לנוסח התיקון האמור לפקודת העיריות לחצו כאן

Transcription

לנוסח התיקון האמור לפקודת העיריות לחצו כאן
‫חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' ‪ ,)131‬התשע"ב–‪2112‬‬
‫תיקון סעיף ‪333‬‬
‫‪.1‬‬
‫*‬
‫‪1‬‬
‫בפקודת העיריות ‪ ,‬בסעיף ‪ ,333‬במקום הסיפה החל במילים "בכתב‪ ,‬ועם‬
‫מסירת ההודעה" יבוא "בכתב‪ ,‬ויחולו הוראות אלה‪ ,‬כל עוד הבניין במצב של‬
‫נכס הרוס או ניזוק –‬
‫(‪) 1‬‬
‫עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש‬
‫השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה);‬
‫חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין‬
‫(‪) 2‬‬
‫בחמש השנים שמתום אותה תקופה‪ ,‬בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי‬
‫סעיפים ‪ 8‬ו‪ 9-‬לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי‬
‫‪2‬‬
‫התקציב)‪ ,‬התשנ"ג–‪ , 1992‬הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש‬
‫האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);‬
‫(‪) 3‬‬
‫חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק‬
‫כאמור ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב‬
‫בשיעורי ארנונה נוספים;‬
‫(‪) 4‬‬
‫התקופות כאמור בפסקאות (‪ )1‬ו‪ )2(-‬ייספרו בין ברציפות ובין‬
‫במצטבר;‬
‫אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם‬
‫לפני מסירת ההודעה‪".‬‬
‫תיקון פקודת מסי ‪.2‬‬
‫בפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין)‪ ,31938 ,‬בסעיף ‪5‬ג(ה)(‪,)1‬‬
‫העיריה ומסי‬
‫הממשלה (פטורין)‬
‫במקום הסיפה החל במלים "והכל לגבי" יבוא "לרבות מבנה או חלק ממבנה‬
‫שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה‪ ,‬והשימושים הנוספים בו‪ ,‬ככל שישנם‪ ,‬הם‬
‫[מס' ‪]23‬‬
‫ללימודי אותה דת או לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימודי הדת‬
‫כאמור‪ ,‬ושאין בו פעילות עסקית"‪.‬‬
‫* התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (‪ 25‬ביולי ‪ ;) 2312‬הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – ‪ ,541‬מיום י'‬
‫בחשוון התשע"א (‪ 18‬באוקטובר ‪ ,)2313‬עמ' ‪ ,6‬עמ' ‪.63‬‬
‫‪ 1‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,8‬עמ' ‪ ;191‬ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.536‬‬
‫‪ 2‬ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.13‬‬
‫‪ 3‬ע"ר‪ ,1938 ,‬תוס' ‪ ,1‬עמ' (ע) ‪( ,21‬א) ‪ ;31‬ס"ח התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪.413‬‬
‫‪-2-‬‬
‫תחילה והוראת‬
‫מעבר‬
‫‪.3‬‬
‫(א)‬
‫תחילתו של סעיף ‪ 333‬לפקודת העיריות‪ ,‬כנוסחו בסעיף ‪ 1‬לחוק זה‪,‬‬
‫ביום י"ט בטבת התשע"ג (‪ 1‬בינואר ‪( )2313‬להלן – יום התחילה); על אף‬
‫האמור בסעיף ‪ )1(333‬לפקודת העיריות כנוסחו בסעיף ‪ 1‬לחוק זה‪ ,‬תקופת‬
‫הפטור הראשונה כאמור באותו סעיף‪ ,‬לנכס שהיה פטור בשל סעיף ‪333‬‬
‫לפקודת העיריות במשך ‪ 12‬שנים שקדמו ליום התחילה תהיה שנתיים מיום‬
‫התחילה‪.‬‬
‫(ב)‬
‫תחילתו של סעיף ‪5‬ג לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין)‪,‬‬
‫‪ ,1938‬כנוסחו בסעיף ‪ 2‬לחוק זה‪ ,‬ביום ח' בניסן התש"ע (‪ 23‬במרס ‪.)2313‬‬
‫אליהו ישי‬
‫שר הפנים‬
‫בנימין נתניהו‬
‫ראש הממשלה‬
‫שמעון פרס‬
‫ראובן ריבלין‬
‫נשיא המדינה‬
‫יושב ראש הכנסת‬