מכרז מס` 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך

Transcription

מכרז מס` 63/15 - הפעלת תוכניות טיפוליות-יום ארוך
‫אגף הרווחה עיריית בית שמש‬
‫מכרז ‪63 /15‬‬
‫להפעלת תוכניות טיפוליות‪-‬יום ארוך‪,‬‬
‫בשעות שלאחר שעות הלימודים‪ ,‬עבור‬
‫ילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית‬
‫התפתחותית בגילאי ‪ 3-21‬המתגוררים‬
‫בקהילה‬
‫‪2‬‬
‫הזמנה להשתתפות במכרז להפעלת תוכניות טיפוליות‪-‬יום ארוך‪,‬‬
‫בשעות שלאחר שעות הלימודים‪ ,‬עבור ילדים ומתבגרים עם מוגבלות שכלית‬
‫התפתחותית בגילאי ‪ 3-21‬המתגוררים בקהילה‪_/15 -‬‬
‫‪.1‬‬
‫עיריית בית שמש מבקשת לקבל הצעות להפעלת תוכניות טיפוליות‪ -‬יום‬
‫ארוך‪ ,‬בשעות שלאחר שעות הלימודים עבור ילדים ומתבגרים עם מוגבלות‬
‫שכלית התפתחותית (להלן‪" :‬מש"ה") בגילאי ‪ ,21 -3‬המתגוררים בקהילה‪,‬‬
‫ממגזרים שונים בעיר‪ -‬מגזר דתי ‪ -‬חרדי‪ ,‬ומגזר כללי (להלן‪" :‬התוכניות")‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫סוג הפעלות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מסגרת הארכת יום עבור ילדים שיגיעו ממסגרות חינוך שונות‪.‬‬
‫רשות ההפעלה הינה לתקופה של ‪ 24‬חודשים עם אפשרות להאריך את תקופת‬
‫ההפעלה לתקופה של ‪ 36‬חודשים נוספים‪ -‬סה"כ לתקופה של חמש שנים‪.‬‬
‫סוג הפעלה‬
‫המציע יגיש הצעה להפעלת הפעילות‪ .‬התוכנית תופעל במבנה שיעמיד המציע לצורך‬
‫כך על חשבונו ואשר יהיה מותאם לצורכי הילדים ומאפיניהם‪ .‬על התוכנית להיות‬
‫מותאמת לכלל הגילאים ורמות התפקוד השונות‪.‬‬
‫אין העירייה מחוייבת לאשר למציע הפעלת תוכנית באם יהיו פחות מ‪ 10 -‬ילדים אשר‬
‫עבורם יאושר התקצוב ותבוקש עבורם תוכנית מחוץ לכתלי הגן‪/‬ביה"ס או ילדים‬
‫עבורם לא נפתחה תוכנית במתחם הגן‪/‬ביה"ס‪ .‬כמו כן אין כל התחייבות מצד העירייה‬
‫להפנות מספר מסויים של ילדים למציע‪.‬‬
‫הרשות בידי המציע שלא להפעיל תוכנית במידה ויאושרו פחות מ‪ 10-‬ילדים‪ ,‬במהלך‬
‫החודש הראשון להפעלה‪ ,‬ובלבד שהודיע על כך בכתב למנהלת היחידה לטיפול‬
‫במשפחות עם צרכים מיוחדים באגף הרווחה בעירייה ‪ 60‬יום לפני הפסקת הפעילות‪.‬‬
‫על המפעיל לדאוג להסעתם של הילדים ממסגרת לימודיהם אל המקום בו תופעל‬
‫התוכנית וכן להסעתם חזרה לביתם בתום הפעילות‪ ,‬כל זאת על חשבונו ובאחריותו‪.‬‬
‫במקרים בהם ניתן להסיע הילדים ממוסדות החינוך למקום הפעלת התוכנית‬
‫באמצעות אגף החינוך (ואין באמור בכדי להוות התחייבות לכך) יהיה פטור המציע‬
‫מההסעה לכוון אחד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫על המפעיל להפעיל את התוכניות בהן יזכה במכרז על חשבונו הוא‪ ,‬באמצעות כוח‪-‬‬
‫אדם מטעמו‪ ,‬הכל כאמור בתנאים הכלליים למכרז‪.‬‬
‫הפניית ילדים לתוכניות הינה בכפוף לקריטריונים המקצועיים שנקבעו ע"י משרד‬
‫הרווחה ואגף הרווחה בעירייה‪ ,‬מידת דחיפות שיבוץ הילדים‪ ,‬שיקולי העירייה‬
‫והתקציב העומד לרשות העירייה עבור הפעלת התוכניות‪.‬‬
‫תמורת הפעלת התוכניות יקבל המפעיל תשלום עפ"י התעריפים הנקבעים על ידי‬
‫משרד הרווחה‪ ,‬המפורטים בנספח ב' עבור כל ילד שהשמתו תאושר מבחינה מקצועית‬
‫ותקציבית על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הרווחה ובעירייה‪ ,‬ובכפוף לתעריף‬
‫שיאושר‪ .‬תעריפים שאינם מופיעים במכרז זה ו‪/‬או תעריפים שאינם מאושרים ע"י‬
‫המשרד‪ ,‬לא יאושרו אלא אם יאשר המשרד תעריפים נוספים ו‪/‬או אחרים‪ .‬בכלל זה‬
‫אין כל תוקף לתעריפים ששולמו בגין הפעלת תוכניות קודם לפרסום מכרז זה‪ .‬למען‬
‫הסר ספק יובהר כי קליטת ילד בתוכניות הינה רק בכפוף לאישור העירייה ורק עם‬
‫קבלת השמה מאושרת וחתומה ע"י העירייה‪.‬‬
‫יודגש כי זכיה במכרז זה אינה מהווה אישור לפתיחת מסגרת והדבר כרוך באישור‬
‫משרד הרווחה ומתן סמל מסגרת וסמל תעריף‪ .‬במידה ומשרד הרווחה לא יעניק סמל‬
‫מסגרת וסמל תעריף למציע על אף זכייתו‪ ,‬בתוך ‪ 6‬חודשים מיום זכייתו‪ ,‬תהה זכייתו‬
‫מבוטלת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫בוטל‪.‬‬
‫הנך מוזמן בזאת להשתתף במכרז להפעלת התוכניות הנ"ל כמתואר בפירוט‬
‫‪.4‬‬
‫בחוברת מכרז זו‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫חוברת המכרז נמסרת לך עפ"י בקשתך להשתתף במכרז ולאחר ששילמת בעבורה‪.‬‬
‫תאור התוכנית‪:‬‬
‫כמפורט בתנאים הכלליים‪.‬‬
‫מסמכי המכרז‪:‬‬
‫הזמנה‬
‫התנאים הכלליים‬
‫נספח א' – פרטים אודות המבנה‬
‫נספח ב' – התעריפים שישולמו בגין הפעלת התוכניות‪.‬‬
‫נספח ג'– הצעת המציע וטבלת מדדים לשקלול הצעות המציעים‪.‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬הוראות פרק ‪ 14.24‬להוראות התע"ס‪.‬‬
‫חוזה‬
‫נספח א' לחוזה – נספח ביטוח‬
‫תוקף ההצעה‪:‬‬
‫כל הצעה שתוגש תעמוד בתוקפה על כל פרטיה‪ ,‬מרכיביה‪ ,‬נספחיה וצרופותיה למשך‬
‫‪ 90‬יום מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות‪ .‬העירייה רשאית לבקש להאריך את‬
‫תוקפה למשך ‪ 90‬יום נוספים והמציע חייב לעשות כן‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪.5‬‬
‫תנאי סף להשתתפות במכרז‪:‬‬
‫זכאים להשתתף במכרז זה מציעים העומדים בתנאים הבאים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫המציע הנו עמותה או חברה רשומה ללא מטרת רווח‪.‬‬
‫ב‪ .‬המציע הינו בעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בהפעלת שירותים בתחום‬
‫ילדים ומתבגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫למציע יציבות כלכלית ומחזור כספי הולם וכן תשתית מבנית וארגונית‬
‫העומדת בפני עצמה ומשמשת לשאר הפעולות המבוצעות ע"י המציע‬
‫בתחומי הרווחה‪ ,‬והכול להנחת דעתה של ועדת המכרזים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫להבטחת מילוי תנאי המכרז יצרף המציע להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית‬
‫שהוצאה לבקשתו של המציע ועל שמו בלבד‪ ,‬בגובה של ‪ ₪ 15,000‬לפקודת‬
‫עיריית בית שמש בנוסח המצורף למסמכי המכרז‪ ,‬כערבות מכרז‪ .‬מובהר‬
‫בזאת כי העירייה תקבל גם נוסח ערבות אחר‪ ,‬ובלבד שמדובר בערבות‬
‫אוטונומית בלתי מותנית‪ ,‬וכן תוקף הערבות וסכום הערבות יעמדו בדרישות‬
‫המפורטות לעיל‪.‬‬
‫מסמכים שחובה לצרף להצעה כחלק בלתי נפרד ממנה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע לצרף מסמכים שיוכיחו נסיון‬
‫זה‪ ,‬תוך פרוט התקופה בה מדובר‪ ,‬כמפורט לעיל‪ .‬הצהרה של המציע‬
‫אודות הניסיון אינה מספיקה‪.‬‬
‫יצורפו המלצות ואישורים בדבר ניסיונו של המציע כאמור לעיל‪ ,‬תוך‬
‫ציון שמות גורמים שונים עמם היה קשור בעבודותיו הקודמות‬
‫ופרטים מזהים של הממליצים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫אישור רו"ח של המציע בדבר המחזור הכספי של המציע בשנים ‪2014-‬‬
‫‪.2015‬‬
‫‪.3‬‬
‫אישור בדבר היות המציע עמותה או חברה רשומה ללא מטרות רווח‪,‬‬
‫פירוט מטרותיה‪ ,‬פירוט מורשי החתימה וכן כל האישורים הנדרשים‬
‫עפ"י חוק לרבות אישור על ניהול תקין מאת רשם העמותות‪ /‬רשם‬
‫החברות לשנת ‪.2015‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫מציע אשר לא יעמוד באחד או יותר מהתנאים המפורטים ולא יצרף אחד‬
‫מהמסמכים הרשומים לעיל אשר חובה לצרפם‪ ,‬הצעתו תפסל על הסף ולא תובא כלל‬
‫לדיון לפני ועדת המכרזים‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫תנאים רגילים‬
‫א‪.‬‬
‫המציע יצרף הצהרה לפיה לא עמדו ולא עומדות נגדו ו‪/‬או נגד חברי העמותה‬
‫ו‪/‬או מנהליה תביעות משפטיות ו‪/‬או הליכים משפטיים הנוגעים לפרוק‬
‫העמותה או לפעולות חריגות של חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד‬
‫העמותה ו‪/‬או בעלי התפקידים בה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המציע יצרף הצהרה בפני עו"ד לפיה אין לו ו‪/‬או למי ממנהליה ועובדיה‬
‫הרשעה פלילית ולא הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירה שיש עמה קלון או‬
‫שנושאה פיסקאלי ‪ ,‬כגון אי מתן קבלות רשמיות וכד'‪ ,‬זולת אם חלפה תקופת‬
‫התיישנות לפי חוק המרשם הפלילי‪ ,‬התשמ"ה ‪.1981 -‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצהרה של המציע בפני עו"ד כי העובדים המועסקים על ידיו ושיועסקו‬
‫לצורכי מתן השירותים במכרז זה הינם בגירים ושאין מניעה להעסקתם לפי‬
‫החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים‪,‬‬
