöt voivat lisäksi pyytää tiedonantajia oikaisemaan niihin liittyvät
virheelliset tiedot.
2.
Kansalliset keskuspankit voivat evätä oikeushenkilöiltä tai oikeushenkilöiden osilta oikeuden saada niistä
raportoituja luottotietoja vain siinä määrin kuin
a) oikeus tietoihin loukkaisi luottamuksellisuuteen liittyviä tiedonantajien oikeutettuja intressejä, esimerkiksi sisäisten
luottoriskinarviointien osalta, tai kolmansien osapuolten oikeutettuja intressejä, erityisesti kun kyse on oikeushen­
kilöistä, joita koskevia luottotietoja on raportoitu; tai
b) tietoja ei ole käytetty 11 artiklan mukaisen tietojen palautusmekanismin perustamiseen tai parantamiseen, eikä
kansallisilla keskuspankeilla ole velvollisuutta tällaisten tietojen luovuttamiseen unionin oikeuden tai kansallisen
oikeuden nojalla.
13 artikla
Määräajat
1.
Tiedonantajat ilmoittavat luottotiedot siten kuin ne on kirjattu seuraavina raportoinnin viitepäivämäärinä:
a) kuukausittaisissa toimituksissa kunkin kuukauden viimeisenä päivänä;
b) neljännesvuosissa toimituksissa maaliskuun, kesäkuun, syyskuun ja joulukuun viimeisenä päivänä.
2.
Kansalliset keskuspankit päättävät milloin ja miten usein ne vastaanottavat tietoja tiedonantajilta pystyäkseen
toimittamaan tiedot määräajassa EKP:lle, sekä tiedottavat asiasta tiedonantajille.
3.
Kansalliset keskuspankit tiedottavat tiedonantajille tiedonantovelvoitteista vähintään 18 kuukautta ennen
ensimmäistä raportoinnin viitepäivämäärää, josta tiedonantajien on annettava tietoja tämän asetuksen mukaisesti,
sanotun rajoittamatta muita kansallisen lainsäädännön tai muiden raportointijärjestelmien mukaisia tiedonantovaa­
timuksia.
4.
Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja antavan jäsenvaltion kotimaisista tarkasteltavista toimijoista EKP:lle
kuukausittaiset luottotiedot viimeistään tietojen viitekuukauden päättymistä seuraavana 30. työpäivänä työajan
päättyessä.
5.
Kansalliset keskuspankit toimittavat tietoja antavan jäsenvaltion kotimaisista tarkasteltavista toimijoista EKP:lle
neljännesvuosittaiset luottotiedot viimeistään komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 (1) 3 artiklan
1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ilmoituspäivämääriä seuraavana 15. työpäivänä työajan päättyessä.
(1) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 680/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisista laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää raportointia koskevista teknisistä täytäntöönpano­
standardeista (EUVL L 191, 28.6.2014, s. 1).
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/53
6.
Kansalliset keskuspankit toimittavat ulkomaisina sivukonttoreina toimivista tarkasteltavista toimijoista, jotka eivät
ole kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, EKP:lle kuukausittaiset luottotiedot viimeistään tietojen viitekuukauden
päättymistä seuraavana 35. työpäivänä työajan päättyessä.
7.
Kansalliset keskuspankit toimittavat ulkomaisina sivukonttoreina toimivista tarkasteltavista toimijoista, jotka eivät
ole kotimaisia tietoja antavassa jäsenvaltiossa, EKP:lle neljännesvuosittaiset luottotiedot viimeistään täytäntöönpanoase­
tuksen (EU) N:o 680/2014 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä ilmoituspäivämääriä seuraavana
20. työpäivänä työajan päättyessä.
8.
Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle yhdessä luottotietojen ensimmäisen toimituksen yhteydessä viitetiedot
kaikista vastapuolista liitteen I taulukkokokonaisuudessa 1 olevan 1 kohdan mukaisesti. Jos tiedoissa tapahtuu
muutoksia, kansalliset keskuspankit päivittävät ne viimeistään sen viitepäivämäärän, jona muutos tulee voimaan,
kannalta merkityksellisten luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Elleivät kansalliset keskuspankit ilmoita
tiedonantajille, että ne ovat saaneet päivitettyjä vastapuolten viitetietoja muista lähteistä, tiedonantajien on päivitettävä
tällaiset tiedot ilmoittamalla kansalliselle keskuspankille muutoksista asianomaisen kansallisen keskuspankin pyytämänä
ajankohtana, mutta viimeistään päivänä, jona luottotiedot toimitetaan asianomaiselle kansalliselle keskuspankille
ensimmäisenä raportoinnin viitepäivämääränä sen jälkeen, kun muutos tuli voimaan.
14 artikla
Yhteiset vähimmäisvaatimukset ja kansalliset tiedonantomenettelyt
1.
Tiedonantajien on noudatettava niihin sovellettavia tilastointiin liittyviä tiedonantovaatimuksia liitteessä V
yksilöityjen tietojen toimittamista, tarkkuutta, vastapuolten täsmällistä tunnistamista, käsitteellistä vastaavuutta ja
tarkistuksia koskevien yhteisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti.
2.
Kansalliset keskuspankit määrittelevät ja ottavat käyttöön tämän asetuksen ja kansallisen lainsäädäntönsä, siltä osin
kuin se ei ole ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa, mukaisesti tiedonantomenettelyt, joita tiedonantajien on
noudatettava. Kansalliset keskuspankit varmistavat, että tiedonantomenettelyjen avulla saadaan a) vaaditut tilastotiedot ja
b) mahdollisuus varmistua siitä, että liitteessä V yksilöityjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja
tarkistuksia koskevia vähimmäisvaatimuksia on noudatettu.
3.
Kansalliset keskuspankit voivat käyttää myös muista lähteistä saatuja tietoja 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti
luottotietojen toimittamiseksi EKP:lle siltä osin kuin tällaiset tiedot vastaavat niitä laatua ja oikea-aikaisuutta koskevia
vaatimuksia, joita sovelletaan tiedonantajilta kerättyihin tietoihin. Erityisesti liitteessä V täsmennettyjä tietojen
toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevien vähimmäisvaatimusten tulee täyttyä.
15 artikla
Sulautuminen, jakautuminen ja tervehdyttäminen
1.
Jos kyseessä on sulautuminen, jakautuminen tai tervehdyttäminen, joka voi vaikuttaa tilastointia koskevien
velvoitteiden täyttämiseen, kyseessä olevien tiedonantajien on ilmoitettava asianomaiselle kansalliselle keskuspankille
tässä asetuksessa säädettyjen, tilastointiin liittyvien tiedonantovaatimusten täyttämiseksi suunnitelluista menettelyistä heti,
kun aikomus sulautumisen, jakautumisen tai tervehdyttämisen täytäntöön panemiseksi on julkistettu, ja ennen kuin se
toteutetaan.
2.
Sanotun vaikuttamatta edellisessä kohdassa asetettuihin vaatimuksiin, asianomainen kansallinen keskuspankki voi
myös antaa vastaanottavalle laitokselle luvan täyttää tilastointiin liittyvän tiedonantovelvollisuutensa väliaikaisin
menettelyin. Tämä poikkeus tavallisista tiedonantomenettelyistä ei saa olla pitempi kuin kuusi kuukautta laskettuna
päivämäärästä, jona sulautuminen, jakautuminen tai tervehdyttäminen tapahtui. Tämä poikkeus ei vaikuta
vastaanottavan laitoksen velvollisuuteen täyttää tämän asetuksen mukaisia tiedonantovelvollisuuksiaan.
L 144/54
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
16 artikla
Poikkeukset ja harvempi ilmoittamistiheys
1.
Jotta varmistettaisiin tällä asetuksella perustettujen tiedonantovelvoitteiden suhteellisuus, asianomainen kansallinen
keskuspankki voi myöntää poikkeuksia pienille tiedonantajille edellyttäen, että kaikkien poikkeuksen saaneiden
tiedonantajien yhdistetty osuus ei ylitä kahta prosenttia kaikkien tiedot antavassa jäsenvaltiossa kotimaisten
tiedonantajien Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) (1) mukaan raportoimasta
lainakannan kokonaismäärästä. Poikkeukset voivat kattaa osan tässä asetuksessa määritellyistä tiedonantovaatimuksista
tai ne kaikki.
2.
Tiedonantovaatimusten toteutuksen tukemiseksi asianomainen kansallinen keskuspankki voi antaa pienille
tiedonantajille luvan raportoida raportoinnin viitepäivämääriin ennen 1 päivää tammikuuta 2021 liittyvät luottotiedot
neljännesvuosittain kuukausittaisen raportoinnin sijasta edellyttäen, että kaikkien tiedot neljännesvuosittain ilmoittavien
tiedonantajien yhteenlaskettu osuus ei ylitä neljää prosenttia kaikkien tiedot antavassa jäsenvaltiossa kotimaisten
tiedonantajien asetuksen (EU) N:o 1071/2013 mukaan raportoimasta lainakannan kokonaismäärästä, sanotun
vaikuttamatta luottotietojen raportointiin muiden säännöstöjen perusteella.
3.
Kansalliset keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia tiedonantajille siinä määrin kuin kansalliset keskuspankit
saavat muista lähteistä tiedot, joiden laatu ja ajoitus vastaavat 14 artiklan 3 kohdan vaatimuksia.
4.
Kansalliset keskuspankit ilmoittavat seuraaville tiedonantajille niiden tiedonantovelvoitteista 13 artiklan 3 kohdan
mukaisesti:
a) tiedonantajat, joille on myönnetty 1 kohdassa tarkoitettu poikkeus;
b) tiedonantajat, jotka voivat raportoida tiedot noudattaen 2 kohdassa tarkoitettua harvempaa ilmoittamistiheyttä;
c) tiedonantajat, jotka eivät enää täytä 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja poikkeukselle tai harvennetulle ilmoittamistiheydelle
asetettuja edellytyksiä.
17 artikla
Tietojen tarkistaminen ja pakollinen keruu sekä laatua koskevat vähimmäisvaatimukset
Kansalliset keskuspankit tarkistavat tiedot, joiden toimittamiseen tiedonantajilla on tämän asetuksen nojalla velvollisuus,
ja toteuttavat tietojen pakollisen keruun siinä määrin kuin se on tarpeen, sanotun vaikuttamatta EKP:n oikeuteen käyttää
näitä oikeuksia. Kansalliset keskuspankit käyttävät tätä oikeutta erityisesti silloin, kun jokin tiedonantajista ei täytä
liitteessä V säädettyjä tietojen toimittamista, tarkkuutta, käsitteellistä vastaavuutta ja tarkistuksia koskevia vähimmäisvaa­
timuksia.
18 artikla
Seuraamukset
EKP voi asetuksen (EY) N:o 2533/98 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti määrätä seuraamuksia tiedonantajille, jotka
laiminlyövät noudattaa tästä asetuksesta johtuvia tiedonantovelvollisuuksia. Tiedonantajiin ei sovelleta seuraamuksia siltä
osin kuin ne voivat osoittaa, että vaadittujen tietojen ilmoittamatta jättäminen johtuu sellaisen sivukonttorin kotimaan
kansallisesta lainsäädännöstä, jota koskevia tietoja tiedonantajien edellytetään antavan. EKP:n toimivalta määrätä
seuraamuksia tämän asetuksen mukaisten tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä on riippumaton
kansallisen keskuspankin oikeudesta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti määrätä seuraamuksia tilastoja koskevien tai
muiden tiedonantovelvollisuuksien noudattamatta jättämisestä tiedonantajiin sovellettavan kansallisen säännöstön nojalla
8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
(1) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1071/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitossektorin taseesta (EKP/2013/33)
(EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1).
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/55
19 artikla
Siirtymäsäännös
Toimitettaessa ennen 1 päivää helmikuuta 2019 koskeviin raportoinnin viitepäivämääriin liittyviä luottotietoja EKP:lle
ensimmäisen kerran kansalliset keskuspankit voivat lykätä tietojen toimitusta edellyttäen, että ne toimittavat tällaiset
tiedot EKP:lle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2019.
20 artikla
Yksinkertaistettu muutosmenettely
EKP:n johtokunta voi tilastokomiteaa kuultuaan tehdä teknisiä muutoksia tämän asetuksen liitteisiin edellyttäen, etteivät
tällaiset muutokset vaikuta niiden perustana olevaan käsitteelliseen viitekehykseen tai tiedonantajien raportointira­
sitteeseen. Johtokunta ilmoittaa tällaisista muutoksista viipymättä EKP:n neuvostolle.
21 artikla
Loppusäännökset
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin
virallisessa lehdessä.
Sitä sovelletaan 31 päivästä joulukuuta 2017.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa
perussopimusten mukaisesti.
Tehty Frankfurt am Mainissa 18 päivänä toukokuuta 2016.
EKP:n neuvoston puolesta
EKP:n puheenjohtaja
Mario DRAGHI
L 144/56
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
LIITE I
Ilmoitettavat tiedot ja taulukkokokonaisuudet
1.
Tämän asetuksen nojalla ilmoitettavat tiedot liittyvät useisiin toisiinsa liitännäisiin tekijöihin, kuten velkojiin,
velallisiin, instrumentteihin, suojaukseen jne. Yhdelle velalliselle on esimerkiksi voitu myöntää useita lainoja, tai yksi
suojaus voi turvata useita instrumentteja. Tietoaineistot kutakin tekijää koskevien yksityiskohtaisten tietojen
ilmoittamista varten täsmennetään tässä liitteessä.
