הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

Comments

Transcription

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה
‫מספר פנימי‪578886-2307 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/1041-‬א'‬
‫הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ‪ ,)226‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ח באדר ב'‬
‫התשע"ו (‪ 28‬במרס ‪ ,)2016‬והועברה לוועדת הכספים‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום ח' בסיוון התשע"ו (‪ 14‬ביוני ‪.)2016‬‬
‫להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪578886-2307 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/1041-‬א'‬
‫חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ‪ ,)226‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫תיקון סעיף ‪3‬א‬
‫‪.1‬‬
‫בפקודת מס הכנסה‪ ,1‬בסעיף ‪3‬א‪ ,‬אחרי סעיף קטן (ו) יבוא‪:‬‬
‫"(ז)‬
‫בלי לגרוע מהוראות סעיף זה‪ ,‬תושב ישראל‪ ,‬או אזרח ישראלי שהוא‬
‫תושב האזור‪ ,‬שיש לו הכנסה שהופקה או שנצמחה באזור‪ ,‬והוא זכאי למענק‬
‫לעידוד השקעות הון בשל המפעל שממנו הופקה או נצמחה אותה הכנסה‪ ,‬לפי‬
‫ההסדר המינהלי החל באזור‪ ,‬זכאי‪ ,‬בשל אותה הכנסה‪ ,‬להטבות המס‬
‫הניתנות בישראל לפי חוקי עידוד השקעות הון‪ ,‬בתנאים ובהיקף הקבועים‬
‫באותם חוקים ובשינויים המחויבים; לעניין זה –‬
‫"ההסדר המינהלי החל באזור" – הסדר מינהלי שנקבע בהחלטת ממשלה‪,‬‬
‫הקובע זכאות למענקים לעידוד השקעות הון באזור‪ ,‬והמקביל בפרטיו‬
‫להסדר לפי חוקי עידוד השקעות הון הקובע זכאות למענקים כאמור‬
‫בישראל;‬
‫"חוקי עידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬חוק לעידוד השקעות‬
‫הון בחקלאות‪ ,‬התשמ"א–‪ ,21980‬והתקנות לפיהם‪".‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫‪ 1‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,6‬עמ' ‪ ;120‬ס"ח התשע"ו‪ ,‬עמ' ‪.885‬‬
‫‪ 2‬ס"ח התשמ"א‪ ,‬עמ' ‪.56‬‬
‫‪-2-‬‬
‫נספח מס' מ‪/1041-‬א'‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ‪ ,)226‬התשע"ו–‪2016‬‬
‫הסתייגויות‬
‫לסעיף ‪1‬‬
‫חברי הכנסת זהבה גלאון‪ ,‬אילן גילאון‪ ,‬עיסאווי פריג'‪ ,‬מיכל רוזין ותמר זנדברג (להלן – קבוצת מרצ)‬
‫מציעים‪:‬‬
‫‪ .1‬בסעיף קטן (ז) המוצע‪ ,‬במקום "שהוא תושב האזור‪ ",‬יבוא "שאינו תושב האזור"‪.‬‬
‫‪ .2‬בסעיף קטן (ז) המוצע‪ ,‬אחרי "ובשינויים המחויבים" יבוא "ובלבד שעלותו התקציבית של סעיף‬
‫קטן זה לא תעלה על ‪ 2‬מיליון שקלים חדשים;"‪.‬‬
‫‪ .3‬בסעיף קטן (ז) המוצע‪ ,‬בהגדרה ""חוקי עידוד השקעות הון""‪ ,‬במקום הסיפה החל במילים "חוק‬
‫לעידוד השקעות הון בחקלאות" יבוא "והתקנות לפיו‪.".‬‬
‫לאחרי סעיף ‪1‬‬
‫קבוצת מרצ מציעה‪:‬‬
‫‪ .4‬אחרי הסעיף יבוא‪:‬‬
‫"תחולה‬
‫‪.2‬‬
‫הוראות חוק זה יחולו בכפוף להחלת הריבונות הישראלית על האזור‪.".‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫חברי הכנסת איימן עודה‪ ,‬מסעוד גנאים‪ ,‬ג'מאל זחאלקה‪ ,‬אחמד טיבי‪ ,‬עאידה תומא סלימאן‪ ,‬עבד אל‬
‫חכים חאג' יחיא‪ ,‬חנין זועבי‪ ,‬דב חנין‪ ,‬טלב אבו עראר‪ ,‬יוסף ג'בארין‪ ,‬באסל גטאס‪ ,‬אוסאמה סעדי‪,‬‬
‫עבדאללה אבו מערוף‬
‫***************************************************************************************‬