‫התשס"א – ‪.2001‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תצהיר העדר עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין‬
‫והבטחת תנאים הוגנים)‪ ,‬התשנ"א‪.1991-‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תוגש הצהרה כאמור בנספח א' למכרז ביחס למבנה אשר אותו יעמיד המציע‬
‫מטעמו להפעלת התוכניות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מילוי ההצעה‪:‬‬
‫את ההצעה יש למלא בשני עותקים כדלקמן‪:‬‬
‫על המציע למלא הצעתו להפעלת התוכניות תוך שימת לב לאופי אוכלוסיית היעד‬
‫וצרכיה‪.‬‬
‫שני עותקי ההצעה חייבים להיות זהים‪.‬‬
‫על המציע לחתום בר"ת על גבי כל עמוד וכן חתימה מלאה בעמוד האחרון של ההסכם‬
‫על נספחיו‪ ,‬הכל כמפורט במסמכי מכרז זה‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫על ההצעה יחתמו מורשי החתימה בלבד‪.‬‬
‫ההצעה תוגש במשרדי סמנכ"ל העירייה עד ליום_‪ 6.12.15‬בשעה ‪.12:00‬‬
‫‪.8‬‬
‫שינוי ההצעה‪:‬‬
‫למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו‪/‬או תנאי המופיעים בחוברת מכרז זו‪,‬‬
‫והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי המסמכים הכלולים בחוברת זו‪,‬‬
‫לרבות ההסכם‪.‬‬
‫כל שינוי ע"י המציע בטופס ההצעה‪ ,‬בתנאי ההסכם ובנספחיו ו‪/‬או כל הסתייגות ע"י‬
‫תוספת בגוף המסמכים או במסמך נפרד או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת‬
‫ההצעה‪.‬‬
‫הצעות המציע המפורטות מחייבות אותו במידה והעירייה תאשר את הצעתו‪ ,‬והרשות‬
‫בידו להוסיף עליהן ולא לגרוע מהן‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הגשת ההצעה‪:‬‬
‫הגשת ההצעה פירושה כי המציע הבין את מהות ההתקשרות‪ ,‬הסכים לכל תנאיה‪ ,‬וכי‬
‫בטרם הגישה קיבל את מלוא המידע‪ ,‬בדק את כל הנתונים‪ ,‬הפרטים והעובדות‪ .‬לפיכך‬
‫הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו‪/‬או לא הבין פרט ו‪/‬או תנאי כלשהו של‬
‫המכרז על כל פרטיו וחלקיו‪.‬‬
‫הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו‪ ,‬לרבות‬
‫ההסכם‪ ,‬והכל בלא כל שינוי ו‪/‬או תוספת‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .10‬בדיקת ההצעה‪:‬‬
‫ההצעה על כל צרופותיה תוגש בשני עותקים‪ ,‬הכל עפ"י הוראות מכרז זה‪.‬‬
‫העירייה רשאית לפסול הצעה שלא תוגש על גבי טופס הצעת המכרז ו‪/‬או חסרים בה‬
‫פרטים ו‪/‬או שנעשתה שלא עפ"י ההוראות המפורטות בחוברת מכרז זו‪.‬‬
‫‪ .11‬הדיון בהצעה‪:‬‬
‫ההצעות לאחר שתעמודנה בבדיקת תנאי הסף תבדקנה גם ע"י ועדה מקצועית בה‬
‫חייבים להשתתף מנהל אגף הרווחה וראש צוות היחידה לטיפול במשפחות עם צרכים‬
‫מיוחדים באגף הרווחה‪ .‬תוזמן על פי הצורך נציגת השרות לטיפול באדם עם מש"ה‬
‫במשרד הרווחה‪ .‬הועדה תמליץ לועדת המכרזים של העירייה על המציעים המומלצים‬
‫לזכייה על‪-‬פי אמות המידה הקבועות בנספח ג' ועל פי מסמכי ההצעות‪ .‬חברי הועדה‬
‫יהיו רשאים לבקר במבנה המוצע בנספח א' וכן במשרדי העמותה‪ ,‬הכל לפי שיקול‬
‫דעתם המוחלט ולצורך גיבוש הערכתם ביחס להצעות שיוגשו‪.‬‬
‫מ בלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬תהיה העירייה רשאית לשקול את ניסיונו המוכח של‬
‫המציע בהפעלת שירותי רווחה לאוכלוסיה של אנשים עם מש"ה; את כישוריו להפעיל‬
‫את התוכנית לאוכלוסית היעד תוך כיבוד מאפייני האוכלוסיה הרלוונטית‪ ,‬את‬
‫הכשרת כוח האדם ואת התוספות המוצעות על ידו בנספח ג'‪.‬‬
‫העירייה רשאית לפסול כל הצעה שנעשתה ו‪/‬או שהוגשה שלא עפ"י הוראות מכרז זה‬
‫כולן או חלקן‪.‬‬
‫הצעה שתתקבל ע"י העיריה כזוכה הינה בתוקף רק בכפוף לאישור משרד הרווחה את‬
‫הזכיה ובתנאי שיאושר ע"י משרד הרווחה סמל מסגרת וסמל תעריף‪ .‬במידה ולא ינתן‬
‫אישור משרד הרווחה בתוך שישה חודשים‪ ,‬תהא הזכייה מבוטלת‪ .‬לא תהא כל טענה‬
‫של המציע כלפי העיריה במידה והצעתו‪,‬על אף המלצת העירייה לא תקבל את אישור‬
‫ההפעלה ממשרד הרווחה‪.‬‬
‫‪ .12‬הודעה על הזכייה‪:‬‬
‫הודעה למציע בדבר זכייתו (להלן ‪" -‬הודעת הזכייה") תשלח בדואר לכתובת המצוינת‬
‫בהצעתו‪.‬‬
‫הודעת זכיה זו תיכנס לתוקפה רק עם קבלת אישור ממשרד הרווחה בענין מתן סמל‬
‫מסגרת וסמל תעריף‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫לאחר משלוח הודעת הזכייה‪ ,‬או לפי העניין‪ ,‬לאחר שהעירייה בחרה לנהל מו"מ עם‬
‫הזוכה ונחתם ההסכם לשביעות רצון העירייה‪ ,‬תצרף העירייה את חתימתה להסכם‬
‫ותציין ע"ג ההסכם את תאריך חתימתה‪.‬‬
‫מציע שקיבל את הודעת העירייה חייב להופיע במשרדי אגף הרווחה בעירייה במועד‬
‫שיקבע מראש‪ ,‬על‪-‬מנת לעמוד בכל הצעדים המתחייבים מכך שהצעתו נקבעה ע"י‬
‫העירייה כהצעה הזוכה לצורך ניהול מו"מ או לצורך התקשרות‪ ,‬הכל לפי בחירת‬
‫העירייה‪.‬‬
‫המלצת ועדת המכרזים של העירייה לקבל את ההצעה ו‪/‬או מתן הודעה למציע בדבר‬
‫זכייתו‪ ,‬אינם מהווים ולא ניתן לראות בהם משום כריתת חוזה להפעלת התוכניות‬
‫וההתקשרות בין הצדדים תכנס לתוקפה אך ורק לאחר אישור העירייה‪ ,‬לאחר חתימת‬
‫ראש העירייה והגזבר על ההסכם‪.‬‬
‫האמור בסעיף זה מהווה תנאי יסודי ובסיסי להתקשרות עפ"י מכרז זה‪.‬‬
‫‪ .13‬חזרת מציע מהצעתו‪:‬‬
‫היה ובמהלך התקופה שבין היום האחרון הקבוע להגשת ההצעות לבין המועד‬
‫האחרון לתוקפה של הבטוחה‪ ,‬המציע יחזור בו מהצעתו ו‪/‬או לא יעמוד בהתחייבות‬
‫הנובעת ממנה‪ ,‬לרבות אי הופעה לצורך חתימה על ההסכם בנוסחו הסופי‪ ,‬העירייה‬
‫תהא רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל את ההסכם‪ ,‬אם נחתם‪ ,‬תוך‬
‫מתן הודעה בכתב למציע (להלן ‪" -‬ההודעה")‪.‬‬
‫מיום משלוח ההודעה כאמור‪ ,‬רשאית העירייה להפעיל בין בעצמה בין באמצעות גוף‬
‫אחר את התוכניות‪ ,‬בלא שתהיה למציע כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגדה‪.‬‬
‫נשלחה הודעה כאמור ‪ -‬העירייה תהא רשאית לחלט כל סכום מתוך הבטוחה וזאת‬
‫כפיצוי מוסכם בין הצדדים‪ ,‬ולמציע לא תהיה כל טענה ו‪/‬או תביעה כנגדה‪.‬‬
‫חלוט כאמור בסעיף קטן (ג) לא יפגע בזכות העירייה לפעול ו‪/‬או לתבוע כל סעד אחר‬
‫שייראה לה בהתאם לכל דין‪.‬‬
‫‪ .14‬שינוי ההסכם‪:‬‬
‫העירייה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בנוסח ההסכם שייחתם וזאת לפי‬
‫שיקול דעתה‪ ,‬ובהודעה בכתב למציע‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫משה אבוטבול‪ ,‬ראש העירייה‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בית שמש‬
‫בקשה להשתתף במכרז והצהרה‬
‫פרטי הקבלן המבקש (במקרה והמבקש איננו חברה או שותפות)‬
‫שם פרטי‬
‫שם‬
‫משפחה‬
‫א‪.‬‬
‫מען‬
‫ב‪.‬‬
‫טלפון‬
‫פרטי הקבלן המבקש (במקרה והמבקש הינו חברה‪ ,‬שותפות או עמותה)‬
‫שם החברה ‪ /‬השותפות‪ /‬העמויתה‪:‬‬
‫מען החברה ‪ /‬השותפות ‪/‬העמותה‪:‬‬
‫שם‪/‬ות מנהלי החברה ‪ /‬השותפות ‪ /‬העמותה‪:‬‬
‫‪__________________ .3‬‬
‫‪_________________ .2_________.1‬‬
‫‪__________________.4‬‬
‫שם‪/‬ות בעלי המניות (או שם חברי הוועד של העמותה)‪.2 ____________ .1:‬‬
‫‪_____________ .5 __________________ .4 __________________ .3‬‬
‫שמות מורשי החתימה‪_________ .2 __________________ .1:‬‬
‫‪___________________ .3‬‬
‫‪_______________ __________________ .4‬‬
‫חותמת החברה‪/‬השותפות‪/‬עמותה‬
‫(במידה ויש)‬
‫חובה לצרף לבקשה‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור בדבר התאגדות אצל רשם החברות ‪ /‬השותפויות ‪ /‬העמותות‪.‬‬
‫‪ .2‬פלט מרשם החברות‪/‬השותפויות‪/‬העמותות בדבר מנהלי החברה‪/‬השותפות‪/‬העמותה המאמת את‬
‫הפרטים הרשומים בסעיף ב' לעיל‪ ,‬בדבר זהות בעלי המניות ומנהלי החברה‪.‬‬
‫הצהרה‬
‫אני(ו) החתום(ים) מטה מצהיר(ים)‬
‫כי הפרטים שמסרתי(נו) לעיל הינם נכונים‪.‬‬
‫_________________________________‬
‫חתימת הקבלן ‪ /‬החברה ‪ /‬השותפות‬
‫חותמת‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫ע י ר י י ת‬
‫ב י ת‬
‫ש מ ש‬
‫חובה למלא טופס זה‬
‫טופס פרטים מזהים של המציע‬
‫שם המציע‪______________________________:‬‬
‫מס' עוסק מורשה‪_________________________:‬‬
‫מס' חברה ‪ /‬עמותה ‪______________________________:‬‬
‫כתובת‪______________________________:‬‬
‫טלפון‪______________________________:‬‬
‫טלפון סלולרי‪______________________________:‬‬