2.
Tiedot kutakin tietoaineistoa varten viittaavat yksittäiseen tekijään, kuten instrumenttiin, tai usean tekijän
yhdistelmään, kuten instrumentin suojaukseen; näin määritellään kussakin tietoaineistossa ilmoitettava yksityiskoh­
taisuuden taso. Tietoaineistot on järjestetty kahteen taulukkokokonaisuuteen.
3.
Kuhunkin kokonaisuuteen sisältyviä tietoattribuutteja koskevat tiedonantovaatimukset esitetään liitteissä II ja III.
4.
Kuhunkin kokonaisuuteen sisältyvät tietoattribuutit on määritelty liitteessä IV.
5.
Määrät ilmoitetaan euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa euroiksi käyttäen sovellettavaa Euroopan
keskuspankin (EKP) ilmoittamaa euron ja muun valuutan välistä viitekurssia eli keskikurssia raportoinnin viitepäi­
vämääränä.
Taulukkokokonaisuus 1
1.
Vastapuolen viitetiedot
1.1 Vastapuolen viitetietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa
yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste ja b) vastapuolen tunniste.
1.2 Jokaisen vastapuolitunnisteen on oltava yksilöllinen kullekin saman tiedonantajan ilmoittamalle vastapuolelle,
ja tiedonantajan on aina tunnistettava kukin vastapuoli käyttäen sen yksilöllistä vastapuolitunnistetta. Sama
tiedonantaja ei saa milloinkaan käyttää tätä tunnistetta uudelleen toisen vastapuolen tunnistamista varten.
Kansalliset keskuspankit voivat edellyttää, että tiedonantajat käyttävät asianomaisen kansallisen keskuspankin
täsmentämiä vastapuolitunnisteita.
1.3 Kirjattavia vastapuolia ovat institutionaaliset yksiköt, jotka ovat oikeushenkilöitä tai muodostavat
oikeushenkilön osan ja jotka liittyvät 4 ja 5 artiklan mukaan raportoitaviin instrumentteihin tai antavat tällaisia
instrumentteja koskevan suojauksen. Erityisesti on kirjattava seuraavat vastapuolet: a) velkojat, b) velalliset,
c) suojauksen antajat, d) alullepanijat, e) hallinnoijat, f) yritysten pääkonttorit, g) välittömät emoyritykset ja
h) perimmäiset emoyritykset. Yksittäinen yhteisö voi olla useiden instrumenttien vastapuoli tai erilaisissa
rooleissa saman instrumentin vastapuolena. Kukin vastapuoli tulisi kuitenkin kirjata vain kerran.
1.4 Kunkin vastapuolityypin osalta edellytetyt tiedot on esitetty liitteessä III.
1.5 Vastapuolitiedot kuvaavat vastapuolen ominaisuuksia.
1.6 Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa
tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.
1.7 Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona vastapuoli teki AnaCreditiin
kirjattavan sopimuksen, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa. Jos tiedoissa tapahtuu
muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona muutos tuli
voimaan, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa.
1.6.2016
2.
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
L 144/57
Instrumenttitiedot
2.1 Instrumenttitietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa
yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan
tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.
2.2 Jokaisen sopimustunnisteen on oltava yksilöllinen kullekin luottoriskin aiheuttavalle, samaan tarkasteltavaan
toimijaan liittyvälle sopimukselle. Tunnistetta ei saa milloinkaan käyttää uudelleen samaan tarkasteltavaan
toimijaan liittyvän toisen sopimuksen tunnistamista varten. Jokaisen instrumenttitunnisteen on oltava
yksilöllinen kunkin sopimuksen osalta, eli kullekin samaan sopimukseen sisältyvälle instrumentille on
osoitettava toisista instrumenteista poikkeava tunniste, eikä tunnisteita saa milloinkaan käyttää uudelleen toisen
samaan sopimukseen liittyvän instrumentin tunnistamista varten.
2.3 Instrumenttitietoihin kirjataan kaikki instrumentit, jotka ovat olemassa tarkasteltavan toimijan ja vastapuolten
välisen sopimuksen perusteella, mukaan lukien kaikki samaan oikeushenkilöön kuuluvien institutionaalisten
yksiköiden väliset instrumentit.
2.4 Instrumenttitiedot kuvaavat instrumentin ominaisuuksia, jotka harvoin muuttuvat ajan kuluessa.
2.5 Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona instrumentti kirjataan
AnaCreditiin, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia,
tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen muutos tuli
voimaan, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron tapahtuessa.
3.
Rahoitustiedot
3.1 Rahoitustietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti
seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste,
c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.
3.2 Rahoitustiedot kuvaavat instrumentin rahoituksellista kehitystä.
3.3 Instrumentin nostetut erät on kirjattava tietoattribuuttiin ”jäljellä oleva nimellisarvo”. Instrumentin sitovat
nostamattomat määrät kirjataan tietoattribuuttiin ”taseen ulkopuoliset määrät”.
3.4 Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.
4.
Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot
4.1 Vastapuolta ja instrumenttia koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso viittaa vastapuolen ja instrumentin
yhdistelmään, ja jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmän
perusteella: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) vastapuolen tunniste,
d) sopimuksen tunniste, e) instrumentin tunniste ja f) vastapuolen rooli.
4.2 Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot kuvaavat kuhunkin instrumenttiin liittyvien vastapuolten rooleja.
4.3 Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa
tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.
4.4 Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen instrumentti on
kirjattu AnaCreditiin, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen siirron yhteydessä. Jos tiedoissa tapahtuu
muutoksia, kirjaukset on päivitettävä viimeistään sen raportoinnin viitepäivämäärän, jona tai jota ennen
muutos tuli voimaan, kannalta merkityksellisten luottotietojen kuukausittaisen siirron päivämääränä.
L 144/58
5.
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
Yhteisiä vastuita koskevat tiedot
5.1 Yhteisiä vastuita koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuolen ja instrumentin yhdistelmään.
Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan
tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) vastapuolen tunniste, d) sopimuksen tunniste ja e) instrumentin
tunniste.
5.2 Näihin tietoihin kirjataan instrumentin yhteisvastuun määrä kunkin yksittäisestä instrumentista yhteisvastuussa
olevan velallisen osalta.
5.3 Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa
tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.
5.4 Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.
Tietoaineisto
1. Vastapuolen viitetiedot
Tietoattribuutti
Tiedonantajan tunniste
Vastapuolen tunniste
Oikeushenkilötunnus (LEI)
Kansallinen tunniste
Yrityksen pääkonttorin tunniste
Välittömän emoyrityksen tunniste
Perimmäisen emoyrityksen tunniste
Nimi
Osoite: katu
Osoite: kaupunki/kunta/taajama
Osoite: maakunta/hallintoalue
Osoite: postinumero
Osoite: maa
Oikeudellinen muoto
Institutionaalinen sektori
Toimiala
Oikeudellinen tilanne
Oikeudellisen tilanteen muutoksen vireillepanopäivämäärä
Yrityksen koko
Yrityksen koon päivämäärä
Työntekijöiden lukumäärä
Taseen loppusumma
Vuotuinen liikevaihto
Kirjanpitostandardi
2. Instrumenttitiedot
Tiedonantajan tunniste
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Sopimuksen tunniste
Instrumentin tunniste
Instrumenttityyppi
Lyhennystapa
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
Tietoaineisto
Tietoattribuutti
Nimellisvaluutta
Notariaatti-instrumentti
Voimaantulopäivä
Jakson, jolta maksetaan vain korot, päättymispäivä
Korkokatto
Korkolattia
Koron tarkistustiheys
Korkomarginaali
Korkotyyppi
Oikeudellisesti sitova lopullinen eräpäivä
Sitoumuksen määrä voimaantulopäivänä
Takaisinmaksutiheys
Projektirahoitus
Käyttötarkoitus
Takautumisoikeus
Viitekorko
Suorituspäivä
Velka, jolla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla
Syndikoidun sopimuksen tunniste
Takaisinmaksuoikeus
Hankinnan yhteydessä luottoriskin takia tehdyt muutokset käyvässä arvossa
3. Rahoitustiedot
Tiedonantajan tunniste
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Sopimuksen tunniste
Instrumentin tunniste
Korko
Seuraava koron tarkistuspäivä
Instrumentin maksukyvyttömyys
Instrumentin maksukyvyttömyyden päivämäärä
Siirretty määrä
Instrumentin maksurästit
Instrumentin erääntymisen päivämäärä
Arvopaperistamislaji
Jäljellä oleva nimellisarvo
Kertynyt korko
Taseen ulkopuolinen erä
4. Vastapuolta ja instrumenttia koske­ Tiedonantajan tunniste
vat tiedot
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Vastapuolen tunniste
Sopimuksen tunniste
Instrumentin tunniste
Vastapuolen rooli
L 144/59
L 144/60
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
Tietoaineisto
5. Yhteisiä vastuita koskevat tiedot
1.6.2016
Tietoattribuutti
Tiedonantajan tunniste
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Vastapuolen tunniste
Sopimuksen tunniste
Instrumentin tunniste
Yhteisvastuun määrä
Taulukkokokonaisuus 2
6.
Tilinpäätöstiedot
6.1 Tilinpäätöstietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumenttiin. Jokainen tietue voidaan tunnistaa
yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan
tunniste, c) sopimuksen tunniste ja d) instrumentin tunniste.
6.2 Nämä tiedot kuvaavat instrumentin kehitystä tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön kirjanpitostandardien
mukaisesti. Jos tiedonantajaan sovelletaan Euroopan keskuspankin asetusta (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) (1),
tiedot kirjataan sen kirjanpitostandardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) –
mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö soveltaa asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13)
esitettyjen vaatimusten täyttämiseksi.
6.3 Tietueet on ilmoitettava neljännesvuosittain.
7.
Saatua suojausta koskevat tiedot
7.1 Saadun suojauksen yksityiskohtaisuuden taso liittyy saatuun suojaukseen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa
yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan
tunniste ja c) suojauksen tunniste.
7.2 Tiedonantajien tulisi ilmoittaa kaikkien instrumenttitiedoissa ilmoitettujen instrumenttien takaisinmaksun
turvaksi kirjatut suojaukset, riippumatta siitä, hyväksytäänkö ne asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaan
luottoriskin vähentämiseen.
7.3 Nämä tiedot kuvaavat saatua suojausta.
7.4 Tietueet on ilmoitettava viimeistään siihen raportoinnin viitepäivämäärään, jona tai jota ennen suojaus on saatu
AnaCreditissä ilmoitettavan instrumentin takaisinmaksun vakuudeksi, liittyvien luottotietojen kuukausittaisen
siirron tapahtuessa. Jos tiedoissa tapahtuu muutoksia, tietueet on päivitettävä viimeistään siihen raportoinnin
viitepäivämäärään, jona tai jota ennen muutos tuli voimaan, liittyvien luottotietojen neljännesvuosittaisen
siirron tapahtuessa.
8.
Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot
8.1 Instrumenttia ja saatua suojausta koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy instrumentin ja saadun
suojauksen yhdistelmään. Jokainen tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien
yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan tunniste, c) sopimuksen tunniste,
d) instrumentin tunniste ja e) suojauksen tunniste.
8.2 Nämä tiedot kuvaavat saatua suojausta suhteessa instrumenttiin, jota suojaus turvaa.
8.3 Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.
(1) Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2015/534 (EKP/2015/13), annettu 17 päivänä maaliskuuta 2015, valvontaan liittyvien rahoitus­
tietojen raportoinnista (EUVL L 86, 31.3.2015, s. 13).
1.6.2016
9.
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
L 144/61
Vastapuoliriskiä koskevat tiedot
9.1 Vastariskiä koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen tietue voidaan tunnistaa
yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste, b) tarkasteltavan toimijan
tunniste ja c) vastapuolen tunniste.
9.2 Tietojen avulla voidaan arvioida vastapuolen luottoriskiä.
9.3 Tämä tieto vaaditaan vain velallisilta ja suojauksen antajilta.
9.4 Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa
tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.
9.5 Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.
9.6 Asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää, että vastapuoliriskiä koskevat tiedot kerätään neljännes­
vuosittain.
10. Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot
10.1 Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen yksityiskohtaisuuden taso liittyy vastapuoleen. Jokainen
tietue voidaan tunnistaa yksilöllisesti seuraavien tietoattribuuttien yhdistelmänä: a) tiedonantajan tunniste,
b) tarkasteltavan toimijan tunniste ja c) vastapuolen tunniste.
10.2 Tietojen avulla voidaan tunnistaa maksukyvyttömät vastapuolet ilman aiheetonta viivytystä.
10.3 Tämä tieto vaaditaan vain velallisilta ja suojauksen antajilta.
10.4 Jos luonnollisilla henkilöillä on liittymä AnaCreditiin ilmoitettaviin instrumentteihin, tietoja ei pidä ilmoittaa
tällaisten luonnollisten henkilöiden osalta.
