לביצוע עבודות עפר ועבודות פיתוח. מכרז מס` 128/2014

Transcription

לביצוע עבודות עפר ועבודות פיתוח. מכרז מס` 128/2014
‫שיקום מחצבת הגבס מצפה רמון‪.‬‬
‫מכרז לביצוע עבודות עפר ועבודות פיתוח ‪.‬‬
‫מכרז מס' ‪.128/2014‬‬
‫הקרן לשיקום מחצבות (להלן – "הקרן") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות עפר ועבודות‬
‫פיתוח במחצבת הגבס מצפה רמון‪.‬‬
‫מודגש כי‪ ,‬למפעיל המחצבה‪ ,‬עומדת זכות סירוב ‪-‬ראשון לביצוע העבודה במחיר ההצעה‬
‫הזוכה במכרז זה ‪,‬ובלבד שהודיע על מימוש זכותו זו בתוך ‪( 00‬שישים) ימים מקבלת‬
‫הודעה מהקרן על בחירת הצעה זוכה‪ ,‬וזאת בהתאם לזכויותיו של מפעיל המחצבה על פי‬
‫דין‪.‬‬
‫מומשה זכות הסירוב הראשון – יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום של ‪ 1..1%‬מסכום‬
‫ההצעה הזוכה בסעיפי הקרן כפי שהוגשה בטופסי ההצעה נספח ג' ונספח ז' למכרז זה‬
‫וזאת כהשתתפות קבועה ומוסכמת מראש בכל הוצאותיו בקשר עם השתתפותו במכרז‪.‬‬
‫למעט תשלום זה‪ ,‬לא יהיה המציע הזוכה זכאי לתשלום ו‪/‬או החזר ו‪/‬או פיצוי כלשהו‬
‫ובעצם הגשת הצעתו במכרז זה ‪ ,‬רואים אותו כי שוויתר על כל טענה ו‪/‬או תביעה בגין‬
‫מימוש זכות הסירוב הראשון‪.‬‬
‫תאור העבודה‪ :‬מכרז זה מתייחס לביצוע עבודות עפר ועבודות פיתוח במסגרת שיקום מחצבת‬
‫הגבס במצפה רמון ‪.‬‬
‫תקופת ההתקשרות המוצעת‪ 120 :‬ימים קלנדריים מיום צו התחלת העבודה‪.‬‬
‫רשאים להשתתף במכרז רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬המציע הינו קבלן‪-‬רשום בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות‬
‫תשכ"ט – ‪ 1.0.‬והוא בעל סיווג‪ 200 :‬ג' ‪ 1‬לפחות‪ .‬כמו כן‪ ,‬המציע עומד בדרישות‬
‫הוראות התקנות‪ ,‬הצווים והכללים שעל פי החוק האמור‪.‬‬
‫ב‪ .‬המצאת ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההצעה בסך של ‪ 10,000‬ש"ח‬
‫(חמישים אלף) ‪ .‬בנוסח המדויק המצורף כנספח למסמכי המכרז‪.‬‬
‫ג‪ .‬המציע או גורם מוסמך מטעמו השתתף בסיור הקבלנים‪ ,‬אשר פרטיו מופיעים‬
‫בסעיף ‪ 7‬למודעה זו‪ ,‬באותו החלק המתייחס למחצבת הגבס‪.‬‬
‫ד‪ .‬קיומם של אישורים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות‬
‫ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪( – 1.70‬אישור ניכוי מס ואישור על ניהול פנקס‬
‫חשבונות)‪.‬‬
‫מידע כללי‪:‬‬
‫‪ .1‬אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה ויתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז‪.‬‬
‫ניתן לעיין במסמכי המכרז בתיאום מראש‪ ,‬במשרדי מנהל המכרזים של הקרן‪-‬‬
‫חברת ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ‪ ,‬רח' בית הדפוס ‪ 22‬גבעת שאול‬
‫ירושלים‪ .‬טלפון‪ 02-6541735 :‬אלון עמר (להלן – "משרדי חברת ניסים שוקר")‪.‬‬
‫‪ .2‬ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום של ‪( ₪ 1000‬אשר לא יוחזרו בכל‬
‫מקרה) במשרדי חברת ניסים שוקר‪ ,‬בימים א'‪ -‬ה' בין השעות ‪0:30-10:00‬‬
‫בתאום טלפוני מראש בטלפון‪02-6541735 :‬‬
‫בנוסף ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בסיור הקבלנים‪.‬‬
‫‪ .3‬המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה הוא ביום ‪ 14.1.15‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫‪ .4‬את ההצעות יש להגיש ולהכניס לתוך תיבת המכרזים של הקרן‪ ,‬הנמצאת במשרדי‬
‫הקרן בקריית הממשלה‪ ,‬מגדל היובל ‪,‬רחוב מנחם בגין ‪ 121‬תל אביב‪ ,‬קומה ‪.25‬‬
‫‪ .5‬המזמין שומר לעצמו את הזכות לבטל פרקים שלמים של עבודות ו‪/‬או הספקת ציוד‬
‫וחומרים‪ ,‬כמו‪-‬כן להגדיל או להפחית כמויות בפרקים אחרים ללא שינוי במחירי‬
‫היחידה אשר הוצעו ע"י הקבלן המציע הזוכה‪ ,‬ובלבד שערך כל השינויים לא יעלה‬
‫על ‪ 10%‬מסכום ההצעה‪ .‬למען הסר הספק‪ ,‬תקופת ההתקשרות תשאר בת ‪ 120‬יום‬
‫גם עם יערכו השינויים כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .6‬ועדת המכרזים אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא‪,‬‬
‫והיא תהא רשאית לבטל את המכרז באם לא תמצא הצעה מתאימה‪.‬‬
‫‪ .7‬סיור קבלנים יתקיים ביום ‪ 30.12.14‬בשעה ‪ 10:00‬באתר מחצבת הגבס מצפה‬
‫רמון ‪ ,‬נקודת היציאה לסיור תהיה ברחבת החניה שליד תחנת הדלק (של חברת‬
‫דלק ) בכביש הכניסה למצפה רמון‪.‬‬
‫(לתיאום הגעה אלון עמר‪.)050-8886665 :‬‬
‫‪ .8‬מובהר כי‪ ,‬במקביל לפרסום מכרז זה‪ ,‬מפרסמת הקרן לשיקום מחצבות מכרז נוסף‬
‫נפרד המתייחס לשיקום מחצבת אבו זנימה במצפה רמון‪ .‬שני הסיורים לשני‬
‫המכרזים הנפרדים האמורים יתקיימו במאוחד‪ .‬יחד עם זאת מודגש כי‪ ,‬מדובר‬
‫בשני מכרזים שונים ונפרדים להם חומר שונה ותשלום בנפרד‪,‬‬
‫ניתן להשתתף בשני הסיורים או בסיור אחד לשיקול דעת המשתתף‪.‬‬
‫ניתן להגיש הצעה למכרז אחד או לשני המכרזים לפי שיקול דעת המשתתף‪ .‬בכל‬
‫מקרה ההצעות לכל מכרז תבחנה בנפרד ללא כל קשר להצעות שהוגשו או לא הוגשו‬
‫במכרז האחר‪.‬‬
‫הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות‬
‫במסמכי המכרז המלאים עצמם הן המחייבות‪ .‬בכל מקרה של סתירה ו‪/‬או שוני בין‬
‫האמור בהודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז ‪ ,‬מסמכי המכרז הם המחייבים‪.‬‬
‫* מודעה זו מפורסמת באתר האינטרנט של הקרן בכתובת‪:‬‬
‫‪www.kasham.org.il‬‬

Similar documents