‫פקס‪______________________________:‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫הצהרה בדבר קרבה משפחתית‬
‫לעובד העירייה או לחבר המועצה‬
‫עיריית בית שמש מביאה בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים‪:‬‬
‫סעיף ‪122‬א' (א) לפקודת העיריות קובע כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫"(א) חבר מועצה‪ ,‬קרובו‪ ,‬סוכנו או שותפו‪ ,‬או תאגיד שיש לאחד‬
‫א‪.‬‬
‫מהאמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו‪ ,‬או שאחד מהם מנהל או‬
‫עובד אחראי בו‪ ,‬לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה‪ .‬לעניין זה "קרוב" – בן‬
‫זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬בן או בת‪ ,‬אח או אחות‪".‬‬
‫הוראה זהה קיימת גם בכלל ‪ 12‬של הכללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור‬
‫ברשויות המקומיות (י‪.‬פ‪ .‬תשמ"ד עמ' ‪.)3114‬‬
‫סעיף ‪ 174‬לפקודת העיריות קובע כי פקיד או עובד עירייה לא יהיה נוגע‬
‫ב‪.‬‬
‫מעונין במישרין או בעקיפין‪ ,‬על ידי עצמו או על ידי בן זוגו או שותפו או סוכנו בשום‬
‫חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה‪.‬‬
‫בהתאם לכך הנך מתבקש להודיע בהצהרה שבסמך אם יש או אין לך קרבה‬
‫‪.2‬‬
‫משחתית‪ ,‬לפי ההגדות דלעיל‪ ,‬עם חבר מועצה כלשהו‪ ,‬או עם עובד עירייה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף‬
‫‪.4‬‬
‫‪122‬א' (‪ )3‬לפקודת העיריות‪ ,‬לפיהן מועצת העירייה ברוב של ‪ 2/3‬מחבריה ובאישור שר‬
‫הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף ‪122‬א' (א) הנ"ל ובלבד שהאישור ותנאיו‬
‫פורסמו ברשומות‪.‬‬
‫הצהרה‬
‫אני הח"מ ____________________ המעוניין להשתתף במכרז שפורסם על‪-‬ידי‬
‫עיריית בית שמש‪ ,‬מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן‪:‬‬
‫קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫בין חברי מועצת בית שמש אין לי‪ :‬בן זוג‪ ,‬הורה‪ ,‬בן או בת‪ ,‬אח או אחות ואף‬
‫(א)‬
‫לא סוכן או שותף‪.‬‬
‫בתאגיד שבשליטתי ואשר באמצעותו הגשתי את הצעתי‪ ,‬אין לאחד מאלה‬
‫(ב)‬
‫המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על ‪ 10‬אחוזים בהון או ברווחים‪,‬‬
‫ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או עובד אחראי‪.‬‬
‫אין לי בן‪-‬זוג‪ ,‬שותף או סוכן העובד בעירייה‪.‬‬
‫(ג)‬
‫ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש‬
‫‪2.‬‬
‫לי קרבה משפחתית כאמור לעיל‪ ,‬או אם מסרתי הצהרה לא נכונה‪.‬‬
‫אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים‪ ,‬והאמור‬
‫‪.3‬‬
‫בהצהרה זו הינו אמת‪.‬‬
‫ולראיה באתי על החתום‪:‬‬
‫שם המציע‪ _______________ :‬חתימת המציע‪ _______________ :‬תאריך‪:‬‬
‫___________‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫תנאי מיוחד למכרז‬
‫העסקת עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים מוגנים)‬
‫חוק שכר מינימום (תיקון מס' ‪ ) 3‬והעדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון‬
‫‪.1‬‬
‫הצהרה של המציע‪ ,‬כי לא הורשע בעבירה לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין‬
‫והבטחת תנאים מוגנים)‪ ,‬התשנ"א ‪ ,1991 -‬לאחר ה‪ -31‬באוקטובר ‪ ;2002‬ובמידה והורשע‬
‫פעם אחת‪ ,‬יציין המציע בהצהרתו את מועד ההרשעה; במקרה שהורשע כאמור‪ ,‬לא תתקשר‬
‫העירייה‪ ,‬עמו‪ ,‬או אם תאגיד הקשור עמו במישרין‪ ,‬במשך שנה אחת מיום שניתן פסק דין‬
‫חלוט המרשיע אותו כאמור‪ ,‬ואם הורשע יותר מפעם אחת ‪ -‬במשך שלוש שנים מיום שהורשע‬
‫לאחרונה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הצהרה של המציע‪ ,‬כי לא הורשע בעבירה לפי חוק שכר המינימום (תיקון מספר ‪ ,)3‬התשס"ב‪-‬‬
‫‪ ,2002‬במידה והורשע פעם אחת‪ ,‬יציין המציע בהצהרתו‪ ,‬את מועד ההרשעה; במקרה שהורשע‬
‫כאמור‪ ,‬לא תתקשר העירייה‪ ,‬עמו‪ ,‬או אם תאגיד הקשור עמו במישרין‪ ,‬במשך שנה אחת מיום‬
‫שניתן פסק דין חלוט המרשיע אותו כאמור‪ ,‬ואם הורשע יותר מפעם אחת ‪ -‬במשך שלוש שנים‬
‫מיוםשהורשע לאחרונה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הצהרה של המציע בדבר העדר הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ו‪/‬או בעבירה‬
‫שעניינה אי העברת ניכויים‪ ,‬אי דיווח לרשויות המס‪ ,‬אי מתן קבלות רשמיות‬
‫וכד'‪ ,‬זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות‪ ,‬לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות חשבים‪ ,‬התשמ"א‬
‫– ‪ . 1981‬היה והמעוניין להשתתף במכרז הינו תאגיד – היעדר הרשעה כאמור גם לגבי בעלי‬
‫השליטה בו ומנהליו הרשומים ומנהליו בפועל‪.‬‬
‫הצהרה‬
‫התקשרות עם קבלן (בעסקאות מעל ‪,* ) ₪ 35000‬‬
‫איסור לפי חוק שכר מינימום לפי חוק עובדים זרים והעדר עבירה שיש עימה קלון‬
‫ע"פ תיקון לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס תשלום שכר‬
‫מינימום והעסקת עובדים כדין) התשל"ו ‪ ,-1976‬בדבר אי התקשרות עם קבלן אשר הורשע לפי חוק‬
‫שכר מינימום ולפי חוק עובדים זרים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫המציע מצהיר כי לא הורשע בעבירה (לאחר ‪ )31.10.02‬לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה‬
‫שלא כדין והבטחת תנאים מוגנים) התשנ"א ‪ ,- 1991‬ולפי חוק שכר מינימום (תיקון מס' ‪)3‬‬
‫התשס"ב ‪ ,-2002‬וכן בעבירה שיש עמה קלון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫באם הורשע‪ ,‬יציין המציע את מועד הרשעתו‪ .‬באם הורשע המציע ביותר מפעם אחת‪ ,‬יציין‬
‫המציע את כל מועדי הרשעתו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫המציע יודע כי לא תתקשר העירייה עם המציע שהורשע בעברות הנ"ל במשך שנה אחת מיום‬
‫שניתן פסק דין חלוט‪ ,‬המרשיע אותו כאמור‪ ,‬ובאם הורשע יותר מפעם אחת‪ -‬במשך שלוש‬
‫שנים מיום שהורשע לאחרונה‪.‬‬
‫מציע שלא יענה על כל התנאים המתאימים כמבוקש‪ ,‬תפסל הצעתו‪.‬‬
‫* הסכום יעודכן עפ"י המדד בראשון בינואר מדי שנה‪.‬‬
‫הצהרה‬
‫הריני מצהיר בזאת‪ ,‬כי התיקון לחוק המפורט לעיל‪ ,‬הובא לידיעתי ואני עומד בתנאים הנ"ל‪.‬‬
‫הריני מצהיר בזאת שהורשעתי בתאריכים הבאים‪_________ _________ :‬‬
‫שם‬
‫_____________‬
‫מלא‬
‫_________________‬
‫חתימה‬
‫וחותמת‬
‫__________________‬
‫תאריך‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫ע י ר י י ת‬
‫ב י ת‬
‫ש מ ש‬
‫אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים‬
‫(אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים‬
‫כדין)‪ ,‬התשל"ו ‪1976 -‬‬
‫על פי סעיף ‪(2‬א) לחוק הנ"ל המציע מתבקש לצרף להצעתו אישור מפקיד מורשה ו‪/‬או‬
‫מרואה חשבון ו‪/‬או מיועץ מס לפיו‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לפקודת מס הכנסה‬
‫(נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף‪ ,‬או שהוא פטור מלנהלם‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫המציע נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מס ערך מוסף‬
‫על עסקאות שמוטל עליהן מס‪ ,‬לפי חוק מס ערך מוסף‪.‬‬
‫מציע שלא יצרף האישורים המתאימים כמבוקש‪ ,‬הצעתו עלולה להיפסל‪.‬‬
‫______________________‬
‫עיריית בית שמש‬
‫______________________‬
‫עיריית בית שמש‬
‫אישור‬
‫הריני מאשר בזאת כי הדרישה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול‬
‫חשבונות ותשלום חובות מס)‪ ,‬התשל"ו ‪ ,1976 -‬כמפורט לעיל‪ ,‬הובאה לידיעתי‪.‬‬
‫_______________________________________ ___________________‬
‫תאריך‬
‫חתימת המציע‬
‫שם המציע‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בית שמש‬
‫הנדון‪ :‬ערבות מכרז‬
‫נוסח הערבות הבנקאית‬
‫(דוגמא בלבד)‬
‫תאריך _____________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בית שמש‬
‫ערבות בנקאית מס' ______________‬
‫הנדון‪:‬‬
‫‪ .1‬אנו ערבים בזאת כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של ‪ 15,000‬ש"ח‪,‬‬
‫(להלן‪" :‬סכום הערבות")‪ ,‬שתדרשו מהמציע‬
‫חמש עשרה אלף ‪₪‬‬
‫סכום במילים‪:‬‬
‫____________________ במכרז מס' ‪(____/15‬להלן‪" :‬הנערב")‪.‬‬
‫שם המכרז הפעלת תכניות טיפוליות יום ארוך‪ -‬מש"ה ‪.‬‬
‫סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן (הכולל פירות וירקות) כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם‬