10.5 Tietueet on ilmoitettava kuukausittain.
Tiedot
6. Tilinpäätöstiedot
Tietoattribuutti
Tiedonantajan tunniste
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Sopimuksen tunniste
Instrumentin tunniste
Instrumenttien luokittelu tilinpäätöksessä
Tasekirjaus
Kertyneet luottotappiot
Kertynyt arvonalennus
Arvonalennuksen tyyppi
Arvonalennuksen arviointimenetelmä
Sidonnaisuuden lähteet
Kertyneet muutokset käyvässä arvossa luottoriskistä johtuen
Instrumentin vastuutila
Instrumentin vastuutilan päivämäärä
Taseen ulkopuolisiin vastuisiin liittyvät varaukset
Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tila
Lainanhoitojoustojen ja uudelleenneuvottelujen tilan päivämäärä
Kumulatiiviset palautukset maksukyvyttömyyden jälkeen
Vakavaraisuusportfolio
Kirjanpitoarvo
L 144/62
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Tiedot
7. Saatua suojausta koskevat tiedot
Tietoattribuutti
Tiedonantajan tunniste
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Suojauksen tunniste
Suojauksen antajan tunniste
Suojauksen tyyppi
Suojauksen arvo
Suojauksen arvon tyyppi
Suojauksen arvostusmenetelmä
Kiinteistövakuuden sijainti
Suojauksen arvostuspäivä
Suojauksen päättymispäivä
Suojauksen alkuperäinen arvo
Suojauksen alkuperäinen arvostuspäivä
8. Instrumenttia ja saatua suojausta Tiedonantajan tunniste
koskevat tiedot
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Sopimuksen tunniste
Instrumentin tunniste
Suojauksen tunniste
Suojaukselle kohdistettu arvo
Suojauksella turvatut kolmannen osapuolen etuoikeutetut saamiset
9. Vastapuoliriskiä koskevat tiedot
Tiedonantajan tunniste
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Vastapuolen tunniste
Maksukyvyttömyyden todennäköisyys
10. Vastapuolen maksukyvyttömyyttä Tiedonantajan tunniste
koskevat tiedot
Tarkasteltavan toimijan tunniste
Vastapuolen tunniste
Vastapuolen maksukyvyttömyys
Vastapuolen maksukyvyttömyyden päivämäärä
1.6.2016
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
L 144/63
LIITE II
Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset
Edellä 6 artiklassa määriteltyjä tiedonantovaatimuksia on 7 artiklan mukaisesti supistettava erityisissä olosuhteissa.
Seuraavissa neljässä tapauksessa kuvataan erityiset olosuhteet, joissa ei vaadita luottotietojen täydellisiä tietosarjoja.
1. Tarkasteltavat toimijat, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa
Instrumentit, joiden osalta tarkasteltava toimija on ulkomainen sivukonttori, jonka kotimaa ei ole tietoja antavassa
jäsenvaltiossa.
2. Tarkasteltavat toimijat, joihin ei sovelleta pääomavaatimuksia
Instrumentit, joiden osalta tarkasteltava toimija
a) ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen valvonnan alainen laitos tai
b) on yhteisön, joka ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisen valvonnan alaisuudessa, ulkomainen sivukonttori.
3. Taseesta kokonaan pois kirjatut instrumentit, joita hoidetaan
Instrumentit,
a) jotka on kirjattu pois taseesta ja
b) joita hoidetaan.
4. Instrumentit, jotka on pantu alulle ennen 1. syyskuuta 2018
Instrumentit, joiden voimaantulopäivä on ennen 1. syyskuuta 2018.
Taulukossa 1 määritetään raportointivaatimukset kullekin tietoattribuutille kussakin neljässä tapauksessa seuraavia
luokitteluja käyttäen:
a) N: Yksittäistapauksia koskevien järjestelyjen perusteella asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla
keräämättä näitä tietoja yksittäisiltä tiedonantajilta.
b) X: tiedot, joiden ilmoittamista ei vaadita
Jos luokittelua ei ole tehty, tiedot on ilmoitettava.
Jos tieto kuuluu useamman kuin yhden taulukossa 1 olevan kuvauksen piiriin, sovelletaan vähiten työlästä raportointi­
vaatimusta.
Taulukko 1
Tilastointiin liittyvät erityiset tietojenantovaatimukset
1. Tarkasteltavat toimi­
jat, joiden kotimaa
ei ole tietoja anta­
vassa jäsenvaltiossa
Projektirahoitus
N
Voimaantulopäivä
N
Korkotyyppi
N
Koron tarkistustiheys
N
Jakson, jolta makse­
taan vain korot, päät­
tymispäivä
N
2. Tarkasteltavat toimi­
jat, joihin ei sovel­
leta
pääomavaati­
muksia
3. Taseesta kokonaan
pois kirjatut instru­
mentit, joita hoide­
taan
4. Instrumentit, jotka
on pantu alulle en­
nen 1.9.2018
N
L 144/64
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
1. Tarkasteltavat toimi­
jat, joiden kotimaa
ei ole tietoja anta­
vassa jäsenvaltiossa
2. Tarkasteltavat toimi­
jat, joihin ei sovel­
leta
pääomavaati­
muksia
1.6.2016
3. Taseesta kokonaan
pois kirjatut instru­
mentit, joita hoide­
taan
4. Instrumentit, jotka
on pantu alulle en­
nen 1.9.2018
Viitekorko
N
Korkomarginaali
N
Korkokatto
N
N
Korkolattia
N
N
Lyhennystapa
N
N
Takaisinmaksutiheys
N
N
Hankinnan yhteydessä
luottoriskin takia teh­
dyt muutokset käy­
vässä arvossa
Seuraava koron tarkis­
tuspäivä
N
N
Instrumentin maksu­
kyvyttömyys
N
Instrumentin maksu­
kyvyttömyyden päivä­
määrä
N
Kertynyt korko
N
X
Instrumenttien luokit­
telu tilinpäätöksessä
Sidonnaisuuden läh­
teet
N
N
X
Kertyneet luottotap­
piot
X
Kertynyt arvonalennus
X
Arvonalennuksen
tyyppi
X
Arvonalennuksen arvi­
ointimenetelmä
X
Kertyneet muutokset
käyvässä arvossa luot­
toriskistä johtuen
X
1.6.2016
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1. Tarkasteltavat toimi­
jat, joiden kotimaa
ei ole tietoja anta­
vassa jäsenvaltiossa
2. Tarkasteltavat toimi­
jat, joihin ei sovel­
leta
pääomavaati­
muksia
Instrumentin vastuu­
tila
N
Instrumentin vastuuti­
lan päivämäärä
N
Taseen ulkopuolisiin
vastuisiin liittyvät va­
raukset
L 144/65
3. Taseesta kokonaan
pois kirjatut instru­
mentit, joita hoide­
taan
X
Lainanhoitojoustojen
ja uudelleenneuvotte­
lujen tilan päivämäärä
Vakavaraisuusportfolio
4. Instrumentit, jotka
on pantu alulle en­
nen 1.9.2018
N
X
Kirjanpitoarvo
X
X
Suojauksen alkuperäi­
nen arvo
N
Suojauksen alkuperäi­
nen arvostuspäivä
N
Maksukyvyttömyyden
todennäköisyys
N
N
Vastapuolen maksuky­
vyttömyys
N
N
Vastapuolen maksuky­
vyttömyyden päivä­
määrä
N
N
L 144/66
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
1.6.2016
LIITE III
Vastapuolen viitetiedot
Taulukoissa 2 ja 3 täsmennetään raportointivaatimukset vastapuolen viitetietojen kutakin tietoattribuuttia varten liitteen I
taulukkokokonaisuudessa 1 kuvatulla tavalla.
Taulukossa 2 täsmennetään vaatimukset tietoja antavassa jäsenvaltiossa oleville kotimaisille vastapuolille, kun
taulukossa 3 puolestaan täsmennetään vaatimukset vastapuolille, joiden kotimaa ei ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa.
Vaatimusten osalta käytetään seuraavaa luokittelua:
a) N: yksittäistapauksia koskevien järjestelyjen perusteella asianomainen kansallinen keskuspankki voi päättää olla
keräämättä näitä tietoja yksittäisiltä tiedonantajilta;
b) X: tiedot, joiden ilmoittamista ei vaadita
Jos luokittelua ei ole tehty, tiedot on ilmoitettava.
Jos tieto kuuluu useamman kuin yhden taulukossa 2 tai 3 olevan kuvauksen piiriin, on sovellettava vähiten työlästä
raportointivaatimusta.
Taulukko 2
6: Suojauksen antaja
7: Yrityksen pääkonttori
8: Välitön emoyritys
9: Perimmäinen emoyritys
10: Alullepanija
11: Hallinnoija
pantu alulle 1:9:2018 tai sen jälkeen
5: Velallinen - Vähintään yksi instrumentti
pantu alulle ennen 1:9:2018
4: Velallinen - Kaikki instrumentit
3: Velkoja
2: Tarkasteltava toimija
1: Tiedonantaja
Vastapuolen viitetietoja koskevat erityiset raportointivaatimukset tietoja antavassa jäsenvaltiossa
oleville kotimaisille vastapuolille
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Vastapuolen viitetiedot
Vastapuolen tunniste
Oikeushenkilötunnus (LEI)
N
N
N
Kansallinen tunniste
N
N
N
Yrityksen pääkonttorin tunniste
X
X
X
N
N
X
X
X
X
X
Välittömän emoyrityksen tunniste
X
X
X
N
N
X
X
X
X
X
Perimmäisen emoyrityksen tunniste
X
X
X
N
N
X
X
X
X
X
11: Hallinnoija
10: Alullepanija
9: Perimmäinen emoyritys
8: Välitön emoyritys
7: Yrityksen pääkonttori
L 144/67
6: Suojauksen antaja
pantu alulle 1:9:2018 tai sen jälkeen
5: Velallinen - Vähintään yksi instrumentti
pantu alulle ennen 1:9:2018
4: Velallinen - Kaikki instrumentit
3: Velkoja
Euroopan unionin virallinen lehti
2: Tarkasteltava toimija
FI
1: Tiedonantaja
1.6.2016
Nimi
Osoite: katu
N
Osoite: kaupunki/kunta/taajama
N
Osoite: maakunta/hallintoalue
N
Osoite: postinumero
N
Osoite: maa
N
Oikeudellinen muoto
N
Institutionaalinen sektori
N
Toimiala
X
X
Oikeudellinen tilanne
X
X
X
N
N
N
Oikeudellisen tilanteen muutoksen vi­
reillepanopäivämäärä
X
X
X
N
N
Yrityksen koko
X
X
X
N
Yrityksen koon päivämäärä
X
X
X
Työntekijöiden lukumäärä
X
X
Taseen loppusumma
X
Vuotuinen liikevaihto
X
Kirjanpitostandardi
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
X
N
N
N
N
N
N
X
X
X
N
N
N
N
N
N
X
X
X
N
N
N
N
N
N
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L 144/68
FI
Euroopan unionin virallinen lehti
1.6.2016
Taulukko 3
7: Yrityksen pääkonttori
8: Välitön emoyritys
9: Velallisen perimmäinen emoyritys
10: Alullepanija
11: Hallinnoija
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Välittömän emoyrityksen tunniste
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Perimmäisen emoyrityksen tunniste
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Nimi
NA
Osoite: katu
NA
N
Osoite: kaupunki/kunta/taajama
NA
N
Osoite: maakunta/hallintoalue
NA
Osoite: postinumero
NA
N
Osoite: maa
NA
N
Oikeudellinen muoto
NA
N
Institutionaalinen sektori
NA
N
pantu alulle 1:9:2018 tai sen jälkeen
N
pantu alulle ennen 1:9:2018
N
4: Velallinen - Kaikki instrumentit
N
3: Velkoja
N
2: Tarkasteltava toimija
N
1: Tiedonantaja
6: Suojauksen antaja
5: Velallinen - Vähintään yksi instrumentti
Vastapuolen viitetietoja koskevat erityiset raportointivaatimukset vastapuolille, joiden kotimaa ei
ole tietoja antavassa jäsenvaltiossa
Vastapuolen viitetiedot
Vastapuolen tunniste
NA
Oikeushenkilötunnus (LEI)
NA
Kansallinen tunniste
NA
Yrityksen pääkonttorin tunniste
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7: Yrityksen pääkonttori
8: Välitön emoyritys
9: Velallisen perimmäinen emoyritys
10: Alullepanija
11: Hallinnoija
X
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Oikeudellinen tilanne
NA
X
X
X
N
N
X
X
X
X
X
Oikeudellisen tilanteen muutoksen vi­
reillepanopäivämäärä
NA
X
X
X
N
N
X
X
X
X
X
Yrityksen koko
NA
X
X
X
N
N
X
X
X
X
X
Yrityksen koon päivämäärä
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Työntekijöiden lukumäärä
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Taseen loppusumma
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Vuotuinen liikevaihto
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Kirjanpitostandardi
NA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
pantu alulle 1:9:2018 tai sen jälkeen
NA
pantu alulle ennen 1:9:2018
Toimiala
4: Velallinen - Kaikki instrumentit
6: Suojauksen antaja
L 144/69
3: Velkoja
5: Velallinen - Vähintään yksi instrumentti
Euroopan unionin virallinen lehti
2: Tarkasteltava toimija
FI
1: Tiedonantaja
1.6.2016
L 144/70
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
1.6.2016
LIITE IV
Tietoattribuutit, määritelmät ja arvot
Tässä taulukossa esitetään yksityiskohtaiset vakiokuvaukset ja määritelmät liitteissä I–III täsmennetyistä tietoattribuuteista.
