השלב הבתר מכרזי

Transcription

השלב הבתר מכרזי
‫ביצוע הסכם לאחר‬
‫בחירת זוכה – השלב הבתר מכרזי‬
‫גידי פרישטיק‪ ,‬עו"ד‬
‫זכייה‬
‫במכרז‬
‫אכיפת ההסכם‬
‫שינוי בתנאיי ההסכם‬
‫אכיפת ההסכם –‬
‫יישום חובות הזוכה מיד לאחר הכרזתו‬
‫‪‬‬
‫ערבות ביצוע ו‪/‬או בדק‬
‫‪‬‬
‫פוליסות תקפות‬
‫‪‬‬
‫אישורים סטטוטוריים‬
‫‪‬‬
‫אישור מנהלי הפרויקט‬
‫אכיפה הדוקה‬
‫• בשלב הבניה – תשלומי תמורה על פי עמידה מדויקת‬
‫באבני הדרך‬
‫• בשלב התפעול – באמצעות מנגנוני קנס‪-‬פרס‪ ,‬התראות על‬
‫הפרות‪ .‬ניהול תיק הפרות – מכתבים‪ ,‬מיילים‪ ,‬תלונות‪,‬‬
‫תמונות‪ ,‬דיווחי מפקח‬
‫• באמצעות ערבות בנקאית ממשית ותקפה‬
‫• הגדרה מדויקת של תפקיד מפקח העבודה ובקר החוזים‬
‫שינוי תנאיי ההסכם‬
‫_ מגוון הסיטואציות רחב______‬
‫הטוב ביותר‬
‫למצוא מנגנון שינוי בהסכם עצמו ובמפרטים‬
‫הגישה המקלה –‬
‫לאפשר שינוי בהסכם‬
‫(א )‬
‫אין למנוע שינוי שהוא כורח המציאות‬
‫(ב)‬
‫השינוי יעיל כלכלית‬
‫(ג )‬
‫מדובר בתקופה החוזית ומנקודת ראות חוזית שינוי‬
‫שנעשה בהסכמה אינו מעורר קושי‬
‫(ד)‬
‫שינוי החוזה אינו פוגע בשוויון ההזדמנויות‬
‫(ה)‬
‫חיזוק אמונה של הרשות בהליך המכרז‬
‫(ו)‬
‫קיים קושי מעשי באכיפה‬
‫הגישה המחמירה –‬
‫לא לאפשר שינוי בהסכם‬
‫(א) פתח לשחיתות וחשש מפני ניצול לרעה‬
‫(ב) חשש ל"מדרון תלול" ולגלישת המשא ומתן לשלב המכרז‬
‫(ג) חשש לפגיעה בעקרון השוויון‬
‫(ד) פגיעה באינטרס הציפייה של המתמודדים במכרז ושל‬
‫מתמודדים פוטנציאליים במכרז‬
‫(ה) מסר בעייתי לציבור המציעים ולנציגי הרשות‬
‫(ו)‬
‫פגיעה באמון הציבור בהליך המכרז וברשות המנהלית‬
‫שינוי בתנאיי החוזה אינו עילה לביטול ההכרזה על‬
‫זוכה ואינו מקנה כשלעצמו תועלת למפסיד במכרז‬
‫‪ -‬ר' עת"מ ‪ 834/02‬פז נ' קק"ל ואח'‬
‫ניתוח הסיטואציות‬
‫• הפחתת התמורה מיד אחרי הודעת הזכיה וטרם‬
‫הוצאת צו תחילת עבודות‬
‫• שינוי נסיבות שאינו מאפשר קיום ההסכם ללא‬
‫התאמה‬
‫• שינוי נסיבות המוסדר בהסכם אך מעוות לחלוטין‬
‫את התמורה‬
‫• "אחלה קבלן"‬
‫אפשרויות הגדלת ההסכם‬
‫• על פי הוראות בגוף ההסכם או במפרטים השונים‬
‫• מימוש אופציה‬
‫• "התקשרות המשך" – שמירה על אחידות נדרשת‬
‫מטעמי חסכון ויעילות‬
‫התקשרות המשך‬
‫‪ ‬אופציה ‪ :1‬התקשרות המשך ללא עלות או עד ‪ 50‬אלש"ח‬
‫‪ ‬אופציה ‪ 5 :2‬תנאים מצטברים ‪-‬‬
‫• ההתקשרות המקורית בעקבות מכרז‬
‫• התקשרות המשך תוך ‪ 5‬שנים ממועד המכרז‬
‫• שווי שלא עולה על ההתקשרות המקורית‬
‫• אינו עולה על ‪ 2.5‬מלש"ח‬
‫• בשנה החולפת לא בוצעה הרחבה נוספת עם אותו ספק‬
‫‪ ‬אופציה ‪ :3‬באישור החשב הכללי "בנסיבות מיוחדות מטעמים‬
‫מיוחדים שיירשמו"‬
‫הגדלת התקשרויות‬
‫עפ"י תקנות העיריות‬
‫עד ‪ 25%‬מכלל ההתקשרות או ‪ 50%‬לגבי פרט ספציפי‬
‫תקנה ‪ )7(3‬לתקנות העיריות (מכרזים)‪ ,‬התשמ"ח ‪1987 -‬‬
‫הסבת הסכם‬
‫או‬
‫הסבת זכויות‬
‫אחד מתפקידי ועדת המכרזים הוא –‬
‫"לאשר שינוי מהותי בתנאי חוזה שנכרת בעקבות מכרז"‬
‫תקנה ‪8‬א(א)(‪ )11‬לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬התשנ"ג ‪1993 -‬‬

Similar documents