‫ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬לעניין ערבות זו‪ ,‬יהא המדד בגין חודש ספטמבר ‪2015‬‬
‫שהתפרסם ב‪ -15‬לחודש שלאחריו (או בסמוך למועד זה)‪" ,‬המדד היסודי"‪.‬‬
‫"המדד החדש" לעניין ערבות זו‪ ,‬הוא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות‬
‫זו‪.‬‬
‫הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן‪ :‬אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד‬
‫היסודי‪ ,‬יהיו הפרשי ההצמדה ‪ -‬הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום‬
‫הערבות‪ ,‬מחולק במדד היסודי‪ .‬אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי‪ ,‬נשלם לכם את הסכום‬
‫הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות‪ ,‬ללא כל הפרשי הצמדה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫לפי דרישתכם הראשונה בכתב‪ ,‬לא יאוחר משבעה ימים מיום קבלת דרישתכם על ידינו לפי‬
‫כתובתנו המצוינת לעיל‪ ,‬אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום‬
‫הערבות בתוספת הפרשי הצמדה‪ ,‬מבלי להטיל עליכם חובה לנמק או להוכיח את דרישתכם‬
‫ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫__________בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום‬
‫ומבוטלת‪.‬‬
‫כל דרישה על פי כתב ערבות זה צריכה להתקבל על ידינו בכתב לפי כתובתנו המצוינת לעיל‪ ,‬לא‬
‫יאוחר מהתאריך הנ"ל ועד שעת הסגירה לקבלת קהל של סניפנו‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫דרישה בכתב כאמור בערבות זו‪ ,‬אין פירושה דרישה שתגיע לבנק באמצעות פקסימיליה‪,‬‬
‫טלפקס‪ ,‬או מברק‪ ,‬ודרישה זו לא תיחשב כדרישה בהתאם לערבות זו‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫__________________________________‬
‫חותמת וחתימת הבנק הערב‬
‫טופס זה דוגמא לבנק בלבד‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫תנאים כלליים להפעלת תוכניות יום שהות ארוך בשעות שלאחר שעות הלימודים‬
‫עבור ילדים ומתבגרים עם מוגבלות שיכלית התפתחותית בגילאי ‪ 3-21‬המתגוררים בקהילה‬
‫בתנאים כלליים אלה יפורשו המונחים הבאים כדלקמן‪:‬‬
‫"העירייה" – עיריית בית שמש‪.‬‬
‫"המפעיל" – מי שהצעתו תתקבל ותאושר כדין ע"י העירייה‪.‬‬
‫"ילדים ומתבגרים עם מוגבלות שיכלית התפתחותית" – ילדים בגילאי ‪ 3 - 21‬המוכרים על ידי האגף לטיפול באדם עם‬
‫מוגבלות שכלית התפתחותית במשרד הרווחה‪.‬‬
‫"יום שהות ארוך" – מסגרת שמופעלת לאחר סיום הלימודים של משרד החינוך בביה"ס או הגן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫אוכלוסיית היעד‬
‫תכניות טיפוליות וסיעודיות ‪ -‬ילדים שאובחנו על פי חוק הסעד (טיפול במפגרים) תשכ"ט ‪ ,1969-‬מגיל ‪ 3‬ועד ‪ 21‬ברמת‬
‫מוגבלות שיכלית התפתחותית (פיגור שכלי) בינונית‪ ,‬קשה ועמוקה וברמת תפקוד סיעודי‪ ,‬טיפולי ו‪/‬או עם בעיות התנהגות‬
‫קשות‪ ,‬השוהים בביתם או במשפחות אומנה‪.‬‬
‫מינימום ילדים לפתיחת תכנית טיפולית ‪ 6-7‬ילדים‪.‬‬
‫מינימום לפתיחת תכנית סיעודית ‪ 4‬ילדים‪.‬‬
‫תכניות אימוניות ‪ -‬ילדים שאובחנו על פי חוק הסעד (טיפול במפגרים) תשכ"ט ‪ ,1969-‬מגיל ‪ 3‬ועד ‪ 21‬ברמת מוגבלות שיכלית‬
‫התפתחותית (פיגור שכלי) קל וקל בינוני‪ ,‬השוהים בביתם ובמשפחות אומנה‪.‬‬
‫מינימום ילדים לפתיחת תכנית אימונית ‪ 8-9‬ילדים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיאור התוכניות‬
‫התוכניות מיועדות לילדים ומתבגרים בגילאי ‪ 3-21‬עם מוגבלות שיכלית התפתחותית המתגוררים בקהילה מהמגזרים‬
‫השונים ‪ -‬כללי‪ ,‬דתי‪ ,‬חרדי (להלן‪" :‬המגזרים")‪.‬‬
‫התוכניות תופעלנה בשעות שלאחר יום הלימודים בכפוף להוראות משרד הרווחה ‪ -‬תע"ס ‪( 14.24‬נספח ד' למכרז זה)‪.‬‬
‫מטרות התכניות‬
‫‪.3‬‬
‫מסגרת העשרה‪ ,‬פנאי וקידום לילדים‪.‬‬
‫סיוע למשפחה לגדל את ילדה בחיק המשפחה והקהילה ולנהל שגרת חיים סדירה ומלאה עד כמה שניתן‪.‬‬
‫מהות הפעילות‬
‫‪.4‬‬
‫תכניות העשרה‪ ,‬פנאי‪ ,‬שיקום וקידום‪.‬‬
‫פעילות חברתית הפגתית‪.‬‬
‫שילוב בחיי הקהילה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫במסגרת תוכניות אלו יקבלו הילדים‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫פעילות העשרה – יצירה‪ ,‬אומנות‪ ,‬משחקי ספורט‪ ,‬משחקי חשיבה‪ ,‬מחשבים‪ ,‬מוסיקה‪ ,‬תנועה‪.‬‬
‫מענים טיפוליים ושיפור התפקוד האישי‪ -‬קביעת תוכנית התערבות לכל ילד עם כניסתו למסגרת שתהיה מותאמת‬
‫ב‪.‬‬
‫ליכולתו ולקשייו‪ .‬תוכנית זו תקבע בתאום צוות ביה"ס או הגן ותכלול בין היתר‪ :‬אכילה‪ ,‬רחצה‪ ,‬סדר וניקיון‪ ,‬דפוסי‬
‫התנהגות נורמטיביים‪ ,‬שפה‪.‬‬
‫הזנה ‪ -‬במהלך הפעילות תוגש ארוחה קלה (פרי וכריך או מעדן וכריך) על פי צורכי ומאפייני הילדים‪ .‬במידה‬
‫ג‪.‬‬
‫והילדים לא מקבלים ארוחת צהרים בביה"ס‪/‬בגן יספק המפעיל ארוחת צהריים‪.‬‬
‫על המפעיל לספק שירות הסעה לצורך הבאת הילדים לפעילות עם תחילתה (במידת הצורך) והסעתם חזרה לביתם‬
‫ד‪.‬‬
‫בתום הפעילות‪ .‬במידה ויש הסעות מטעם אגפי החינוך (מנח"י‪ /‬מנח"ח) יספק המפעיל הסעה לכוון אחד בלבד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫המפעיל ישתף את ההורים בתוכניות הטיפול‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫ו‪.‬‬
‫המפעיל יעבוד בשיתוף פעולה עם צוות בתי הספר הרלוונטים בנוגע לכל ילד וילד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫המפעיל ינהל "יומן תקשורת" בו ירשמו בכל יום את הפעילויות של כל ילד‪.‬‬
‫תהליך הפניה וקליטת ילד‬
‫‪.6‬‬
‫הפניה למסגרת "יום שהות ארוך" תיעשה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים בבית שמש‪ ,‬בצירוף המסמכים הבאים‪:‬‬
‫דו"ח סוציאלי עדכני‪.‬‬
‫•‬
‫אבחון והחלטות ועדת אבחון אחרונות‪.‬‬
‫•‬
‫דו"ח רפואי עדכני‪.‬‬
‫•‬
‫דו"ח תפקודי מבית הספר‪.‬‬
‫•‬
‫תכנית לימודית אישית (במידת הצורך)‪.‬‬
‫•‬
‫כל חומר רלוונטי אחר הקשור לילד‪.‬‬
‫•‬
‫טופס החלטה של השמה – ימולא במחלקה לשירותים חברתיים‪.‬‬
‫•‬
‫לכל ילד במסגרת יהא תיק אישי נעול בארון אשר יכלול את המסמכים דלעיל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫היקף הפעילות‬
‫פעילות התכניות תתקיים בהתאם ללוח החופשות של משרד החינוך האגף לחינוך מיוחד המתפרסמות בחוזר מנכ"ל‬
‫א‪.‬‬
‫משרד החינוך מדי שנה‪.‬‬
‫שעות פעילות התוכניות‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תכניות טיפוליות וסיעודיות – ‪ 20‬שעות שבועיות‪ ,‬משעת סיום שעות משרד החינוך ולא יאוחר מהשעה ‪ 18:30‬כולל הכנת‬
‫הילדים להסעה‪ ,‬אך לא כולל זמן ההסעה מהמסגרת לביתם‪.‬‬
‫תכניות אימוניות – ‪ 12‬שעות שבועיות‪ ,‬משעת סיום שעות משרד החינוך כולל הכנת הילדים להסעה אך לא כולל זמן ההסעה‬
‫מהמסגרת לביתם‪.‬‬
‫כל שינוי בזמני ההפעלה יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב ממפקחת משרד הרווחה באמצעות היחידה לטיפול‬
‫ג‪.‬‬
‫במשפחות עם צרכים מיוחדים באגף הרווחה של העירייה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המפעיל מתחייב לפעול בהתאם לנוהל ארועים חריגים בקהילה‪ -‬עפ"י הנחיות משרד הרווחה בעניין זה‪.‬‬
‫המפעיל מתחייב להגיש לעירייה תוכנית מפורטת אותה מבקש להפעיל‪ ,‬עבור כל קבוצה‪ ,‬כל שנה לפני תחילת שנת‬
‫ה‪.‬‬
‫הלימודים של אותה שנה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לכל ילד יהא תיק אישי במסגרת עם מסמכים רלוונטים (כאמור לעיל) סגור בארון נעול‪.‬‬
‫המציע מתחייב לתת תרופות וכן לאחסנן בצורה אחראית בכפוף להוראות התע"ס‪ .‬האחריות למתן תרופות הינה‬
‫ז‪.‬‬
‫בידי המשפחה‪ ,‬אך במקרים בהם יש לתת תרופות במסגרת יום שהות ארוך‪ -‬יש צורך באישורים רפואיים עדכניים‪ ,‬תרופות‬
‫באריזה מקורית‪ .‬התרופה תינתן ע"י איש צוות שמונה לכך מראש‪.‬‬
‫שיתוף פעולה עם משרד החינוך‬
‫‪.8‬‬
‫יהא שיתוף פעולה בין צוות המסגרת החינוכית לבין הצוות המפעיל יום שהות ארוך תוך התייחסות לחפיפה בין הצוותים‪,‬‬
‫העברת מידע‪ ,‬ישיבות צוות‪ ,‬בניית תכניות קידום אישית מותאמת לצורכי ויכולות הילדים‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫כוח אדם‬
‫המפעיל יפעיל את התוכניות באמצעות כוח אדם מטעמו‪ ,‬כמפורט בהוראות משרד הרווחה (תע"ס – נספח ד) ועל פי התעריף‬