Siinä täsmennetään myös tietoattribuuteista ilmoitettavat arvot sekä arvojen kuvaukset.
Kansallisten keskuspankkien tehtävänä on muuntaa tietoattribuutit ja arvot vastaaviksi kansallisella tasolla sovellettaviksi
tietoattribuuteiksi ja arvoiksi.
Nimike
Nimikkeen tyyppi
Määritelmä
Vastapuolen tunniste
Tietoattribuutti
Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla jokainen vasta­
puoli voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin vastapuolella on
oltava yksi vastapuolitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan ku­
luessa, eikä sitä voida käyttää toisen vastapuolen vastapuoli­
tunnisteena.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Tiedonantajan tunniste
Tietoattribuutti
Tiedonantajan vastapuolitunniste
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Tarkasteltavan toimijan tun­
niste
Tietoattribuutti
Tarkasteltavan toimijan vastapuolitunniste
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Sopimuksen tunniste
Tietoattribuutti
Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla jokainen sopi­
mus voidaan tunnistaa yksilöllisesti. Kullakin sopimuksella on
oltava yksi vastapuolitunniste. Tämä arvo ei muutu ajan ku­
luessa, eikä sitä voida käyttää toisen sopimuksen sopimustun­
nisteena.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Instrumentin tunniste
Tietoattribuutti
Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla yksittäisen sopi­
muksen jokainen instrumentti voidaan tunnistaa yksilöllisesti.
Kullakin instrumentilla on oltava yksi instrumenttitunniste.
Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyttää sa­
maan sopimukseen kuuluvan toisen instrumentin tunnisteena.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Suojauksen tunniste
Tietoattribuutti
Tiedonantajan käyttämä tunniste, jonka avulla instrumentin
suojaamiseen käytetty jokainen suojaus voidaan tunnistaa yksi­
löllisesti. Kullakin suojauksella on oltava yksi suojauksen tun­
niste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä sitä voida käyt­
tää toisen suojauksen suojaustunnisteena.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Suojauksen antajan tunniste
Nimikkeen tyyppi
Tietoattribuutti
L 144/71
Määritelmä
Suojauksen antajan vastapuolitunniste
Jos suojauksen antaja ei ole oikeushenkilö, suojauksen antajan
tunnisteen ilmoittamista ei vaadita.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Oikeushenkilötunnus (LEI)
Tietoattribuutti
Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) standardin 17442
mukaisesti annettu vastapuolen oikeushenkilötunnus.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Kansallinen tunniste
Tietoattribuutti
Yleisesti käytetty tunnistekoodi, jonka avulla vastapuoli tai oi­
keushenkilö, josta vastapuoli muodostaa osan, voidaan yksise­
litteisesti tunnistaa kotimaassaan.
Vastapuolen viitetiedot
Ulkomaisena sivukonttorina toimivan vastapuolen osalta kan­
sallisella tunnisteella viitataan ulkomaiseen sivukonttoriin.
Jos vastapuoli ei ole ulkomainen sivukonttori, kansallisella tun­
nisteella viitataan oikeushenkilöön, josta vastapuoli muodostaa
osan.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Yrityksen pääkonttorin tun­
niste
Tietoattribuutti
Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, josta ulkomainen sivu­
konttori on oikeudellisesti riippuvainen osa.
Tämä tieto ilmoitetaan vain vastapuolista, jotka ovat ulkomai­
sia sivukonttoreita.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Välittömän emoyrityksen
tunniste
Tietoattribuutti
Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, joka on vastapuolen
välitön emoyritys. Jos vastapuolella ei ole emoyritystä, ilmoite­
taan vastapuolen oma vastapuolitunniste.
’Emoyrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdan a alakohdan
määritelmässä;
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Perimmäisen emoyrityksen
tunniste
Tietoattribuutti
Sen oikeushenkilön vastapuolitunniste, joka on vastapuolen
perimmäinen emoyritys. Tällä perimmäisellä emoyrityksellä ei
ole emoyritystä. Jos vastapuolella ei ole emoyritystä, ilmoite­
taan vastapuolen oma vastapuolitunniste.
’Emoyrityksellä’ tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU)
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdan a alakohdan
määritelmässä;
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
L 144/72
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Nimi
Tietoattribuutti
Vastapuolen virallinen nimi kokonaisuudessaan.
Merkkijono
Arvo
Rajallinen merkkisarja.
Osoite: katu
Tietoattribuutti
Vastapuolen katuosoite ja talon numero.
Merkkijono
Arvo
Rajallinen merkkisarja.
Osoite: kaupunki/kunta/taa­
jama
Tietoattribuutti
Vastapuolen kaupunki, kunta tai taajama.
Merkkijono
Arvo
Rajallinen merkkisarja.
Osoite: postinumero
Tietoattribuutti
Vastapuolen postinumero.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Osoite: maakunta/hallintoalue
Tietoattribuutti
Euroopan unionin jäsenvaltiossa kotimaisen vastapuolen maa­
kunta tai vastaava hallintoalue.
Merkkijono
Arvo
NUTS 3 -alueet
Osoite: maa
Tietoattribuutti
Vastapuolen maa.
ISO 3166-1 alpha-2 -koodit
Arvo
Maan ISO 3166-1 alpha-2 -koodi
Oikeudellinen muoto
Tietoattribuutti
Liiketoimintaa harjoittavan yhteisön tyyppi, kuten kansallisessa
oikeusjärjestyksessä on määritelty.
Merkkijono
Arvo
Rajallinen merkkisarja.
Institutionaalinen sektori
Tietoattribuutti
Institutionaaliset sektorit asetuksen (EU) N:o 549/2013, ase­
tuksen (EU) N:o 575/2013 ja Euroopan keskuspankin asetuk­
sen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) (1) mukaan.
Yritykset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä
2.45–2.50 kohdassa määritellyt yritykset.
A
olevassa
Keskuspankki
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä
2.72–2.74 kohdassa määritellyt keskuspankit.
A
olevassa
Luottolaitokset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakoh­
dassa määritellyt luottolaitokset.
Muut talletuksia vastaanottavat
yhteisöt kuin luottolaitokset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 1 artiklan
a kohdan 2 alakohdan a alakohdan ii alakohdassa määritellyt
muut talletuksia vastaanottavat yhteisöt kuin luottolaitokset.
Rahamarkkinarahastot (MMF)
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 2 artiklassa
määritellyt rahamarkkinarahastot (MMF).
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/73
Määritelmä
Muut sijoitusrahastot kuin raha­
markkinarahastot
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa
2.82–2.85 kohdassa määritellyt muut sijoitusrahastot kuin ra­
hamarkkinarahastot.
Arvopaperistamiseen osallistu­
vat erityisyhteisöt
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 1 ja
2 kohdassa määritellyt arvopaperistamistaloustoimia suoritta­
vat erityisyhteisöt.
Muut rahoituksen välittäjät lu­
kuun ottamatta vakuutuslaitok­
sia, eläkerahastoja ja arvopape­
ristamistaloustoimia suorittavia
erityisyhteisöjä
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.86 koh­
dassa määritellyt muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslai­
tokset ja eläkerahastot lukuun ottamatta asetuksen (EU)
N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa
määriteltyjä arvopaperistamistaloustoimia suorittavia erityisyh­
teisöjä.
Rahoituksen ja vakuutuksen vä­
litystä avustavat laitokset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.63 koh­
dassa määritellyt rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avusta­
vat laitokset.
Konserninsisäiset rahoitusyksi­
köt ja rahanlainaajat
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa
2.98–2.99 kohdassa määritellyt konserninsisäiset rahoitusyksi­
köt.
Vakuutuslaitokset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa
2.100–2.104 kohdassa määritellyt vakuutuslaitokset.
Eläkerahastot
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A
2.105–2.110 kohdassa määritellyt eläkerahastot.
Valtionhallinto
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.114 koh­
dassa määritelty valtionhallinto.
Osavaltiohallinto
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.115 koh­
dassa määritelty osavaltiohallinto.
Paikallishallinto
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.116 koh­
dassa määritelty paikallishallinto.
Sosiaaliturvarahastot
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 2.117 koh­
dassa määritellyt sosiaaliturvarahastot.
Kotitalouksia palvelevat voittoa
tavoittelemattomat yhteisöt
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa
2.129–2.130 kohdassa määritellyt kotitalouksia palvelevat
voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.
Toimiala
Tietoattribuutti
Vastapuolten luokittelu toimialan mukaan noudattaen NACE
rev. 2 -tilastoluokitusta, sellaisena kuin siitä säädetään
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY)
N:o 1893/2006 (2).
olevassa
L 144/74
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
NACE-koodi
Arvo
Asetuksen (EY) N:o 1893/2006 mukainen tason kaksi, kolme
tai neljä NACE-koodi.
Oikeudellinen tilanne
Tietoattribuutti
Luokat, jotka kuvaavat vastapuolen oikeudellista asemaa suh­
teessa vakavaraisuuteen kansallisen lainsäädännön perusteella.
Kansallisen keskuspankin tulisi sisällyttää nämä arvot osaksi
kansallista sääntelyä. Jokaisen kansallisen keskuspankin tulisi
laatia aikanaan viitetaulukko, jota voidaan käyttää tukena tul­
kittaessa ja vertailtaessa eri maiden arvoja.
Ei oikeustoimia
Arvo
Oikeustoimia ei ole pantu vireille vastapuolen vakavaraisuuden
tai velkaantuneisuuden vuoksi.
Oikeus- tai konkurssihallinnon
toimien tai vastaavanlaisten toi­
menpiteiden kohteena.
Arvo
Oikeudenkäynti, johon sisältyy lainkäyttöelimen tai muun vas­
taavan toimia ja jonka tavoitteena on velkojien keskinäinen jäl­
leenrahoitussopimus, lukuun ottamatta konkurssi- tai maksu­
kyvyttömyysmenettelyä.
Konkurssi/insolvenssi
Arvo
Tuomioistuinvalvonnan alainen, velallisen kaikkia velkoja kos­
keva sitova konkurssi- tai insolvenssimenettely, jossa velallinen
menettää osittain tai kokonaan määräysvallan omaisuuteensa
ja jossa nimitetään selvittäjä.
Muut oikeudelliset toimenpiteet
Arvo
Muut kuin edellä jo mainitut oikeudelliset toimenpiteet, mu­
kaan lukien tiedonantajan ja vastapuolen kahdenväliset oikeu­
delliset toimenpiteet.
Oikeudellisen tilanteen muu­
toksen vireillepanopäivä­
määrä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona attribuutissa ”oikeudellinen tilanne” ilmoi­
tettu oikeudellinen toimenpide pantiin vireille. Tämän päivä­
määrän tulisi olla tuorein päivämäärä ennen raportointipäivää
ja se tulisi ilmoittaa vain, jos tietoattribuutilla ”oikeudenkäyn­
tien tila” on jokin muu arvo kuin ”ei oikeudenkäyntejä”.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Yrityksen koko
Tietoattribuutti
Yritysten luokittelu koon mukaan komission suosituksen
2003/361/EY (3) liitteen mukaisesti.
Suuryritys
Arvo
Yritys, jota ei luokitella mikroyritykseksi tai pieneksi tai keski­
suureksi yritykseksi (pk-yritykseksi) suosituksen 2003/361/EY
liitteen mukaisesti.
Keskisuuri yritys
Arvo
Yritys, joka luokitellaan pk-yritykseksi mutta ei pieneksi yri­
tykseksi eikä mikroyritykseksi suosituksen 2003/361/EY liit­
teen mukaisesti.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/75
Määritelmä
Pieni yritys
Arvo
Yritys, joka luokitellaan pieneksi yritykseksi suosituksen
2003/361/EY liitteen mukaisesti.
Mikroyritys
Arvo
Yritys, joka luokitellaan mikroyritykseksi
2003/361/EY liitteen mukaisesti.
Yrityksen koon päivämäärä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, joka mainitaan tietoattribuutissa ”yrityksen koko”.
Tämä on yrityksen luokittelussa tai luokittelun muutoksessa
käytetyn viimeisimmän tiedon päivämäärä.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Työntekijöiden lukumäärä
Tietoattribuutti
Vastapuolen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä
suosituksen 2003/361/EY liitteessä olevan 5 artiklan mukai­
sesti.
Numero
Arvo
Ei-negatiivinen luku.
Taseen loppusumma
Tietoattribuutti
Vastapuolen taseen loppusumman vastaavien arvo asetuksen
(EU) N:o 549/2013 mukaisesti.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Vuotuinen liikevaihto
Tietoattribuutti
Vuotuinen liikevaihto, josta on vähennetty kaikki vastapuolen
alennukset ja myyntiverot suosituksen 2003/361/EY mukai­
sesti. Vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 4 koh­
dassa käytettyä käsitettä ”vuotuinen kokonaisliikevaihto”
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Tilinpäätösstandardi
Tietoattribuutti
Tarkasteltavan toimijan oikeushenkilön käyttämä tilinpäätöss­
tandardi. Jos tiedonantajaan sovelletaan asetusta (EU)
2015/534 (EKP/2015/13), tiedot kirjataan sen kirjanpitostan­
dardin – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan
(GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö
soveltaa asetuksessa (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) esitettyjen
vaatimusten täyttämiseksi.
suosituksen
L 144/76
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
IFRS
Arvo
IFRS-standardit sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan par­
lamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (4) no­
jalla.
