Skolebestyrelsesvalg 2016

Comments

Transcription

Skolebestyrelsesvalg 2016
Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen på Maglegårdsskolen
Gældende for perioden 1.8.2016 - 31.7.2020
Skolebestyrelsens sammensætning
Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter.
Skoleledelsen er sekretærer for skolebestyrelsen.
Medarbejder- og elevrepræsentanter vælges for et skoleår af gangen.
De 7 forældrerepræsentanter vælges for en 4-årsperiode. I Gentofte Kommune afholder vi forskudte valg. Det
betyder, at der hvert andet år skiftevis vælges hhv 4 og 3 repræsentanter. I år skal der vælges 3 repræsentanter for
perioden 1.8.2016-31.7.2020.
Hvornår
Vigtige datoer i forbindelse med valget:
 Torsdag den 28.4.2016 er sidste frist for kandidatopstilling
 Torsdag den 12.5.2016 er sidste frist for blive enige om fredsvalg.
 Tidsplan for evt. afstemningsvalg følger, hvis det bliver aktuelt
Hvem
Forældrerepræsentanter vælges af og blandt personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn,
der er indskrevet i skolen, samt af og blandt personer, som efter nærmere regler kan tillægges valgret og valgbarhed.
Opstil som kandidat
Alle, der har valgret, kan opstille til valget. Det gøres ved skrive en besked til valgbestyrelsens sekretær Pernille Lone
ved at sende en mail til [email protected] senest torsdag den 28.4.2016.
Fredsvalg eller afstemningsvalg
Hvis der efter den 28.4.2016 er mere end tre opstillede kandidater, skal kandidaterne afgøre, om der skal være
fredsvalg eller afstemningsvalg.
Hvis de opstillede kandidater inden 12.5.2016 kan blive enige om, hvilke tre kandidater, der skal træde ind i
skolebestyrelsen, og i hvilken rækkefølge de øvrige optræder som suppleanter, afgøres valget som fredsvalg.
Valgbestyrelsen vil være behjælpelig med dialogen mellem de opstillede kandidater.
Hvis ikke der kan opnås enighed om fredsvalg inden den 12.5.2016, afholdes der afstemningsvalg. Mere herom
senere, hvis det skulle blive aktuelt.
Valgbestyrelsen
Det er valgbestyrelsen der er ansvarlig for valget på den enkelte skole. Valgbestyrelsen består af skolens leder Niels
Munch-Andersen, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for skolebestyrelsen Jan Møller samt
viceskoleleder Kristian Gomes Bindslev..
Skolebestyrelsens opgaver & arbejdsform
Skolebestyrelsens væsentlige opgave er at fastsætte principper for skolens virke og har dermed stor indflydelse på at
udstikke retningen for, hvor skolens retning skal bevæge sig hen. Dette sker under hensyntagen til de rammer der er
udstukket gennem Folkeskoleloven og kommunalpolitiske beslutninger.
Skolebestyrelsen skal godkende skolens budget.
Skolebestyrelsen er et bindeled mellem skolens forældre og skolen og har også mulighed for at gå i dialog med
skoleforvaltningen og kommunalpolitikerne.
Ud over de mere formelle opgaver drøfter skolebestyrelsen mange forhold på skolen og fungerer derved som en
væsentlig sparringspartner for skolens ledelse.
Skolebestyrelsen på Maglegårdsskolen har i en årrække afholdt et månedligt møde à 3 timers varighed. Mellem
møderne kan der være forskellige udvalg der mødes. Det er den siddende skolebestyrelse, der fastlægger arbejdsform
og mødefrekvens.
Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om skolebestyrelsesarbejdet er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Jan
Møller på 2040 1984 eller på mail [email protected], skoleleder Niels Munch-Andersen på mail [email protected]
eller viceskoleleder Kristian Gomes Bindslev på mail [email protected]
Du kan også læse mere om skolebestyrelsen her >>>