‫המפורט בנספח ב‪ ,‬ובהתאם להצעתו‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫נתונים פיזים של המבנה‬
‫בכפוף להוראות התע"ס לעניין זה‪( .‬נספח ד')‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪.11‬‬
‫היקף אחריות וחובות המפעיל‬
‫ההפעלה כולה באחריות המפעיל ועל חשבונו והיא תתבצע כדלהלן‪:‬‬
‫התוכניות יופעלו באמצעות כוח אדם מקצועי‪ ,‬בהיקף ובהכשרה שלא יפחתו מהוראות התע"ס (נספח ד') וכפי‬
‫‪.1‬‬
‫שקבוע בתעריף המפורט בנספח ב‪.‬‬
‫על המפעיל להמציא מבנה בבעלותו או לשכור מבנה לצורכי ביצוע חיוביו לפי מכרז זה למשך תקופת החוזה כולל‬
‫‪.2‬‬
‫תקופת ההארכה האפשרית‪ .‬על המפעיל להמציא אישור זכויות (נסח טאבו או אישור ממנהל מקרקעי ישראל וחברה‬
‫משכנת) או הסכם שכירות לצורך הוכחת טיב זכויותיו במבנה‪ ,‬או התחייבות להגיש הסכם שכירות על המבנה המוצע‬
‫בנספח א'‪ .‬כמו כן‪ ,‬על המפעיל להמציא את כל האישורים בדבר תקינות המבנה המוצע והתאמתו ביחס לאופי הפעילות‬
‫ולהוראות הבטיחות על פי כל דין‪ ,‬תוך ‪ 30‬יום מיום הזכיה במכרז‪.‬‬
‫הוצאות האחזקה וכל הוצאה אחרת במבנה מטעמו של המציע תהיינה על חשבון המפעיל‪ .‬המפעיל ידאג לתחזוקת‬
‫‪.4‬‬
‫המבנה‪ ,‬מערכותיו והפעלתו על חשבונו הוא‪ ,‬לרבות ביצוע תיקונים בגין נזקים שנגרמו למבנה בגין השימוש בו ו‪/‬או תיקונים‬
‫הנובעים מבלאי סביר‪.‬‬
‫המפעיל ידאג לכיסוי ביטוחי הולם עבור פעילויותיו על פי מכרז זה (עבור כל סוגי ההפעלה)‪ ,‬ויצרף אישור ביטוח‬
‫‪.5‬‬
‫כנדרש (מצ"ב כנספח לחוזה)‪.‬‬
‫העירייה רשאית להנחות את המפעיל בנוגע להפעלת התוכניות על מנת שינתן מענה מקצועי הולם לצרכי הילדים;‬
‫‪.6‬‬
‫לא יהיה בכך משום יצירת יחסי עובד מעביד בין העירייה למפעיל ו‪/‬או לעובדיו ו‪/‬או לעובדים מטעמו‪.‬‬
‫הרשות בידי המפעיל להפעיל תוכניות שלא באמצעות העירייה ובלבד שלא יהיה בכך משום ניגוד אינטרסים או‬
‫‪.7‬‬
‫פגיעה במילוי חובותיו לפי תנאי מכרז זה וההסכם המצ"ב לו‬
‫המפעיל יודיע לעירייה על שירותים נוספים של תוכניות ו‪/‬או שירותים הדומים להם‪ ,‬המופעלים על ידו‪ ,‬על מנת‬
‫‪.8‬‬
‫למנוע ניגוד עניינים‪.‬‬
‫המפעיל מתחייב לשמור על חובת הסודיות ולא יעביר לאחר כל מידע לרבות מידע אודות הילדים ומשפחותיהם‪,‬‬
‫‪.9‬‬
‫אלא לשם ביצוע תפקידו לפי ההסכם ובכפוף להוראות הדין בנוגע לחובת שמירת הסודיות והגנת הפרטיות‪.‬‬
‫המפעיל מתחייב לפעול בהתאם להוראות נוהל אירוע חריג ולדווח בהתאם לנוהל על כל אירוע חריג‪ ,‬עפ"י הוראות‬
‫‪.10‬‬
‫משרד הרווחה‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫התמורה‬
‫תמורת הפעלת התוכניות יקבל נותן השירות תשלום מידי חודש‪ .‬התמורה עבור השירות תועבר למפעיל באמצעות‬
‫א‪.‬‬
‫משרד הרווחה והשירותים החברתיים‪.‬‬
‫התמורה תהא עפ"י התעריפים הנקבעים על ידי משרד הרווחה‪ ,‬המפורטים בנספח ב' למכרז‪ ,‬עבור כל ילד שהשמתו‬
‫ב‪.‬‬
‫תאושר על ידי הגורמים המוסמכים במשרד הרווחה ובעירייה‪ ,‬ובכפוף לתעריף שיאושר‪.‬‬
‫תעריפים שאינם מופיעים במכרז זה ו‪/‬או תעריפים שאינם מאושרים ע"י משרד הרווחה‪ ,‬לא יאושרו אלא אם התקבלה‬
‫החלטה של משרד הרווחה לאשר תעריפים אחרים ו‪/‬או נוספים‪ .‬בכלל זה אין כל תוקף לתעריפים ששולמו בגין הפעלת‬
‫תוכניות קודם לפרסום מכרז זה‪.‬‬
‫למען הסר ספק יובהר כי קליטה בתוכניות הינה רק בכפוף לאישור העירייה ורק עם קבלת השמה מאושרת וחתומה‬
‫ג‪.‬‬
‫ע"י העירייה‪.‬‬
‫התמורה תשולם רק עבור ילדים שנקלטו בתוכנית לאחר הסדרת השתתפותם ורק עם קבלת טופס השמה חתום ע"י‬
‫ד‪.‬‬
‫העירייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬גובה התמורה וקבלת התמורה כפופה לשינויים בהנחיות ובתעריפים הנקבעים על ידי משרד הרווחה‪.‬‬
‫ו‪ .‬נותן השירות מתחייב לממן את יתרת עלויות השירות בהתאם להתחייבותו‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫ז‪ .‬נותן השירות מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל על פי ההסכם ובמימון המוצע על ידו במכרז‪ ,‬אך ורק להפעלת הפעילויות‬
‫כמפורט בתנאי המכרז‪ ,‬בהצעתו ובהסכם שיחתם בינו ובין העירייה‪.‬‬
‫ח‪ .‬נותן השירות מתחייב לתת את השירות כאמור בהסכם‪ ,‬במסגרת התמורה עד לתום תקופת השירות‪.‬‬
‫ט‪ .‬שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם לנותן השירות בגין בצוע הסכם זה‪ ,‬לא במהלך בצוע‬
‫השירות ולא לאחר תום תקופת הסכם זה‪.‬‬
‫י‪ .‬נותן השירות מתחייב להחזיר לעירייה מיד כל סכום עודף שקיבל מהעירייה ו‪/‬או כל סכום ששולם עבור רכיבים בחוזה‬
‫שלא בוצעו‪.‬‬
‫יא‪ .‬התמורה תשולם ע"י משרד הרווחה לנותן השירות מידי חודש בכפוף לחתימת נותן השירות והעירייה על טופס השמה‬
‫לכל ילד ואשורו על ידי משרד הרווחה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫המפעיל מצהיר בזה‪:‬‬
‫כי קרא את הוראות התע"ס ‪ 14.24‬והוא רואה עצמו בעל כישורים ונסיון מתאימים להפעלת התוכניות כאמור‬
‫‪)1‬‬
‫בהוראות אלו‪.‬‬
‫ידוע למפעיל כי אין בזכייתו במכרז זה כדי להטיל חובה על העירייה להפנות למפעיל ילדים או מספר מסוים של‬
‫‪)2‬‬
‫ילדים להשתתפות בתוכנית‪.‬‬
‫למרות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬המפעיל יהיה פטור מהפעלת התוכנית אשר אין בה ‪ 6-7‬ילדים במהלך תקופה‬
‫‪)3‬‬
‫העולה על חודש ימים ובלבד שהודיע על כך בכתב לראש צוות צרכים מיוחדים באגף הרווחה בעירייה ‪ 60‬יום לפני הפסקת‬
‫הפעילות‪.‬‬
‫ידוע למפעיל כי התמורה‪ ,‬תינתן רק בגין ילדים אשר השמתם אושרה על ידי הגורמים המוסמכים לכך במשרד‬
‫‪)4‬‬
‫הרווחה ובעירייה‪ ,‬ואשר הוסדרה עבורם השתתפות הורים‪ .‬כמו כן לא תינתן תמורה באופן רטרואקטיבי על תקופה שבגינה‬
‫לא אושרה ההשמה‪.‬‬
‫ידוע למפעיל כי בידי העירייה הזכות לבטל התקשרות או שלא להתקשר בחוזה עם המפעיל על אף זכייתו וזאת‬
‫‪)5‬‬
‫בהתאם לצרכי העירייה לפי שיקול דעתה המקצועי‪ ,‬התקציבי‪ ,‬עפ"י צרכי האוכלוסייה‪ ,‬בגלל שינוי במדיניות הרווחה או‬
‫מכל סיבה אחרת‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫תקופת ההפעלה‬
‫רשות ההפעלה הניתנת למפעיל היא לתקופה של ‪ 24‬חודשים (להלן – תקופת ההפעלה)‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי להטיל על העירייה חובה כלשהי‪ ,‬העירייה רשאית להאריך את רשות ההפעלה לתקופה‬
‫נוספת של עד ‪ 36‬חודשים עד לתקופה כוללת של חמש שנים ובלבד שתודיע על כך בכתב למפעיל לא יאוחר מ – ‪ 30‬יום לפני‬
‫תום תקופה ההפעלה‪.‬‬
‫בתקופת ההפעלה המוארכת יחולו תנאי החוזה‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל רשאית העירייה לפי שיקול דעתה הבלעדי להביא את החוזה לידי גמר בכל עת בהודעה למפעיל בכתב‬
‫שלא תפחת מ‪ 60 -‬יום מראש‪ .‬השתמשה העירייה בזכותה זו לא יהיה המפעיל זכאי לכל פיצוי שהוא עבור הבאת החוזה‬
‫לסיומו‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫נספח א'‪ -‬מבנה‪-‬למילוי ע"י מציע המפעיל תוכניות במבנה על חשבונו‬
‫ומטעמו‬
‫הרינו מתחייב בזאת כי את הפעלת התוכניות נשוא מכרז זה אפעיל במבנה‪:‬‬
‫‪--‬אשר בבעלותי (רצ"ב אישור על בעלות בנכס)‪.‬‬‫‪--‬אשר אותו אני שוכר על חשבוני (רצ"ב חוזה שכירות)‬‫‪--‬אשר אותו בכוונתי לשכור החל מיום הפעלת התוכנית על פי החוזה (אני מתחייב‬‫כי חוזה השכירות למבנה יועבר במועד החתימה על החוזה)‪.‬‬
‫פרטי המבנה‪:‬‬
‫כתובת‪:‬‬
‫שטח‪:‬‬
‫שם המציע‪_________________ :‬‬
‫חתימה‪____________________ :‬‬
‫תאריך‪____________________ :‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫נספח ב'‪ -‬תעריפים שישולמו בגין הפעלת התוכניות‪:‬‬
‫סמל תעריף ‪ 1331/1321‬אימוני ‪.₪ 503 -‬‬
‫מינימום ילדים לפתיחת תכנית אימונית ‪ 8-9‬ילדים‪.‬‬
‫סמל תעריף ‪ 1322/1332‬טיפולי ‪.₪ 1581 -‬‬
‫מינימום ילדים לפתיחת תכנית טיפולית ‪ 6-7‬ילדים‪.‬‬
‫סמל תעריף ‪ 1333/1323‬סיעודי – ‪.₪ 2118‬‬
‫מינימום לפתיחת תכנית סיעודית ‪ 4‬ילדים‪.‬‬
‫התעריפים ישולמו בכפוף להחלטת משרד הרווחה ועיריית בית שמש על פי רמות‬
‫התפקוד ובהתאם לשיקולים מקצועיים‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫הערה ‪ -‬במילוי נספח ג' (מדדים וניקוד) בסעיף כוח אדם ינתן ניקוד למפעיל שיתן כח‬
‫אדם מעבר לנדרש עפ"י הנחיות משרד הרווחה‪.‬‬
‫נספח ג' – מדדים וניקוד‬
‫מדדים‬
‫ניסיון בהפעלת תוכניות‬
‫לאוכלוסיית מוגבלות שיכלית‬
‫התפתחותית‬
‫כוח אדם‬