IFRS-standardien kanssa yhden­
mukaiset kansalliset yleisesti hy­
väksytyt tilinpäätösperiaatteet.
Arvo
Neuvoston direktiivin 86/635/ETY (5) nojalla laadittu kansalli­
nen kirjanpitosäännöstö, jossa instrumentteihin sovelletaan
IFRS-kriteerejä
IFRS-standardeista poikkeavat
kansalliset yleisesti hyväksytys
tilinpäätösperiaatteet.
Arvo
Neuvoston direktiivin 86/635/ETY nojalla laadittu kansallisen
kirjanpitosäännöstö, jossa instrumentteihin ei sovelleta IFRSkriteerejä
Maksukyvyttömyyden toden­
näköisyys
Tietoattribuutti
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 160, 163, 179 ja 180 artiklan
nojalla määritetty vastapuolen maksukyvyttömyyden todennä­
köisyys yhden vuoden aikana.
Numero
Arvo
Numero välillä 0 ja 1.
Vastapuoliriskiä koskevat tiedot
Vastapuolen maksukyvyttömyyttä koskevat tiedot
Vastapuolen maksukyvyttö­
myys
Tietoattribuutti
Todetaan vastapuolen maksukyvyttömyys. Luokissa esitetään
syyt, joiden vuoksi vastapuoli voi olla maksukyvytön asetuk­
sen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan nojalla.
Ei maksukyvytön
Arvo
Vastapuoli ei ole maksukyvytön asetuksen (EU) N:o 575/2013
nojalla.
Maksukyvytön, koska ei toden­ Arvo
näköisesti suoriudu maksuistaan
Vastapuoli asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla maksukyvy­
tön, koska se todennäköisesti ei suoriudu maksuistaan asetuk­
sen (EU) N:o 575/2013.
Maksukyvytön, koska saatavat
ovat yli 90/180 päivää myö­
hässä.
Arvo
Vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 575/2013 nojalla maksuky­
vytön, koska jokin velka on yli 90/180 päivää myöhässä.
Maksukyvytön, koska ei toden­
näköisesti suoriudu maksuis­
taan, ja velat yli 90/180 päivää
myöhässä.
Arvo
Vastapuoli on asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti mak­
sukyvytön, koska se eivät todennäköisesti suoriudu maksuis­
taan ja koska jonkin velka on yli 90/180 päivää myöhässä.
Vastapuolen maksukyvyttö­
myyden päivämäärä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”Vastapuolen maksukyvyt­
tömyys” ilmoitetun maksukyvyttömyyden katsotaan alkaneen.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/77
Määritelmä
Instrumentin tiedot
Instrumenttilaji
Tietoattribuutti
Instrumentin luokittelu osapuolten sopimien sopimusehtojen
tyypin mukaan.
Talletukset takaisinmyyntisopi­
muksia lukuun ottamatta
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.79 koh­
dassa määritellyt talletuksen takaisinmyyntisopimuksia lukuun
ottamatta.
Sekkiluotto
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä II ole­
van 2 osan taulukossa olevan 2 kohdan 1 kohdan c alakoh­
dassa määritelty sekkiluotto.
Luottokorttivelat
Arvo
Luotot, jotka on myönnetty maksuaikakorteilla eli maksuaika­
luottoa antavilla korteilla tai luottokorteilla eli maksuaikaluot­
toa ja pidennettyä luottokorttiluottoa antavilla korteilla.
Valmiusluotot pois lukien tiliny­
litysoikeudet ja luottokorttivelat
Arvo
Luotolla on seuraavat ominaisuudet:
i)
velallinen voi käyttää tai nostaa varoja ennalta hyväksyt­
tyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen
velkojalle;
ii) käytettävissä olevan luoton määrää voidaan korottaa ja vä­
hentää, kun varoja otetaan lainaksi ja maksetaan takaisin;
iii) luottoa voidaan käyttää toistuvasti;
iv) kyse ei ole luottokorttivelasta tai tilinylitysoikeudesta
Muut luotot kuin valmiusluotot
Arvo
Luotolla on seuraavat ominaisuudet:
i)
velallinen voi käyttää tai nostaa varoja ennalta hyväksyt­
tyyn luottolimiittiin saakka ilmoittamatta siitä etukäteen
velkojalle;
ii) luottoa voidaan käyttää toistuvasti;
iii) kyse ei ole valmiusluotosta, luottokorttivelasta tai tilinylity­
soikeudesta.
Takaisinmyyntisopimukset
Arvo
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V ole­
van 2.14 osan 59 kohdassa määritellyt takaisinmyyntisopi­
mukset.
Myyntisaamiset
Arvo
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V ole­
van 2 osan 5.41 kohdan c alakohdassa määritellyt myyntisaa­
miset.
Rahoitusleasing
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A
5.134–5.135 kohdassa määritelty rahoitusleasing.
Muuntyyppiset lainat
Arvo
Muuntyyppiset lainat, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin
luokkiin.
olevassa
Lainalla tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EU) N:o 549/2013
liitteessä A olevassa 5.112, 5.113 ja 5.114 kohdassa.
L 144/78
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Projektirahoituslaina
Tietoattribuutti
Projektirahoituksen tunnistaminen
Projektirahoituslaina
Arvo
Käytetään, jos velka on täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 680/2014 liitteen V mukainen projektirahoituslaina.
Ei projektirahoituslaina
Arvo
Instrumentti
ei
ole
täytäntöönpanoasetuksen
(EU)
N:o 680/2014 liitteen V mukainen projektirahoituslaina.
Valuutta
Tietoattribuutti
ISO 4217 -standardin mukainen valuutta, jonka määräisiä
instrumentit ovat.
ISO 4217 -standardi
Arvo
ISO 4217 -standardin mukainen valuutan koodi.
Voimaantulopäivä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona sopimussuhde on pantu alulle, eli päivä, jona
sopimus tuli kaikkia osapuolia sitovaksi.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Suorituspäivä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona sopimuksessa täsmennetyt ehdot toteutetaan
tai voidaan toteuttaa ensimmäisen kerran, eli päivämäärä, jona
rahoitusinstrumentit alun perin vaihdetaan tai luodaan.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Oikeudellinen lopullinen erä­
päivä
Tietoattribuutti
Sopimukseen perustuva instrumentin erääntymispäivä, ottaen
huomioon alkuperäisten sopimusten muuttamiseksi tehdyt so­
pimukset.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Takautumisoikeus
Tietoattribuutti
Instrumenttien luokittelu perustuen velkojan oikeuteen ottaa
haltuun omaisuuseriä, joita ei ole pantattu instrumentin suo­
jaksi.
Takautumisoikeus
Arvo
Instrumentti, jonka osalta velkojalla on oikeus ottaa haltuun
sellaisia velallisen muita omaisuuseriä, joita ei ole pantattu
instrumentin suojaamiseksi, tai jos kyse on myyntisaamisista,
oikeus periä velka yhteisöltä, joka myi saatavat velkojalle.
Ei takautumisoikeutta
Arvo
Instrumentti, johon ei liity edellä määriteltyä takautumisoi­
keutta.
Korkolaji
Tietoattribuutti
Luottoriskien luokittelu, joka perustuu kutakin maksukautta
koskevan korkotason määrittämisessä käytettävään viitekor­
koon.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/79
Määritelmä
Kiinteä
Arvo
Menetelmä, jota käytetään koron määrittämiseksi vastuun
juoksuaikana ja joka sisältää ainoastaan muuttumattomia kor­
kokantoja – numeerinen muuttumaton korkokanta, joka on
varmuudella tiedossa vastuun syntyessä – ja jossa korot sovel­
tuvat vastuun koko määrään. Menetelmä voi sisältää useam­
man kuin yhden kiinteän koron, jota sovelletaan eri jaksoina
vastuun juoksuaikana (esim. laina, jossa on kiinteä korko en­
simmäisen kiinteäkorkoisen jakson aikana, jonka jälkeen korko
muuttuu toiseksi, edelleen kiinteäksi koroksi, joka on tiedossa
vastuun syntyessä).
Vaihtuva
Arvo
Menetelmä, jota käytetään koron määrittämiseksi vastuun
juoksuaikana ja joka sisältää ainoastaan toisen muuttujan (vii­
temuuttuja) kehitykseen perustuvia korkoja ja jossa korot so­
veltuvat vastuun koko määrään.
Sekamuotoinen
Arvo
Muu korkotyyppi, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.
Koron tarkistustiheys
Tietoattribuutti
Tiheys, jonka mukaisesti korkotaso tarkistetaan ensimmäisen
kiinteäkorkoisen jakson jälkeen soveltuvin osin.
Ei tarkistettava
Arvo
Instrumentti, johon ei liity sopimusta koron muuttamisesta.
Yön yli
Arvo
Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta päi­
vittäin.
Kuukausittain
Arvo
Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta kuu­
kausittain.
Neljännesvuosittain
Arvo
Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta nel­
jännesvuosittain.
Puolivuosittain
Arvo
Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta puo­
livuosittain.
Vuosittain
Arvo
Instrumentti, johon liittyy sopimus koron muuttamisesta vuo­
sittain.
Velkojan harkinnan mukaan
Arvo
Instrumentti, johon liittyvän sopimuksen mukaan velkojalla
on oikeus määrätä korontarkistuspäivä.
L 144/80
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Muu tiheys
Arvo
Instrumentti, johon liittyvän sopimuksen mukaan korkoa
muutetaan muulla tavoin kuin edellä luetelluissa luokissa.
Jakson, jolta maksetaan vain
korot, päättymispäivä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona pelkän koronmaksun jakso päättyy. Instru­
mentilla, josta maksetaan vain korot, tarkoitetaan instrument­
tia, josta maksetaan ainoastaan pääomalle kertynyt korko sopi­
muksessa määritettynä ajanjaksona ja jonka jäljellä oleva pää­
oma säilyy muuttumattomana.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Viitekorko
Tietoattribuutti
Todellisen koron laskennassa käytetty viitekorko.
Viitekoron koodi
Arvo
Viitekoron koodi on viitekoron arvon ja maturiteetin arvon
yhdistelmä.
On käytettävä seuraavia viitekoron arvoja:
EURIBOR, USD LIBOR, GBP LIBOR, EUR LIBOR, JPY LIBOR,
CHF LIBOR, MIBOR, muut yksittäiset viitekorot, muut usean
koron viitekorot.
On käytettävä seuraavia maturiteettiarvoja:
Yön yli, yksi viikko, kaksi viikkoa, kolme viikkoa, yksi kuu­
kausi, kaksi kuukautta, kolme kuukautta, neljä kuukautta, viisi
kuukautta, kuusi kuukautta, seitsemän kuukautta, kahdeksan
kuukautta, yhdeksän kuukautta, kymmenen kuukautta, yksi­
toista kuukautta, kaksitoista kuukautta.
Viitekoron koodi muodostetaan seuraavalla tavalla: viitekoron
arvo yhdistetään maturiteetin arvoon.
Korkomarginaali
Tietoattribuutti
Marginaali tai korkoero (ilmaistuna prosentteina), joka lisätään
viitekorkoon laskettaessa peruspisteinä ilmaistua todellista kor­
koa.
Numero
Arvo
Prosentteina määritelty korko
Korkokatto
Tietoattribuutti
Perittävän koron enimmäismäärä.
Numero
Arvo
Prosentteina määritelty korko
Korkolattia
Tietoattribuutti
Perittävän koron vähimmäismäärä.
Numero
Arvo
Prosentteina määritelty korko
Käyttötarkoitus
Tietoattribuutti
Instrumenttien luokittelu niiden tarkoituksen mukaan.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/81
Määritelmä
Asuinkiinteistön hankinta
Arvo
Asuinkiinteistön rahoitus. Asuinkiinteistö on määritelty ase­
tuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 75 alakoh­
dassa.
Liikekiinteistön hankinta
Arvo
Muun kiinteistön kuin asuinkiinteistön rahoitus.
Limiittiluotonanto
Arvo
Instrumentit, joissa laitos myöntää arvopaperien ostoon,
myyntiin, siirtoon tai kaupankäyntiin liittyvän luoton. Limiitti­
luotonannon instrumentit eivät sisällä muita lainoja, joilla on
arvopaperien muodossa oleva vakuus.
Velan rahoitus
Arvo
Maksamattoman tai erääntyvän velan rahoitus. Erä sisältää ve­
lan jälleenrahoituksen.
Tuonnit
Arvo
Ulkomaisilta kotimaisille siirtyvien tavaroiden ja palvelujen
(ostot, vaihdot ja/tai lahjat) rahoitus.
Viennit
Arvo
Kotimaisilta ulkomaisille siirtyvien tavaroiden ja palvelujen
(ostot, vaihdot ja/tai lahjat) rahoitus.
Rakennusinvestoinnit
Arvo
Rakennusten, infrastruktuurin ja teollisuuslaitosten rakentami­
sen rahoitus.
Käyttöpääomajärjestely
Arvo
Organisaation kassavirran hallinnan rahoitus
Muut tarkoitukset
Arvo
Muut käyttötarkoitukset, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin
luokkiin.
Lyhennystapa
Tietoattribuutti
Instrumenttiin, pääoma ja korko mukaan luettuina, sovellet­
tava lyhennystapa.
Ranskalainen
Arvo
Lyhennys, jossa takaisin maksettava määrä yhteensä – pääoma
lisättynä korolla – on kussakin erässä sama.
