מודעה בעברית - אגף תכנון, ארגון ולוגיסטיקה

Transcription

מודעה בעברית - אגף תכנון, ארגון ולוגיסטיקה
‫מספר המכרז‬
‫‪5/15‬‬
‫שם המכרז‬
‫אספקת שירותי חיטוי‪ ,‬הדברה והרחקת מזיקים‬
‫תיאור הפעילות המבוקשת‬
‫תקופת ההתקשרות‬
‫ביצוע עבודות הדברה‪ ,‬חיטוי‪ ,‬הרחקת מזיקים וייעוץ למעבדות‬
‫ובתי החיות באוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ 3‬שנים‪ ,‬עם זכות ברירה לאוניברסיטה להאריך את תקופת‬
‫ההתקשרות בעוד ‪ 2‬תקופות בנות שנה כל אחת‬
‫סוג ההליך‬
‫לוחות‬
‫זמנים‬
‫למכרז‬
‫תנאי‬
‫סף‬
‫מכרז פומבי דו‪-‬שלבי‬
‫מועד פרסום המכרז‬
‫‪10/02/2015‬‬
‫מועד אחרון לשאלות הבהרה‬
‫‪ 17/02/2015‬בשעה ‪12:00‬‬
‫מועד אחרון לתשלום עבור‬
‫השתתפות במכרז והגשת הצעות‬
‫לתיבת המכרזים‬
‫תוקף ההצעה והערבות בגין‬
‫הגשת ההצעה‬
‫תנאי סף כלליים‬
‫מעמדו המשפטי של המציע‬
‫ניסיון המציע‬
‫‪ 24/02/2015‬בשעה ‪12:00‬‬
‫‪ 31/05/2015‬כולל‬
‫‪ .1‬במכרז רשאים להשתתף רק מציעים העונים במועד הגשת‬
‫ההצעה על כל התנאים המפורטים בפרק זה להלן‪ .‬מציע או‬
‫הצעה שאינם עומדים בכל התנאים המפורטים להלן – יפסלו‪.‬‬
‫‪ .2‬תנאי הסף המתייחסים למציע צריכים להתקיים במציע עצמו‪.‬‬
‫קיום תנאי סף בתאגיד קשור בארגון של המציע‪ ,‬בבעל מניות‬
‫או בכל גורם אחר לא ייחשב כעמידה בתנאי הסף‪.‬‬
‫‪ .3‬אין להגיש הצעה על ידי מספר גורמים במשותף‪.‬‬
‫‪ .4‬על המציע להיות יחיד או תאגיד רשום בישראל על פי דין‬
‫‪ .1‬כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז‪ ,‬על המציע להיות בעל ותק‬
‫של לפחות ‪ 5‬שנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות‬
‫בביצוע עבודות חיטוי והדברה התואמות לדרישות המפורטות‬
‫במכרז ובמפרט השירותים הנדרשים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז‪ ,‬על המציע להיות בעל ניסיון‬
‫במתן שירותי חיטוי והדברה ל – ‪ 3‬גופים גדולים לפחות‪,‬‬
‫באתרים המורכבים ממספר מבנים בשטח של לפחות ‪60,000‬‬
‫מ"ר בנוי במצטבר לאתר הממוקמים בסביבה גיאוגרפית אחת‬
‫)כדוגמת מוסדות להשכלה גבוהה‪ ,‬בתי חולים‪ ,‬רשויות‬
‫מקומיות וכדומה(‪ ,‬כמפורט להלן‪ .‬השירותים שניתנו‪,‬‬
‫במצטבר‪ ,‬כללו ‪:‬‬
‫תיאור תנאי‬
‫ניסיון המציע ‪ -‬המשך‬
‫תנאי‬
‫סף‬
‫מחזור עסקים‬
‫ערבות מכרז‬
‫אישור על ניהול ספרים כדין‬
‫תשלום עבור מסמכי המכרז‬
‫והדברת‬
‫איוד‬
‫ספרים‬
‫מזיקי‬
‫ע"י‬
‫בספריות‬
‫קבוע‬
‫ניטור‬
‫באמצעות‬
‫עם‬
‫מדבקות‬
‫פרומונים‬
‫וכדומה‪.‬‬
‫כנגד‬
‫הדברה‬
‫שונים‬
‫מזיקים‬
‫שוטפת‬
‫בצורה‬
‫הכוללת מתחמים‬
‫משרדים‪,‬‬
‫כגון‬
‫לימוד‬
‫כיתות‬
‫וחצר הקמפוס‬
‫הדברה‬
‫ביצוע‬
‫והרחקת מזיקים‬
‫במעבדות מחקר‬
‫לקוח ‪1‬‬
‫לקוח ‪2‬‬
‫לקוח ‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ .1.1‬הניסיון עם כל אחד מהלקוחות המפורטים בסעיף זה‬
‫הינו ‪ 3‬שנים לפחות במהלך ‪ 5‬השנים המסתיימות‬
‫במועד פרסום המכרז‪.‬‬
‫‪ .1.2‬היקף ההתקשרות השנתי עם כל אחד מהלקוחות‬
‫המפורטים בסעיף זה עמד על ‪ ₪ 100,000‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .2‬על המציע להיות בעל מחזור עסקים שנתי )לפני מע"מ( שלא‬
‫פחות מ – ‪ ₪300,000‬לשנה‪ ,‬בכל אחת מהשנים ‪,2013 ,2012‬‬
‫‪2014‬‬
‫ערבות בנקאית על שם המציע‪ ,‬בסכום שלא יפחת מ – ‪₪ 10,000‬‬
‫שתהיה בתוקף עד ליום ‪) 31/05/2015‬כולל(‪.‬‬
‫על המציע להחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות‬
‫גופים ציבוריים‪ ,‬תשל"ו‪ ,1976-‬אישור על ניהול ספרים כחוק וניכוי‬
‫מס במקור‪.‬‬
‫על המציע לשלם דמי השתתפות בהפקת המכרז בסך של ‪.₪ 500‬‬
‫תשלום זה לא יוחזר למציע שהגיש הצעה‪ ,‬בין אם נפסלה הצעתו‬
‫ובין אם הפסיד או זכה במכרז‪ .‬לתאום תשלום דמי השתתפות יש‬
‫לפנות לעורך המכרז ב – ‪ 03-7384557‬או בדוא"ל‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪2‬‬
‫עיון במסמכי המכרז‬
‫אופן הגשת ההצעות‬
‫למציע יתאפשר לעיין במסמכי המכרז הן באתר האינטרנט של אגף‬
‫תכנון ארגון ולוגיסטיקה‪ ,‬והן במשרדי מדור מכרזים‪ ,‬בבניין ‪,408‬‬
‫חדר ‪ 210‬בתיאום מראש עם עורך המכרז‪.‬‬
‫את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה וחתומה‪ ,‬ללא זיהוי חיצוני‪,‬‬
‫לאחר סיום הליך ההבהרות ולא יאוחר מיום ‪ 24/02/2015‬בשעה‬
‫‪ 12:00‬ולהניחה בתיבת המכרזים בבניין מס' ‪ ,408‬חדר ‪209‬‬
‫על המציעים לקחת בחשבון כי לא תתאפשר כניסת רכבים לשטח‬
‫האוניברסיטה לצורך מסירת ההצעות‪.‬‬
‫‪3‬‬

Similar documents