‫מנהל‪/‬רכז בעל תואר אקדמאי‬
‫בחינוך מיוחד‪,‬‬
‫מטפל‪/‬מדריך מוסמך‪,‬‬
‫מטפל‪/‬מדריך מעבר לדרישה‬
‫בתע"ס‪,‬‬
‫הדרכה לצוות‪,‬‬
‫השתלמויות לצוות‪.‬‬
‫תוכניות חברתיות שונות‬
‫ומגוונות‪:‬‬
‫כגון‪ :‬טיולים‪ ,‬הצגות‪ ,‬הפעלת‬
‫קבוצות‪ ,‬חוגי העשרה במבנה‬
‫או מחוצה לו ועוד‪.‬‬
‫תוכניות שונות ומגוונות‬
‫באמצעות גורמים מקצועיים‬
‫כגון‪ :‬טיפול בבע"ח‪ ,‬טיפול‬
‫באומנות‪ ,‬טיפול במוסיקה‬
‫ועוד‪.‬‬
‫טיפוליים פרא‪-‬רפואיים שונים‬
‫ומגוונים והיקפם‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫פיזיותרפיה‪ ,‬מרפא בעיסוק‪-‬‬
‫מעבר לשעות הממומנות ע"י‬
‫משרד החינוך‬
‫התחייבות לגיוס ‪ 20%‬מעלות‬
‫רכישת ציוד ומתקנים אותם‬
‫ניתן יהיה לרכוש בסיוע קרן‬
‫שלם‬
‫ניקוד‬
‫הצעת המציע (יש לפרט הפעילויות‬
‫שיסופקו ע"י המציע והיקפן)‬
‫סה"כ ‪ 15‬נק'‪:‬‬
‫חמש עד שמונה שנים ‪ 5-‬נק'‬
‫מעל שמונה שנים‪ 15-‬נק'‬
‫סה"כ ‪ 25‬נק'‪:‬‬
‫מנהל‪/‬רכז בעל תואר אקדמי‬
‫בתחום החינוך המיוחד‪ 5 -‬נק'‪.‬‬
‫מטפל‪/‬מדריך מוסמך – ‪5‬נק'‪.‬‬
‫מדריכים‪/‬מטפלים מעבר לדרישה‬
‫בתע"ס – ‪ 5‬נק'‪.‬‬
‫הדרכה מקצועית אישית קבועה‬
‫לצוות‪ -‬למשך שעתיים‪ ,‬אחת‬
‫לשבועיים לפחות‪ 5 -‬נק'‪.‬‬
‫השתלמויות לצוות לפחות פעמיים‬
‫בשנה‪ 5-‬נק'‪.‬‬
‫סה"כ ‪ 20‬נק'‪:‬‬
‫‪ 2‬פעילויות שונות בחודש‪ 5 -‬נק'‬
‫‪ 3‬פעילויות שונות בחודש‪ 10-‬נק'‬
‫‪ 4‬פעילויות שונות בחודש‪ 15-‬נק'‬
‫‪ 5‬פעילויות שונות בחודש‪ 20-‬נק'‬
‫סה"כ ‪ 20‬נק'‪:‬‬
‫‪ 2‬פעילויות שונות בשבוע‪ 5-‬נק'‬
‫‪ 3‬פעילויות שונות בשבוע‪ 10-‬נק'‬
‫‪ 4‬פעילויות שונות בשבוע‪ 15-‬נק'‬
‫‪ 5‬פעילויות שונות בשבוע‪ 20-‬נק'‬
‫סה"כ ‪ 10‬נק'‪:‬‬
‫טיפול אחד לשבוע – ‪ 5‬נק'‬
‫‪ 2‬טיפולים או יותר בשבוע ‪10 -‬‬
‫נק'‬
‫סה"כ ‪ 10‬נק'‬
‫* על המציע לפרט לגבי כל אחד מהמדדים וכן לצרף מסמכים להוכחת הצעותיו לגבי כל אחד מהמדדים‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫נספח ד'‪ -‬הוראת תע"ס ‪14.24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫חוזה למתן שירותים ע"י ספקי שירות‬
‫שנערך ונחתם בית שמש ביום _______ לחודש _________ שנת _________‬
‫בין‪-‬‬‫עירית בית שמש‪ ,‬אגף הרווחה‬
‫עמותה או חברה ללא מטרות רווח‪ ,‬רשומה שמספרה __________‬
‫באמצעות ה"ה _______________ המוסמכים לחתום בשמה‬
‫(להלן – "נותן השירות")‬
‫מס' התחייבות‪__________:‬‬
‫הואיל‬
‫ונותן השירות הוא גוף הפועל בין יתר מטרותיו למטרות רווחה;‬
‫והואיל‬
‫והעירייה מעונינת בהרחבת השירותים הניתנים לרווחת האוכלוסייה‬
‫הנזקקת לכך בבית שמש בין השאר במתן השירות האמור בהסכם זה;‬
‫והואיל‬
‫והעירייה מעונינת בביצוע השירות כמפורט בהסכם זה באופן‪ ,‬במועדים‬
‫ובתנאים האמורים בהסכם;‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירות זכה במכרז פומבי ‪;______/15‬‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירות מעונין בבצוע השירות עבור העירייה והצהיר כי יש לו‬
‫הידע‪ ,‬הכישורים והמיומנות לכך;‬
‫והואיל‬
‫ושני הצדדים הסכימו שנותן השירות יבצע עבור העירייה את השירות‬
‫שלא במסגרת יחסי עבודה הנוהגים בין עובד למעביד אלא כשנותן‬
‫השירות פועל להענקת שירותיו כמתחייב ממעמדו כמפעיל שירותים‬
‫עצמאי‪ ,‬בהתאם לתעריפים ולתנאים הקבועים בהסכם זה לנותן‬
‫השירות על בסיס קבלני;‬
‫והואיל‬
‫ונותן השירות מסכים לבצוע השירות על בסיס קבלני וזאת בהתחשב‬
‫באופי השירות;‬
‫והואיל‬
‫והעירייה מסכימה להתקשרות עם נותן השירות על בסיס קבלני דווקא‪,‬‬
‫על כל המתחייב ומשתמע מכך וזאת בהתחשב בסוג ובאופי השירות לפי‬
‫הסכם זה‪ ,‬ההולמים התקשרות למתן שירות על בסיס קבלני ואינם‬
‫הולמים התקשרות במסגרת יחסי עובד מעביד;‬
‫לפיכך הוצהר‪ ,‬הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫נותן השירות מצהיר כי יש לו את הכישורים; הידע המקצועי; האמצעים‬
‫הדרושים למתן השירות‪ ,‬ויתן את השירות לעירייה בצורה הטובה ביותר‬
‫ובכפוף לאמור בהסכם זה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫במסגרת הסכם זה מתחייב נותן השירות לספק לעירייה שירות כדלהלן ‪ :‬תוכניות‬
‫טיפוליות‪ -‬יום ארוך‪ ,‬בשעות שלאחר שעות הלימודים עבור ילדים ומתבגרים עם מוגבלות‬
‫שכלית התפתחותית (להלן‪" :‬מש"ה") בגילאי ‪ ,21 -3‬המתגוררים בקהילה‪ ,‬ממגזרים שונים‬
‫בעיר‪ -‬מגזר דתי ‪ -‬חרדי‪ ,‬ומגזר כללי‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪.4‬‬
‫השירות יינתן ב__________________________‪.‬‬
‫הפעלת תוכנית במבנה של המפעיל עבור ילדים‪ ,‬מהמגזר עבורו מבקש המציע‬
‫להפעיל תוכניות‪ ,‬אשר יופנו ממסגרות שונות‪ .‬במועדים כמפורט בתנאים‬
‫הכלליים ובהצעה‪ ,‬וזאת לתקופה של ‪ 24‬חודשים‪ ,‬שתחל ביום ______ ועד‬
‫ליום________‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרשות בידי העירייה להאריך את תקופת השירות לתקופה נוספת של ‪36‬‬
‫חודשים ועד לתקופה כוללת של חמש שנים לכל היותר‪ .‬זאת בהודעה בכתב‬
‫לנותן השירות ‪ 60‬יום לפני תום תקופת השירות‪ .‬במשך תקופת השירות‬
‫הנוספת יחייבו את הצדדים תנאי הסכם זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫למרות האמור לעיל הרשות בידי העירייה לבטל את ההסכם גם לפני תום‬
‫תקופת השירות מכל סיבה שהיא לפי צרכי האוכלוסייה הנזקקת לשירות לפי‬
‫שיקול דעתה המקצועי; התקציבי; בגלל שינוי מדיניות הרווחה או בגין‬
‫פרסום מכרז להפע לת השירות או בדומה לשירות זה‪ .‬הודעה בכתב על ביטול‬
‫ההסכם לפי סעיף זה תישלח לנותן השירות ‪ 60‬יום ותיכנס לתוקפה ביום‬
‫משלוח ההודעה למשרדי נותן השירות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לנותן השירות לא תהיינה טענות או דרישות מכל סוג שהוא כלפי העירייה‬
‫לרבות פיצויים בשל שימוש העירייה בזכותה לבטל את ההסכם לפי סעיף זה‪,‬‬
‫ובלבד ששילמה לנותן השירות את התמורה המגיעה לו עד ליום ביטול‬
‫ההסכם‪ ,‬בכפוף לאמור בהסכם‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הפר נותן השירות תנאי יסודי מתנאי הסכם זה‪ ,‬רשאית העירייה לשלוח‬
‫לנותן השירות הודעת ביטול ההסכם באופן מיידי ובלבד שתינתן על כך‬
‫התראה בכתב לנותן השירות וההפרה לא תוקנה במשך ‪ 7‬ימים מקבלת‬
‫ההתראה כאמור וזאת מבלי לגרוע כל צד לפי כל דין‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫העירייה זכאית‪ ,‬בנוסף לכל תרופה אחרת העומדת לה על פי דין‪ ,‬לפנות לבית‬
‫המשפט בבקשה לקבל נגד נותן השירות צווי מניעה זמניים ו\או צווי עשה או‬
‫כל צו ביניים אחר‪ ,‬ומבלי להפקיד ערבות כלשהי בקשר לכך‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫א‪.‬‬
‫תמורת הפעלת התוכניות יקבל המפעיל תשלום מידי חודש עפ"י התעריפים‬
‫הנקבעים על ידי משרד הרווחה‪ ,‬המפורטים בנספח ב' לתנאים הכלליים וכפי‬
‫שיועודכנו מעת לעת על ידי משרד הרווחה‪ ,‬עבור כל ילד שהשמתו תאושר על‬
‫ידי הגורמים המוסמכים במשרד הרווחה ובעירייה‪ ,‬ובכפוף לתעריף‬
‫תעריפים שאינם מופיעים במכרז זה ו‪/‬או תעריפים‪,‬‬
‫שיאושר‪.‬‬
‫שאינם מאושרים ע"י המשרד‪ ,‬לא יאושרו אלא אם התקבלה החלטה של‬
‫המשרד לאשר תעריפים אחרים ו‪/‬או נוספים‪ .‬בכלל זה אין כל תוקף‬
‫לתעריפים ששולמו בגין הפעלת תוכניות קודם לפרסום מכרז זה‪ .‬למען הסר‬
‫ספק יובהר כי קליטה בתוכניות הינה רק בכפוף לאישור העירייה ורק עם‬
‫קבלת השמה מאושרת וחתומה ע"י העירייה (להלן‪" :‬התמורה")‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התמורה תשולם רק עבור ילדים שנקלטו בתוכנית לאחר הסדרת‬
‫השתתפותם ורק עם קבלת טופס הועדה חתום ע"י העירייה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫המפעיל מתחייב לממן את יתרת עלויות הפעלת השירות בכפוף להצעתו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המפעיל מתחייב להשתמש בתמורה שיקבל על פי ההסכם ובמימון המוצע‬
‫על ידו במכרז‪ ,‬אך ורק להפעלת הפעילויות כמפורט בתנאי המכרז‪ ,‬בהצעתו‬
‫ובהסכם שיחתם בינו ובין העירייה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫א‪.‬‬
‫נותן השירות מתחייב לתת את השירות כאמור בהסכם‪ ,‬במסגרת התמורה‬
‫עד לתום תקופת השירות‪.‬‬
‫שום תשלום אחר או נוסף פרט לתמורה האמורה לעיל לא ישולם לנותן‬
‫השירות בגין בצוע הסכם זה‪ ,‬לא במהלך בצוע השירות ולא לאחר תום‬
‫תקופת הסכם זה‪.‬‬