Saksalainen
Arvo
Lyhennys, jossa ensimmäinen erä on pelkästään korkoa, ja jäl­
jellä olevat erät ovat muuttumattomia sisältäen pääoman ly­
hennystä ja korkoa.
Kiinteämääräinen lyhennys
Arvo
Lyhennys, jossa takaisin maksettavan pääoman määrä on kus­
sakin erässä sama.
Kertamaksu
Arvo
Lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä
takaisin kokonaan.
Muut
Arvo
Muu lyhennystapa, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.
L 144/82
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Takaisinmaksutiheys
Tietoattribuutti
Erääntyvien maksujen, pääoman tai korkojen, maksutiheys eli
maksujen välillä olevien kuukausien lukumäärä.
Kuukausittain
Arvo
Kuukausittain.
Neljännesvuosittain
Arvo
Neljännesvuosittain.
Puolivuosittain
Arvo
Puolivuosittain.
Vuosittain
Arvo
Vuosittain.
Kertamaksu
Arvo
Lyhennys, jossa pääoman määrä maksetaan viimeisessä erässä
takaisin kokonaan riippumatta koronmaksutiheydestä.
Nollakorkoinen
Arvo
Lyhennys, jossa pääoman määrä ja korko maksetaan viimei­
sessä erässä takaisin kokonaan.
Muut
Arvo
Muu lyhennystapa, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.
Syndikoidun sopimuksen
tunniste
Tietoattribuutti
Pääjärjestäjän soveltama syndikoidun sopimuksen sopimustun­
niste, jolla kukin sopimus tunnistetaan yksilöllisesti. Kullakin
syndikoidulla sopimuksella on yksi syndikoidun sopimuksen
tunniste. Tämä arvo ei muutu ajan kuluessa, eikä pääjärjestäjä
voi käyttää sitä toisen sopimuksen sopimustunnisteena. Kaik­
kien syndikoituun sopimukseen osallistuvien velkojien on käy­
tettävä samaa syndikoidun sopimuksen tunnistetta.
Aakkosnumeerinen
Arvo
Aakkosnumeerisista merkeistä muodostuva koodi.
Velka, jolla on huonompi etu­
oikeus kuin muilla veloilla
Tietoattribuutti
Huonommalla etuoikeudella olevan velan tunniste. Velkainst­
rumentit, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla saamisilla,
ovat velkapapereita liikkeeseen laskevan laitoksen vaateita,
joita voidaan esittää vasta sen jälkeen kun kaikki etusijalla ole­
vat vaatimukset (esim. talletukset/lainat) on tyydytetty.
Velka, jolla on huonompi etuoi­
keus kuin muilla veloilla
Arvo
Instrumentti on velka huonommalla etuoikeudella siten kuin
se määritellään asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33)
liitteessä II olevassa taulukossa.
Velka, jolla ei ole huonompaa
etuoikeutta
Arvo
Instrumentilla ei ole huonompaa etuoikeutta
Takaisinmaksuoikeus
Tietoattribuutti
Luottoriskien luokittelu sen mukaan, millainen on velkojan oi­
keus vaatia luoton takaisinmaksua.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/83
Määritelmä
Vaadittaessa tai lyhyellä varoi­
tusajalla
Arvo
Velkojan pyynnöstä vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla ta­
kaisin maksettavat instrumentit.
Muut
Arvo
Instrumentit, jotka on maksettava takaisin muulla perusteella
kuin vaadittaessa tai lyhyellä varoitusajalla.
Notariaatti-instrumentti
Tietoattribuutti
Instrumentit, joissa tarkasteltava toimija toimii omissa nimis­
sään mutta kolmannen osapuolen puolesta ja riskillä.
Notariaatti-instrumentti
Arvo
Käytetään, jos instrumentti on annettu uskotun miehen hal­
tuun.
Ei notariaatti-instrumentti
Arvo
Käytetään, jos instrumenttia ei ole annettu uskotun miehen
haltuun.
Sitoumuksen kokonaismäärä
voimaantulopäivänä
Tietoattribuutti
Tarkasteltavan toimijan luottoriskin enimmäismäärä instru­
mentin voimaantulopäivänä ottamatta huomioon saatua suo­
jausta tai muita luottoriskiä vähentäviä järjestelyjä. Sitoumuk­
sen kokonaismäärä voimaantulopäivänä vahvistetaan hyväksy­
misprosessin aikana ja sen tarkoituksena on rajoittaa tarkastel­
tavan toimijan luottoriskin määrä asianomaisen instrumentin
kunkin vastapuolen osalta.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Hankinnan yhteydessä luotto­ Tietoattribuutti
riskin takia tehdyt muutokset
käyvässä arvossa
Jäljellä olevan nimellisarvon ja instrumentin hankintahinnan
välinen erotus hankintapäivänä. Tämä määrä olisi ilmoitettava
instrumenteista, jotka on hankittu hintaan, joka alittaa jäljellä
olevan pääoman määrän luottoriskistä johtuvan huononemi­
sen vuoksi.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Korko
Tietoattribuutti
Vuositasoinen sovittu korko tai suppeasti määriteltynä Euroo­
pan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1072/2013 (EKP
(2013/34) (6) mukainen korko.
Numero
Arvo
Prosentteina määritelty korko
Rahoitustiedot
L 144/84
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Seuraava korkotason tarkis­
tuspäivä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona asetuksen (EU) N:o 1071/2013
(EKP/2013/33) liitteessä I olevassa 3 osassa määritelty seuraava
korkotason tarkistus tapahtuu. Jos instrumenttiin ei sovelleta
tulevaa korkotason tarkistuspäivää, ilmoitetaan sen oikeudelli­
nen lopullinen eräpäivä.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Siirretty määrä
Tietoattribuutti
Rahoitussaamisen määrä, jonka osalta taloudellinen omistusoi­
keus on laillisesti siirtynyt.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Instrumentin maksukyvyttö­
myys
Tietoattribuutti
Ilmoitetaan instrumentin maksukyvyttömyys Luokissa kuva­
taan tilanteet, joissa instrumentti voidaan katsoa maksukyvyt­
tömäksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukai­
sesti.
Ei maksukyvytön
Arvo
Instrumentti ei ole
N:o 575/2013 nojalla.
maksukyvytön
asetuksen
(EU)
Maksukyvytön, koska ei toden­ Arvo
näköisesti suoriudu maksuistaan
Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti
maksukyvyttömiä, koska ne eivät todennäköisesti suoriudu
maksuistaan.
Maksukyvytön, koska saatavat
ovat yli 90/180 päivää myö­
hässä.
Arvo
Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti
maksukyvyttömiä, koska saatavat ovat yli 90/180 päivää myö­
hässä.
Maksukyvytön, koska ei toden­
näköisesti suoriudu maksuis­
taan, ja velat yli 90/180 päivää
myöhässä.
Arvo
Instrumentit ovat asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaisesti
maksukyvyttömiä, koska katsotaan, ettei velallinen todennä­
köisesti suoriudu maksuistaan ja koska saatavat ovat yli
90/180 päivää myöhässä.
Instrumentin maksurästit
Tietoattribuutti
Tietojenantopäivänä avoinna olevien pääoman, koron ja kulu­
jen yhteenlaskettu määrä, joka sopimuksen perusteella on
erääntynyt ja jota ei ole maksettu takaisin (erääntynyt määrä).
Tämä määrä on aina ilmoitettava. Jos instrumentilla ei ole
erääntyneitä määriä tietojenantopäivänä, ilmoitetaan 0.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/85
Määritelmä
Instrumentin erääntymisen
päivämäärä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona instrumentti erääntyi täytäntöönpanoasetuk­
sen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2.48 osan mukai­
sesti. Tämä on viimeisin instrumentin erääntymisen päivä­
määrä ennen raportoinnin viitepäivämäärää ja se ilmoitetaan,
jos instrumentilla on erääntyneitä määriä raportoinnin viite­
päivämääränä.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Instrumentin maksukyvyttö­
myyden päivämäärä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”instrumentin maksukyvyt­
tömyys” ilmoitetun maksukyvyttömyyden katsotaan alkaneen.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Arvopaperistamislaji
Tietoattribuutti
Arvopaperistamislajin
tunnistaminen
asetuksen
(EU)
N:o 575/2013 242 artiklan 10 ja 11 kohdan mukaisesti.
Perinteinen arvopaperistaminen
Arvo
Instrumentti, joka on arvopaperistettu perinteisellä arvopape­
ristamisella.
Synteettinen arvopaperistami­
nen
Arvo
Instrumentti, joka on arvopaperistettu synteettisellä arvopape­
ristamisella.
Ei arvopaperistettu
Arvo
Instrumentti, jota ei ole arvopaperistettu perinteisellä eikä syn­
teettisellä arvopaperistamisella.
Jäljellä oleva nimellisarvo
Tietoattribuutti
Raportoinnin viitepäivämäärän lopussa maksamatta oleva pää­
oma, mukaan lukien maksamaton erääntynyt korko, mutta
pois lukien kertynyt korko. Jäljellä oleva nimellisarvo ilmoitet­
tava nettomääräisenä ilman luottotappioita ja arvonalennuksia,
kuten asianomaisissa kirjanpitokäytännöissä täsmennetään.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Taseen ulkopuolinen erä
Tietoattribuutti
Taseen ulkopuolisten vastuiden nimellisarvo yhteensä. Tämä
sisältää kaikenlaiset lainasitoumukset ennen luoton muunto­
kertoimien ja luottoriskin vähentämismenetelmien huomioon
ottamista. Se on määrä, joka parhaiten kuvaa laitoksen luotto­
riskille altistumisen enimmäismäärää ottamatta huomioon saa­
tua suojausta tai muita luottoriskiä vähentäviä järjestelyjä.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
L 144/86
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Kertynyt korko
Tietoattribuutti
Lainoille kertyneen koron määrä raportoinnin viitepäivämää­
ränä, kuten asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33)
on määritelty. Jaksottamista koskevan yleisperiaatteen mukai­
sesti korkosaamiset instrumenteista tulisi kirjata taseeseen sitä
mukaa kuin niitä kertyy (eli suoriteperusteen mukaisesti) eikä
sitä mukaa kuin niitä tosiasiallisesti saadaan (eli maksuperus­
teen mukaisesti).
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Tilinpäätöstiedot
Instrumenttien tilinpäätösluo­ Tietoattribuutti
kittelu
Tilinpäätössalkku, johon tiedot kirjataan sen kirjanpitostandar­
din – IFRS-standardien tai kansallisen hyvän kirjanpitotavan
(GAAP) – mukaan, jota tarkasteltavan toimijan oikeushenkilö
soveltaa asetuksen (EU) 2015/534 (EKP/2015/13) nojalla.
IFRS-tilinpäätössalkut
Kassan saldot keskuspankeissa
ja muut vaadittaessa maksetta­
vat talletukset
Arvo
IFRS:n mukaiset kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadit­
taessa maksettavat talletukset.
Kaupankäyntiä varten tarkoite­
tut rahoitusvarat
Arvo
IFRS:n mukaiset kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusva­
rat.
Kaupankäyntivaraston ulkopuo­
lisiin eriin liittyvät rahoitusva­
rat, joiden kirjaaminen käypään
arvoon tulosvaikutteisesti on
pakollista
Arvo
IFRS:n mukaiset kaupankäyntivaraston ulkopuolisiin eriin liit­
tyvät rahoitusvarat, joiden kirjaaminen käypään arvoon tulos­
vaikutteisesti on pakollista.
Tulosvaikutteisesti käypään ar­
voon kirjattavat rahoitusvarat
Arvo
Rahoitusvarat, jotka arvostetaan tulosvaikutteisesti käypään ar­
voon ja jotka on alun perin tai myöhemmin kirjattu rahoitus­
varoiksi IFRS:n mukaisesti, lukuun ottamatta eriä, jotka luoki­
tellaan kaupankäyntiä varten tarkoitettuihin rahoitusvaroihin.
Rahoitusvarat käypään arvoon
ja muihin laajan tuloksen eriin
Arvo
Rahoitusvarat, jotka arvostetaan käypään arvoon ja kirjataan
muihin laajan tuloksen eriin liiketoimintamallin ja kassavirto­
jen ominaisuuksien perusteella IFRS:n mukaisesti.
Rahoitusvarat jaksotetun han­
kintamenon perusteella
Arvo
IFRS:n mukaiset rahoitusvarat jaksotetun hankintamenon pe­
rusteella.
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) mukaiset tilinpäätössalkut
Käteinen raha ja kassan saldot
keskuspankeissa
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukainen käteinen raha ja
kassan saldot keskuspankeissa.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/87
Määritelmä
Kaupankäyntiä varten tarkoite­
tut rahoitusvarat
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntiä var­
ten tarkoitetut rahoitusvarat.
Kaupankäyntivaraston ulkopuo­
lisiin eriin liittyvät rahoitusva­
rat, joiden kirjaaminen käypään
arvoon tulosvaikutteisesti on
pakollista
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyn­
tivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat, joiden kir­
jaaminen käypään arvoon tulosvaikutteisesti on pakollista.
Kaupankäyntiä varten tarkoite­
tut rahoitusvarat
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyntiä var­
ten tarkoitetut rahoitusvarat.
Käypään arvoon tulosvaikuttei­
sesti kirjattavat rahoitusvarat
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset rahoitusvarat,
jotka kirjataan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset myytävissä olevat
rahoitusvarat.
