תבנית הצעת חוק לקריאה שנייה

Transcription

תבנית הצעת חוק לקריאה שנייה
‫מספר פנימי‪572069-1356 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/981-‬א'‬
‫הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ו–‪2015‬‬
‫הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ח בכסלו התשע"ו‬
‫(‪ 30‬בנובמבר ‪ ,)2015‬והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה‪.‬‬
‫הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה‬
‫השלישית ביום י' בטבת התשע"ו (‪ 22‬דצמבר ‪.)2015‬‬
‫להצעת החוק לא הוגשו בקשות רשות דיבור‪.‬‬
‫‪-1-‬‬
‫הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית‬
‫מספר פנימי‪572069-1356 :‬‬
‫נספח מס' מ‪/981-‬א'‬
‫חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ו–‪2015‬‬
‫תיקון סעיף ‪1‬‬
‫‪.1‬‬
‫בחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה)‪ ,‬התשע"א–‪( 12011‬להלן – הוראת‬
‫השעה)‪ ,‬בסעיף ‪– 1‬‬
‫( ‪)1‬‬
‫ברישה‪ ,‬במקום "י"ט בטבת התשע"ו (‪ 31‬בדצמבר ‪ ")2015‬יבוא "י"ג‬
‫בטבת התשע"ח (‪ 31‬בדצמבר ‪;")2017‬‬
‫( ‪)2‬‬
‫יבוא‪:‬‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬הסיפה החל במילים "בסעיף ‪ "249‬תסומן "(א)"‪ ,‬ואחריה‬
‫"(ב)‬
‫אחרי סעיף ‪251‬ג יבוא‪:‬‬
‫ייעוד וניהול של‬
‫‪251‬ד‪( .‬א)‬
‫עירייה תנהל את הכספים שהתקבלו‬
‫כספי היטל שמירה‬
‫מהיטל או אגרה שנקבעו בחוק עזר כאמור‬
‫ואגרת שמירה‬
‫בסעיף ‪ )33(249‬בחשבון בנק נפרד‪ ,‬המיועד‬
‫אך ורק למטרה זו‪.‬‬
‫(ב)‬
‫העירייה רשאית להשתמש בסכומים‬
‫שנגבו כהיטל שמירה או כאגרת שמירה אך‬
‫ורק למימון ענייני שמירה‪ ,‬אבטחה וסדר‬
‫ציבורי בתחומה‪ ,‬בנושאים שנקבעו כאמור‬
‫בסעיף ‪.)33(249‬‬
‫(ג)‬
‫הכספים כאמור בסעיף קטן (א)‬
‫ינוהלו בידי גזבר העירייה באופן שיאפשר‬
‫מעקב אחר התקבולים מכל מקור וההוצאות‬
‫שהוצאו למטרות השונות; הגזבר יגיש‬
‫למועצה‪ ,‬אחת לשנה‪ ,‬דין וחשבון על‬
‫התקבולים וההוצאות כאמור ועל הנושאים‬
‫שלמימונם הוצאו‪.‬‬
‫‪ 1‬ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪ ;732‬התשע"ד‪ ,‬עמ' ‪.54‬‬
‫‪-2-‬‬
‫(ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על כספי‬
‫היטל שמירה או אגרת שמירה שנקבעו בחוק‬
‫עזר שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק‬
‫לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה)‬
‫(תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ו–‪;".2015‬‬
‫( ‪)3‬‬
‫תיקון סעיף ‪2‬‬
‫‪.2‬‬
‫בפסקה (‪ ,)2‬בסופה יבוא "ולפני "‪268‬א‪ ",‬יבוא "‪251‬ד‪."",‬‬
‫בסעיף ‪ 2‬להוראת השעה‪ ,‬במקום "י"ט בטבת התשע"ו (‪ 31‬בדצמבר ‪ ")2015‬יבוא‬
‫"ב' בטבת התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪ ,")2016‬ובסופו יבוא "ובלבד שעד יום כ"ד‬
‫בסיוון התשע"ו (‪ 30‬ביוני ‪ )2016‬אישרה מועצת הרשות המקומית חוק עזר‬
‫המאפשר גביית אגרה או היטל כאמור בסכום שאינו עולה על הסכום שקבע שר‬
‫הפנים כאמור‪ ,‬וראש הרשות הביא את חוק העזר לידיעת השר לפי סעיף ‪258‬‬
‫לפקודת העיריות או סעיף ‪ 22‬לפקודת המועצות המקומיות‪ ,‬לפי העניין‪.".‬‬
‫***************** **********************************************************************‬
‫‪-3-‬‬
‫נספח מס' מ‪/981-‬א'‬
‫הסתייגויות ובקשות רשות דיבור‬
‫להצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' ‪ ,)3‬התשע"ו–‪2015‬‬
‫הסתייגויות‬
‫לסעיף ‪1‬‬
‫חברת הכנסת תמר זנדברג מציעה‪:‬‬
‫בפסקה (‪ ,)1‬במקום "י"ג בטבת התשע"ח (‪ 31‬בדצמבר ‪ ")2017‬יבוא "ב' בטבת התשע"ז (‪ 31‬בדצמבר ‪.")2016‬‬
‫לסעיף ‪2‬‬
‫אין הסתייגויות‬
‫לאחרי סעיף ‪2‬‬
‫חברת הכנסת תמר זנדברג מציעה‪:‬‬
‫אחרי הסעיף יבוא‪:‬‬
‫"דיון בכנסת‬
‫‪.3‬‬
‫לפני תום המועד האמור בסעיף ‪ 1‬להוראת השעה כנוסחו בחוק זה‪ ,‬תקיים ועדת‬
‫הפנים והגנת הסביבה של הכנסת דיון ממצה בנושא סמכות רשות מקומית‬
‫להסדיר בתחומה נושאים של שמירה‪ ,‬אבטחה וסדר ציבורי‪".‬‬
‫***************************************************************************************‬
‫בקשות רשות דיבור‬
‫אין‬
‫***************************************************************************************‬

Similar documents