‫התמורה תשולם ע"י משרד הרווחה באמצעות דיווח של העירייה על טפסי‬
‫ההשמה‪ ,‬לנותן השירות מידי חודש‪ ,‬בכפוף לחתימת נותן השירות והעירייה‬
‫על טופס השמה לכל ילד ואשורו על ידי משרד הרווחה‪.‬‬
‫על נותן השירות לדווח לעירייה ולמשרד הרווחה על כל שינוי בהשמתו של‬
‫כל ילד‪.‬‬
‫אין נותן השירות מנוע מליתן שירותיו לאחר שלא במסגרת הסכם זה‪ ,‬ובלבד‬
‫שלא יפגע בכך בתנאי מתן השירות לפי הסכם זה ולא יעשה כל פעולה שיש‬
‫בה משום ניגוד אינטרסים עם בצוע הסכם זה‪.‬‬
‫ובתנאי שפעילותו הנוספת תנוהל במסגרת מערך נפרד מזה של השרות נשוא‬
‫הסכם זה‪ ,‬הכולל‪ :‬הוצאות אחזקה‪ ,‬שכירות‪ ,‬שכר עבודה‪ ,‬הכנסות‪.‬‬
‫בבצוע הסכם זה מתחייב נותן השירות ו\או העובדים מטעמו לשמור על‬
‫חובת הסודיות ולא להעביר לאחר כל מידע שיגיע לידיעתו תוך כדי ו‪/‬או עקב‬
‫בצוע הסכם זה‪ ,‬אלא בכפוף להוראת הדין‪.‬‬
‫הצדדים מצהירים כי אין לראות בכל זכות הניתנת מכוח הסכם זה לעירייה‬
‫לפקח‪ ,‬להדריך או להנחות את נותן השירות או כל אחד מהמועסקים על ידו‪,‬‬
‫אלא אמצעי להבטיח בצוע יעיל של הוראות הסכם זה‪ ,‬ולא יהיה בכך כאמור‬
‫כדי ליצור יחסי עובד מעביד עם נותן השירות או עם עובדים המועסקים על‬
‫ידו‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מאחריות נותן השירות עפ"י חוזה זה ו‪/‬או עפ"י דין‪ ,‬מתחייב‬
‫נותן השירות לערוך ולקיים למשך תוקפו של הסכם זה את הביטוחים‬
‫המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח ו' ומהווה‬
‫חלק בלתי נפרד הימנו (להלן בהתאמה "ביטוחי נותן השירות" ו"אישור‬
‫עריכת הביטוח")‪ ,‬אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ביטוחי נותן השירות יכללו תנאי מפורש לפיו הם קודמים לכל ביטוח הנערך‬
‫על ידי העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים וכי המבטח מוותר על טענה ו‪/‬או דרישה‬
‫בדבר שיתוף ביטוחי העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים‪ .‬כמו כן מתחייב המבטח‬
‫שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח‪ ,‬אלא אם‬
‫תימסר הודעה כתובה על כך בדואר לידי העירייה‪ ,‬לפחות ‪ 30‬יום מראש‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נות ן השירות מתחייב למלא אחר תנאי הפוליסות ולשלם את דמי הפוליסות‬
‫במועדן וידאג לתקפות הפוליסות משך כל תקופת ההתקשרות על פי הסכם‬
‫זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נותן השירות ימציא לעירייה לא יאוחר מחתימת ההסכם אישור על עריכת‬
‫הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח‪ ,‬חתום בידי מבטחו‪ .‬המצאת‬
‫אישור עריכת הביטוח הנה תנאי מתלה ומקדמי לתחילת ההתקשרות על פי‬
‫הסכם זה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫העירייה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא על ידי נותן‬
‫השירות ונותן השירות מתחייב לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש בהתאם‬
‫להתחייבויות נותן השירות כאמור בהסכם זה‪ .‬נותן השירות מצהיר כי‬
‫זכות הביקורת של העירייה ביחס לאישור הביטוח וזכותה להורות על‬
‫תיקון ביטוחי נותן השירות כמפורט לעיל‪ ,‬אינה מטילה על העירייה ו‪/‬או על‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫מי מטעמה כל חובה או אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור‪,‬‬
‫טיבו‪ ,‬היקפו ותקפו של ביטוחי נותן השירות‪ ,‬או לגבי העדרם‪ ,‬ואין בה כדי‬
‫לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על נותן השירות על פי הסכם זה ו‪/‬או לפי‬
‫דין‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫נותן השירות מצהיר כי הוא פוטר את העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים ו‪/‬או‬
‫הבאים מטעמם מכל אחריות לנזק לרכוש כלשהו המשמש את נותן השירות‬
‫ו‪/‬או מי מטעמו במסגרת ההסכם‪ ,‬ובלבד שהפטור לא יחול לטובת אדם‬
‫שגרם לנזק בזדון‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫במקרה בו נותן השירות מפעיל את התוכנית במבנה בבעלותו או מבנה‬
‫שהינו משכיר‪ ,‬מתחייב נותן השירות כי נערך למבנה כאמור ביטוח רכוש‬
‫"אש מורחב" במתכונת "ביט" הכולל ויתור על תחלוף לטובת העירייה ו‪/‬או‬
‫גופים עירוניים ו‪/‬או הבאים מטעמם לרבות ממשתתפי התוכנית‪.‬‬
‫העובדים שיועסקו על ידי נותן השירות (להלן‪" -‬העובדים") יועסקו בתנאי‬
‫שכר שלא יפחת מהקבוע בחוק לנושא זה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫נותן השירות ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי‬
‫כל דין‪ ,‬לרבות תשלומים לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה‬
‫אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין‬
‫עובדיו‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫נותן השירות מצהיר כי בידו כל האישורים והרשיונות הנדרשים על פי הדין‬
‫לבצוע השירות עפ"י הסכם זה וימציאם לעירייה לפי דרישתה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫נותן השירות מתחייב לנהוג בבצוע הסכם זה לפי הוראות הבטיחות בעבודה‬
‫המחייבות על פי הדין‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫א‪.‬‬
‫נותן השירות מתחייב לבטח את עצמו ולבצע כל ניכוי ותשלום הנדרש ממנו‬
‫על פי דין בקשר עם הסכם זה ולא יטיל על העירייה כל חובות ו\או אחריות‬
‫בגין התחייבותו זו‪ .‬העירייה תוסף כמוטב נוסף (כולל סעיף בדבר אחריות‬
‫צולבת)‪ .‬נותן השירות הוא שישא בתשלום הפרמיות ובהשתתפות עצמית‪.‬‬
‫נושא השירות יגיש לעירייה את אישור הביטוח בנוסח המצ"ב כשהוא‬
‫חתום על ידי חברת הביטוח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העובדים שיועסקו על ידי נותן השירות (להלן‪" -‬העובדים") יועסקו בתנאי‬
‫שכר שלא יפחת מהקבוע בחוק לנושא זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נותן השירות ישא בכל המיסים ותשלומי החובה שמעביד חייב לשלם לפי‬
‫כל דין‪ ,‬לרבות תשלומים לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליית ויהיה‬
‫אחראי לכל תביעת עובד מעובדיו הנובעת מיחסי העבודה שבינו לבין‬
‫עובדיו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נותן השירות מצהיר כי בידו כל האישורים והרשיונות הנדרשים על פי הדין‬
‫לבצוע השירות עפ"י הסכם זה וימציאם לעירייה לפי דרישתה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫נותן השירות מתחייב לנהוג בבצוע הסכם זה לפי הוראות הבטיחות בעבודה‬
‫המחייבות על פי הדין‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫א‪.‬‬
‫על נותן השירות תחול האחריות לכל נזק או אובדן שייגרמו לעירייה בשל‬
‫מעשה או מחדל שלו תוך כדי בצוע הסכם זה‪ ,‬והריהו מתחייב לשפות את‬
‫העירייה לפי דרישתה בגין הנזק או האובדן האמור שנפסקו כנגדה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הוגשה תביעה ו‪/‬או דרישה כנגד העירייה בקשר ו‪/‬או בגין בצוע הסכם זה‪,‬‬
‫תודיע על כך העירייה מיידית לנותן השירות ‪ 30‬יום מראש‪.‬‬
‫הרשות בידי העירייה לקזז מהתמורה כל סכום אשר נותן השירות חייב לה‬
‫בגין מחדל ו‪/‬או בצוע הסכם זה ו\או בגין ביטול ההסכם ו‪/‬או בשל פסק‪-‬דין‬
‫שניתן כנגד העירייה בגין ביצוע חוזה זה‪ ,‬והעירייה תודיע על כך בכתב לנותן‬
‫השירות‪.‬‬
‫העירייה לא תבצע קיזוז כאמור בסעיף קטן א' אלא לאחר משלוח הודעה‬
‫בכתב לנותן השירות לשם בירור נשוא הקזוז‪ ,‬ורק עם חלוף ‪ 7‬ימים ממועד‬
‫משלוח ההודעה‪.‬‬
‫מוסכם בין הצדדים כי סעיפים‪ 11 ,10,9,8,7,6,3,‬בהסכם זה הינם יסודיים‬
‫ועיקריים‪.‬‬
‫הפרת אחד או יותר מהסעיפים הנ"ל‪ ,‬תזכה את הצד הנפגע בזכות לבטל את‬
‫ההסכם כאמור בסעיף ‪5‬ב לעיל‪ .‬לא תהיינה כל טענות; דרישות; או תביעות‬
‫נגד תקופות אחרות המגיעות או נוספות לה לפי ההסכם ולפי הדין‪.‬‬
‫‪ .15‬מוסכם על הצדדים כי הסמכות המקומית להליכים משפטיים בין‬
‫הצדדים לפי הסכם זה תהיה בבתי המשפט המוסמכים בירושלים‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫כתובות הצדדים לצורך בצוע הסכם זה‪:‬‬
‫העירייה ‪ -‬באמצעות אגף הרווחה‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫נותן השירות – __________________‪.‬‬
‫כל הודעה שתישלח לצדדים לפי הכתובות האמורות לעיל‪ ,‬תיחשב כאלו‬
‫הגיעה לתעודתה תוך ‪ 72‬שעות ממועד שיגורה‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‪:‬‬