Kaupankäyntivaraston ulkopuo­
lisiin eriin liittyvät rahoitusvarat
(muut kuin johdannaiset), jotka
arvostetaan käypään arvoon tu­
losvaikutteisesti
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyn­
tivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin
johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikut­
teisesti.
Kaupankäyntivaraston ulkopuo­
lisiin eriin liittyvät rahoitusvarat
(muut kuin johdannaiset), jotka
arvostetaan pääomaan käyvän
arvon perusteella
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyn­
tivaraston ulkopuolisiin eriin liittyvät rahoitusvarat (muut kuin
johdannaiset), jotka arvostetaan käypään arvoon omana pääo­
mana.
Lainat ja muut saatavat
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset lainat ja saamiset.
Eräpäivään asti pidettävät sijoi­
tukset
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset eräpäivään saakka
hallussa pidettävät instrumentit.
Kaupankäyntivaraston ulkopuo­
liset vieraan pääoman ehtoiset
rahoitusvälineet, joiden arvosta­
minen perustuu hankintame­
noon
Arvo
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset kaupankäyn­
tivaraston ulkopuoliset vieraan pääoman ehtoiset rahoitusväli­
neet, joiden arvostaminen perustuu hankintamenoon.
Muut kaupankäyntivaraston ul­ Arvo
kopuolisiin eriin kuuluvat rahoi­
tusvarat, jotka eivät ole johdan­
naisia
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan mukaiset muut kaupankäyn­
tivaraston ulkopuolisiin eriin kuuluvat rahoitusvarat, jotka ei­
vät ole johdannaisia.
Tasekirjaus
Tietoattribuutti
Rahoitusvaran kirjaaminen taseeseen.
Kirjattu taseeseen täysimääräi­
sesti
Arvo
Instrumentti on kirjattu taseeseen täysimääräisesti täytäntöön­
panoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.
Kirjattu taseeseen siinä laajuu­
dessa, jossa laitos on yhä osalli­
sena
Arvo
Instrumentti on kirjattu taseeseen siinä laajuudessa, jossa lai­
tos on yhä osallisena, täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 680/2014 mukaisesti.
Taseesta täysimääräisesti pois
kirjattu
Arvo
Instrumentti on kirjattu pois taseesta täysimääräisesti täytän­
töönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.
L 144/88
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Sidonnaisuuden lähteet
Tietoattribuutti
Transaktiotyyppi, johon vastuu on sidonnainen täytäntöönpa­
noasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan. Omaisuuserän kat­
sotaan olevan sidonnainen, jos se on annettu vakuudeksi tai
jos sitä koskee missä tahansa muodossa annettu, instrumenttia
koskeva turvaamis-, vakuus- tai takausjärjestely, jonka mukaan
omaisuuserä ei ole vapaasti siirrettävissä.
Keskuspankkirahoitus
Arvo
Keskuspankkirahoitus (kaikentyyppinen, mukaan lukien repot)
varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien Euroo­
pan pankkiviranomaisen (EPV) teknisten täytäntöönpanostan­
dardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan
ja 100 artiklan mukaan.
Pörssissä noteerattavat johdan­
naiset
Arvo
Pörssissä noteerattavat johdannaiset varallisuuserien sidonnai­
suuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpa­
nostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan
5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.
OTC-johdannaiset
Arvo
OTC-johdannaiset varallisuuserien sidonnaisuuden raportoin­
tia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja
asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 ar­
tiklan mukaan.
Talletukset – takaisinostosopi­
mukset muiden kuin keskus­
pankkien kanssa
Arvo
Takaisinostosopimuksen muiden kuin keskuspankkien
kanssa varallisuuserien sidonnaisuuden raportointia koskevien
EPV:n teknisten täytäntöönpanostandardien ja asetuksen (EU)
N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.
Talletukset takaisinostosopi­
muksia lukuun ottamatta
Arvo
Muut talletukset kuin takaisinostosopimukset varallisuuserien
sidonnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytän­
töönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 ar­
tiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.
Liikkeeseen lasketut velkapaperit Arvo
– katetut joukkolainat
Katetut
joukkolainat
varallisuuserien
sidonnaisuuden
raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostan­
dardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan
ja 100 artiklan mukaan.
Liikkeeseen lasketut velkapaperit Arvo
– omaisuusvakuudelliset arvo­
paperit
Omaisuusvakuudelliset arvopaperit (ABS) varallisuuserien si­
donnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytän­
töönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 ar­
tiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/89
Määritelmä
Liikkeeseen lasketut velkapaperit Arvo
– muut kuin katetut joukkolai­
nat ja omaisuusvakuudelliset ar­
vopaperit
Muut liikkeeseen lasketut velkapaperit kuin katetut joukkolai­
nat ja omaisuusvakuudelliset arvopaperit varallisuuserien si­
donnaisuuden raportointia koskevien EPV:n teknisten täytän­
töönpanostandardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 ar­
tiklan 5 kohdan ja 100 artiklan mukaan.
Muut sidonnaisuuden lähteet
Arvo
Muut sidonnaisuuden lähteet varallisuuserien sidonnaisuuden
raportointia koskevien EPV:n teknisten täytäntöönpanostan­
dardien ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 99 artiklan 5 kohdan
ja 100 artiklan mukaan.
Ei sidonnaisuutta
Arvo
Instrumentti, jota ei ole annettu vakuudeksi tai jota ei koske
missä tahansa muodossa annettu, instrumenttia koskeva tur­
vaamis-, vakuus- tai takausjärjestely, jonka mukaan omaisuus­
erä ei olisi vapaasti siirrettävissä.
Kertyneet luottotappiot
Tietoattribuutti
Sellaisen perimiskelvottomaksi katsotun velkainstrumentin,
jota laitos ei enää kirjaa taseeseen, pääoman ja erääntyneen
koron kumulatiivinen määrä, riippumatta salkusta, johon inst­
rumentti sisältyy. Luottotappiot voivat johtua tulosvaikuttei­
sesti kirjattujen rahoitusvarojen kirjanpitoarvon alentumisesta
ja rahoitusvarojen kirjanpitoarvoa vastaan tehtävistä vähenny­
seristä.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Kertynyt arvonalennus
Tietoattribuutti
Instrumenttia vastaavien tai siihen kohdistettujen vähennysten
määrä raportoinnin viitepäivämääränä. Tämä tietoattribuutti
koskee instrumentteja, joihin sovelletaan arvonalennusta sovel­
lettavan kirjanpitokäytännön mukaan.
IFRS-standardien mukaan kertynet arvonalennukset liittyvät
seuraaviin määriin:
i) Vähennys, jonka määrä vastaa 12 kuukauden odotettuja
luottotappioita;
ii) Vähennys, jonka määrä vastaa instrumentin voimassaoloa­
jan odotettuja luottotappioita;
Kansallisen hyvän kirjanpitotavan (GAAP) mukaan kertynet ar­
vonalennukset liittyvät seuraaviin määriin:
i) Vähennys, jonka määrä vastaa ryhmäkohtaisia vähennyksiä;
ii) Vähennys, jonka määrä vastaa sopimuskohtaisia vähennyk­
siä.
L 144/90
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Arvonalennuksen tyyppi
Tietoattribuutti
Arvonalennuksen tyyppi.
Vaihe 1 (IFRS)
Arvo
Käytetään, jos instrumentin arvo ei ole alentunut ja vähennyk­
sen määrä vastaa 12 kuukauden odotettuja luottotappioita ja
kohdistetaan instrumenttiin IFRS-standardien nojalla. Koskee
vain instrumentteja, joihin sovelletaan IFRS 9:n mukaista vä­
hennystä.
Vaihe 2 (IFRS)
Arvo
Käytetään, jos instrumentin arvo ei ole alentunut ja vähennyk­
sen määrä vastaa elinajan odotettuja luottotappioita ja kohdis­
tetaan instrumenttiin IFRS-standardien nojalla. Koskee vain
instrumentteja, joihin sovelletaan IFRS 9:n mukaista vähen­
nystä.
Vaihe 3 (IFRS)
Arvo
Käytetään, jos instrumentin arvo on alentunut IFRS 9:n mukai­
sesti.
Ryhmäkohtaiset vähennykset
(GAAP)
Arvo
Käytetään, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta sovel­
lettavan muun kirjanpitostandardin kuin IFRS 9:n mukaisesti
eikä instrumenttiin kohdisteta sopimuskohtaisia vähennyksiä
(ei arvonalennusta).
Sopimuskohtaiset vähennykset
(GAAP)
Arvo
Käytetään, jos instrumenttiin sovelletaan arvonalennusta sovel­
lettavan muun kirjanpitostandardin kuin IFRS 9:n mukaisesti
ja instrumenttiin kohdistetaan sopimuskohtaisia vähennyksiä,
riippumatta siitä, tarkastellaanko näitä vähennyksiä erikseen
vai yhdessä (arvonalennus).
Arvonalennusta ei vähennetä
Arvo
Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta so­
vellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.
Arvonalennuksen arviointi­
menetelmä
Tietoattribuutti
Menetelmä, jonka mukaan arvonalennusta arvioidaan, jos inst­
rumenttiin sovelletaan arvonalennusta soveltuvien kirjanpitos­
tandardien mukaan. Erottelu tehdään ryhmäkohtaisten ja yksit­
täistä instrumenttia koskevien menetelmien välillä.
Yksittäistä instrumenttia kos­
keva arviointi
Arvo
Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta so­
vellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.
Ryhmäkohtainen arviointi
Arvo
Käytetään, jos instrumentin osalta tehdään arvonalennus sovel­
lettavien kirjanpitostandardien mukaisesti ja arvonalennusta
koskeva arvio tehdään yhteisesti ryhmittelemällä instrumentti
muiden instrumenttien kanssa, joilla on samanlaiset luottoris­
kiominaisuudet.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/91
Määritelmä
Arvonalennusta ei vähennetä
Arvo
Käytetään, jos instrumentin osalta ei tehdä arvonalennusta so­
vellettavien kirjanpitostandardien mukaisesti.
Kertyneet muutokset käy­
vässä arvossa luottoriskistä
johtuen
Tietoattribuutti
Luottoriskistä johtuvat käyvän arvon kertyneet muutokset täy­
täntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan
2 osan 46 kohdan mukaisesti.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Instrumentin vastuutila
Tietoattribuutti
Instrumentti luokitellaan raportoinnin viitepäivämääränä yh­
teen seuraavista luokista:
Järjestämätön
Arvo
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan järjes­
tämättömiksi luokitellut instrumentit.
Järjestetty (terve)
Arvo
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaan järjes­
tetyiksi (terveiksi) luokitellut instrumentit.
Instrumentin vastuutilan päi­
vämäärä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”instrumentin vastuutila” il­
moitetun instrumentin vastuutilan katsotaan alkaneen tai
muuttuneen.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Taseen ulkopuolisiin vastui­
siin liittyvät varaukset
Tietoattribuutti
Taseen ulkopuolisiin määriin liittyvien varausten määrä.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Lainanhoitojoustojen ja
uudelleenneuvottelujen tila
Tietoattribuutti
Instrumentit, joita koskevat lainanhoitojoustot tai uudelleen­
neuvottelut.
Lainanhoitojoustot: instrumen­
tit, joiden korko on muutettu
markkinaehtoja alhaisemmaksi
Arvo
Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan instrumenttei­
hin, joiden ehtoja on muutettu, mukaan lukien koron muutta­
minen markkinaehtoja alhaisemmaksi asetuksen (EU)
N:o 1072/2013 (EKP/2013/34) mukaisesti.
Arvo
Lainanhoitojoustot: instrumen­
tit, joiden muita ehtoja on muu­
tettu
Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan instrumentteihin,
joiden ehtoja on muutettu, pois lukien koron muuttaminen
markkinaehtoja alhaisemmaksi täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 680/2014 mukaisesti.
L 144/92
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Lainanhoitojoustot: kokonaan
tai osittain uudelleenrahoitettu
velka
Arvo
Lainanhoitojoustotoimenpiteitä sovelletaan uudelleenrahoitus­
velkaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mu­
kaan.
Uudelleenneuvoteltu instru­
mentti ilman lainanhoitojousto­
toimenpiteitä
Arvo
Instrumentti, jonka rahoitusehtoja on muutettu ja johon ei so­
velleta lainanhoitojoustotoimenpiteitä täytäntöönpanoasetuk­
sen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.
Ei lainanhoitojoustoja eikä
uudelleenneuvotteluja
Arvo
Ei sovelleta lainanhoitojoustoja eikä uudelleenneuvotteluja täy­
täntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaisesti.
Kumulatiiviset palautukset
maksukyvyttömyyden jäl­
keen
Tietoattribuutti
Maksukyvyttömyyden alkamisen jälkeen peritty kokonais­
määrä.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Lainanhoitojoustojen ja
uudelleenneuvottelujen tilan
päivämäärä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona tietoattribuutissa ”lainanhoitojoustojen ja
uudelleenneuvottelujen tila” ilmoitetun lainanhoitojoustojen tai
uudelleenneuvottelujen tilan katsotaan alkaneen.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Vakavaraisuusportfolio
Tietoattribuutti
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakoh­
dassa määriteltyjen kaupankäyntivarastoon kuuluvien vastui­
den luokittelu.
Kaupankäyntivarasto
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakoh­
dassa määritellyt kaupankäyntivarastoon kuuluvat instrumen­
tit.
