בניית גני ילדים 4 כיתות, 2 כיתות וחדר טרפו נעות, פרס מבואות

Transcription

בניית גני ילדים 4 כיתות, 2 כיתות וחדר טרפו נעות, פרס מבואות
‫עיריית חיפה באמצעות חברת יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ‬
‫מכרז מס' ‪5851028‬‬
‫מזמינה הצעות לביצוע עבודות בנית גני ילדים ‪ 4‬כיתות‪ 1 ,‬כיתות וחדר טרפו נאות פרס מבואות דרומים‪ ,‬חיפה‬
‫‪ .1‬תיאור העבודה‪ :‬עבודות בניה ופיתוח‪.‬‬
‫‪ .2‬משך הביצוע‪ 21 :‬חודשים ממועד קבלת צו התחלת עבודה‪.‬‬
‫‪ .3‬תנאי סף להשתתפות במכרז‬
‫כל מציע יהיה חייב לעמוד בכל תנאי הסף המפורטים להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬המציע הינו קבלן רשום כדין בענף ‪ 200‬קוד ג סוג ‪ 1‬ומעלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוכחת ניסיון רלוונטי וידע קודם‪ ,‬לרבות‪ :‬בניה ופיתוח‪.‬‬
‫‪ .1‬רשימת עבודות דומות‪/‬זהות‪.‬‬
‫‪ .2‬המלצות מגופים ממשלתיים או עירוניים או פרטיים גדולים על ביצוע עבודות דומות‪/‬זהות בשלוש השנים‬
‫האחרונות‪.‬‬
‫ג‪ .‬המצאת אישור רואה חשבון או עורך דין בדבר זהות הרשאים להתחייב בשם המציע‪ ,‬ולסעיפים ‪3‬ג'‪3,‬ד' לעיל‪.‬‬
‫ד‪ .‬תזרים המזומנים מהפעילות השוטפת של המציע בכל שנה בכל השנים האחרונות‪ 2112-2112‬כולל אינו שלילי‪.‬‬
‫ה‪ .‬למציע הון עצמי חיובי בין השנים ‪ 2112- 2112‬כולל‪.‬‬
‫ו‪ .‬המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית ע"ס ‪ ₪ 180,000‬כולל מע"מ שתוקפה עד לתאריך‬
‫‪ , 01522528‬בנוסח המפורט במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬מסמכי המכרז ניתנים לרכישה ולאחר סיור קבלנים תמורת סך של ‪( ₪ 4,000‬שלא יוחזר)‪ ,‬במשרדי יפה נוף ברח' ביאליק‬
‫‪( 3‬קומה ‪ ,)9‬חיפה‪ ,‬טל‪ ,172-7001111 .‬בימים א'‪-‬ה'‪ ,‬בין השעות ‪ ,11:11-12:11‬החל מתאריך ‪,‬‬
‫ועד ‪ 20‬שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות‪ .‬חובה לצרף העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .5‬סיור קבלנים ייערך בתאריך‪ 01505528‬בשעה ‪ 20:00‬נקודת המפגש ‪ :‬חניון מזרחי‪ ,‬אצטדיון סמי עופר‪ ,‬חיפה‪.‬‬
‫ההשתתפות הינה חובה‪ .‬על המציע לוודא כי נוכחותו נרשמה ולצרף את פרוטוקול סיור הקבלנים להצעתו‪ ,‬כשהוא‬
‫חתום על ידו‪.‬‬
‫‪ .6‬ההצעות יוגשו עד לתאריך ‪ 21505528‬בשעה ‪ 21:00‬לתיבת המכרזים בהיכל העירייה‪ ,‬חדר ‪ 402‬בחיפה‪.‬‬
‫‪ .7‬מודעה זו מכילה מידע ראשוני וחלקי‪ .‬כל התנאים המחייבים בקשר עם ההליך קבועים במסמכי ההזמנה להציע הצעות‬
‫ובכל מקרה של סתירה – האמור בהם הוא הקובע‪.‬‬
‫‪ .8‬עיריית חיפה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את תנאי המכרז‪ .‬המכרז מותנה בתקציב‪.‬‬
‫‪ .9‬מודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז‪.‬‬
‫מכרזי יפה נוף מופיעים באתר האינטרנט ‪www.yefenof.co.il‬‬
‫יונה יהב‪,‬‬
‫ראש העיר‬

Similar documents