מכרז מס` מגרש קטרגל הגיבורים ש

Transcription

מכרז מס` מגרש קטרגל הגיבורים ש
‫יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ‬
‫מכרז מס' ‪725102/‬‬
‫מזמינה הצעות לביצוע מגרש קטרגל הגיבורים שכ' חליסה‪ ,‬חיפה‬
‫‪ .1‬תיאור העבודה‪ :‬עבודות תימוך ופיתוח מגרשי קטרגל‪.‬‬
‫‪ .2‬משך הביצוע‪ 4 :‬חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫כל מציע יהיה חייב לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬המציע הינו קבלן רשום כדין ברשם הקבלנים בענף ‪ 200‬או ‪ 100‬קבוצה ג סוג ‪ 2‬ומעלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוכחת ניסיון רלוונטי וידע קודם של ‪ 3‬שנים בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא מכרז‬
‫זה‪ ,‬לרבות‪:‬‬
‫‪ .1‬רשימת פרוייקטים‪/‬עבודות דומות ו‪/‬או זהות‪.‬‬
‫‪ .2‬המלצות מגופים ממשלתיים או עירוניים או פרטיים גדולים על ביצוע עבודות דומות‪/‬זהות בשלוש‬
‫השנים האחרונות‪.‬‬
‫ג‪ .‬המצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע‪.‬‬
‫ד‪ .‬תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של המציע בכל שנה בכל השנים האחרונות ‪ 2211-2212‬אינו שלילי‪.‬‬
‫ה‪ .‬למציע הון עצמי חיובי בין השנים ‪.2211-2212‬‬
‫ו‪ .‬המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ע"ס ‪ ₪ 00,000‬כולל מע"מ שתוקפה עד‬
‫לתאריך ‪ , 5050052/‬בנוסח המפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬מסמכי המכרז ניתנים לרכישה תמורת סך של ‪( ₪ 2000‬שלא יוחזר)‪ ,‬במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ‪3‬‬
‫(קומה ‪ ,)0‬חיפה‪ ,‬טל‪ ,272-7002222 .‬בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ ,12:22-12:22‬החל מתאריך ‪ ,‬ועד ‪ 20‬שעות‬
‫לפני המועד האחרון להגשת הצעות‪ .‬חובה לצרף העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬סיור קבלנים ייערך בתאריך ‪ 2050052/‬בשעה ‪ 21:00‬נקודת המפגש‪ :‬מגרש ספורט הגיבורים חליסה‪,‬‬
‫חיפה‪ ,‬כניסה מרח' אני מאמין ‪.1‬‬
‫ההשתתפות הינה חובה‪ .‬על המציע לוודא כי נוכחותו נרשמה ולצרף את פרוטוקול סיור הקבלנים להצעתו‪,‬‬
‫כשהוא חתום על ידו‪.‬‬
‫‪ .6‬ההצעות יוגשו עד לתאריך ‪ 1250052/‬בשעה ‪ 21:00‬לתיבת המכרזים במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק ‪3‬‬
‫(קומה ‪ )8‬בחיפה‪.‬‬
‫‪ .7‬מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי‪ .‬כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים במסמכי ההזמנה‬
‫להציע הצעות ובכל מקרה של סתירה – האמור בהם הוא הקובע‪.‬‬
‫‪ .8‬יפה נוף שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז‪.‬‬
‫‪ .9‬מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט ‪www.yefenof.co.il‬‬
‫אבישי כהן‬
‫מנכ"ל‬

Similar documents