Kaupankäyntivaraston ulkopuo­
liset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 86 alakoh­
dassa määritellyt kaupankäyntivaraston ulkopuoliset instru­
mentit.
Kirjanpitoarvo
Tietoattribuutti
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteen V mu­
kainen kirjanpitoarvo.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/93
Määritelmä
Vastapuolta ja instrumenttia koskevat tiedot
Vastapuolen rooli
Tietoattribuutti
Vastapuolten instrumenttiin liittyvät roolit
Velkoja
Arvo
Vastapuoli, joka kantaa instrumentin luottoriskin ja joka ei ole
suojauksen antaja.
Velallinen
Arvo
Vastapuoli, joka aiheuttaa instrumentin luottoriskin ja joka ei
ole suojauksen antaja.
Hallinnoija
Arvo
Vastapuoli, joka on vastuussa instrumentin hallinnoinnista ja
siihen liittyvästä varainhoidosta.
Alullepanija
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 1075/2013 (EKP/2013/40) 1 artiklan
3 kohdassa määritelty arvopaperistamistransaktion vastapuoli.
Yhteisiä vastuita koskevat tiedot
Yhteisvastuun määrä
Tietoattribuutti
Maksamatta oleva nimellisarvo, josta kukin velallinen on vas­
tuussa suhteessa yksittäiseen instrumenttiin, jolla on kaksi tai
useampi velallista.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Saatua suojausta koskevat tiedot
Suojauksen päättymispäivä
Tietoattribuutti
Suojauksen sovittu eräpäivä, joka on ensimmäinen mahdolli­
nen päivä, jona suojaus voi päättyä tai se voidaan päättää, ot­
taen huomioon alkuperäisten sopimusten muuttamista koske­
vat sopimukset.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Suojauksen tyyppi
Tietoattribuutti
Saadun suojauksen tyyppi riippumatta sen kelpoisuudesta
luottoriskin vähentämiseen.
Kulta
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukainen kulta.
Käteisraha ja talletukset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.74 koh­
dassa määritellyt käteisraha ja talletukset.
Arvopaperit
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.89 koh­
dassa määritellyt arvopaperit.
L 144/94
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Lainat
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.112 koh­
dassa määritellyt lainat.
Osakkeet ja sijoitusrahastoosuudet
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevassa 5.139 koh­
dassa määritellyt osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet.
Luottojohdannaiset
Arvo
Luottojohdannaiset, jotka ovat
— rahoitusvakuuden määritelmän täyttäviä luottojohdannai­
sia, sellaisina kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuk­
sen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 58 koh­
dan b alakohdassa;
— muita luottojohdannaisia kuin rahoitusvakuuksia, sellaise­
na kuin ne on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU)
N:o 680/2014 liitteessä V olevan 2 osan 67 kohdan d ala­
kohdassa.
Luottojohdannaiset sisältävät asetuksen (EU) N:o 575/2013
204 artiklassa mainitut vakuudeksi kelpaavat luottojohdannai­
set.
Muut rahoitusvakuudet kuin
luottojohdannaiset
Arvo
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 mukaiset muut
rahoitusvakuudet kuin luottojohdannaiset.
Myyntisaamiset
Arvo
Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä V ole­
van 2 osan 5.41 kohdan c alakohdassa määritellyt myyntisaa­
miset.
Pantatut henkivakuutukset
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset luottoa myöntävälle
laitokselle pantatut henkivakuutukset.
Asuinkiinteistövakuus
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 75 alakoh­
dassa määritelty asuinkiinteistö.
Toimistot ja liiketilat
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset toimistot ja liiketilat.
Liikekiinteistövakuus
Arvo
Muut kiinteistöomaisuus kuin asunnot, toimistot ja liiketilat
Muut reaalivakuudet
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset muut reaalivakuudet,
jotka eivät sisälly edellä oleviin arvoihin
Muu suojaus
Arvo
Muu suojaus, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luokkiin.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/95
Määritelmä
Suojauksen arvo
Tietoattribuutti
Suojauksen arvomäärä, siten kuin se on määritetty kohdassa
”suojauksen arvon tyyppi” arvostusmenetelmän mukaisesti.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Suojauksen arvon tyyppi
Tietoattribuutti
Tietoattribuutissa ”suojauksen arvo” annetun arvon tyypin
määrittely.
Nimellismäärä
Arvo
Sopimuksessa sovittu nimellismäärä, jota käytetään maksujen
laskennassa siinä tapauksessa, että suojaus pannaan täytän­
töön.
Käypä arvo
Arvo
Hinta, joka saataisiin omaisuuserän myynnistä tai maksuna ve­
lan siirrosta normaalissa transaktiossa markkinaosapuolten vä­
lillä arvostuspäivänä.
Käytetään, jos suojaus ei ole kiinteää omaisuutta.
Markkina-arvo
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 76 alakoh­
dassa määritelty kiinteän omaisuuden nykyinen markkinaarvo.
Käytetään, jos suojaus on kiinteää omaisuutta ja kun mark­
kina-arvo ilmoitetaan tietoattribuutissa ”suojauksen arvo”.
Pitkän aikavälin vakaa arvo
Arvo
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 74 alakoh­
dassa määritelty kiinteän omaisuuden kiinnitysluottoarvo.
Käytetään, jos suojaus on kiinteää omaisuutta ja kun kiinnitys­
luottoarvo ilmoitetaan tietoattribuutissa ”suojauksen arvo”.
Suojauksen muu arvo
Arvo
Suojauksen muu arvo, joka ei sisälly edellä lueteltuihin luok­
kiin.
Kiinteistövakuuden sijainti
Tietoattribuutti
Alue tai maa, jossa vakuus sijaitsee.
ISO 3166-1 alpha-2 -koodit
Arvo
ISO 3166-1 alpha-2 -koodit siinä maassa, jossa vakuus sijait­
see, jos vakuus ei sijaitse tietoja antavassa jäsenvaltiossa.
NUTS 3 -alue
Arvo
NUTS 3 -alueet, joissa vakuus sijaitsee, kun vakuus sijaitsee tie­
toja antavassa jäsenvaltiossa.
L 144/96
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
1.6.2016
Määritelmä
Suojauksen arvostuspäivä
Tietoattribuutti
Päivämäärä, jona suojauksen viimeisin arviointi tai arvostus
tehtiin ennen raportoinnin viitepäivämäärää.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
Suojauksen arvostusmene­
telmä
Tietoattribuutti
Suojauksen arvostusmenetelmän tyyppi; menetelmä, jota käy­
tetään suojauksen arvon määrittämiseen.
Markkinahinta (mark-to-market)
Arvo
Arvostusmenetelmä, jossa suojauksen arvo perustuu samanlai­
sia saamisia ja velkoja koskeviin mukauttamattomiin hintano­
teerauksiin aktiivisilla markkinoilla.
Vastapuolen arvio
Arvo
Arvostusmenetelmä, jossa suojauksen antaja suorittaa arvos­
tuksen.
Velkojan arvostus
Arvo
Arvostusmenetelmä, jossa arvostuksen suorittaa velkoja: ar­
vostus, jonka on tehnyt ulkoinen arvioija tai henkilöstöön
kuuluva arvioija, jolla on arvioinnin tekemiseen tarvittavat pä­
tevyys, kyky ja kokemus ja joka ei ole riippumaton luottopää­
tösmenettelystä.
Kolmannen osapuolen arvostus
Arvo
Arvostusmenetelmä, jossa arvostuksen suorittaa luottopäätös­
menettelystä riippumaton arvioija.
Muu arvostustyyppi
Arvo
Muu arvostustyyppi, joka ei sisälly muihin arvostusluokkiin.
Suojauksen alkuperäinen
arvo
Tietoattribuutti
Suojauksen käypä arvo päivänä, jona se alun perin vastaanot­
ettiin luoton suojaksi.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Suojauksen alkuperäinen ar­
vostuspäivämäärä
Tietoattribuutti
Suojauksen alkuperäisen arvon päivämäärä eli päivä, jona suo­
jauksen viimeisin arviointi tai arvostus tehtiin ennen sen en­
simmäistä vastaanottoa luoton suojaksi.
Päivämäärä
Arvo
Määritelty muodossa pp/kk/vvvv.
1.6.2016
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
Nimike
Nimikkeen tyyppi
L 144/97
Määritelmä
Instrumenttia ja saatua suojausta koskevat tiedot
Suojaukselle kohdistettu arvo
Tietoattribuutti
Suojauksen enimmäismäärä, joka instrumentin osalta voidaan
ottaa huomioon luoton suojana. Kolmansien osapuolten tai
tarkasteltavan toimijan paremmalla etuoikeudella olevat, suo­
jausta koskevien saamisten määrä on jätettävä suojaukselle
kohdistetun arvon ulkopuolelle. Asetuksen (EU) N:o 575/2013
mukaan hyväksyttävän suojauksen osalta tämä arvo tulisi il­
moittaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 680/2014 liitteessä
V olevan 2 osan mukaisesti.
Numero
Arvo
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) raportoinnin vii­
tepäivämääränä.
Suojauksella turvatut kolman­ Tietoattribuutti
nen osapuolen etuoikeutetut
saamiset
Sellaisten paremmalla etuoikeudella olevien, suojaukseen koh­
distuvien panttioikeuksien enimmäismäärä, joiden haltija on
muu kolmas osapuoli kuin tarkasteltava toimija.
Numero
Määrä euroina. Valuuttamääräiset summat tulisi muuntaa eu­
roiksi käyttäen sovellettavaa EKP:n ilmoittamaa euron ja muun
valuutan välistä viitekurssia (eli keskikurssia) viitepäivämää­
ränä.
Arvo
(1) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1075/2013, annettu 18 päivänä lokakuuta 2013, arvopaperistamisiin osallistuvien erityis­
yhteisöjen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista (EKP/2013/40) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 107).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituk­
sen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten
muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1)
(3) Komission suositus, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä
(2003/361/EY) (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätöss­
tandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).
(5) Neuvoston direktiivi 86/635/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja kon­
solidoidusta tilinpäätöksestä (EYVL L 372, 31.12.1986, s. 1).
(6) Euroopan keskuspankin asetus (EU) N:o 1072/2013, annettu 24 päivänä syyskuuta 2013, rahalaitosten soveltamia korkoja koske­
vista tilastoista (EKP/2013/34) (EUVL L 297, 7.11.2013, s. 51).
L 144/98
Euroopan unionin virallinen lehti
FI
1.6.2016
LIITE V
Vähimmäisvaatimukset, joita varsinaisen tiedonantajien joukon on noudatettava
Tiedonantajien on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset noudattaakseen Euroopan keskuspankin (EKP) tilastointiin
liittyviä tiedonantovaatimuksia.
1. Toimitusta koskevat yleiset vaatimukset:
a) raportoinnin on oltava oikea-aikaista ja tiedot on toimitettava asianomaisen kansallisen keskuspankin asettamien
määräaikojen kuluessa;
b) tilastotiedot tulee esittää asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemien teknisten raportointivaatimusten
mukaisessa muodossa;
c) tiedonantajan on toimitettava yhden tai useamman yhteyshenkilön tiedot kullekin asianomaiselle kansalliselle
keskuspankille;
d) teknisiä erittelyjä tietojen toimittamiseksi asianomaiselle kansalliselle keskuspankille on noudatettava.
2. Tarkkuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:
a) tilastotietojen on oltava paikkansapitäviä: kaikki lineaariset rajoitteet on täytettävä (esimerkiksi välisummien ja
loppusumman on täsmättävä), ja eri raportointifrekvenssein toimitettujen tietojen on vastattava toisiaan;
b) tiedonantajien on kyettävä antamaan lisätietoja toimittamiensa tietojen taustalla olevista muutoksista;
c) tilastotietojen on oltava täydellisiä, eikä niissä saa olla jatkuvia tai rakenteellisia puutteita; raportointiaukkojen
tulisi olla tilapäisiä ja niistä on ilmoitettava kansalliselle keskuspankille (ja kansallisen keskuspankin kautta EKP:lle),
niistä on annettava selitys asianomaiselle kansalliselle keskuspankille ja niitä on soveltuvin osin täydennettävä
mahdollisimman pian;
d) tiedonantajien on noudatettava asianomaisen kansallisen keskuspankin antamia ohjeita tietomääristä, lukujen
pyöristämisestä ja desimaalien määrästä tietojen teknistä siirtoa varten.
3. Käsitteellistä vastaavuutta koskevat vähimmäisvaatimukset:
a) tilastotietojen on vastattava tässä asetuksessa olevia määritelmiä ja luokitteluja;
b) jos näistä määritelmistä ja luokitteluista poiketaan, tiedonantajien on välittömästi poistettava käyttämiensä
tilastointiperusteiden ja tämän asetuksen mukaisten tilastointiperusteiden tuottamien tulosten välisiä eroja;
c) tiedonantajien on pystyttävä selittämään katkokset, joita niiden ilmoittamissa tilastotiedoissa on verrattuna
aikaisempien jaksojen tietoihin.
4. Tarkistuksia koskevat vähimmäisvaatimukset:
EKP:n ja asianomaisen kansallisen keskuspankin määrittelemiä tarkistusperiaatteita ja -menettelyjä on noudatettava.
Tavanomaisista tarkistuksista poikkeaviin tarkistuksiin on liitettävä selitykset.

Similar documents