עבור רשות שדות מיון וגיוס עובדים , הקמת מערכת לניהול

Transcription

עבור רשות שדות מיון וגיוס עובדים , הקמת מערכת לניהול
‫‪1‬‬
‫‪ 27‬אוקטובר ‪2014‬‬
‫מכרז פומבי מס' ‪ 2013/197/0012/00‬להקמת מערכת לניהול‪ ,‬מיון וגיוס עובדים עבור רשות שדות‬
‫התעופה‬
‫הבהרה מס' ‪1‬‬
‫בהתאם להוראות סעיף ‪ 23.4‬לטופס הזמנת ההצעות במכרז‪ ,‬להלן התייחסות רשות שדות התעופה )להלן‪" :‬הרשות"(‬
‫לשאלת הבהרה אשר נשאלה בקשר עם המכרז שבנדון‪:‬‬
‫‪#‬‬
‫סעיף התייחסות המציע‬
‫מענה הרשות‬
‫טופס הזמנת הצעות‬
‫‪.1‬‬
‫‪5.1.3.1‬‬
‫מבוקש כי משך זמן פעילות המערכות בסביבת הבקשות נדחות‪.‬‬
‫הייצור עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז‬
‫תעמוד על ‪ 10‬חודשים‪ ,‬או לחילופין מבוקש להציג‬
‫את ניסיון עובדי המציע )להבדיל מניסיון המציע‬
‫עצמו( לצורך עמידה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף‪.‬‬
‫מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש‬
‫הבהרה זו כשהיא חתומה על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת המציע‪:‬‬
‫__________________________‬
‫בברכה‪,‬‬
‫פלג מצויינים‬
‫קניין‪ ,‬אגף לוגיסטיקה‬
‫העתקים‪:‬‬
‫מר זהר אגמון‬
‫עו"ד חדוה מלמד‪-‬פגדאו‬
‫מר אלון ג'וס‬
‫מר בני צלח‬
‫מר אופיר אלקיים‬
‫מר אלי זגר‬
‫גב' אפרת שפירא‬
‫מר איתן רוזנברג‬
‫מזכירת ועדת המכרזים‬
‫ רא"ג לוגיסטיקה‬‫ סגן בכיר ליועץ המשפטי‬‫ מ"מ רא"ג מידע ומחשוב‬‫ רפרנט רכש בכיר‬‫ מנהל מערכות מידע‬‫ מנהל פרויקטים בכיר‬‫ רכזת בקרה ותקציבים‬‫‪ -‬חטיבת תקשוב‬
‫כתובת ‪ :‬ת"ד ‪ ,7‬נמל התעופה הבינ"ל בן‪-‬גוריון ‪ – 7015001‬טלפון ‪ 03-9750581 ,03 - 9750661 :‬פקס ‪03 -9711296 :‬‬
‫‪Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296‬‬

Similar documents