‫______________‬
‫נותן השירות‬
‫_____________‬
‫ראש העירייה‬
‫_____________‬
‫גזבר העירייה‬
‫אשור‬
‫אני הח"מ עו"ד‪/‬רו"ח ____________________________ מאשר כי ה"ה‬
‫___________ מוסמכים לחתום בשם העמותה‪/‬החברה וחתימתם בצירוף חותמת‬
‫העמותה‪/‬החברה‪ ,‬מחייבת אותה‪.‬‬
‫_____________‬
‫תאריך‬
‫___________‬
‫חתימה‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫נספח ו' ‪ -‬אישור עריכת ביטוח‬
‫תאריך ___________‬
‫לכבוד‬
‫עיריית בית שמש (להלן‪" :‬העירייה")‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬אישור ביטוח בשר להסכם מיום ‪( .................‬להלן‪" :‬ההסכם")‬
‫ביניכם לבין ‪( ..................................................‬להלן‪" :‬הקבלן")‬
‫בקשר להפעלת תוכניות טיפוליות ‪ -‬יום ארוך‪ ,‬בשעות שלאחר שעות הלימודים עבור‬
‫ילדים ומתבגרים עם מגבלה שכלית התפתחותית בגילאי ‪ ,21 -3‬המתגוררים בקהילה‪,‬‬
‫ממגזרים שונים (להלן‪" :‬התוכניות" ו‪/‬או "השירותים")‬
‫הננו מאשרים כי החל מיום ______ ועד יום______ ערכנו את הביטוחים‬
‫המפורטים להלן‪ ,‬בקשר לאמור בהסכם שבנדון‪:‬‬
‫ביטוח חבות כלפי צד שלישי המבטח את חבות הקבלן על‪-‬פי דין בגין פגיעה‬
‫‪.1‬‬
‫או נזק שיגרמו לגופו ו‪/‬או לרכושו של כל אדם ו‪/‬או גוף שהוא במסגרת ביצוע השירותים‪ ,‬בגבול‬
‫אחריות של ‪ ₪ 4,000,000‬לפחות לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית‪ .‬שם המבוטח מורחב כלול את‬
‫העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים ו‪/‬או הבאים מטעמם בגין אחריותם למעשי ו‪/‬או למחדלי הקבלן‬
‫והבאים מטעמו‪ ,‬וזאת בכפוף לסעיף בדבר "חבות צולבת"‪ ,‬על פיו יראו הביטוח כאילו נערך‬
‫בנפרד לכל יחיד מיחידי המבוטח‪ .‬הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש‪,‬‬
‫התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי הרמה‪ ,‬פריקה וטעינה‪ ,‬שביתה והשבתה‪ ,‬חבות כלפי ובגין קבלנים‪,‬‬
‫קבלני משנה ועובדיהם וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי‪.‬‬
‫ביטוח חבות מעבידים המבטח את חבותו של הקבלן כלפי מועסקיו בגין‬
‫‪.2‬‬
‫פגיעה גופנית או מחלה הנגרמת להם במשך תקופת ביצוע השירותים על‪-‬פי ההסכם תוך כדי‬
‫ועקב העסקתם במסגרת ההסכם‪ ,‬בגבול אחריות של ‪ ₪ 20,000,000‬לפחות לתובע‪ ,‬לאירוע‬
‫ובמצטבר למשך תק ופת ביטוח שנתית‪ .‬שם המבוטח מורחב לכלול את העירייה ו‪/‬או גופים‬
‫עירוניים‪ ,‬היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי הם נושאים בחובות מעביד כלשהם‬
‫כלפי מי מהמועסקים כאמור‪ .‬הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שירותים בגובה ובעומק‪,‬‬
‫שעות עבודה‪ ,‬קבלנים‪ ,‬קבלני משנה ועובדיהם‪ ,‬פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק‪.‬‬
‫ביטוח חבותו המקצועית של נות השירותים בשל מעשה רשלנות‪ ,‬טעות או‬
‫‪.3‬‬
‫השמטה‪ ,‬בגבול אחריות של ‪ ₪ 1,000,000‬לאירוע ולתקופת ביטוח שנתית‪ .‬הביטוח אינו כולל‬
‫הגבלה בדבר אי‪-‬יושר עובדים‪ ,‬אובדן מסמכים‪ ,‬אובדן השימוש ועיכוב‪ .‬הביטוח מורחב לשפות‬
‫את העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים בגין אחריותם למעשי ו‪/‬או מחדלי נותן השירות והבאים‬
‫מטעמו בכפוף לסעיף בדבר "חבות צולבת"‪ ,‬על פיו יראו הביטוח כאילו נערך בנפרד לכל יחיד‬
‫מיחידי המבוטח‪ .‬הביטוח יכלול תקופת גילוי של ‪ 6‬חודשים מתום תוקף הביטוח‪ .‬כמו כן‪,‬‬
‫הביטוח כולל תאריך למפרע מיום __________‪.‬‬
‫הננו מאשרים בזאת כי לא תהא לנו כל טענה ו‪/‬או דרישה בדבר שיתוף‬
‫‪.4‬‬
‫ביטוחי העירייה ו‪/‬או ביטוחי גופים עירוניים ו‪/‬או מי מטעמם וכן כי הביטוחים הנ"ל‪ ,‬לא‬
‫יצומצמו ולא יבוטלו במשך תקופת הביטוח‪ ,‬אלא אם תישלח לעירייה הודעה על כך בדואר‬
‫רשום‪ ,‬לפחות ‪ 30‬יום מראש‪.‬‬
‫הביטוחים הנ"ל הינם ביטוחים ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי‬
‫‪.5‬‬
‫העירייה ו‪/‬או גופים עירוניים ו‪/‬או הבאים מטעמם ולא יחול עליהם סעיף "השתתפות"‪.‬הקבלן‬
‫בלבד יישא בתשלום פרמיות הביטוח ותשלומי ההשתתפות העצמית בגין הביטוחים כאמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור‬
‫באישור זה‪.‬‬
‫_____________________‬
‫שם ותפקיד החותם‬
‫____________________‬
‫חתימה וחותמת המבטח‬
‫‪29‬‬
ÌÈÈ˙¯·Á‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ‰Á¯‰ „¯˘Ó Ø Ï‡¯˘È ˙È„Ó
˙Âڄ‰ ˙‡¯Â‰
❝➁❽❷❹➂➆P➅➂◗➅❑➆š—˜➈➀❸€˜❹❸❘❝❸€˜❹❸❸˜➈➅➂
❻❑➅™š❼™❶❑❽❝➁❹➅˜➈❾❽˜€š❛❝❸➀❹❻š❾❽˜€š
❛˜€❹➄❽
ͯ‡ ˙‰˘ ÌÂÈ ≠ ≤±≠≥ ȇÏÈ‚Ï ˙¯‚ÒÓ
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
ÈÏÏÎ
≠≠≠≠≠≠
❜➁❹❽➂❸€˜❹❸❸š€š➀❼➂š€❺❸❸€˜❹❸❸ 

➁❽❷➆❹❽➂❸➁❽š❹˜❽™❸™❽➄❹❽❻❽❿˜❹➅➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂ 
❹➀€➁❽š❹˜❽™❑š❽➆❼❑❸➁š❽➅❹❽❸❽❽➀❿™˜❹❶❽➈❽➀➆➁❷€❽➄➀
➁❷—➀€➅❽❶❷❻➂❹❷➆❹➄❻š➈➂➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂™
❽➄➀❹❹❽˜❹❸➀˜™➈€➀€➅❽❶❾❷❽€➂❹˜❶➈➂❸➁❷€❸➀™❹❷❹—➈šš€˜➈™➀❹
❹š❻➈™➂❹❻❹➈❽❼❹❹➀❹❷❽❶➁➆❷❷❹➂š❸➀➁❽˜❻€❸❹š❻➈™➂
➁❽˜❷❹➅➂❸➁❽❿❽➄❻➀€➀❹❘➁š❽➁❽❸❹™❸➁❽❿❽➄❻➀➃š➄❽❽❑❾❹˜€š❹❸™➁❹❽❑
◗˜❹❽❷❽❿˜➆➂
‰¯„‚‰
≠≠≠≠≠≠≠≠≠
❝❸➆™❸➂➁❽❷❹➂❽➀➁❹❽➀❾™➂❸❿š➀➆➈❹➂š❽➄❿š❸❑❾❹˜€š❹❸™➁❹❽š˜❶➅➂❑
❸➆➅❸❹❽❹❹❽➀š➆™➀➀❹❿–❜❝❸➆™❸❷➆❹
±

„Úȉ ˙ÈÈÒÂÏ·
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
➁❷€➀❹➈❽❼—❹❻❽➈➀➆❹➄❻❹€™❽➀❿™˜❹❶❽➈➁➆➁❽™➄€š➀➀❹❿❷➆❽❸š❽❽➅❹➀❿❹€
š❹❽➆❹€❽➀❹➈❽❼❽❷❹➆❽➅❑❷❹—➈šš➂˜❷➆➀❽❶➂❜❜❼❑❿™š˜❶➈➂❸
š❹™—š❹❶❸➄š❸

˙¯ËÓ‰
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
➁➆➁❽™➄€➀➁❽❽❻tš❹❿❽€❹➁➀❹❸➀❹➈❽❼˜™➈€➀❷➆❹➄❑❾❹˜€š❹❸™➁❹❽❑ 
❽➀❿™˜❹❶❽➈

˜™➈€❸➀❿❿➃❽—š➁❽❽❻❻˜❹€➀❸➄➀➁š❻➈™➂❽➄➀˜™➈€➀❷➆❹➄€❹❸  ˜➆❸š❹➆™❷➆➁❸➀❹➈❽❼❸➂➁❽˜❹❸❸˜❹˜❻™š❹➆–➂€
š❹˜❶➀❽❶➀➁➆❽❶❸❷➆❽š❽➉❹❻❸˜❹❷❽➅❸š❽❽❻❷˜™➈€➂❸❺š❹˜❽™  ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‰Ó
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
š❽š˜❻š❽➂❹—❽™š❽❿❹➄❽❻š❹➀❽➆➈ 

❸˜™➆❸š❹➀❽➆➈ 
➁❽❽€❹➈˜❸˜➈➁❽➀❹➈❽❼ 
‰ÏÚÙ‰
≠≠≠≠≠≠≠≠≠
➆❹™➁❽➂❽❸™❽™❸➄™❸➀❿❾❹➄❽❻❸❷˜™➂š➄❹❿š➂❽➈➀➆š➀➆❹➈š˜❶➅➂❸
❾❹➄❽❻❸❷˜™➂➀❑❿➄➂˜❺❹❻š❹❼˜❹➈➂❸š❹❽❻➄❸❸š€š❹➂€❹šš❹™➈❹❻❸
❽➄❹➄❽❸❹❸™—❸˜❹❶❽➈❸➁❹❻š❷❻❹❽➂❸❾❹➄❽❻❸š❹˜❶➅➂➀
❝❝š❹➆™š❹❸™❸š€➃➂➂➂❾❹➄❽❻❸❷˜™➂
◗❸➆➅❸❹❽❹❹❽➀➃➂❺➀➀❹❿❘❜❝❝š❹➆™➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂
➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂❽–—š➂š➄➂❹➂➂❸➈❽➈❻❸š➆™

≤
Ì„‡‰ ÁÎ Ì‚„
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠

š❽❷❹➆❽➅➁❹❽š˜❶➅➂ 
➁❽➅❹❻t➀➁❷€❸❻❹❿
❸˜™➂
š❹˜™➂
❸˜™➂
❸˜™➂
❸˜™➂
š❹˜™➂
š❹˜™➂
➀❸➄➂
❾➂➅❹➂❽š➀➀➈❼➂
❼➅❽➈˜š❹❽➅❽➈
š❹❻€
❽➀€❽–❹➅❷❹➆
š˜❹™—š❽€➄❽➀—
˜❺❹➆
š❽➀❹➈❽❼➁❹❽š˜❶➅➂ 
➁❽➅❹❻t➀➁❷€❸❻❹❿
❸˜™➂
š❹˜™➂❛
❸˜™➂
❸˜™➂
❸˜™➂
š❹˜™➂
š❹˜™➂
➀❸➄➂
❾➂➅❹➂❽š➀➀➈❼➂
❼➅❽➈˜š❹❽➅❽➈
š❹❻€
❽➀€❽–❹➅❷❹➆
š˜❹™—š❽€➄❽➀—
˜❺❹➆
‰ÈÙ‰
≠≠≠≠≠≠≠≠≠
❾❹➄❽❻❸—❹❻❑❽➈➀➆❾❹➄❽❻❸❷˜™➂➀™❸➂™❸❸š❷➆❹❽❷❽➁❽➄➈❹➂➁❽❿❽➄❻❸
❑❷❻❹❽➂❸
➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂➃❹➂❽➂❑❾❹˜€š❹❸™➁❹❽❑❾™➂❸➀˜❹™❽€❸
➁❷€➀❹➈❽❼➀š❹˜❽™❸˜❹™❽€❹➁❽❽š˜❻➁❽š❹˜❽™➀❸—➀❻➂❸š❹❽˜❻€➃š➄❽❽
➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂❸➀❽❸—˜❶➈➂❸
≥
❛
Ìȯ‰‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
š❻➈š€➀š❹€❿❺❸❾€š❹➅➄❿❸❸❽➈➀➆❸❶˜❷❸š€™❻❽š❹€❿❺❹➀❸➄➂❷❹➆
➁❽➈❽˜➆š❸š˜❹❻❹❺❸€˜❹❸➀❸❻➈➅➄™❸➀❼➁❹➂❽➄❽➂❸š❶˜❷➂
❜
˙ Â Á  ‰ 
≠≠≠≠≠≠≠≠
➁❽❸❹™❸❑❽❸š❽❿➁❹❽➅❷➆❹€❛➀❽❶❷➆˜š❹❽❹➁❽❷➀❽❽➄™❸➀™❸❻➈™➂ 
š❹➈šš™❸š❹❽❽❻➂❸❽š❿➀➂➂➇❹❶❽❷❽š❹❻—❹➈➂❹š❹˜❿❹➂❸š❹˜❶➅➂
❸❹❻t➁❷—➃❶➃❹❼❹➆➈š❽➄❹❷➆❹➂š❽➂❹❽❸➄➂❹€➃❹š❻➈™➂➁❹❽➃❹➆➂❘➁❽˜❹❸
➁❽—❹➀❸➁❽❷➀❽➀➃❹➆➂❹➁❽➀❶❹➂➁❽❷➀❽➀˜➈➅š❽❸➄➂❹€š❻➈™➂š❹➄❹➆➂
❷➀❽➀❿➀š❹➈šš™❸❸❽➂❷➂N˜❹➆❽™❸❻➄❸➀š❽€❿❺◗❷➀➁➀❿™
◗❸➂˜❘❽➀➂❽➄❽➂❸➁❹❿➅❸➂š❻➈❽€➀➁❽˜❹❸❸š❹➈šš™❸➁❹❿➅™❷➀❹
➁❽˜❹❸❸š❹➈šš™❸š➀❼❼˜❹➈➂❸
➃❽❽➄➆❹™❽❻❸❷➀❽➀❿➀N˜❹➆❽™❸❻➄❸➀š❽€❿❺š❽˜❹❸t❷❻❸❻➈™➂ 
➁❹❿➅™❷➀❹š❻€™➈➄❷❹➆❸➄❹➂€❽❸❹➀❽€❿€❸❽š❽˜❹❸t❷❻❸❻➈™➂
š➀❼❼˜❹➈➂❸◗❸➂˜❘❽➀➂❽➄❽➂❸➁❹❿➅❸➂š❻➈❽€➀➁❽˜❹❸❸š❹➈šš™❸
➁❽˜❹❸❸š❹➈šš™❸
Á Â Â È „ 
≠≠≠≠≠≠≠
❑š❹˜❶➅➂➀❸❹➄❑❽➈➀➆❸™➆❽❽❻❹❹❽❷❸
➁❽➄❿❷➆š➂❹➁❽➈❽˜➆š❸š˜❹❻❸€˜❹❸➀❻➈➅➄➁❽➂➅˜❹➈➂➁❽➈❽˜➆š❸ š➆➀š➆➂
Ô Â Ó È Ó 
≠≠≠≠≠≠≠
❝➃➂—➀❷❿š❹❽❽–—š❸š❹➄—š➀❶❹❹➅❸➈❑➆❹❽–—š➀➁€š❸➃❹➂❽➂❸
❑❸❸❹❶❸❶˜❷˜❹❶❽➈❽➀➆➁❽❷➀❽˜❹➆š❹❽➀❹➈❽❼❹❾❹˜€➁❹❽š˜❶➅➂❑ 
❛❛➇❽˜➆š➀❛
¥
❛❑➁❽❽➀❹➈❽❼➁❹❽š❹➄❹➆➂❑ 
‰ ¯ ˜ · 
≠≠≠≠≠≠≠
❸€˜❹❸❸➁❹™❽❽➀➆š➈❼❹™❸˜—➀❽➆➈➂➁❽❽š˜❻❸➁❽š❹˜❽™❸❹❸❻❹❹˜❸❷˜™➂
š❽➂❽➄➈š˜❹—❽➀➇❶€❸❽❷❹➆❹š❹❺❹❻➂❹❽❻—➈➂š❹➆–➂€š€❺❸
ıȷ˜ˆÈ‡ ÌÂÁ
ÈÏÏΉ ωÓ‰
µ